#12/1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  РОЗВИТОК РІЧКОВИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ. DEVELOPMENT OF RIVER PORTS OF UKRAINE
  (2020) РОМАНЧУК Світлана Валеріївна; ROMANCHUK Svitlana Valeriivna
  На сьогодні великий потенціал України у сфері перевезень водним транспортом залишається нереалізованим. На вирішення цієї ситуації значною мірою спрямований прийнятий Закон України «Про внутрішній водний транспорт». Цей закон врегульовує значну кількість питань, які накопичилися в галузі річкових перевезень та підштовхує галузь до активного розвитку найближчим часом. У процесі дослідження автор робить спробу проаналізувати певні його положення та їх вплив на подальший розвиток галузі, а також віднаходить окремі складові ефективного розвитку річкових портів в Україні. Ukraine has a high navigable potential of rivers. At the same time, in Ukraine only about 0.5 % of goods are transported by river transport. The current situation of research in the scientific field in most cases is based on the study of the statistical basis for the use of ports in transportation, transshipment volumes, but scientists do not pay attention to the place of ports as a center of river transport infrastructure and transport development in general. An important step for Ukraine for the development of river ports should be the entry into force of the Law of Ukraine "On Inland Water Transport". This law will address a significant number of issues that have accumulated in the field of river transport and encourages the industry to actively develop soon. In our opinion, the state's efforts to obtain direct revenues from water transport operations, rather than indirect revenues through savings from reducing the load on road infrastructure, accelerating the flow of funds from businesses, payment of wages to river workers, indicates an underestimation of economic industry potential.
 • Item
  ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ В ОБЛІКУ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА. USE OF STATISTICAL TOOLS IN ACCOUNTING INVENTORIES OF THE ENTERPRISE
  (2020) СВИДЛО Ганна Ігорівна; SVYDLO Hanna Ihorivna
  Статтю присвячено пошуку інструментів оптимізації підходів аналізу запасів підприємства. Ефективне використання запасів є передумовою прибуткового функціонування підприємства, а забезпеченість ними є умовою здійснення робіт та послуг. Вивчення підходів аналізу й оцінки запасів підприємства дає можливість виокремити певні недоліки та сильні сторони кожного із підходу з метою їх подальшого комбінування. Підґрунтям для дослідження став пошук шляхів удосконалення підходів аналізу запасів підприємства з урахуванням динамічно мінливого зовнішнього середовища. The paper is devoted to the search for tools for optimizing approaches to the analysis of inventories of the enterprise. Efficient use of stocks is a prerequisite for profitable operation of the enterprise, and their provision is a condition for the implementation of works and services. The study of approaches to the analysis and evaluation of inventories of the enterprise makes it possible to identify certain shortcomings and strengths of each approach in order to further combine them. The basis for the study was the search for ways to improve approaches to the analysis of inventories of the enterprise taking into account the dynamically changing environment.
 • Item
  ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ НА РОСЛИННИЦТВІ В УКРАЇНІ. TRENDS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES SPECIALIZING IN PLANT PRODUCTION IN UKRAINE
  (2020) ПОЛЕНКОВА Марина Володимирівна; POLENKOVA Maryna Volodymyrivna
  У статті визначено структурний розподіл посівної площі сільськогоспо-дарських культур. Виявлено динаміку виробництва культур зернових та зернобобових, буряка цукрового, соняшника, картоплі, культур овочевих, культур плодових та ягідних. Проведено кластеризацію регіонів України за схожими умовами розвитку підприємств аграрного сектору, що спеціалі-зуються на рослинництві. За результатами аналізу виокремлено три кластери, що дало привід стверджувати про можливість формування (розроблення) спільних ефективних організаційно-економічних механізмів для активізації розвитку підприємств рослинництва, сприятливих для впровадження в межах кластера. he paper defines the structural distribution of sown area of crops. The dynamics of production of cereals and legumes, sugar beets, sunflowers, potatoes, vegetables, fruits and berries. The clustering of regions of Ukraine under similar conditions of development of the enterprises of the agricultural sector specializing in crop production is carried out. According to the results of the analysis, 3 clusters were identified, which gave rise to the possibility of forming (developing) joint effective organizational and economic mechanisms to enhance the development of crop enterprises, favorable for implementa-tion within the cluster.
 • Item
  МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. METHODOLOGICAL ASPECTS OF EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE
  (2020) ОЛЕЙНИКОВА Олена Олексіївна; OLEINYKOVA Olena Oleksiivna; ПАНЧЕНКО Марія Олександрівна; PANCHENKO Mariia Oleksandrivna; ГІНДА Тетяна Олександрівна; HINDA Tetiana Oleksandrivna
  Обґрунтовано сучасні підходи та практичні рекомендації, спрямовані на визначення сутності оцінки конкурентоспроможності підприємства. Акцентовано увагу на значенні конкурентоспроможності підприємств у загальному економічному розвитку країни. Запропоновано послідовність дій під час оцінки конкурентоспроможності продукції. Визначено методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності підприємства, приведена класифікація методів оцінювання конкурентоспроможності та вибір оптимального методу. In modern conditions of formation and development of market relations before each enterprise there is a problem of an estimation of a level of competitiveness in order to strengthen a competitive position and to offer effective directions of increase. Improving the state of the country's economy cannot happen without increasing the competitiveness of enterprises themselves. Proper assessment of the company's competitiveness allows management to identify key competitors, analyze their behavior strategy, see their own place in the market and develop their own strategy for further behavior to neutralize competitors and increase their profits.
 • Item
  ВАЛЮТНІ ПОСЛУГИ ПЕРЕДОВИХ БАНКІВ УКРАЇНИ ДЛЯ МОРЯКІВ. FOREIGN CURRENCY SERVICES OF ADVANCED BANKS OF UKRAINE FOR SEAMEN
  (2020) КОВТУНЕНКО Ксенія Валеріївна; KOVTUNENKO Kseniia Valeriivna; ЛИХАЩЕНКО Катерина Олександрівна; LYKHASHCHENKO Kateryna Oleksandrivna; БЄЛОБРОВ Олександр Дмитрович; BIELOBROV Oleksandr Dmytrovych
  Статтю присвячено аналізу валютних послуг передових банків України для моряків. Авторами проаналізовано валютні перекази різних банків України, банки, які надають послуги морякам, банки, які співпрацюють із крюїнговими компаніями. Умови валютних переказів із та в Україну й закордон, умови отримання валютних коштів згідно із законодавством України. Умови відкриття доларових та єврових рахунків у банках України, відкриття карткових рахунків, обмеження у знятті валюти з рахунків українців. Показали статистику обсягів грошових переказів, переваги тарифних пакетів для моряків, можливі наслідки для клієнта у разі користування платіжними картками. Особливості кредитування моряків в Україні. Можливі наслідки для клієнта в разі користування споживчими кредитами. The paper is devoted to the analysis of currency services of the leading banks of Ukraine for seafarers. The authors analyzed currency transfers of various banks in Ukraine, banks that provide services to seafarers, banks that cooperate with crewing companies. Terms of currency transfers from and to Ukraine and abroad, conditions of receiving foreign currency funds in accordance with the legislation of Ukraine. Conditions for opening dollar and euro accounts in Ukrainian banks, opening card accounts, restrictions on withdrawing currency from Ukrainian accounts. Bank power of attorney is free of charge. Ability to withdraw cash abroad without commission. Convenient currency exchange, online payments in the Internet banking. Savings account with higher interest rates.
 • Item
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ COVID-19. CURRENT PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSPORT LOGISTICS DEVELOPMENT IN THE CONVENIENCE OF COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC
  (2020) ХІНДЯК Ростислав Вікторович; KHINDIAK Rostyslav Viktorovych; ЗАВЕРБНИЙ Андрій Степанович; ZAVERBNYI Andrii Stepanovych
  У статті проаналізовано основні тенденції на ринку транспортної логістики до появи пандемії коронавірусу та у процесі її виникнення. Акцент зроблено на динаміку пасажиро- та вантажообігу. Відображено кількість перевезених пасажирів та обсяги перевезених вантажів за видами транспорту. Описано основні ризики транспортної логістики в умовах COVID-19 з урахуванням особливостей внутрішнього ринку. he paper analyzes the main trends in the transport logistics market before the emergence of the coronavirus pandemic and in the process of its occurrence. Emphasis is placed on the dynamics of passenger and freight turnover. The number of transported passengers and volumes of transported goods by types of transport are reflected. The main risks of transport logistics in the conditions of COVID-19 are described taking into account features of the internal market. The paper examines the current problems of transport logistics in the context of the COVID-19 coronavirus pandemic and potential ways to solve them.
 • Item
  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ЯКІ ФАКТОРИ ЗАВАЖАЮТЬ РОЗВИТКУ. COMPETITIVENESS OF UKRAINE'S ECONOMY: WHAT FACTORS INTERFERE WITH ITS DEVELOPMENT
  (2020) ГУРАЛЬСЬКА Вікторія Валентинівна; HURALSKA Viktoriia Valentynivna; ШАРКОВА Ганна Іванівна; SHARKOVA Hanna Ivanivna; КОВТУНЕНКО Ксенія Валеріївна; KOVTUNENKO Kseniia Valeriivna
  У статті розглянуто стан сучасної економіки України, проаналізовано рівень конкурентоспроможності країни та її регіонів у світовому масштабі. Беруться до уваги стратегічні цілі та завдання державної регіональної політики в рамках ключового пріоритетного напряму державної стратегії регіонального розвитку на віддалену перспективу. В умовах глобалізації перед Україною постає необхідність створення єдиної державної стратегії національної конкурентоспроможності. У зв’язку з цим необхідним є розгляд проблеми підвищення світового рейтингу України, зокрема для розробки стратегії розвитку, яка б враховувала існуючі проблеми і протиріччя та шляхи їх подолання. Today, the competitiveness of the national economy is one of the most influential concepts of development economics and practical policy, because it not only covers purely economic indicators, but also evaluates the economic results of non-economic phenomena important for stable growth, such as quality of political processes and governance. education, scientific base, rule of law, culture, value system, information structure. There are many scientific papers in the world that study the competitiveness of countries in the context of globalization. This problem was studied in detail by P. Krugman, E. Warner, J. Keynes, R. Barro, M. Porter, and J. Schumpeter. Despite such a large number of studies, the problems of forming the country's competitiveness still remain unsolved and not sufficiently substantiated. Only through the intensification of economic activity will Ukraine be able to integrate into the world community, ensure the necessary level of economic security and well-being of citizens. To ensure competitiveness, it is necessary to reorient financial resources from current consumption to investment and direct investment activities to the formation of an efficient national economy, in particular, to innovate investments, intensify innovation as a priority component of socio-economic development strategy.