#04/2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ. STRATEGIC DIRECTIONS OF IMPROVING THE PROCESS OF FORMING THE INCOMES OF LOCAL BUDGETS
  (2019) ВИННИЦЬКА Оксана Анатоліївна; VINNITSKAYA Oksana Anatolevna; ЧВЕРТКО Людмила Андріївна; CHVERTKO Lyudmila Andreevna; КОРНИЄНКО Татяна Олександрівна; KORNIENKO Tatyana Aleksandrovna
  Серед стратегічних завдань нинішнього процесу формування доходів місцевих бюджетів України проблема прискорення процесів бюджетної децентралізації є однією з найактуальніших і найгостріших. Практичне втілення бюджетної децентралізації, означає, що органи місцевого самоврядування набувають більшої відповідальності і в їх розпорядження надходить більше коштів. Одним із пріоритетних завдань, що передбачається вирішувати в рамках Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації місцевої влади в Україні, є бюджетна децентралізація. У рамках цієї концепції дана проблема зводиться до підвищення бюджетної самостійності органів місцевої влади та зростання доходів місцевих бюджетів. За наявності негативних тенденцій і кризових явищ в економіці, слабкої фінансової дисципліни, високого рівня корупції, низького рівня довіри до системи державного управління надзвичайно важливі питання фіскальної децентралізації. In the presence of negative trends and crisis phenomena in the economy, weak financial discipline, a high level of corruption, a low level of confidence in the public administration system, issues of fiscal decentralization are extremely important.
 • Item
  ЕКОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК ЯК СВІТОВИЙ ТРЕНД ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АВІАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ. ECOLOGICAL FACTORY AS THE WORLD TREND OF FORMATION OF EXPORT POTENTIAL OF THE AVIATION COMPLEX OF UKRAINE
  (2019) ГУРІНА Ганна Сергіївна; HURINA Hanna Serhiivna
  У статті розглянуто роль екологічного чинника як світового тренда в сучасних умовах ведення бізнесу та його впливу на конкурентоспроможність авіаційного комплексу. Визначено особливості формування конкурентних переваг в залежності від екологічного складника в діяльності авіацій. Проаналізовані складові та процеси, які мають безпосередній вплив на розвиток експортного потенціалу авіаційного комплексу. Виявлено, що поза увагою залишається питання екології як чинника конкурентоспроможності авіаційних підприємств. Метою статті є визначення впливу на формування конкурентоспроможності авіаційного комплексу такого чинника, як екологізація. На сучасному етапі процеси екологізації транспортної інфраструктури є необоротними, а в умовах високої неекологічності авіаційного транспорту матимуть вплив на суб'єктів ринку авіаційного комплексу. Еffective management of the competitiveness of modern aviation complexshould include a solution to the issue of environmental logistics. It should be noted that management the competitiveness of the aviation complex is a certain aspect of its management, aimed at the formation, development and implementation of competitive advantages, ensuring the viability of the industry as a subject of economic competition, and should be based on the chosen competitive strategy in view of the harmonization of rules with the European Union.
 • Item
  ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА. THEORETICAL AND PRACTICAL FEATURES OF ACCOUNTING OF FINANCIAL RESULTS AT THE ENTERPRISE
  (2019) ТИРІНОВ Андрій Вікторович; TYRINOV Andrii Viktorovych
  В умовах зростаючої конкуренції набуває важливості вірно відображений та вчасно проаналізований фінансовий результат. З метою покращення обліку фінансових результатів запропоновано окремо прописувати інформацію стосовно обліку доходів і витрат в обліковій політиці підприємства. Побудовано модель формування облікової політики про фінансові результати. Встановлено, що одним з напрямом вдосконалення обліку фінансових результатів є розробка нових форм внутрішньої звітності. Запропоновано нові внутрішні звіти для відображення формування та використання фінансового результату. In the conditions of growing competition, the financial results that are correctly reflected and timely analyzed are becoming important. One of the main the activity of the enterprise irrespective of the form property and business are profits and related with him financial indicators. The amount of profit you have received direct impact on the formation of equity capital and the ability of the company to pay for its own obligations. Financial results activities determine not only the current state enterprise, but also its potential in the future.
 • Item
  АКТИВІЗАЦІЯ КАНАЛІВ ТРАНСМІСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ГРОШОВОКРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ. ACTIVATION OF CHANNELS OF TRANSMISSION MECHANISM FOR MONEY-CREDIT POLICY
  (2019) СОЛОДЧЕНКО Сергій Вікторович; SOLODCHENKO Serhii Viktorovych
  У статті досліджено напрями активізації каналів монетарного трансмісійного механізму. Запропоновані можливі альтернативи розвитку економіки України, а саме: стрімке зниження реального попиту і пропозиції грошових активів і зобов’язань, «виведення» з системи економічних взаємозв’язків у примусовому порядку суб’єктів господарювання, які недостатньо ефективні для того, щоб забезпечити виконання своїх фінансових зобов’язань, розвиток нових секторів і сфер економічної діяльності. Сформульовано напрями розвитку монетарного регулювання процентних ставок на грошовому ринку України. In the scientific article the directions of activation of channels of the monetary transmission mechanism are investigated. The directions of development of monetary regulation of interest rates on the money market of Ukraine are formulated.
 • Item
  УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ, ПРОЦЕДУРИ ТА ЗНАЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ. ADMINISTRATIVE CONTROL OF PERSONNEL ACTIVITY: ESSENCE, PRINCIPLES, PROCEDURES AND VALUE IN COMPANY MANAGEMENT
  (2019) ТОМЧУК Олеся Валеріївна; TOMCHUK Olesia Valeriivna
  У статті досліджено сутність управлінського контролю за діяльністю персоналу підприємства. Сутність управлінського контролю конкретизується через обгрунтування суттєвих його характеристик та основоположних принципів, розкриття та групування яких у роботі дає змогу стверджувати про важливість управлінського контролю у системі управління персоналом підприємства. Досліджені критерії оцінки кваліфікаційних вимог до персоналу при прийнятті на роботу. У результаті вивчення кількісних та якісних характеристик ефективності управлінського контролю, автором запропоновані контрольні процедури за діяльністю персоналу підприємства, застосування яких дасть змогу досягати показників їх результативності. Experience of the leading world corporations allows to claim that high results are achieved by those organizations which attach great value to qualitative characteristics of personnel, constant improvement of qualification of workers, their professional and personal development, use of motivational mechanisms for the purpose of formation of a concept of own importance and participation in business which the enterprise is engaged in. For this reason human resource management, and in particular, control of its activity as a management function is necessary for ensuring the efficiency of activity of an enterprise, which seeks to receive high results, to be successful in business, to introduce innovations, to grow and develop.
 • Item
  ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА: СУТНІСТЬ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ. INNOVATION AND INVESTMENT POLICY: ESSENCE AND INTERCONNECTION DEFINITIONS
  (2019) ОВАНДЕР Наталія Львівна; OVANDER Nataliia Lvivna; БІЛЯК Тетяна Олександрівна; BILIAK Tetiana Oleksandrivna; ОВЕРЧУК Алла Василівна; OVERCHUK Alla Vasylivna
  Статтю присвячено пошуку взаємозв’язку між поняттями «інвестиція» й «інновація» та узагальненні їх у дефініції «інноваційно-інвестиційна політика». У статті досліджено взаємозв’язок між інноваційною та інвестиційною політиками через циклічність таких процесів. З’ясовано, що найбільш вагомою «точкою дотику», що пов’язує поняття інновацій та інвестицій, є потреба у фінансуванні будь-якого з етапів життєвого циклу інновацій. Побудована модель взаємодії інновацій та інвестицій шляхом об’єднання етапів життєвого циклу з джерелами їх фінансування. На основі проведеного аналізу різних підходів науковців до понять інноваційна та інвестиційна політика, авторами запропоновано власне визначення узагальнюючої дефініції комплексного поняття «інноваційно-інвестиційна політика». The most significant feature of the modern world’s development is high technological capacity. It stimulates subjects to form necessary innovation policy. These subjects are the state, the region and enterprises. However, the introduction of innovation requires the search for sources of its resource support. First of all, it is financial support. In this context, the issue of combining the definitions "innovation policy" and "investment policy" and the search of the interconnection between them becomes actual view.
 • Item
  МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА. METHODICAL APPROACHES TO AN ASSESSMENT THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY IN ACCOUNTING AND ANALYTICAL SYSTEM OF THE ENTERPRISE
  (2019) МОСКАЛЬ Наталія Володимирівна; MOSKAL Nataliia Volodymyrivna
  У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти оцінки економічної безпеки підприємства. Методичні підходи до оцінки повинні враховувати її періодичність. Для щотижневого моніторингу запропоновано концепцію контролю платоспроможності, для щомісячного – оцінку показників фінансового стану. Річний контроль запропоновано доповнити нефінансовою інформацією, яка характеризує прогнози та перспективи розвитку підприємства. Результати моніторингу застосовують для визначення рівня економічної безпеки, контролю за змінами та створення умов для його підвищення. The scientific article studied the theoretical aspects of the assessment of economic security of enterprise. The level of economic security is an important indicator of the financial situation, stability, prospects of the company for its owners, staff and investors. Business entities are used an assessment of economic security to determine the level of economic security, to monitor its changes and create conditions for its improvement.
 • Item
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ МИТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА. NORMATIVE AND LEGAL BASES OF CUSTOM SERVICING OF THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
  (2019) КОМАРНИЦЬКА Ганна Омелянівна; KOMARNYTSKA Hanna Omelianivna
  У статті обґрунтовано актуальність реалізації державно-приватного партнерства у цілях структурного розвитку України та наголошено на перевагах співробітництва з іноземними приватними партнерами. Ідентифіковано ключові вектори зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання в умовах державно-приватного партнерства. Виокремлено та систематизовано базові положення законодавчих документів, що регулюють особливості здійснення митного обслуговування державно-приватного партнерства в Україні. Уніфіковано та обґрунтовано нормативно-правові засади митного обслуговування державно-приватного партнерства в Україні. In modern conditions of the socio-economic crisis in the country, projects of public-private partnership with the participation of foreign private partners are important for the purpose of attracting foreign investments for the structural development of the state. In the process of launching and implementing such cooperation, the customs servicing has a significant influence, which determines the features of cooperation between foreign business entities and customs authorities to ensure the lawful crossing of the goods across the customs border of the state.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ДИСТАНЦІЙНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. FEATURES OF LEGAL REGULATION OF DISTANCE AGREEMENT OF PURCHASE AND SALE IN FOREIGN COUNTRIES
  (2019) БАРТАШУК Кристина Араіківна; BARTASHUK Krystyna Araikivna
  Стаття присвячена поглибленому дослідженню теоретичних основ реалізації договірних відносин в дистанційній торгівлі закордоном. Проаналізовано понятійний апарат та визначено особливості правового регулювання укладення електронних договорів на рівні міжнародних правових документів і законодавства окремих країн. Досліджено нормативноправову базу реалізації дистанційної торгівлі. На основі проведеного дослідження зроблено аналіз особливостей регулювання порядку укладення договорів дистанційної купівлі-продажу у різних правових системах світу. Визначено особливості правового регулювання електронної комерції в США та Європейських державах. Contract formation by electronic means nowadays is a widespread phenomenon. Nevertheless electronic contracting has been thoroughly explored by scholars all over the world and regulated both internationally and domestically, there still remain some issues which need to be carefully analyzed. There are several levels of legal regulation of relations on the Internet: International; regional (within the framework of the European Union), national. At each of these levels, the legislator seeks to regulate contractual relations in the distance trade, which is expressed in certain differences and peculiarities of legal regulation.