#06/2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ДИНАМІЧНИМИ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВА. ADAPTIVE MANAGEMENT OF DYNAMIC CHANGES OF THE ENTERPRISE
  (2021) ОНОПРІЄНКО, Дмитро Олександрович; ONOPRIIENKO, Dmytro
  Розглянуто питання адаптивного управління динамічними змінами підприємства в сучасних умовах. Зазначено, що переважна більшість підприємств функціонує в мінливому й надзвичайно конкурентному зовнішньому середовищі й час від часу потребує динамічних змін, що досягається застосуванням адаптивного управління. Адаптивне управління динамічними змінами забезпечується цілеспрямованим формуванням і застосуванням механізмів реалізації можливостей підприємства, як сукупності його динамічних здатностей і ключових компетенцій. This paper describes the adaptive management of dynamic changes in a present-day enterprise. Efficiency of implementation of changes in the enterprise is achieved by adaptive change management, which ensures adequate response of the management structure of the enterprise to changes in the external and internal environment. Adaptive management of dynamic changes is ensured by the purpose-oriented formation and widespread use of mechanisms for the implementation of the company's potential, as an aggregate of its key competences. The key competences that will provide the company with competitive advantages are created by influencing the dynamic capabilities on the functional competences.
 • Item
  МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF DOMESTIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: PROBLEMS AND PROSPECTS
  (2021) МАШОШИНА, Наталія Вікторівна; MASHOSHYNA, Nataliia; ПУРІХОВ, В’ячеслав Максимович; КОВТУНЕНКО, Ксенія Валеріївна; KOVTUNENKO, Kseniia
  Серед ключових факторів глобальної конкурентоспроможності університетів автор виділяє стратегічно важливу роль держави. На підставі статистичних даних проаналізовано рівні державних і приватних витрат на вищу освіту й показники якості вищої освіти в 50 країнах, а також присутність національних університетів цих країн у глобальних рейтингах. Виявлено оптимальні параметри державних і приватних витрат у розрахунку на одного студента, досягнення яких сприяє формуванню національних університетів світового класу й забезпечення високої якості освіти. Визначено основні фактори, що підтримують і обмежують нарощування конкурентного потенціалу українських вузів. Систематизовані політичні пріоритети, стратегічні цілі та напрями державної політики в науково освітній сфері, які повинні сприяти становленню висококонкурентних університетів в Україні. Among the key factors in the global competitiveness of universities, the author highlights the strategically important role of the state. Based on statistics, the levels of public and private spending on higher education and quality indicators of higher education in 50 countries, as well as the presence of national universities in these countries in the global rankings were analyzed. The optimal parameters of public and private expenditures per student have been identified, the achievement of which contributes to the formation of world-class national universities and the provision of high quality education. The main factors that support and limit the growth of the competitive potential of Ukrainian universities are identified. The political priorities, strategic goals and directions of the state policy in the scientific and educational sphere, which should promote the formation of highly competitive universities in Ukraine, are systematized. A globally competitive university is a higher education institution capable of occupying and maintaining a stable position in certain segments of the global market of educational services and intellectual products through effective implementation of intellectual potential, developed innovation system and sufficient financial resources to ensure high level and quality of teaching and research. Thus, the global competitiveness of universities is due to their international competitive advantages in conducting research, providing educational services and performing important social tasks. A university becomes globally competitive when it can attract talented researchers, teachers and students, has sufficient material and financial resources and a modern infrastructure base, and operates within an effective management model. In conditions of limited resources for the formation of competitive universities, institutional and financial support from the state is critically important, designed to contribute to the modernization of the university sector and its qualitative evolutionary development. Universities in countries where combined national strategies for the development of competitive universities are successfully implemented and where the costs of higher education per student are relatively high are gaining global competitive advantages.
 • Item
  BUSINESS REPUTATION OF THE COMPANY AS ONE OF THE MOST IMPORTANT COMPONENTS OF THE COMPANY'S SUCCESS. БІЗНЕС-РЕПУТАЦІЯ КОМПАНІЇ ЯК ОДИН ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИХ КОМПОНЕНТІВ УСПІХУ КОМПАНІЇ
  (2021) КОВАЛЬОВА, Ганна Олександрівна; KOVALOVA, Hanna; AL ALI, Adil Mohamed Abdalla Sultan; ЗАМЛИНСЬКИЙ, Віктор Анатолійович; ZAMLYNSKYI, Viktor
  The paper examines the company's business reputation in detail as one of the most important components of a company's success. Currently, there is no doubt that goodwill is the most important intangible asset of the enterprise, despite the fact that it differs significantly from other intangible assets in its content, methods of acquisition or disposal, valuation methods. The paper presents an analysis of the issue of business reputation and shows its relevance, reveals such concepts as “reputation”, “business reputation”, methods of management and evaluation of business reputation of the company. Today, the problem of reputation management is experiencing a real peak of its relevance. “Reputation – a valuable intangible asset of the company, which accumulates over the years and can be destroyed immediately” – this phrase in one variation or another is constantly heard at conferences, flashes on the pages of business publications, appears in corporate business plans. Experts agree that a good reputation makes a company more attractive to investors, increases its capitalization, increases income, provides a stronger position in entering new markets and supports the general population. Obviously, to achieve a noticeable effect, any actions to manage business reputation, taken by the organization, must be long-term and systematic, be integrated into key business processes. Researchers publish research results that prove the positive impact of reputation on other parameters of the business model. There is no doubt that reputation must be managed. Therefore, this is exactly what was described in detail in the paper. У статті докладно розглядається бізнес-репутація компанії, як один із найважливіших компонентів успіху компанії. На сьогодні не підлягає сумніву той факт, що ділова репутація є найважливішим нематеріальним активом підприємства, не зважаючи на те, що вона істотно відрізняється від інших нематеріальних активів своїм змістом, способами придбання або відчуження, методами оцінки. У статті подано аналіз самої проблематики бізнес-репутації й показана її актуальність, розкрито такі поняття, як «репутація», «ділова репутація», розглянуті методи управління та оцінки ділової репутації компанії. Сьогодні проблема управління репутацією переживає справжній пік своєї актуальності. «Репутація – цінний нематеріальний актив компанії, який накопичується роками й може бути зруйнований відразу» – ця фраза в тих чи інших варіаціях постійно звучить на конференціях, миготить на сторінках ділових видань, з’являється в корпоративних бізнес-планах. Експерти сходяться на думці, що хороша репутація робить компанію більш привабливою для інвесторів, збільшує її капіталізацію, збільшує дохід, забезпечує більш міцні позиції на виході на нові ринки та підтримує широке населення. Очевидно, що для досягнення помітного ефекту будь-які дії з управління діловою репутацією, що здійснюються організацією, повинні бути довгостроковими та систематичними, інтегруватися в ключові бізнес-процеси. Дослідники публікують результати досліджень, які доводять позитивний вплив репутації на інші параметри бізнес-моделі. Немає сумнівів, що репутацією потрібно керувати. Тому саме це було детально описано у статті.
 • Item
  БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. ROAD TRAFFIC SAFETY IN UKRAINE: STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS
  (2021) ІВАНЕНКО, Олеся Анатоліївна; IVANENKO, Olesia; ПОНОМАРЕНКО, Іван Петрович; PONOMARENKO, Ivan
  Статтю присвячено дослідженню правової категорії «безпека дорожнього руху», визначенню поняття «дорожній рух», встановленню учасників дорожнього руху в Україні. Сформульовано заходи організаційно-адміністративного, соціальноекономічного та технічного характеру, які мають своїм спрямовуванням забезпечення належного рівня безпеки дорожнього руху для всіх його учасників. Окрім того, значну увагу присвячено висвітленню питання стану безпеки дорожнього руху в Україні та перспективам його зміни впродовж наступних трьох років, а також визначенню основних напрямів реалізації державної політики у сфері безпеки дорожнього руху. The issue of road traffic safety has been studied by many modern scientists. However, despite the research, this issue remains relevant to this day, both theoretically and practically. This is due to the fact that the concept of road traffic safety is not currently enshrined in law, and there is no unanimity among scientists on its content. Moreover, the relevance of the practical component is evidenced by the fact that over the past three years a number of important regulations in the field of road traffic safety and procedures for their implementation have been developed. According to the legislation of Ukraine, road traffic safety should be understood as a set of socio-economic and organizational-technical measures to ensure road traffic safety and road user, prevention of road traffic accidents and elimination or minimization of their negative consequences.
 • Item
  АДАПТАЦІЯ І РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ. ADAPTATION AND DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES AS AN INSTRUMENT OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATION
  (2021) ГУРАЛЬСЬКА, Вікторія Валентинівна; HURALSKA, Viktoriia; ШАРКОВА, Ганна Іванівна; SHARKOVA, Hanna; СКРИПНИК, Наталія Анатоліївна; SKRYPNYK, Nataliia
  У результаті дослідження розглянуто процес адаптації й розвитку кадрового потенціалу як інструменту підвищення конкурентоспроможності організації. Охарактеризовано, яким способом якісна адаптація та розвиток впливають на здатність підприємства конкурувати та займати високі позиції серед суперників. У статті проаналізовано основні функції управління та розвитку кадрового потенціалу на ринку трудових ресурсів, а також наведено хронологію виникнення понять стосовно ролі людини як суб’єкта економічної діяльності. There is a redistribution of the structure of workers; the amount of manual labor is reduced, while mental labor becomes more popular in modern conditions of modernization of production and use of advanced technologies. The role of the human factor is steadily growing; companies have very high demands on the skills and knowledge of employees. One of the key resources of competitiveness is the human resources of the company's employees. The process of adaptation and development of human resources as an instrument of increasing the competitiveness of the organization studied: V.V. Bezsmertna, T.Yu. Bazarov, L.B. Balabanova, O.V. Sardak, A.M. Grinenko, et.al. Thus, it should be noted that the development of human resources of the organization involves direct investment in employees, aimed at increasing their competitiveness and, consequently, the competitiveness of the organization. Implementing this task, management needs to identify and assess their employment’s opportunities, choose the best way to manage labor potential, be able to interest staff in development and thus increase human resources.
 • Item
  ЛОГІСТИКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. LOGISTICS AND INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE COMPANY
  (2021) ГЕРАСИМОВА, Людмила Миколаївна; HERASYMOVA, Liudmyla; ЗЕЛЕНІНА, Ольга Андріівна; ZELENINA, Olha
  Мета роботи – розкриття значення логістики для підвищення конкурентоспроможності підприємства, аналіз його логістичного потенціалу, розробка рекомендацій з використання логістичних інструментів у практиці підприємства. Під час дослідження застосовано методи узагальнення науково-практичної інформації, праць вітчизняних та закордонних науковців, вивчено джерела статистичної інформації, дані оперативного обліку підприємства. Проведене дослідження підтвердило, що у підвищенні конкуpентоcпpоможноcті підприємства роль логістики, як функціонального управління, виключно актуальна. Логістична стратегія знаходить усе більш широке використання як ефективний інструмент зниження витрат виробництва, обігу, досягнення зростання товарообігу і прибутковості, що забезпечує підприємству значні конкурентні переваги. In today's rapidly changing external environment, a stable profitability and a high level of competitiveness of national enterprises' products is only possible if an effective logistics cost management mechanism is formed, which ensures the optimal value of these costs in production conditions. Researched scientific and practical issues of competitiveness, as well as logistics, A.A. Mazaraki, І.М. Semenenko, Р.А. Fatkhutdinov, I.N. Gerchickova, B.А. Anikin, J. Schumpeter, D.J. Bauersox, D.J. Christopher, M.R. Linders, D. Waters, J.B. Haywood, et.al. The importance of strategic planning in logistics is due to the possibility of developing strategic development programmes for companies, aimed at the optimal organisation of flow processes and increasing their competitiveness. Introduction of logistic approaches into the practice of PJSC “Odeskabel” and development of logistic strategy according to the own logistic potential can significantly reduce expenses of the enterprise and increase its competitiveness. The results of the authors' researches and achievements of the leading scientists have allowed recommending a number of directions of reducing the logistic costs of PJSC “Odeskabel” in order to increase its competitiveness.
 • Item
  МІНІМІЗАЦІЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ЖИТЛО ЗА ДОПОМОГОЮ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ (ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД). MINIMIZATION OF CORRUPTION RISKS IN THE PROCESS OF ENSURING THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO HOUSING THROUGH STATE AND LOCAL BUDGET PROGRAMS (DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE)
  (2021) БРИГІНЕЦЬ, Олександр Олексійович; BRYHINETS, Oleksandr; ГАЛУС, Олена Олександрівна; HALUS, Olena; РИЖУК, Ірина Володимирівна; RYZHUK, Iryna
  Встановлено, що пільгове забезпечення житлом громадян здійснюється через механізми: забезпечення громадян доступним житлом; передбачені для виконання державних, регіональних та місцевих програм забезпечення житлом окремих категорій населення; надання соціального житла соціально незахищеним верствам населення. Виконання державних житлових програм може бути об’єктом корупційних ризиків під час їх реалізації, а відповідальні за їх реалізацію посадові особи, можуть бути суб’єктами корупційних правопорушень під час виконання ними посадових обов’язків. In any society, to meet the housing need, there is a set of conditions for its implementation, which all together form the housing system, but in no society at the appropriate level, this problem is not completely solved. It is established that preferential provision of housing for citizens is carried out through mechanisms: providing citizens with affordable housing; provided for the implementation of state, regional and local housing programs for certain categories of the population; provision of social housing to socially vulnerable segments of the population. Preferential provision of housing for citizens is carried out through mechanisms: providing citizens with affordable housing; provided for the implementation of state, regional and local housing programs for certain categories of the population; providing social housing to socially vulnerable groups. Execution of state housing programs may be subject to corruption risks during their implementation, and officials responsible for their implementation may be subject to corruption offenses in the performance of their official duties. In the process of implementing housing programs, anti-corruption measures should begin with the development of directions, strategies and programs, which should include collecting reliable data on the problem, developing effective implementation mechanisms, detailed analysis and monitoring of the results with public participation, legal examination of draft regulations for their compliance with anti-corruption legislation. Local authorities play an important role in providing housing for citizens. Іmplementation of housing programs in our country usually has a 2-tier structure: central and local, local governments often only act as intermediaries between the central government and the main housing sectors.
 • Item
  ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КЕРІВНИЦТВА ПЕРСОНАЛУ В ПИТАННЯХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА. RESPONSIBILITIES OF PERSONNEL MANAGEMENT IN QUESTIONS OF ENSURING THE QUALITY OF PRODUCTION OF THE ENTERPRISE
  (2021) АВЕРІХІНА, Тетяна Володимирівна; AVERIKHINA, Tetiana; БУРЯЧЕНКО, Марина Віталіївна; BURIACHENKO, Maryna; ВАСИЛЬЄВА, Валерія Олександрівна; VASYLIEVA, Valeriia
  У статті розглянуто систему управління якістю, покращення якості та аналіз. Підготовка персоналу підприємства в галузі якості, спілкування з персоналом, його мотивація. Працівники, як найважливіший ресурс компанії. Провідна роль керівника у підвищенні якості продукції підприємства. Принципова сутність методу підвищення оплати праці у підвищенні якості продукції підприємства. Процесна модель (визначення проблеми невідповідності продукції встановлені вимоги та технічні умови; аналіз причин невідповідностей; розроблення заходів стосовно вирішення проблеми; пошук ресурсів та оцінка збитків від усунення невідповідностей; контроль за якістю роботи та виробничим процесом. Кваліфікація та професіоналізм персоналу) «Мотивація персоналу» рекомендовано МС ISO 9001. In the practice of companies based on quality management, there are two main goals of its development. First of all, it is about optimizing the company in order to ensure its viability, in particular the competitiveness of products and services and increase production efficiency. And if such a goal is really in the forefront of the company, especially for the first manager, it is already promising, and such a company has a chance to implement the current quality management system. It should be noted immediately that it cannot provide a quality management system. The quality management system is a kind of structure to which appropriate decisions to improve processes and product quality should be tied. Quality management is a system of personnel management, which should be supplemented by the introduction of a number of motivational measures, because the company needs not only to have qualified specialists, but also to motivate them to effectively use their potential.