ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ: ПОШУКОВІ ЗАХОДИ ТА ЕКСПЕРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. DETECTION AND INVESTIGATION OF CRIMINAL OFFENSES AGAINST MORALITY: SEARCH MEASURES AND EXPERT SUPPORT

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Мета статті – визначити особливості пошукових заходів, здійснюваних під час виявлення кримінальних правопорушень проти моральності, та експертного забезпечення їх розслідування у межах взаємодії відповідних підрозділів, надати пропозиції щодо вдосконалення такої діяльності. Методологія. Для дослідження організаційно-технічних засад, положень і принципів упровадження сучасних засобів комунікації як основний використано діалектичний метод, що дозволило розглянути предмет статті в сукупності та взаємозв’язку його складників. Крім того, поставлені для досягнення мети завдання вирішувалися за допомогою комплексу загальнонаукових і спеціальних методів, у тому числі формально-логічних (аналіз, синтез, дедукція, індукція, аналогія, абстрагування), системно-структурного та порівняльно-правового. Наукова новизна. Сформульовано деякі напрями та пропозиції щодо вдосконалення пошукових заходів, здійснюваних під час виявлення кримінальних правопорушень проти моральності, та експертного забезпечення їх розслідування у межах взаємодії відповідних підрозділів, що сприятимуть розв’язанню одного з головних завдань кримінального провадження – забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень. Висновки. Сформульовані пропозиції щодо вдосконалення діяльності відповідних підрозділів передбачають необхідність: розробити, ґрунтуючись на практиці проведення пошукових заходів у кримінальних провадженнях щодо правопорушень проти моральності, законотворчі пропозиції щодо розширення можливостей використання оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій під час їх розслідування; виокремити, зважаючи на досвід і тенденції протидії кримінальним правопорушенням проти моральності розвинутих країн світу, нові, не ідентифіковані загрози та знайти їм місце у правовому полі України; визначити пріоритетні напрями провадження та розширення переліку видів судових експертиз в експертних установах з огляду на потреби практики розслідування кримінальних правопорушень проти моральності; спрямувати зусилля науковців, судових експертів на розроблення нових і вдосконалення наявних методик дослідження окремих видів об’єктів, зокрема тих, які найчастіше потребують дослідження під час розслідування кримінальних правопорушень проти моральності, зважаючи на потреби практики, статистичні дані та законотворчі новели, що визначають нові види правопорушень досліджуваної категорії. Висловлені пропозиції, убачається, потребують дискусій, проте окремі з них можуть постати частиною відповідних методичних рекомендацій, зважаючи на відсутність або застарілість методик дослідження окремих видів об’єктів, насамперед щодо відносно нових видів правопорушень, зокрема й проти моральності, які законодавець криміналізує, ґрунту ючись на реаліях сьогодення і світовій практиці. The purpose of the article is to determine the features of search activities which are carried out during the detection of criminal offenses against morality, and expert support of their investigation within the interaction of the relevant units, to provide suggestions for improving such activity. Methodology. To study the organizational and technical principles, provisions and principles of the introduction of modern means of communication as the main used dialectical method, which allowed to consider the subject of the article in the aggregate and the relationship of its components. In addition, the tasks set to achieve the purpose have been solved by using a set of general scientific and special methods, including formal and logical (analysis, synthesis, deduction, induction, analogy, abstraction), systematic and structural, comparatively legal methods. Scientific novelty. Some directions and proposals have been formulated to improve the search measures carried out during the detection of criminal offenses against morality, and expert support of their investigation within the interaction of relevant units, which will help to solve one of the main tasks of criminal proceedings – ensuring fast, complete and impartial criminal investigation of the offenses. Conclusions. The formulated proposals for improving the activities of the relevant units include the necessity to: develop, basing on the practice of investigative measures in criminal proceedings against morality, legislative proposals to expand the use of operational and search measures and covert investigative actions during their investigation; to single out, taking into account the experience and tendencies of counteraction to criminal offenses against the morality of the developed countries of the world, new, unidentified threats and to find their place in the legal field of Ukraine; to determine the priority areas of proceedings and expansion of the list of forensic examinations types in expert institutions, taking into account the needs of the practical investigation of criminal offenses against morality; to direct the efforts of scientists, forensic experts to develop new and improved existing methods of researching a certain types of objects, in particular those that must be examined during the investigation of criminal offenses against morality, taking into account the needs of practice, statistics and legislative novelties which define a new type of the offenses of the studied category. The proposals seem to be discussed, but some of them may be a part of the relevant guidelines, despite the lack or obsolescence of research methods for certain types of objects, especially for relatively new types of offenses, including against morality, which the legislator criminalizes basing on of nowadays realities and world practice. Цель статьи – определить особенности поисковых мероприятий, осуществляемых при выявлении уголовных правонарушений против нравственности, и экспертного обеспечения их расследования в рамках взаимодействия соответствующих подразделений, предоставить предложения по совершенствованию такой деятельности. Методология. Для исследования организационно-технических основ, положений и принципов внедрения современных средств коммуникации как основной использован диалектический метод, что позволило рассмотреть предмет статьи в совокупности и взаимосвязи его составляющих. Кроме того, поставленные для достижения цели задачи решались с помощью комплекса общенаучных и специальных методов, в том числе формально-логических (анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия, абстрагирование), системно-структурного и сравнительно-правового. Научная новизна. Сформулированы некоторые направления и предложения по совершенствованию поисковых мероприятий, осуществляемых при выявлении уголовных правонарушений против нравственности, и экспертного обеспечения их расследования в рамках взаимодействия соответствующих подразделений, которые будут способствовать решению одной из главных задач уголовного производства – обеспечение быстрого, полного и беспристрастного расследования уголовных правонарушений. Выводы. Сформулированные предложения по совершенствованию деятельности соответствующих подразделений предусматривают необходимость: разработать, основываясь на практике проведения поисковых мероприятий по уголовным производствам по правонарушениям против нравственности, законотворческие предложения по расширению возможностей использования оперативно-разыскных мероприятий и негласных следственных действий при их расследовании; выделить, учитывая опыт и тенденции противодействия уголовным правонарушениям против нравственности развитых стран мира, новые, не идентифицированные угрозы и найти им место в правовом поле Украины; определить приоритетные направления производства и расширения перечня видов судебных экспертиз в экспертных учреждениях, учитывая потребности практики расследования уголовных правонарушений против нравственности; направить усилия ученых, судебных экспертов на разработку новых и совершенствование имеющихся методик исследования отдельных видов объектов, в том числе наиболее часто нуждающихся в исследовании при расследовании уголовных правонарушений против нравственности, учитывая потребности практики, статистические данные и законотворческие новеллы, определяющие новые виды правонарушений изучаемой категории. Высказанные предложения, представляется, требуют дискуссий, однако отдельные из них могут стать частью соответствующих методических рекомендаций, учитывая отсутствие методики (необходимость осовременивания) исследования отдельных видов объектов, прежде всего относительно новых видов правонарушений, в том числе и против нравственности, которые законодатель криминализирует, основываясь на реалиях нашего времени и мировой практике.
Description
Keywords
суспільна мораль, кримінальні правопорушення проти моральності, пошукова діяльність, досудове розслідування, експертне забезпечення, інформаційні технології, спеціальні знання, public morality, criminal offenses against morality, search activity, pre-trial investigation, expert support, Information Technology, expertise, общественная мораль, уголовные правонарушения против нравственности, поисковая деятельность, досудебное расследование, экспертное обеспечение, информационные технологии, специальные знания
Citation
Collections