#06/1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  ПОДАТОК НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ VS ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗАГРОЗИ. ENTITIES CASH-FLOW TAX VS. TAX ON INCOME: OPPORTUNITIES AND THREATS
  (2019) ЛИСОВА Євгенія Ігорівна; LYSOVA Yevheniia Ihorivna
  Статтю присвячено дослідженню доцільності введення податку на виведений капітал. На прикладі зарубіжних країн вивчено роль діючого податку на прибуток у бюджетотворенні на сьогоднішній день та роль податку на виведений капітал на ріст ВВП. Розглянуто перелік можливих витрат у випадку введення податку на виведений капітал, як для державних контролюючих органів, так і для платників податку на виведений капітал. Визначено необхідність застосування компенсаторів під час перехідного положення з метою компенсації надходження доходу до державного бюджету. Nowadays in Ukraine operates the system of direct taxation of enterprises. Therefore it caused discussions on replacing the traditional tax on income with the cash-flow tax by the example of Georgia, Estonia and Latvia. The last one has begun working with above mentioned tax system since January 1, 2018. The purpose of cash-flow tax establishment is to invest in the development of their business. Namely all the money the enterprise pays to the state budget today can be invested in the modernization of production. As of December 31, 2019, the share of income tax on incomes of the state budget of Ukraine is 8, 20 %. This is 33716,5 billion UAH per year. This revenue is a serious loss of the state budget during the cancellation of the income tax. According to experts, the cash-flow establishment will lead to losses in budget revenues of 1, 2% to 1, 5%, which is 37 to 47 billion hryvnia. The above-mentioned facts led to the need for a feasibility study of cash-flow tax establishment and tax income cancellation.
 • Item
  ЗМАГАЛЬНІСТЬ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА РИСА ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ. COMPETITIVENESS AS THE DEFINING FEATURE OF THE US CIVIL PROCEEDINGS
  (2019) ХАНАЄВА Ельвіра Гаджіївна; KHANAIEVA Elvira Hadzhiivna
  Стаття присвячена дослідженню змагальності як специфічного правового феномену американської моделі цивільного судочинства. Приводяться теоретичні погляди американської процесуальної науки щодо поняття та сутності та завдання цивільної процесуальної змагальності. Розглядається історичний шлях становлення змагальності в американському цивільному судочинстві та характеризується його сучасний стан. Проаналізовані правові основи змагальності та досліджено особливість прояву змагальності в процесі обміну змагальними документами між сторонами,судового розгляду справи та доказування при здійснені цивільного судочинства у США. Пропонується авторське визначення змагальності у американській моделі цивільного судочинства. This article is devoted to the disclosure of the essence of the phenomenon of competitiveness in the American model of civil justice. Adversary is considered as a principle of civil proceedings, which provides an opportunity for effective consideration of a civil dispute, in which equal participants in a legal process “clash” their interests in order to bring their cases to justice, which, being essentially neutral, is obliged to follow the procedural order consideration of the case and check its material basis for compliance with the law. As an example of the appearance of adversarial proceedings in the American form of civil proceedings, the following are indicated: the pleading procedure , the evidentiary process, and judicial debates. Based on the study, a general definition of the concept and essence of adversarial proceedings in civil proceedings in the United States is proposed.
 • Item
  ВИДИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС (НА ПРИКЛАДІ ФРАНЦІЇ, БЕЛЬГІЇ, ЛЮКСЕМБУРГУ ТА ІТАЛІЇ). TYPES OF LABOR CONTRACTS UNDER LEGISLATION OF THE EU MEMBER-STATES (THE EXAMPLE OF FRANCE, BELGIUM, LUXEMBOURG AND ITALY)
  (2019) ІСАЄВА Анна Петрівна; ISAIEVA Anna Petrivna
  У статті досліджується система трудових договорів в таких державах-членах ЄС, як Франція, Бельгія, Люксембург та Італія. Система трудових договорів цих країн характеризується високим рівнем гнучкості та дозволяє враховувати індивідуальні особливості і потреби працівників, що сприяє працевлаштуванню більшого кола осіб. Необхідно запровадити трудові договори тимчасової зайнятості, трудові договори роботи з перервами, трудові договори поєднання роботи та професійного навчання в Україні та внести відповідні зміни до українського трудового законодавства. The article is dedicated to study of the system of labor contracts in such EU member-States as France, Belgium, Luxembourg and Italy. Labor contracts the above member-States of the European Union and in Ukraine have many common features, but there are certain differences. Study of labor contracts existing under legislation of the EU member-states is interesting from the point of view of a possible modernization of labor legislation of Ukraine, borrowing the best European and world practices in this area, in view of the necessity to adopt a new Labor Code it also has practical interest taking into account the fact that currently a considerable number of Ukrainian citizens reside and work in countries of the European Union.
 • Item
  СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ - ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. THE SYSTEM OF INTERNAL CONTROL IN THE COMPANY - AS THE MAIN FACTOR IN INCREASING THE EFFICIENCY OF EXPORT ACTIVITIES
  (2019) ФОКІН Кирило Миколайович; FOKIN Kyrylo Mykolaiovych; МАМОНТЕНКО Наталiя Сергiiвна; MAMONTENKO Natalia Serhiivna
  У статті охарактеризовано головні аспекти системи внутрішнього контролю на підприємстві та розглянуто вплив внутрішнього контролю безпосередньо на експортну діяльність. Розкрита сутність та важливість внутрішнього контролю у рамках управління підприємством, наведено визначення внутрішнього контролю. Охарактеризовано зв’язок внутрішнього контролю з іншими функціями підприємства, функції внутрішнього контролю та їх характеристика, а також його цілі і завдання. Взято до уваги те, що внутрішній контроль надає інформацію для власної оцінки поведінки керівництва. Помилки та недоліки підлеглих працівників можуть мати свою причину в процесі дії та рішення самого керівництва. Internal control is necessary to achieve the goals of the company. This helps the company to adapt to the changing conditions of agriculture, prevents losses and, thus, minimizes operating costs. Modern internal control should not only protect the assets of the company and its use, but also contribute to its multiplication and the achievement of optimal financial results. This requires improvement of the internal control system in the direction of an active business management tool. The effectiveness and quality of the internal control system depend heavily on people. Therefore, it is important to define the roles of individual groups of employees in the system of internal control. The board is most responsible for the functioning of the system and therefore should identify itself with the system. The attitude of the management to internal control affects how it is viewed by other employees. The role of the board is to determine the directions of action, control over the fulfillment of the tasks of the company and the provision of appropriate guidance.
 • Item
  ФОРМИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕССЕРЕДОВИЩІ. FORMS OF E-COMMERCE IN THE MODERN BUSINESS ENVIRONMENT
  (2019) БЛАГОДАТСЬКИХ Анна Сергіївна; BLAHODATSKYKH Anna Serhiivna
  У статті наведені причини виникнення та тенденції розвитку електронної комерції в умовах інтенсивного розвитку інформаційних технологій в світі. Досліджені форми електронної комерції за класифікацією Комісії ООН з міжнародного торгового права: електронний обмін інформацією, електронний рух капіталу, електронну торгівлю, електронні гроші, електронний маркетинг, електронний банкінг, електронні страхові послуги. Проаналізовані особливості функціонування конкретних елементів електронної комерції та їх застосування у сучасному бізнес-середовищі. Розглянуті спільні риси діяльності підприємств, що застосовують різні форми електронної комерції. In an era of rapid technological progress and globalization, one of the most important factors influencing the further development of society is the tendency to accelerate the development of information and communication technologies. Since the mid-1990s, there has been a rapid development of e-commerce, the volume of e-commerce and the number of users in the world are steadily increasing. The purpose of the work was to study the emergence of new tools for commercial activities and coverage of the peculiarities of the use of various forms of e-commerce. Е-commerce system is a promising way to implement business projects, which allows you to get a significant economic effect by reducing some of the links in the chain of supply from the seller to the end user, which allows you to lower the price and make the product more attractive to the customer. The considered forms of e-commerce indicate the widespread use of the possibilities of the Internet and the tendency to further improve existing resources and find new ways to improve the competitiveness of the company by creating comfortable conditions for consumers to use a particular product or service.
 • Item
  ДЕЯКІ НАПРЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА. SOME DIRECTIONS OF THE ORGANIZATION OF INTERNAL AUDIT OF PRODUCTIVE RESERVES OF THE ENTERPRISE
  (2019) СЕМЕНЕЦЬ Aлiнa Oлексaндрiвнa; SEMENETS Alina Oleksandrivna; РУБАН Ліна Олегівна; RUBAN Lina Olehivna; ХІЛЬСЬКИЙ Євген Юрійович; KHILSKYI Yevhen Yuriiovych
  Стаття присвячена дослідженню послідовності внутрішнього аудиту виробничих запасів підприємства. Уточнено сутність мети та перелік об’єктів внутрішнього аудиту виробничих запасів. У роботі запропоновані етапи внутрішнього аудиту виробничих запасів та їх послідовність. Узагальнено та систематизовано методичні та організаційні напрямки аудиту виробничих запасів. Запропоновано загальний план внутрішнього аудиту руху виробничих запасів підприємства. Намічено основні напрямки досліджень стосовно внутрішнього аудиту виробничих запасів підприємства. У статті звернуто увагу на необхідність виявлення резервів ефективного використання виробничих запасів. Ensuring the effectiveness of the operation of the structure of the enterprise and protecting the interests of owners is the main task of internal audit. The economic literature proposes a different sequence of internal audit of inventories with the corresponding methodology. Regardless of the influence of scientists, changes in the normative base and tax laws require a further study of the organization and methods of internal audit of inventories. The purpose of the work is to analyze the consistency of the audit of inventories, methods, directions, internal audit procedures, and the development of proposals for improving the content of works performed at the proposed stages.
 • Item
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ І НАТО. ADMINISTRATIVE AND LEGAL FORMS OF INTERACTION BETWEEN MILITARY ADMINISTRATION SUBJECTS OF UKRAINE AND NATO
  (2019) МЕЛЬНИК Сергій Миколайович; MELNYK Serhii Mykolaiovych
  У статті виокремлено і розкрито зміст трьох основних форм адміністративно-правової взаємодії суб’єктів військового управління України з НАТО, які сформувалися у процесі практичної реалізації положень Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору від 09.08.1997 р. Зокрема, це: консультації України з НАТО, інституційне співробітництво, військове співробітництво. Особливу увагу акцентовано на забезпеченні переходу Збройних Сил України на стандарти НАТО («STANAG»  Standardization Agreement). Фактично, «STANAG» є міжнародною угодою, положення якої регулюють загальні правила, визначають спільний порядок дій, закріплюють єдину термінологію і встановлюють умови уніфікації технічних процесів, а також озброєння і військової техніки, іншої матеріальної частини озброєних сил НАТО і держав, з якими НАТО налагоджує партнерські відносини. Впровадження «STANAG» у практику функціонування Збройних Сил України вимагає комплексного перегляду всієї інфраструктури вітчизняного ВПК та функціонування системи Збройних Сил України. The article outlines and defines three main forms of administrative and legal interaction of Ukraine’s military administration subjects with NATO which were formed during the practical realization of the provisions of the Charter on a Distinctive Partnership between the North Atlantic Treaty Organization and Ukraine of 09.08.1997. In particular, they are: Ukraine's consultations with NATO, institutional cooperation, military cooperation. Particular attention is paid to ensuring the transition of the Armed Forces of Ukraine to the NATO standards («STANAG» - Standardization Agreement). Actually, «STANAG» is an international agreement, whose provisions regulate general rules, determine a common procedure, elicit unified terminology and encourage the unification of technical processes, as well as armaments and military equipment, other components of the armed forces of NATO and the states, which NATO is developing partnership relations with. The implementation of «STANAG» into the practice of the Armed Forces of Ukraine functioning requires a complex review of the entire infrastructure of the national military-industrial complex and the functioning of the system of the Armed Forces of Ukraine.