ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ НА РОСЛИННИЦТВІ В УКРАЇНІ. TRENDS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES SPECIALIZING IN PLANT PRODUCTION IN UKRAINE

Abstract
У статті визначено структурний розподіл посівної площі сільськогоспо-дарських культур. Виявлено динаміку виробництва культур зернових та зернобобових, буряка цукрового, соняшника, картоплі, культур овочевих, культур плодових та ягідних. Проведено кластеризацію регіонів України за схожими умовами розвитку підприємств аграрного сектору, що спеціалі-зуються на рослинництві. За результатами аналізу виокремлено три кластери, що дало привід стверджувати про можливість формування (розроблення) спільних ефективних організаційно-економічних механізмів для активізації розвитку підприємств рослинництва, сприятливих для впровадження в межах кластера. he paper defines the structural distribution of sown area of crops. The dynamics of production of cereals and legumes, sugar beets, sunflowers, potatoes, vegetables, fruits and berries. The clustering of regions of Ukraine under similar conditions of development of the enterprises of the agricultural sector specializing in crop production is carried out. According to the results of the analysis, 3 clusters were identified, which gave rise to the possibility of forming (developing) joint effective organizational and economic mechanisms to enhance the development of crop enterprises, favorable for implementa-tion within the cluster.
Description
Keywords
Citation
Collections