#05/4

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА. RESERVES FOR IMPROVEMENT OF ENTERPRISE PROFIT
  (2019) ПАВЛЮК Ірина Олександрівна; PAVLIUK Iryna Oleksandrivna
  Стаття присвячена дослідженню резервів для збільшення прибутку сільськогосподарського підприємства. Визначено, що для підвищення прибутку сільськогосподарської діяльності підприємства, потрібно шукати не використані можливості, а саме резерви для збільшення прибутку. Доведено, що такі резерви можна знайти на стадіях планування виробництва, безпосередньо на виробничому етапі та етапі реалізації сільськогосподарської продукції. Наведено рекомендації стосовно знаходження резервів збільшення прибутку підприємства у ринкових умовах, зокрема: підвищення продуктивності праці, дотримання найсуворішого режиму економії на всіх ділянках виробничо-господарської діяльності сільськогосподарського підприємства, вдосконалення норм та нормативів та більш повне використання вторинних ресурсів, застосування правильної тактики при встановленні цін. The article is devoted to the study of reserves for increasing the profit of an agricultural enterprise. It is determined that in order to increase the profit of agricultural activity of an enterprise, it is necessary to look for unused opportunities, namely reserves for increasing profits, among which the main ones may be: an increase in the volume of production and sales; reduction of production and sales costs; improvement of product quality.
 • Item
  ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА ЙОГО ЕТАПАМИ. IDENTIFICATION OF THE NEED FOR STRATEGIC PLANNING OF A MODERN ENTERPRISE AT ITS STAGES
  (2019) МИРОНЕНКО Крістіна Сергіївна; MYRONENKO Kristina Serhiivna; БУКОРОС Тетяна Вікторівна; BUKOROS Tetiana Viktorivna; АРКУШЕНКО Анна Русланівна; ARKUSHENKO Anna Ruslanivna
  Діяльність кожного підприємства націлена на отримання максимального прибутку, ефективну реалізацію свого потенціалу, утримання конкурентних позицій на ринку, а також стабільний розвиток. У даній статті обґрунтовано необхідність проведення стратегічного планування підприємства, наведені 10 етапів реалізації стратегічного планування, що дозволяють найбільш широко представити модель стратегічного планування для вітчизняних підприємств. Наведено основні методи аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, їх характеристика та представлені основні (еталонні) стратегії розвитку бізнесу. In modern enterprises, in many cases, Ukrainian managers consider unimportant to conduct strategic planning. The problem is also the choice of the right strategy. It is important to correctly identify the stages of strategic planning and their use by our Ukrainian managers or companies in general.
 • Item
  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ТА ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ. THEORETICAL ASPECTS OF TAX SYSTEM AND TAX PLANNING
  (2019) МИКОЛЕНКО Іван Олександрович; MYKOLENKO Ivan Oleksandrovych; ТРУХАЧОВА Софія Леонідівна; TRUKHACHOVA Sofiia Leonidivna
  У статті досліджено теоретичні аспекти податкової системи та сучасні погляди вчених на поняття «податкова система». Розглянуто сутність податків і зборів, досліджено характеристика оподаткування. Представлені сучасні погляди вчених на визначення терміну «податкова система» у науковій літературі. Визначені основні принципи оподаткування. Доведено, що управління податковою системою, можна розглядати як діяльність держави по управлінню кожним елементом поняття податкової системи. Розглянуто нормативно-правове регулювання податкової системи в Україні. Досліджені теоретичні та практичні аспекти податкового планування, яке ґрунтується на трьох підходах до мінімізації податкових зобов’язань. The article investigates the theoretical aspects of the tax system and modern views of scientists on the concept of "tax system". The essence of taxes and fees is considered, the tax characteristics are investigated. Modern views of scientists on the definition of the term "tax system" in the scientific literature are presented.
 • Item
  МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. MONITORING AND EVALUATION OF RISKS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
  (2019) КРАВЧЕНКО Оксана Михайлівна; KRAVCHENKO Oksana Mykhailivna; АРКУШЕНКО Анна Русланівна; ARKUSHENKO Anna Ruslanivna; БУКОРОС Тетяна Вікторівна; BUKOROS Tetiana Viktorivna
  Реалізація зовнішньоекономічної діяльності (далі ЗЕД) підприємства пов’язана з багатьма ризиками. Ці ризики мають різну ступінь впливу на діяльність підприємства, для їх уникнення використовують такі інструмент, як моніторинг появи ризиків та оцінка ступеня впливу ризиків на результати діяльності підприємства. В даній статті розглянуте поняття ризику ведення зовнішньоекономічної діяльності, поняття моніторингу ризиків та його особливості з урахуванням ведення зовнішньоекономічної діяльність. Також розглянуте поняття оцінювання ризику ведення зовнішньоекономічної діяльності та етапи його проведення на підприємстві, результатом яких стає прийняття управлінського рішення. Realization of foreign economic activity of a production enterprise is associated with many risks. These risks have different degrees of influence on the activities of the enterprise, to avoid them, use such a tool as monitoring the foreign economic activity of the manufacturing enterprise. In this article the concept of risk monitoring and its features is considered in view of foreign economic activity of the enterprise. The concept of risk assessment for foreign economic activity and stages of its conduct at the enterprise are also considered.
 • Item
  ХАБ-ЛАБОРАТОРІЇ ВНЗ В ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ. HUB LABS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS AN ORGANIZATIONAL PLATFORM FOR THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
  (2019) КОЛОМІНА Ольга Борисівна; KOLOMINA Olha Borysivna; ШВАГІРЕВА Власта Сергіївна; SHVAHIREVA Vlasta Serhiivna; СКРИПНИК Наталія Анатоліївна; SKRYPNYK Nataliia Anatoliivna
  У статті дослідженно організаційне забезпечення управління інноваційним розвитком інтелектуального капіталу ВНЗ. Розглянуто процеси управління ідеями через створення та залучення організаційної платформи – інноваційного хабу ВНЗ в якості джерела інноваційних ідей. Виділена основна мета залучення як зовнішніх так і внутрішніх учасників інноваційного хабу ВНЗ. In the article the organizational support of management of innovative development of intellectual capital of universities is researched. The processes of ideas management are considered through creation and involvement of the organizational platform - an innovative hub of the university as a source of innovative ideas. The main goal is to attract both external and internal participants of the innovative hub of the university. The theoretical basis and the methodological provisions developed on its basis on organizational support of process-functional management of innovative development of intellectual capital in the part of management of ideas through mutually beneficial partnership with university hubs, improve the process of management of innovative development of IR, increase its efficiency, activate the search for innovative ideas, create conditions for innovative development of the enterprise.
 • Item
  ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА. EURO-INTEGRATION PROCESSES AND THEIR EFFECT ON THE COMPETITIVENESS OF ANIMAL PRODUCTION
  (2019) ГУЦАЛЕНКО Оксана Олександрівна; HUTSALENKO Oksana Oleksandrivna; ПАВЛЮК Микола Миколайович; PAVLIUK Mykola Mykolaiovych
  У статті викладено результати дослідження з питань конкурентоспроможності продукції тваринницької галузі в умовах євроінтеграційних процесів. Проведено аналіз конкурентоспроможності продукції вітчизняного тваринництва, визначено актуальні питання експорту м'яса. Обґрунтовано шляхи забезпечення підвищення конкурентоспроможності продукції тваринницької галузі та підвищення її ролі у забезпеченні продовольчої безпеки країни в умовах євроінтеграції. Вивчено світовий досвід з питань формування конкурентоспроможної продукції тваринництва, підтримки її на державному рівні та належного фінансування. The article presents the results of research on the competitiveness of livestock products in the context of European integration processes. The analysis of the competitiveness of domestic livestock production was made, the actual issues of meat exports were determined. The ways of raising the competitiveness of products of the livestock sector and increasing its role in ensuring food security of the country in the conditions of European integration are substantiated.
 • Item
  ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДОМОГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. FINANCIAL SECURITY OF HOUSEHOLDS IN CONDITIONS OF FINANCIAL INSTABILITY
  (2019) ДАНИЛЮК Марія Миколаївна; DANYLIUK Mariia Mykol
  Стаття присвячена проблемі забезпечення фінансової безпеки домогосподарств, яка отримала останнім часом надзвичайну актуальність, що пов’язано з глобалізацією економіки і інтеграційними процесами, які сприяють зміні добробуту домогосподарств. Доведено, що провідне місце в забезпеченні економічної безпеки домогосподарств належить її фінансовій складовій. Виокремлено специфічні особливості фінансової безпеки домогосподарств. Проведено класифікацію загроз фінансовій безпеці домогосподарств та окреслено шляхи їх мінімізації. Sustainable and dynamic development of the national economy, its efficiency and competitiveness in the domestic and world markets are closely linked to the financial security of households. The relevance of the subject is determined by the fact that the private households play an important role in the state economic system and they are the element of the financial system.