Том 36 (№2)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  ЕЛИСЕЕВ АЛЕКСАНДР АКИМОВИЧ – ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ОТДЕЛА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИЛИЦИИ И РОЗЫСКА УССР. ELISEEV ALEXANDER AKIMOVICH – ONE OF THE FIRST HEADS OF THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL PART OF THE DEPARTMENT OF THE CRIMINAL INVESTIGATION DEPARTMENT OF THE MAIN DIRECTORATE OF POLICE AND INVESTIGATION OF THE UKRAINIAN SSR
  (2021) Чисников, В. Н.; Chisnikov, V.
  На основі маловідомих українських міліцейських видань 20-х рр. ХХ ст., а також опублікованих праць з історії криміналістики розглянуто життєвий шлях і творчу діяльність Олександра Якимовича Єлисєєва (1887–1968) – одного з піонерів радянської криміналістики, який зробив значний внесок у розвиток криміналістичної науки та судової експертизи в Україні. Звернуто увагу переважно на діяльність О. Я. Єлисєєва в період перебування його керівником науково-технічної частини (підвідділу) відділу карного розшуку Головного управління міліції і розшуку УСРР (1923–1926). Розроблені ним в ці роки різні відомчі керівництва, інструкції, методичні вказівки, а також опубліковані статті зіграли важливу роль у поширенні криміналістичних знань серед практичних працівників України. На основе малоизвестных украинских милицейских изданий 20-х годов ХХ в., а также опубликованных работ по истории криминалистики рассматривается жизненный путь и творческая деятельность Александра Акимовича Елисеева (1887–1968) – одного из пионеров советской криминалистики, внесшего значительный вклад в развитие криминалистической науки и судебной экспертизы в Украине. Обращается внимание преимущественно на деятельность А. А. Елисеева в период его пребывания руководителем научнотехнической части (подотдела) отдела уголовного розыска Главного управления милиции и розыска УССР (1923–1926). Разработанные им в эти годы различные ведомственные руководства, инструкции, методические указания, а также опубликованные статьи сыграли важную роль в распространении криминалистических знаний среди практических работников Украины. The way of life and creative activity of Alexander Akimovich Eliseev (1887–1968), who was one of the pioneers of Soviet forensic science and made a significant contribution to the development of forensic science and forensic examination in Ukraine, is being considered based on little-known Ukrainian militia publications of the 20s of the twentieth century, as well as published works on the history of forensic science. The attention is mainly paid to A. A. Eliseev's activities as the head of the scientific-technical unit (sub-department) of the Criminal Investigation Department of the Main Department of Militia and Tracing of the Ukrainian SSR (1923–1926). Various departmental manuals, instructions, methodological guidelines developed by him during those years , as well as published articles have played an important role in forensic knowledge diffusion among practical employees of Ukraine.
 • Item
  ПРОФЕСОР АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ІЩЕНКО: СПОГАДИ ПРО ВЧИТЕЛЯ (до 70-річчя від дня народження). PROFESSOR ANDRIY ISHCHENKO: MEMOIRS OF A TEACHER (to the 70th anniversary of his birth)
  (2021) Юсупов, В. В.; Yusupov, V.
  Висвітлено життєвий шлях і творчу діяльність доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, полковника міліції у відставці Андрія Володимировича Іщенка (24.08.1951 – 26.04.2019), знаного і шанованого в наукових колах українського вченого, засновника наукової школи, дослідника історії та сучасного розвитку науки криміналістики, талановитого педагога, управлінця, криміналіста.Considered the way of life and creative activity of the DSc (Law), Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Colonel of the Police Resigned Andrey Vladimirovich Ishchenko (August 24, 1951 – April 26, 2019) – a well-known Ukrainian scientist-criminalist, founder of a scientific school, researcher the history and the modern world of criminology, a talented teacher, manager, criminalist. Освещены жизненный путь и творческая деятельность доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Украины, полковника милиции в отставке Андрея Владимировича Ищенко (24.08.1951 – 26.04.2019) – известного и уважаемого в научных кругах украинского ученого, основателя научной школы, исследователя истории и современного развития науки криминалистики, талантливого педагога, управленца, криминалиста.
 • Item
  ПРОВЕДЕННЯ ТОВАРОЗНАВЧИХ ЕКСПЕРТИЗ ІЗ ВИЗНАЧЕННЯ КОДІВ ТОВАРУ ЗГІДНО З УКТ ЗЕД ДЕРЖАВНИМИ АБО ГРОМАДСЬКИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ. CONDUCTING MERCHANDISING EXPERTISE FOR IDENTIFICATION OF THE UCG FEA CODE BY STATE OR PUBLIC INSTITUTIONS
  (2021) Сташевська, І. В.; Stashevska, I.; Петренко, І. С.; Petrenko, I.
  Мета статті полягає у системному аналізі правових засад проведення експертиз із визначення коду товарів згідно з УКТ ЗЕД державними або громадськими інституціями і розробленні відповідних пропозицій. Методологія. Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові і спеціальні методи науковоюридичного пізнання, серед них методи емпіричного дослідження, а саме порівняльний, системний, узагальнення; порівняльно-правовий і тлумачення правових норм, застосування яких зумовлено метою та завданням дослідження. Наукова новизна. Обґрунтовано необхідність започаткування єдиного підходу до розуміння правомірності залучення державних або громадських інституцій для визначення коду згідно з УКТ ЗЕД із боку центрального органу виконавчої влади України і узгодження правової позиції судів стосовно проведення експертиз із визначення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, яка полягає у тому, що ця компетенція є виключно прерогативою митних органів. Висновки. Аргументовано, що належне законодавче регулювання експертної діяльності державних або громадських інституцій, у тому числі і державних судових експертних установ, з класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД дозволить створити необхідні умови для проведення кваліфікованої та об’єктивної експертизи, зокрема задовольнить експертні потреби митних і податкових органів під час виявлення правопорушень і виникнення спірних питань, а також забезпечить дотримання принципу змагальності сторін і формування надійної доказової бази у провадженнях про порушення митного та податкового законодавства. Запропоновано основні напрями вдосконалення нормативно-правового регулювання проведення експертиз із визначення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД. При цьому констатовано, що експертиза з класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД, незалежно від мети визначення коду, є лише засобом з’ясування характеристик, на яких ґрунтується визначення коду товарів, і за своїм завданням не може підміняти правозастосування (прийняття рішення про визначення коду товарів за УКТ ЗЕД); наголошено, що визначальні характеристики товару не мають правового характеру та потребують спеціальних знань, а тому можуть бути з’ясовані за допомогою відповідної експертизи – товарознавчої, транспортно-товарознавчої; окреслено коло суб’єктів, які можуть провадити експертну діяльність із класифікації товарів за кодом УКТ ЗЕД, а саме державні або громадські інституції, у тому числі державні судово-експертні установи; сформовано основні пріоритети подальшого наукового й законодавчого опрацювання, зокрема щодо окреслення функцій суб’єктів, які можуть здійснювати експертну діяльність із класифікації товарів за кодом УКТ ЗЕД, визначення основних завдань експертизи з класифікації товарів за кодом УКТ ЗЕД, розроблення та впровадження відповідної методики, єдиної для усіх суб’єктів експертної діяльності. The purpose of the article is a systematic analysis of the legal basis for conducting expertise to identify the goods UCG FEA code by state or public institutions and the development of relevant suggestions. Methodology. The methodological basis of the research is made up of general scientific and special methods of scientific-and-legal cognition, including methods of empirical research, namely, comparative, systemic, generalization; comparative-legal and interpretation of legal norms, the application of which is conditioned by the purpose and task of the research. Scientific novelty. Hereby justified the necessity of establishment of a unified approach to understanding the legality of involvement of state or public institutions to determine the UCG FEA code by the central executive body of Ukraine and agreeing on the legal position of the courts on conducting expertise to identify the UCG FEA codes, which is that this competence is the exclusive prerogative of the customs authorities. Conclusions. The reasons were given that the proper legislative regulation of the expert activities of state or public institutions, including state judicial expert institutions, on the classification of goods in accordance with the UCG FEA will allow to create the necessary conditions for a qualified and objective expertise, in particular, it will satisfy the needs of customs and tax authorities experts during revealing of offenses and arising of controversial issues, as well as ensure the observance of the principle of adversarialness of the parties and the formation of a reliable evidence base in the processes on violation of customs and tax legislation. The main directions of improving the legal regulation of conducting expertise to identify the goods UCG FEA codes are proposed. At the same time, it was stated that the expertise of the classification of goods in accordance with the UCG FEA, regardless of the purpose of the code identification, is only a mean of clarifying the characteristics that are decisive for determining the code of goods, and, its task is not to replace law enforcement (making a decision on identification of the goods UCG FEA code); it is noted that the defining characteristics of the goods are not of legal nature and require special knowledge, and therefore can be clarified with the help of the appropriate expertise – merchandising, transport-and-merchandising research; a circle of subjects was outlined that can carry out expert activities on the classification of the goods UCG FEA code, namely, state or public institutions, including state forensic institutions; the main priorities for further scientific and legislative processing were formed, in particular, regarding the definition of the functions of subjects that can carry out expert activities on the classification of the goods UCG FEA code, the determination of the main tasks of the expertise of the classification of the goods UCG FEA code, the development and implementation of an appropriate methodology that is uniform for all subjects of expert activity. Цель статьи заключается в системном анализе правовых основ проведения экспертиз по определению кода товаров согласно УКТ ВЭД государственными или общественными институтами и разработке соответствующих предложений. Методология. Методологическую основу исследования составляют общенаучные и специальные методы научно-юридического познания, в том числе методы эмпирического исследования, а именно: сравнительный, системный, обобщение; сравнительно-правовой и толкования правовых норм, применение которых обусловлено целью и задачей исследования. Научная новизна. Обоснована необходимость единого подхода к пониманию правомерности привлечения государственных или общественных институтов для определения кода УКТ ВЭД со стороны центрального органа исполнительной власти Украины и согласования правовой позиции судов касательно проведения экспертиз по определению кодов товаров согласно УКТ ВЭД, которая заключается в том, что эта компетенция является исключительно прерогативой таможенных органов. Выводы. Аргументировано, что надлежащее законодательное регулирование экспертной деятельности государственных или общественных учреждений, в том числе и государственных судебных экспертных учреждений, по классификации товаров в соответствии с УКТ ВЭД позволит создать необходимые условия для проведения квалифицированной и объективной экспертизы, в частности удовлетворит экспертные потребности таможенных и налоговых органов при обнаружении правонарушений и возникновении спорных вопросов, а также обеспечит соблюдение принципа состязательности сторон и формирования надежной доказательной базы в процессах о нарушении таможенного и налогового законодательства. Предложены основные направления совершенствования нормативно-правового регулирования проведения экспертиз по определению кодов товаров согласно УКТ ВЭД. При этом констатировано, что экспертиза по классификации товаров в соответствии с УКТ ВЭД, независимо от цели определения кода, является лишь средством установления характеристик, на которых основывается определение кода товаров, и по своей задаче не может подменять осуществления правовых норм (принятия решения относительно определения кода товаров по УКТ ВЭД); отмечено, что определяющие характеристики товара не имеют правового характера и требуют специальных знаний, а поэтому могут быть установлены с помощью соответствующей экспертизы – товароведческой, транспортно-товароведческой; очерчен круг субъектов, которые могут осуществлять экспертную деятельность по классификации товаров по коду УКТ ВЭД, а именно государственные или общественные институты, в том числе государственные судебно-экспертные учреждения; сформированы основные приоритеты дальнейшей научной и законодательной проработки, в частности относительно определения функций субъектов, которые могут осуществлять экспертную деятельность по классификации товаров по коду УКТ ВЭД, определения основных задач экспертизы по классификации товаров по коду УКТ ВЭД, подготовки и внедрения соответствующей методики, единой для всех субъектов экспертной деятельности.
 • Item
  ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ РІДКИХ СУМІШЕЙ ДЛЯ КУРІННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ СИНТЕТИЧНИХ КАНАБІНОЇДІВ ТА α-PVP. INVESTIGATION OF THE COMPOSITION OF LIQUID MIXTURES FOR SMOKING. DETERMINATION OF SYNTHETIC CANNABINOIDS AND α-PVP
  (2021) Тарасенко, О. І.; Tarasenko, O.
  Мета статті – висвітлити можливість кількісної ідентифікації наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів у контексті дослідження складу рідких сумішей для куріння (вейпів), запропонувати певну методику. Методологія. Для реалізації поставленої мети використано комплекс загальнонаукових, спеціальних методів. Зокрема, застосовуючи теоретичні методи (аналіз, узагальнення, порівняння, моделювання), систематизовано теоретичні матеріали з проблем, що вирішуються; емпірично визначено стан практичної опрацьованості проблеми; організаційно-експериментальними засобами (діагностичний, констатувальний, формувальний, коригувальний експеримент) у поєднанні з якісним аналізом і математичним обробленням отриманих результатів підтверджено ефективність запропонованої методики. Достовірність результатів забезпечено використанням сучасних інструментальних фізико-хімічних, математичних, статистичних методів аналізу, а також програмним обробленням експериментальних даних. Наукова новизна. Визначено склад рідких сумішей для куріння з використанням фізико-хімічних методів дослідження, вперше засвідчено можливість кількісної ідентифікації синтетичних канабіноїдів і α-PVP у складі вейпів. Висновки. Визначено склад рідких сумішей для куріння (вейпів) і засвідчено можливість кількісної ідентифікації в їх складі наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів із використанням різних інструментальних методів, які базуються на сучасних наукових дослідженнях, зокрема вмісту синтетичних канабіноїдів і α-РVР у рідких сумішах для куріння методом тонкошарової, газової хроматографії та із застосуванням масспектрометрії. На конкретних прикладах перевірено ефективність чинних методик дослідження синтетичних канабіноїдів і зроблено внесок у майбутнє формування методики з дослідження складу нарковмісних рідких сумішей для куріння і тих, що містять психотропні речовини, попит на які на світовому ринку та в Україні наразі зростає. Розроблено методику виділення синтетичних канабіноїдів і α-PVP з розчину сумішей для куріння. Запропоновано загальні підходи щодо вибору схеми дослідження синтетичних наркотичних засобів і психотропних речовин залежно від поставлених запитань, форми (рідина), виду та кількості наданих на дослідження об’єктів. The purpose of the article is to highlight the possibility of quantitative identification of narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues in the context of studying the composition of liquid mixtures for smoking (vapes), to propose a method. Methodology. A set of general scientific and special methods was used to achieve this goal. In particular, using theoretical methods (analysis, generalization, comparison, modeling), systematized theoretical materials on the problems to be solved; the state of practical elaboration of the problem is empirically determined; organizational and experimental means (diagnostic, ascertaining, formative, corrective experiment) in combination with qualitative analysis and mathematical processing of the obtained results confirmed the effectiveness of the proposed method. The reliability of the results is ensured by the use of modern instrumental physicochemical, mathematical, statistical methods of analysis, as well as software processing of experimental data. Scientific novelty. The composition of liquid mixtures for smoking was determined using physicochemical methods of research, for the first time the possibility of quantitative identification of synthetic cannabinoids and α-PVP in the composition of vapes was proved. Conclusions. The composition of liquid mixtures for smoking (vapes) was determined and the possibility of quantitative identification of narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues using various instrumental methods based on modern scientific research, in particular the content of synthetic cannabinoids and α-PVP in liquid mixtures for smoking by thin-layer, gas chromatography and using mass spectrometry. The effectiveness of current methods of researching synthetic cannabinoids was tested on specific examples and a contribution was made to the future development of methods for studying the composition of drug-containing liquid mixtures for smoking and those containing psychotropic substances, the demand for which is currently growing on the world market and in Ukraine. A method for isolating synthetic cannabinoids and α-PVP from a solution of smoking mixtures has been developed. The general approaches to the choice of the scheme of research of synthetic narcotic drugs and psychotropic substances depending on the questions, form (liquid), type and quantity of the objects submitted for research are offered. Цель статьи – осветить возможность количественной идентификации наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в контексте исследования состава смесей для курения (вейпов), предложить соответствующую методику. Методология. Для реализации поставленной цели использован комплекс общенаучных, специальных методов. В частности, применяя теоретические методы (анализ, обобщение, сравнение, моделирование), систематизированы теоретические материалы по решаемым проблемам; эмпирически определено состояние практической проработанности проблемы; организационно-экспериментальными средствами (диагностический, констатирующий, формирующий, корректирующий эксперимент) в сочетании с качественным анализом и математической обработкой полученных результатов подтверждена эффективность предложенной методики. Достоверность результатов обеспечена использованием современных инструментальных физико-химических, математических, статистических методов анализа, а также программной обработкой экспериментальных данных. Научная новизна. Определен состав смесей для курения с использованием физико-химических методов исследования, впервые раскрыты возможности количественной идентификации синтетических каннабиноидов и α-PVP в составе вейпов. Выводы. Определен состав смесей для курения (вейпов) и рассмотрена возможность количественной идентификации в их составе наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с использованием различных инструментальных методов, основанных на современных научных исследованиях, в частности содержания синтетических каннабиноидов и α-РVР в жидких смесях для курения методом тонкослойной, газовой хроматографии и с применением масс-спектрометрии. На конкретных примерах проверена эффективность действующих методик исследования синтетических каннабиноидов и внесен вклад в будущее формирования методики по исследованию состава наркосодержащих смесей для курения и содержащих психотропные вещества, спрос на которые на мировом рынке и в Украине пока растет. Разработана методика выделения синтетических каннабиноидов и α-PVP из раствора смесей для курения. Предложены общие подходы к выбору схемы исследования синтетических наркотических средств и психотропных веществ в зависимости от поставленных вопросов, формы (жидкость), вида и количества предоставленных на исследование объектов.
 • Item
  ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО: ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ. DOMESTIC VIOLENCE: THE INITIAL STAGE OF THE INVESTIGATION
  (2021) Ботнаренко, І. А.; Botnarenko, I.
  Мета статті – розкрити особливості початкового етапу розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 1261 Кримінального кодексу України, для оптимізації процесу їх розслідування сформувати певні рекомендації. Методологію дослідження становлять загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, зокрема: формально-логічним виокремлено обставини, які підлягають встановленню на початковому етапі розслідування домашнього насильства; системно-структурним методом визначено завдання, які вирішуються на початковому етапі розслідування цієї категорії протиправних діянь. Загальні висновки викладено, ґрунтуючись на методі синтезу. Базисом для застосування всіх методів став діалектичний метод. Наукова новизна. Зроблено спробу виокремити особливості початкового етапу розслідування домашнього насильства через узагальнення обставин, які підлягають встановленню, і визначення системи тактичних завдань, що потребують розв’язання. На підставі цих особливостей сформовано відповідні рекомендації. Висновки. Початковий етап розслідування домашнього насильства спрямований, передусім, на отримання вихідних даних, зокрема оцінювання відомостей про обстановку вчинення, спосіб насильницьких дій, об’єкт злочинного посягання, особу потерпілого, особу кривдника. The purpose of the article to reveal the features of the initial stage of the investigation of criminal offenses under Art. 1261 of the Criminal code of Ukraine, for optimization of process of their investigation to form certain recommendations. The research methodology is made up of various general scientific and special methods of scientific knowledge, in particular: the circumstances that are to be established at the initial stage of the investigation of criminal offenses related to domestic violence are formally and logically highlighted; the system-structural method defines the tasks that are solved at the initial stage of the investigation of this category of unlawful acts. General conclusions are presented based on the synthesis method. The dialectical method became the basis for the application of all methods. Scientific novelty. An attempt is made to highlight the features of the initial stage of the investigation of domestic violence by summarizing the circumstances to be established and defining the system of tactical tasks that need to be addressed. Based on these features, appropriate recommendations have been formed. Conclusions. The initial stage of the investigation of criminal offenses related to domestic violence is aimed primarily at obtaining initial data, in particular, at assessing information about the situation of the commission, the method of violent actions, the object of the criminal attack, the identity of the victim, the identity of the offender. Цель статьи – раскрыть особенности первоначального этапа расследования уголовных преступлений, предусмотренных ст. 1261 Уголовного кодекса Украины, для оптимизации процесса их расследования сформировать определенные рекомендации. Методологию исследования составляют различные общенаучные и специальные методы научного познания, в частности: формально-логическим выделены обстоятельства, подлежащие установлению на начальном этапе расследования домашнего насилия; системно-структурным методом определены задачи, которые решаются на начальном этапе расследования этой категории противоправных деяний. Общие выводы изложены, основываясь на методе синтеза. Основой для применения всех методов стал диалектический метод. Научная новизна. Сделана попытка выделить особенности первоначального этапа расследования домашнего насилия через обобщение обстоятельств, подлежащих установлению, и определение системы тактических задач, требующих решения. На основании этих особенностей сформированы соответствующие рекомендации. Выводы. Начальный этап расследования домашнего насилия направлен прежде всего на получение исходных данных, в частности на оценку сведений об обстановке совершения, способе насильственных действий, объекте преступного посягательства, личности потерпевшего, личности обидчика.
 • Item
  ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ: ПОШУКОВІ ЗАХОДИ ТА ЕКСПЕРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. DETECTION AND INVESTIGATION OF CRIMINAL OFFENSES AGAINST MORALITY: SEARCH MEASURES AND EXPERT SUPPORT
  (2021) Ковальова, О. В.; Kovalova, O.; Пекарський, С. П.; Pekarskyi, S.
  Мета статті – визначити особливості пошукових заходів, здійснюваних під час виявлення кримінальних правопорушень проти моральності, та експертного забезпечення їх розслідування у межах взаємодії відповідних підрозділів, надати пропозиції щодо вдосконалення такої діяльності. Методологія. Для дослідження організаційно-технічних засад, положень і принципів упровадження сучасних засобів комунікації як основний використано діалектичний метод, що дозволило розглянути предмет статті в сукупності та взаємозв’язку його складників. Крім того, поставлені для досягнення мети завдання вирішувалися за допомогою комплексу загальнонаукових і спеціальних методів, у тому числі формально-логічних (аналіз, синтез, дедукція, індукція, аналогія, абстрагування), системно-структурного та порівняльно-правового. Наукова новизна. Сформульовано деякі напрями та пропозиції щодо вдосконалення пошукових заходів, здійснюваних під час виявлення кримінальних правопорушень проти моральності, та експертного забезпечення їх розслідування у межах взаємодії відповідних підрозділів, що сприятимуть розв’язанню одного з головних завдань кримінального провадження – забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень. Висновки. Сформульовані пропозиції щодо вдосконалення діяльності відповідних підрозділів передбачають необхідність: розробити, ґрунтуючись на практиці проведення пошукових заходів у кримінальних провадженнях щодо правопорушень проти моральності, законотворчі пропозиції щодо розширення можливостей використання оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій під час їх розслідування; виокремити, зважаючи на досвід і тенденції протидії кримінальним правопорушенням проти моральності розвинутих країн світу, нові, не ідентифіковані загрози та знайти їм місце у правовому полі України; визначити пріоритетні напрями провадження та розширення переліку видів судових експертиз в експертних установах з огляду на потреби практики розслідування кримінальних правопорушень проти моральності; спрямувати зусилля науковців, судових експертів на розроблення нових і вдосконалення наявних методик дослідження окремих видів об’єктів, зокрема тих, які найчастіше потребують дослідження під час розслідування кримінальних правопорушень проти моральності, зважаючи на потреби практики, статистичні дані та законотворчі новели, що визначають нові види правопорушень досліджуваної категорії. Висловлені пропозиції, убачається, потребують дискусій, проте окремі з них можуть постати частиною відповідних методичних рекомендацій, зважаючи на відсутність або застарілість методик дослідження окремих видів об’єктів, насамперед щодо відносно нових видів правопорушень, зокрема й проти моральності, які законодавець криміналізує, ґрунту ючись на реаліях сьогодення і світовій практиці. The purpose of the article is to determine the features of search activities which are carried out during the detection of criminal offenses against morality, and expert support of their investigation within the interaction of the relevant units, to provide suggestions for improving such activity. Methodology. To study the organizational and technical principles, provisions and principles of the introduction of modern means of communication as the main used dialectical method, which allowed to consider the subject of the article in the aggregate and the relationship of its components. In addition, the tasks set to achieve the purpose have been solved by using a set of general scientific and special methods, including formal and logical (analysis, synthesis, deduction, induction, analogy, abstraction), systematic and structural, comparatively legal methods. Scientific novelty. Some directions and proposals have been formulated to improve the search measures carried out during the detection of criminal offenses against morality, and expert support of their investigation within the interaction of relevant units, which will help to solve one of the main tasks of criminal proceedings – ensuring fast, complete and impartial criminal investigation of the offenses. Conclusions. The formulated proposals for improving the activities of the relevant units include the necessity to: develop, basing on the practice of investigative measures in criminal proceedings against morality, legislative proposals to expand the use of operational and search measures and covert investigative actions during their investigation; to single out, taking into account the experience and tendencies of counteraction to criminal offenses against the morality of the developed countries of the world, new, unidentified threats and to find their place in the legal field of Ukraine; to determine the priority areas of proceedings and expansion of the list of forensic examinations types in expert institutions, taking into account the needs of the practical investigation of criminal offenses against morality; to direct the efforts of scientists, forensic experts to develop new and improved existing methods of researching a certain types of objects, in particular those that must be examined during the investigation of criminal offenses against morality, taking into account the needs of practice, statistics and legislative novelties which define a new type of the offenses of the studied category. The proposals seem to be discussed, but some of them may be a part of the relevant guidelines, despite the lack or obsolescence of research methods for certain types of objects, especially for relatively new types of offenses, including against morality, which the legislator criminalizes basing on of nowadays realities and world practice. Цель статьи – определить особенности поисковых мероприятий, осуществляемых при выявлении уголовных правонарушений против нравственности, и экспертного обеспечения их расследования в рамках взаимодействия соответствующих подразделений, предоставить предложения по совершенствованию такой деятельности. Методология. Для исследования организационно-технических основ, положений и принципов внедрения современных средств коммуникации как основной использован диалектический метод, что позволило рассмотреть предмет статьи в совокупности и взаимосвязи его составляющих. Кроме того, поставленные для достижения цели задачи решались с помощью комплекса общенаучных и специальных методов, в том числе формально-логических (анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия, абстрагирование), системно-структурного и сравнительно-правового. Научная новизна. Сформулированы некоторые направления и предложения по совершенствованию поисковых мероприятий, осуществляемых при выявлении уголовных правонарушений против нравственности, и экспертного обеспечения их расследования в рамках взаимодействия соответствующих подразделений, которые будут способствовать решению одной из главных задач уголовного производства – обеспечение быстрого, полного и беспристрастного расследования уголовных правонарушений. Выводы. Сформулированные предложения по совершенствованию деятельности соответствующих подразделений предусматривают необходимость: разработать, основываясь на практике проведения поисковых мероприятий по уголовным производствам по правонарушениям против нравственности, законотворческие предложения по расширению возможностей использования оперативно-разыскных мероприятий и негласных следственных действий при их расследовании; выделить, учитывая опыт и тенденции противодействия уголовным правонарушениям против нравственности развитых стран мира, новые, не идентифицированные угрозы и найти им место в правовом поле Украины; определить приоритетные направления производства и расширения перечня видов судебных экспертиз в экспертных учреждениях, учитывая потребности практики расследования уголовных правонарушений против нравственности; направить усилия ученых, судебных экспертов на разработку новых и совершенствование имеющихся методик исследования отдельных видов объектов, в том числе наиболее часто нуждающихся в исследовании при расследовании уголовных правонарушений против нравственности, учитывая потребности практики, статистические данные и законотворческие новеллы, определяющие новые виды правонарушений изучаемой категории. Высказанные предложения, представляется, требуют дискуссий, однако отдельные из них могут стать частью соответствующих методических рекомендаций, учитывая отсутствие методики (необходимость осовременивания) исследования отдельных видов объектов, прежде всего относительно новых видов правонарушений, в том числе и против нравственности, которые законодатель криминализирует, основываясь на реалиях нашего времени и мировой практике.
 • Item
  ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ У МЕЖАХ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ КІБЕРАТАКАМИ. ON THE PREPARATION AND APPOINTMENT OF FORENSIC EXPERTISE WITHIN THE INVESTIGATION OF CRIMINAL OFFENSES RELATED TO CYBERATRAKS
  (2021) Нізовцев, Ю. Ю.; Nizovtsev, Yu.; Омельян, О. С.; Omelian, O.
  Мета статті – науково обґрунтувати теоретичні засади підготовки та призначення судових експертиз у межах розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із кібератаками, сформувати відповідні науково-прикладні рекомендації. Методологія. Достовірність отриманих результатів і висновків забезпечено сукупністю методів загальнонаукового і конкретно-наукового рівнів. Зокрема, основним є загальний діалектичний метод наукового пізнання явищ, процесів та об’єктів, а також моделювання та прогнозування, формально-логічний, системно-структурний методи. Наукова новизна. Уточнено перелік запитань, які можуть бути поставлені на вирішення судової експертизи в разі втручання у роботу інформаційно-телекомунікаційних систем шляхом віддалених атак на відмову в обслуговуванні та застосування шкідливих програм. Висновки. Констатовано, що до об’єктів дослідження у межах розслідування кіберзлочинів належать носії інформації або їх клони чи бітові образи; дампи оперативної пам’яті; лог-файли; файли-звіти діагностичних утиліт; налаштування логіювання; налаштування діагностичних утиліт; схеми будови автоматизованих систем і мереж; налаштування обладнання та програмного забезпечення; листування електронною поштою; вихідні коди шкідливих програм та самі шкідливі програми, засоби їх розроблення та адміністрування. Виокремлено особливості вилучення об’єктів дослідження у межах розслідування кіберзлочинів, які полягають у тому, що криміналістично значуща інформація вилучається як з атакованих комп’ютерів, так і з комп’ютерів підозрюваних осіб. При цьому слід зважати на те, що зловмисники, як правило, намагаються приховати сліди кібератаки на атакованому комп’ютері, а на власному комп’ютері застосувати заходи «контркриміналістики». Розроблено науково-прикладні рекомендації щодо підготовки та призначення судових експертиз у межах розслідування кіберзлочинів, виявлено перспективні напрями розширення можливостей судової експертизи за грамотного формулювання запитань, які ставляться для її вирішення. The purpose of the article is to scientifically substantiate the theoretical principles of preparation and appointment of forensic expertise within the investigation of criminal offenses related to cyberattacks, to form appropriate scientific and applied recommendations. Methodology. The reliability of the obtained results and conclusions are ensured by a set of methods of general scientific and specific scientific levels. In particular, the main is the general dialectical method of scientific knowledge of phenomena, processes and objects, as well as modeling and forecasting, formallogical, system-structural methods. Scientific novelty. The list of questions that can be put to a forensic expertise in case of interference in the work of information and telecommunications systems through remote attacks on denial of service and the use of malicious software has been clarified. Conclusions. It was stated that the objects of research in the investigation of cybercrime include media or their clones or bit images; RAM dumps; log files; diagnostic utility report files; login settings; setting up diagnostic utilities; schemes of structure of automated systems and networks; hardware and software settings; email correspondence; source code of malicious programs and the most malicious programs, means of their development and administration. The peculiarities of the seizure of research objects within the framework of the investigation of cybercrimes, which consist in the fact that forensically significant information is seized both from the computers under attack and from the computers of the suspects, are highlighted. It should be borne in mind that cybercriminals, as a rule, try to hide the traces of a cyberattack on the attacked computer, and take «countercriminalistic» measures on their own computer. Scientific and applied recommendations for the preparation and appointment of forensic expertise in the framework of investigating cybercrimes have been developed, promising directions for expanding the possibilities of forensic expertise have been identified with a competent formulation of the questions that are posed for its solution. Цель статьи – научно обосновать теоретические основы подготовки и назначения судебных экспертиз в рамках расследования криминальных правонарушений, связанных с кибератаками, сформировать соответствующие научно-прикладные рекомендации. Методология. Достоверность полученных результатов и выводов обеспечены совокупностью методов общенаучного и конкретно-научного уровней. В частности, основным является общий диалектический метод научного познания явлений, процессов и объектов, а также моделирование и прогнозирование, формально-логический, системно-структурный методы. Научная новизна. Уточнен перечень вопросов, которые могут быть поставлены на решение судебной экспертизы в случае вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем путем удаленных атак на отказ в обслуживании и применения вредоносных программ. Выводы. Констатировано, что к объектам исследования в рамках расследования киберпреступлений принадлежат носители информации или их клоны или битовые образы; дампы оперативной памяти; лог-файлы; файлы-отчеты диагностических утилит; настройки логирования; настройки диагностических утилит; схемы построения автоматизированных систем и сетей; настройки оборудования и программного обеспечения; переписка электронной почтой; исходные коды вредоносных программ и сами вредоносные программы, средства их разработки и администрирования. Выделены особенности изъятия объектов исследования в рамках расследования киберпреступлений, которые состоят в том, что криминалистически значимая информация изымается как из атакованных компьютеров, так и из компьютеров подозреваемых лиц. При этом следует учитывать, что злоумышленники, как правило, пытаются скрыть следы кибератаки на атакованном компьютере, а на своем компьютере применить средства «контркриминалистики». Разработаны научно-прикладные рекомендации о подготовке и назначении судебных экспертиз в рамках расследования киберпреступлений, выявлены перспективные направления расширения возможностей судебной экспертизы при грамотном формулировании вопросов, которые ставятся на ее решение.
 • Item
  ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗРАЗКІВ БУРШТИНУ. LEGAL PRINCIPLES OF EXPERT PROVISION FOR VALUE FORMATION OF INDIVIDUAL AMBER SAMPLES
  (2021) Баранов, П. М.; Baranov, P.; Кірін, Р. С.; Kirin, R.; Коротаєв, В. М.; Korotaiev, V.; Шевченко, С. В.; Shevchenko, S.
  Мета статті – здійснити комплексний аналіз чинної нормативно-правової бази та виявити прогалини у законодавстві в контексті вдосконалення гемолого-споживчого оцінювання вартості індивідуальних зразків бурштину, сформулювати відповідні рекомендації. Методологія. Достовірність отриманих результатів і висновків забезпечено використанням комплексу загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. Зокрема, за допомогою діалектичного методу як загального методу пізнання виокремлено об’єктний склад зразків органогенного утворення в сировині, необробленому та обробленому вигляді для різних видів і методів експертних досліджень, завдяки застосуванню методів системного й порівняльного аналізу, формальної логіки, аналогії, узагальнення й класифікації у контексті формування вартості індивідуальних зразків бурштину розкрито сучасні проблеми нормативно-правового забезпечення цієї сфери відносин, виявлено особливості сучасних систем експертного оцінювання. Наукова новизна. Розроблено класифікацію об’єктів гемологічної та товарознавчої судових експертиз, представлену загальним, родовим та безпосереднім рівнями. Виявлено прогалини в чинному законодавстві у сфері оцінювання вартості індивідуальних зразків бурштину, запропоновано їх усунення на базі авторського методу гемолого-споживчих індикаторів. Висновки. У контексті окресленої проблематики засвідчено, що нормативно-правове забезпечення вартісного оцінювання бурштину потребує суттєвого вдосконалення: насамперед узгодження позицій суб’єктів незалежної та судової гемологічної експертизи, які через неоднозначність правової бази використовують різні методи та методики їх проведення щодо однакових об’єктів гемологічної експертизи, що позначається на експертних висновках (результатах). На часі також питання витлумачення та системного застосування, зважаючи на міжгалузеві зв’язки, термінів (як-то: «вартість бурштину»; «ринкові ціни на дорогоцінне каміння»; «оцінювання вартості об’єктів експертизи за нормативними ціновими показниками»; «фактурна вартість»; «прогнозна вартість»; «оцінна вартість»; «комерційна вартість»). Крім того, термінологія потребує упорядкування відповідно до сучасних норм української мови (оціночна – оцінна вартість; оціночна – оцінювальна діяльність; оцінка – оцінювання майна; акт оцінки – оцінювання майна; оціночні – оцінювальні процедури тощо). Виявлено особливості сучасних систем експертного оцінювання вартості зразків бурштину. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення правових засад експертного забезпечення формування вартості індивідуальних зразків бурштину у сфері загального експертного оцінювання, оцінювання рідкісних і унікальних зразків, класифікації груп зразків у методиках оцінювання. The purpose of the article is to carry out a comprehensive analysis of the current regulatory framework and identify gaps in the legislation in the context of improving gemmological and consumer value assessment of individual amber samples, to formulate appropriate recommendations. Methodology. The reliability of the obtained results and conclusions is ensured by the use of a set of general scientific and special research methods. In particular, with the help of the dialectical method as a general method of cognition, the object composition of samples of organogenic origin in raw materials, untreated and processed form for different types and methods of expert research has been singled out. Due to the application of methods of systematic and comparative analysis, formal logic, analogy, generalization and classification in the context of the formation of the value of individual samples of amber modern problems of regulatory support of this area of relations are shown; features of modern expert evaluation systems are revealed. Scientific novelty. The classification of objects of gemmological and commodity forensic examinations, presented by general, generic and direct levels, is developed. Gaps in the current legislation in the field of valuation of individual amber samples are revealed, their elimination on the basis of the author's method of gemmological and consumer indicators is offered. Conclusions. In the context of the outlined issues, it is proved that the legal support of amber valuation needs significant improvement: first of all, coordination of positions of subjects of independent and forensic gemmological examination, which due to ambiguity of legal basis use different methods and techniques which affects the expert opinions (results). It is also time to interpret and systematically apply, given the intersectoral links, terms (such as: «value of amber»; «market prices for precious stones»; «valuation of objects of examination at regulatory price indicators»; «invoice cost»; «estimated cost»; «estimated value»; «commercial value»). In addition, the terminology needs to be standardized in accordance with modern norms of the Ukrainian language. The peculiarities of modern systems for expert evaluation of amber samples value are revealed. Recommendations are formulated for improving the legal basis of expert support for the formation of the value of individual amber samples in the field of general expert evaluation, evaluation of rare and unique samples, classification of groups of samples in evaluation methods. Цель статьи – осуществить комплексный анализ действующей нормативно-правовой базы и выявить пробелы в законодательстве в контексте совершенствования геммолого-потребительской оценки стоимости индивидуальных образцов янтаря, сформулировать соответствующие рекомендации. Методология. Достоверность полученных результатов и выводов обеспечена использованием комплекса общенаучных и специальных методов исследования. В частности, с помощью диалектического метода как всеобщего метода познания выделены объектный состав образцов органического происхождения в сырье, необработанном и обработанном виде для различных видов и методов экспертных исследований, благодаря применению методов системного и сравнительного анализа, формальной логики, аналогии, обобщения и классификации в контексте формирования стоимости индивидуальных образцов янтаря раскрыты современные проблемы нормативно-правового обеспечения этой сферы отношений, выявлены особенности современных систем экспертного оценивания. Научная новизна. Разработана классификация объектов геммологической и товароведческой судебных экспертиз, представленная общим, родовым и непосредственным уровнями. Выявлены пробелы в действующем законодательстве в сфере оценки стоимости индивидуальных образцов янтаря, предложено их устранение на базе авторского метода геммолого-потребительских индикаторов. Выводы. В контексте очерченной проблематики засвидетельствовано, что нормативно-правовое обеспечение стоимостного оценивания янтаря требует существенного совершенствования: прежде всего согласования позиций субъектов независимой и судебной геммологической экспертизы, которые из-за неоднозначности правовой базы используют различные методы и методики их проведения относительно одинаковых объектов геммологической экспертизы, что сказывается на экспертных выводах (результатах). Актуальны также вопросы толкования и системного применения, несмотря на межотраслевые связи, терминов (как-то: «стоимость янтаря»; «рыночные цены на драгоценные камни»; «оценка стоимости объектов экспертизы по нормативным ценовыми показателями»; «фактурная стоимость»; «прогнозная стоимость»; «оценочная стоимость»; «коммерческая стоимость»). Кроме того, терминология требует упорядочения в соответствии с современными нормами украинского языка. Выявлены особенности современных систем экспертного оценивания стоимости образцов янтаря. Разработаны рекомендации по совершенствованию правовых основ экспертного обеспечения формирования стоимости индивидуальных образцов янтаря в сфере общего экспертного оценивания, оценивания редких и уникальных образцов, классификации групп образцов в методиках оценки.
 • Item
  ГЕНЕЗИС ДОКУМЕНТА ЯК ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ В ТЕХНІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ ДАВНОСТІ ДОКУМЕНТА. GENESIS OF THE DOCUMENT AS A PRINCIPLE OF CRIMINAL SCIENTIFIC DOCUMENTATION AND THE OBJECT OF RESEARCH IN THE TECHNICAL EXAMINATION OF THE ANTIQUITY OF THE DOCUMENT
  (2021) Ковальов, К. М.; Kovalov, K.
  Мета статті полягає у визначенні документа як засади криміналістичного документознавства та об’єкта дослідження в технічній експертизі давності документа крізь призму його становлення та розвитку, що надасть можливість удосконалити наявні та сформувати нові науково-методичні підходи як підґрунтя для створення нової експертної спеціальності – дослідження давності виготовлення документа. Методологія. Достовірність отриманих результатів і висновків забезпечено використанням комплексу загальнонаукових методів дослідження, серед них аналіз, синтез, індукція, аналогія, дедукція тощо. Крім того, для практичної реалізації використано такі форми знання, як поняття, закони, гіпотези, теорії, що дають змогу надалі застосовувати їх, отримуючи наукову апробацію. Наукова новизна. Уточнено поняття документа у криміналістичній площині. Надано авторське поняття документа як об’єкта дослідження в галузі криміналістичного документознавства, зокрема технічної експертизи документів, з метою визначення давності його виготовлення. Сформовано підґрунтя для створення нової експертної спеціальності – дослідження давності виготовлення документа. Висновки. Проаналізовано етапи створення та розвитку документа як матеріального носія інформації у просторі і часі, генезис загального та спеціального поняття документа, зокрема й у криміналістичному розумінні. Визначено критерії формування поняття документа як об’єкта дослідження в галузі криміналістичного документознавства і технічної експертизи документів. Надано пропозиції з удосконалення наявних і формування нових науково-методичних підходів, що становлять підґрунтя для створення нової експертної спеціальності – дослідження давності виготовлення документа. The purpose of the article is to define the document as the basis of forensic documentation and the object of study in the technical examination of the antiquity of the document through the prism of its formation and development, which will improve existing and form new scientific and methodological approaches as a basis for creating a new expert specialty – research of prescription of production of the document. Methodology. The reliability of the obtained results and conclusions is ensured by the use of a set of general scientific research methods, including analysis, synthesis, induction, analogy, deduction, etc. In addition, for practical implementation, such forms of knowledge as concepts, laws, hypotheses, theories are used, which allow further application of them, receiving scientific testing. Scientific novelty. The concept of the document in the forensic sphere is specified. The author's concept of the document as an object of research in the field of forensic document science, in particular technical examination of documents, in order to determine its antiquity. The basis for the creation of a new expert specialty – the study of the statute of limitations for the production of the document. Conclusions. The stages of creation and development of the document as a material carrier of information in space and time, the genesis of the general and special concept of the document, in particular in the forensic sense, are analyzed. The criteria for forming the concept of a document as an object of research in the field of forensic document science and technical examination of documents are defined. Suggestions for improving existing and forming new scientific and methodological approaches are provided, which form the basis for the creation of a new expert specialty – the study of the statute of antiquity of the document. Цель статьи заключается в определении документа как основы криминалистического документоведения и объекта исследования в технической экспертизе давности документа сквозь призму его становления и развития, что позволит усовершенствовать имеющиеся и сформировать новые научно-методические подходы как фундамент для создания новой экспертной специальности – исследование давности изготовления документа. Методология. Достоверность полученных результатов и выводов обеспечена использованием комплекса общенаучных методов исследования, среди них анализ, синтез, индукция, аналогия, дедукция и т. п. Кроме того, для практической реализации использованы следующие формы знания: понятия, законы, гипотезы, теории, позволяющие в дальнейшем применять их, получая научную апробацию. Научная новизна. Уточнено понятие документа с криминалистической точки зрения. Предложено авторское понятие документа как объекта исследования в области криминалистического документоведения, в частности технической экспертизы документов, с целью определения давности его изготовления. Сформирован базис для создания новой экспертной специальности – исследование давности изготовления документа. Выводы. Проанализированы этапы создания и развития документа как материального носителя информации в пространстве и времени, генезис общего и специального понятия документа, в частности в криминалистическом смысле. Определены критерии формирования понятия документа как объекта исследования в области криминалистического документоведения и технической экспертизы документов. Изложена собственная позиция касательно совершенствования существующих и формирования новых научно-методических подходов, составляющих основу для создания новой экспертной специальности – исследование давности изготовления документа.
 • Item
  КОНТРОЛЬ ЗА ВЧИНЕННЯМ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПІДКУПОМ: ПИТАННЯ ЗАКОННОСТІ. MONITORING OF THE COMMISSION OF CORRUPTION CRIMES CONNECTED WITH A BRIBERY: A QUESTION OF LEGALITY
  (2021) Грібов, М. Л.; Hribov, M.; Венедіктов, А. А.; Venediktov, A.; Венедіктова, Ю. Є.; Venediktova, Y.
  Мета статті – визначення критеріїв і засобів забезпечення законності дій сторони обвинувачення під час контролю за вчиненням корупційних злочинів, пов’язаних із підкупом. Методологія. Методологічний інструментарій обрано відповідно до поставленої мети, специфіки об’єкта і предмета дослідження. Його основу становить загальний діалектичний метод наукового пізнання реальних явищ, а також їхніх зв’язків із практичною діяльністю оперативних підрозділів та органів досудового розслідування. Як спеціальні застосовані метод системного аналізу; порівняльно-правовий; моделювання. Наукова новизна. Систематизовано теоретичні знання й узагальнено практику забезпечення законності контролю за вчиненням корупційних злочинів, пов’язаних із підкупом. Доведено, що, по-перше, будь-який контроль за вчиненням корупційного злочину, пов’язаного з підкупом, являє собою соціальний експеримент (дослід) над людиною, який обмежує її права, передбачені ст. 28 Конституції України, по-друге, у будь-якому разі під час проведення контролю за вчиненням корупційного злочину, пов’язаного з підкупом, відбувається втручання у приватне спілкування, а тому такий контроль може проводитися винятково на підставі ухвали слідчого судді. Висновки. Сформульовано поняття корупційних злочинів, пов’язаних із підкупом; розкрито зміст і практичні аспекти реалізації контролю за вчиненням корупційних злочинів, пов’язаних із підкупом; визначено критерії розмежування такого контролю і провокації злочину; висвітлено типові порушення кримінального процесуального закону, які допускає сторона обвинувачення під час зазначеного контролю, а також пов’язаних із ним інших негласних слідчих (розшукових) і слідчих (розшукових) дій. The purpose of the article is the determination of the criteria and means of ensuring the legality of the prosecution’s actions during monitoring corruption offenses related to a bribery’s commission. Methodology. Methodological tools are selected in accordance with the purpose, specifics of the object and the subject of the research. Its base is grounded on the general dialectical method of scientific cognition of real phenomena, as well as their connections with the practical activities of operative units and pre-trial investigation bodies. Methods of systematic analysis, comparativelaw and modeling are used as special ones. Scientific novelty. Theoretical knowledge is systematized and the practice of ensuring the legality of control over the commission of corruption crimes related to a bribery is generalized. It is proved that, at first, any kind of a control over the commission of a corruption crime related to a bribery is a social experiment (research) on a person, which restricts his rights under Art. 28 of the Constitution of Ukraine, at second, in any case, the control over the commission of a corruption crime related to a bribery is an interference into private communication and, therefore, such control can be carried out only on the basis of the order of the investigating judge. Conclusions. The concept of corruption crimes related to a bribery is formulated; the content and practical aspects of the implementation of control over the commission of corruption crimes related to a bribery are revealed; the criteria for distinguishing between such control and provocation of a crime’s commission are determined; typical violations of the criminal proceeding law committed by the prosecution during the specified control, as well as other covert investigative (search) and investigative (search) actions are highlighted.