BUSINESS REPUTATION OF THE COMPANY AS ONE OF THE MOST IMPORTANT COMPONENTS OF THE COMPANY'S SUCCESS. БІЗНЕС-РЕПУТАЦІЯ КОМПАНІЇ ЯК ОДИН ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИХ КОМПОНЕНТІВ УСПІХУ КОМПАНІЇ

Abstract
The paper examines the company's business reputation in detail as one of the most important components of a company's success. Currently, there is no doubt that goodwill is the most important intangible asset of the enterprise, despite the fact that it differs significantly from other intangible assets in its content, methods of acquisition or disposal, valuation methods. The paper presents an analysis of the issue of business reputation and shows its relevance, reveals such concepts as “reputation”, “business reputation”, methods of management and evaluation of business reputation of the company. Today, the problem of reputation management is experiencing a real peak of its relevance. “Reputation – a valuable intangible asset of the company, which accumulates over the years and can be destroyed immediately” – this phrase in one variation or another is constantly heard at conferences, flashes on the pages of business publications, appears in corporate business plans. Experts agree that a good reputation makes a company more attractive to investors, increases its capitalization, increases income, provides a stronger position in entering new markets and supports the general population. Obviously, to achieve a noticeable effect, any actions to manage business reputation, taken by the organization, must be long-term and systematic, be integrated into key business processes. Researchers publish research results that prove the positive impact of reputation on other parameters of the business model. There is no doubt that reputation must be managed. Therefore, this is exactly what was described in detail in the paper. У статті докладно розглядається бізнес-репутація компанії, як один із найважливіших компонентів успіху компанії. На сьогодні не підлягає сумніву той факт, що ділова репутація є найважливішим нематеріальним активом підприємства, не зважаючи на те, що вона істотно відрізняється від інших нематеріальних активів своїм змістом, способами придбання або відчуження, методами оцінки. У статті подано аналіз самої проблематики бізнес-репутації й показана її актуальність, розкрито такі поняття, як «репутація», «ділова репутація», розглянуті методи управління та оцінки ділової репутації компанії. Сьогодні проблема управління репутацією переживає справжній пік своєї актуальності. «Репутація – цінний нематеріальний актив компанії, який накопичується роками й може бути зруйнований відразу» – ця фраза в тих чи інших варіаціях постійно звучить на конференціях, миготить на сторінках ділових видань, з’являється в корпоративних бізнес-планах. Експерти сходяться на думці, що хороша репутація робить компанію більш привабливою для інвесторів, збільшує її капіталізацію, збільшує дохід, забезпечує більш міцні позиції на виході на нові ринки та підтримує широке населення. Очевидно, що для досягнення помітного ефекту будь-які дії з управління діловою репутацією, що здійснюються організацією, повинні бути довгостроковими та систематичними, інтегруватися в ключові бізнес-процеси. Дослідники публікують результати досліджень, які доводять позитивний вплив репутації на інші параметри бізнес-моделі. Немає сумнівів, що репутацією потрібно керувати. Тому саме це було детально описано у статті.
Description
Keywords
business reputation, image, business reputation management, positive and negative business reputation, reputational ratings, crisis communications management, optimization of business process, corporate culture, goodwill, crisis communications, brand value, anti-crisis measures, ділова репутація, імідж, управління діловою репутацією, позитивна та негативна ділова репутація, репутаційні рейтинги, управління кризовими комунікаціями, оптимізація бізнес-процесу, корпоративна культура, гудвіл, кризові комунікації, вартість бренду, антикризові заходи
Citation
Collections