№1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 33
 • Item
  РЕГЛАМЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РЕЗОЛЮЦІЯХ ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ ООН. Regulation of Scientific Research in the UN General Assembly Resolutions
  (2022) ТИЦЬКА Я.О.; Titskaya Ya.A.
  У рамках статті досліджено аспекти універсальних міжнародно-правових механізмів з питань наукових досліджень, які відображено в резолюціях Генеральної асамблеї (ГА) ООН. Відбито роль комітетів ГА ООН у підготовці й опрацюванні відповідних резолюцій. Відзначено роль періодичних резолюцій ГА ООН «Наука, технології та інновації для розвитку», які відображають однойменні резолюції Економічної та соціальної ради ООН і визначають основні орієнтири для держав і міжнародних організацій у сфері науки. Доведено, що зазначені резолюції встановлюють пріоритети щодо використання науки для подолання глобальних викликів, зокрема для подолання бідності, досягнення продовольчої безпеки, для підвищення сільськогосподарської продуктивності, забезпечення доступу для доступної, надійної, стійкої та сучасної енергетики, боротьби з хворобами, покращення освіти, захисту довкілля та протидії змінам клімату, а також закликають держави й міжнародні організації приділяти особливу увагу подоланню гендерної нерівності у сфері науки та досліджень. The article explores aspects of the universal international legal mechanisms for scientific research, reflected in the resolutions of the UN General Assembly. The role of the UN General Assembly committees in the preparation and elaboration of the relevant resolutions is highlighted. The role of periodic resolutions of the UN General Assembly “Science, Technology and Innovation for Sustainable Development”, reflecting the resolutions of the UN Economic and Social Council of the same name and defining the main guidelines for states and international organizations in the field of science, was noted. Author points that such resolutions are adopted by the UN General Assembly to set priorities for the use of science to meet global challenges, including poverty reduction, food security, agricultural productivity, access to affordable, reliable, sustainable and modern energy, disease control, education and environmental protection, combating climate change, and to call on States and international organizations also to pay special attention to tackling gender inequalities in science and research.
 • Item
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРІОРИТЕТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРАВІ. Current issues of priority application of international treaties in national law
  (2022) КОПИЛЬЦОВ І.В.; Kopyltsov I.V.
  У статті розглядаються актуальні проблеми пріоритетного застосування міжнародних договорів у національному праві, міжнародно-правові стандарти та моделі регулювання в національних правових системах. Окрему увагу приділено визначенню та аналізу умов застосування міжнародних договорів та угод у законодавстві різних держав: США, Німеччини, Франції, Польщі, Австрії. Визначена проблематика досліджена на підставі як універсальних договорів (Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р.), так і внутрішньодержавного законодавства (конституційні акти) та рішень вищих національних судових органів (Верховного суду США, Федерального конституційного суду Німеччини). На окрему увагу заслуговує використаний у дослідженні модельний підхід, застосований із метою узагальнення спільних рис національних правових механізмів імплементації міжнародних договорів. У висновку перераховані умови пріоритетного застосування міжнародних договорів у національному праві та підкреслена схильність держав не замінювати національне право нормами міжнародних договорів, а заздалегідь забезпечувати приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних договірних зобов’язань. The article considers current issues of priority application of international treaties in national law, international law standards and models of regulation in national legal systems. Particular attention is paid to defining and analyzing the conditions of application of international treaties and agreements in the legislation of different countries: USA, Germany, France, Poland, Austria. The identified issues were studied on the basis of universal treaties (Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969) and domestic law (constitutional acts) and decisions of higher national judicial bodies (US Supreme Court, Federal Constitutional Court of Germany). Particular note is the model approach used in the study to summarize the common features of national legal mechanisms for the implementation of international treaties. The conclusion consists of the conditions for the priority application of international treaties in national law and emphasizes the tendency of states not to replace national law with international treaties, but to ensure that national legislation is brought into line with international treaty obligations.
 • Item
  СТАН НАУКОВОГО РОЗРОБЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАПОБІГАННЯ ШАХРАЙСТВУ В КРИМІНОЛОГІЧНІЙ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ НАУЦІ УКРАЇНИ. The state of scientific development of problems of fraud prevention in criminological and criminal law science of Ukraine
  (2022) ЧАЙКА І.М.; Chaika I.M.
  У статі проаналізовано стан наукового розроблення проблем запобігання шахрайству в кримінологічній та кримінально-правовій науці України. Усі наявні дослідження у сфері запобігання шахрайству в галузі кримінального права та кримінології поділено на декілька видів. У галузі кримінального права: а) присвячені безпосередньо кримінальній відповідальності за вчинення шахрайства; б) присвячені більш широкому колу суспільних відносин (кримінальні правопорушення проти власності, у сфері господарської діяльності), у яких шахрайство розглядається як складник предмета дослідження. У галузі кримінології: а) присвячені безпосередньо кримінологічній характеристиці та запобіганню шахрайству; б) присвячені окремим рівням (напрямам) запобігання шахрайству; в) присвячені окремим складникам шахрайства (залежно від предмета та сфери суспільних відносин); г) присвячені запобіганню груп кримінальних правопорушень, складником яких є шахрайство (корислива злочинність, злочинність проти власності, у сфері економічних відносин, організована або професійна злочинність тощо). The article analyzes the state of scientific developto another's real estate; the possibility of recognizing fraud as a form of criminal activityment of problems of fraud prevention in criminological and criminal law science of Ukraine. All available research in the field of fraud prevention in the field of criminal law and criminology is divided into several types. In the field of criminal law: a) directly devoted to criminal liability for fraud; b) are devoted to a wider range of public relations (criminal offenses against property, in the sphere of economic activity), in which fraud is considered as a component of the subject of research. In the field of criminology: a) are devoted directly to the criminological characteristics and prevention of fraud; b) devoted to certain levels (areas) of fraud prevention; c) devoted to certain components of fraud (depending on the subject and sphere of public relations); e) dedicated to the prevention of groups of criminal offenses, the component of which is fraud (mercenary crime, crime against property, in the field of economic relations, organized or professional crime, etc.).
 • Item
  ПЕРЕДАЧА МАТЕРІАЛІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ МІЖ РІЗНИМИ КРИМІНАЛЬНИМИ ПРОВАДЖЕННЯМИ: АНАЛІЗ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА МОЖЛИВІ СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ. Transfer of materials of pre-trial investigation between different criminal proceedings: analysis of normative regulation and possible ways of realization
  (2022) ТОРБАС О.О.; Torbas O.O.; ЧЕБАНОВ А.В.; Chebanov A.V.
  У статті аналізується порядок передачі матеріалів досудового розслідування між різними кримінальними провадженнями. Автори зазначають, що порядок передачі матеріалів досудового розслідування має бути врегульований саме КПК України, адже цим Кодексом визначаються правила та порядок оцінки допустимості доказів, що стане предметом аналізу під час судового розгляду. Будь-які підзаконні нормативно-правові акти, у яких буде описана процедура передачі матеріалів досудового розслідування між різними кримінальними провадженнями, фактично буде розширювати положення чинного кримінального процесуального законодавства, що потенційно загрожує колізійністю між КПК України й таким нормативним актом. У зв’язку з цим пропонується зробити акцент на тих способах передачі матеріалів досудового розслідування, які можна сформулювати лише на підставі аналізу положень чинного КПК України. Власне, таких способів можна виділити три. The article analyses the procedure for transferring materials of pre-trial investigation between different criminal proceedings. The authors note that the procedure for transferring materials of pre-trial investigation should be regulated by the CPC of Ukraine, as this code defines the rules and procedure for assessing the admissibility of evidence, which will be analysed during the trial. Any by-laws describing the procedure for transferring materials of pre-trial investigation between different criminal proceedings will in fact expand the provisions of the current criminal procedure legislation, which potentially threatens conflict between the CPC of Ukraine and such a normative act. In this regard, it was proposed to emphasize on those ways of transmitting materials of pre-trial investigation, which can be formulated only on the basis of analysis of the provisions of the current CPC of Ukraine. Actually, there are three such ways.
 • Item
  РЕАЛІЗАЦІЯ ГАРАНТІЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА В КОНТЕКСТІ ЙОГО МАТЕРІАЛЬНОГО І СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН. Implementation of the guarantee of independence of the forensic expert in the context of his material and social security: current state
  (2022) СТАШЕВСЬКА І.В.; Stashevska I.V.; МАРТИНОВА Л.В.; Martynova L.V.
  У статті проаналізовано сучасний стан забезпечення та реалізації гарантії незалежності судового експерта в контексті його матеріального і соціального забезпечення. Доведено, що важливе місце в забезпеченні та реалізації гарантії незалежності судового експерта в контексті його матеріального і соціального забезпечення займає закріплене на законодавчому рівні право на оплату праці згідно з його статусом, важливістю завдань, покладених на нього, з огляду на захищеність та незалежність його професійної діяльності, а також відповідно до визнаних європейських стандартів. Виокремлено специфічні риси та умови експертної діяльності. The article analyzes the current state of ensuring and implementing the guarantee of independence of a forensic expert in the context of his material and social security. Given the realities, an attempt is made to characterize the current state of security and implementation of the guarantee of independence of a forensic expert in the context of his material and social security. It is proved that an important place in ensuring and implementing the guarantee of independence of a forensic expert in the context of his material and social security is the right to remuneration enshrined in law in accordance with his status, the importance of the tasks assigned to him, given the security and independence of his professional activities, as well as in accordance with recognized European standards. Specific features and conditions of expert activity are singled out.
 • Item
  КВАЛІФІКАЦІЯ ВИМАГАННЯ ЗА СУКУПНІСТЮ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ. Qualification of requirements for a set of criminal offenses
  (2022) ЩИРСЬКА В.С.; Shchyrska V.S.
  Стаття присвячена дослідженню поняттю і кваліфікації вимагання, визначень інших кримінальних правопорушень. Саме сукупність кримінальних правопорушень належить до категорії множинності, отже, становить підвищену суспільну небезпеку, порівняно з одиночними кримінальними правопорушеннями. Щодо вимагання, то мають місце неоднозначні твердження вчених та практичних працівників щодо кваліфікації дій винних за сукупністю вимагання й інших складів кримінального правопорушення. Необхідно зупинитися на розгляді окремих питань цієї проблеми. The article is devoted to the study of the concept and qualification of extortion and definitions of other criminal offenses. Namely, the set of criminal offenses belongs to the category of plurality. Thus, it poses an increased public danger compared to single criminal offenses. With regard to extortion, there are ambiguous statements of scientists and practitioners on the qualification of the actions of the perpetrators of a combination of extortion and other components of a criminal offense. It is necessary to dwell on certain issues of this problem.
 • Item
  ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПОТЕРПІЛИЙ» У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ. Some problems of defining the concept of “victim” in the criminal legislation of Ukraine
  (2022) РЕЗНІЧЕНКО С.В.; Reznichenko S.V.; РЕЗНІЧЕНКО Г.С.; Reznichenko H.S.
  У статті проаналізовані проблеми визначення поняття «потерпілий» у кримінальному праві України. Зазначено, що поняття «потерпілий» використовується у кримінальному праві України, однак досі законодавчо так і не закріплено офіційне кримінально-правове визначення цього поняття. Доводиться, що важливість цього поняття у кримінальному праві не можна недооцінювати. Так, найбільш яскравим прикладом важливості цього поняття є стаття 46 Кримінального кодексу України «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим», вказана стаття КК України надає підстав розглядати постать «потерпілого» в межах закону про кримінальну відповідальність як такого, що має право впливати на вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності чи від відбування покарання у випадку примирення. The article analyzes the problems of defining the concept of “victim” in the criminal law of Ukraine. It is noted that the concept of “victim” is used in the criminal law of Ukraine, however, the official criminal-legal definition of this concept has not yet been legislatively enshrined. It is proved that the importance of this concept in criminal law cannot be underestimated. So, the most striking example of the importance of this concept is Article 46 of the Criminal Code of Ukraine "Exemption from criminal liability in connection with the reconciliation of the guilty with the victim" the right to influence the decision on the issue of release from criminal liability or from serving a sentence in the event of reconciliation.
 • Item
  ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ОРГАНАМИ Й АНАТОМІЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ЛЮДИНИ. Measures to combat trafficking in human organs and anatomical materials
  (2022) ПАЛІЮК А.В.; Paliiuk A.V.; ГОЛОВКІН Б.М.
  У статті розглянуто сучасний стан законодавчого врегулювання здійснення трансплантації та його вплив на рівень злочинності в означеній сфері. Автори наголошують на досить високому рівні латентності означеної категорії кримінальних правопорушень, про що свідчать статистичні дані обліку кримінальних правопорушень. Звертається увага на недоліки законодавчого врегулювання щодо здійснення трансплантації органів та анатомічних матеріалів людини, що потребують подальшого вдосконалення законотворцем. The article examines the current state of the law governing transplantation and its impact on the level of crime in this area. The authors note a rather high level of latency in this category of criminal offences, as can be seen from the statistics on criminal offences. The article draws attention to shortcomings in the legislative regulation of the implementation of transplantation of organs and human anatomical materials, which require further improvement by the legislator. The authors note that there is now a system of specialized medical institutions specializing in transplantation operations, a specialized register of donors and recipients.
 • Item
  ДОБРОСОВІСНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ЗІ СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ВІД ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ. Conscientious perfomance of the oblagation to pay tax on income from acceptance of inheritance
  (2022) ОНІЩИК Ю.В.; Onishchyk Yu.V.; ЖУК Л.Б.; Zhuk L.B.
  Стаття присвячена сутності та правовим особливостям виконання обов’язку зі сплати податку на доходи від прийняття спадщини. The article is devoted to the essence and legal features of the obligation to pay income tax on inheritance.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ. Features of supervision over the activities of non-banking financial institutions
  (2022) БУГА Г.С.; Buha H.S.
  У статті встановлено, що вповноважені державні органи здійснюють такі види нагляду за небанківськими фінансовими установами: пруденційний; за ринковою поведінкою; на консолідованій основі. Надано характеристику пруденційному нагляду у формі додержання правил надання фінансових послуг у діяльності небанківських фінансових установ в Україні, що передбаає підготовчий та основний етапи. Сформульовано концептуальне бачення перспективних напрямів удосконалення пруденційного нагляду, як-от перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності, розвиток національної системи підготовки актуаріїв, посилення ролі й відповідальності аудиторів, гармонізація облікової політики, створення комплексної інформаційної системи Національного банку України, зміцнення інституційної спроможності шляхом підготовки кваліфікованих кадрів і переведення фінансування установи за рахунок платежів учасників ринку, а також затвердження нормативів достатності капіталу і якості активів на підставі системи стандартів Solvency II. The article establishes that the authorized state bodies exercise the following types of supervision over non-bank financial institutions; prudential supervision; supervision of market behavior; supervision on a consolidated basis. The characteristics of prudential supervision in the form of compliance with the rules of financial services in the activities of non-banking financial institutions in Ukraine, which includes the preparatory and main stages. Conceptual vision of perspective directions of improvement of prudential supervision, in particular transition to international financial reporting standards, development of national system of actuarial training, strengthening of role of auditors, harmonization of accounting policy, creation of complex information system of National Bank of Ukraine, strengthening of institutional capacity by training of qualified personnel institutions at the expense of payments of market participants, as well as the approval of capital adequacy and asset quality standards based on the Solvency II system of standards.
 • Item
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. Current issues of the implementation of the concept of e-criminal proceedings in the activities of the prosecutor’s office: administrative law aspect
  (2022) МАЗУРИК Р.В.; Mazuryk R.V.
  У науковій публікації досліджуються актуальні питання практичної реалізації концепції електронного кримінального провадження у діяльності органів прокуратури у контексті необхідності належного адміністративно-правового забезпечення цифровізації кримінального процесу. Визначається роль інноваційних технологій автоматизації й інформатизації публічного управління у процесі удосконалення реалізації функцій прокуратури України. The scientific publication devoted to the topical issues of practical implementation of the concept of electronic criminal proceedings in the activities of the prosecutor’s office in the context of the need for proper administrative and legal support for the digitization of the criminal process.
 • Item
  СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. Establishment of the system of information support for a pre-trial investigation
  (2022) КОВАЛЬОВА О.В.; Kovalova O.V.
  У статті розглядаються особливості становлення системи інформаційного забезпечення досудового розслідування. Указується, що таврування осіб, як і їх стигматизація, застосовувалось із метою завдати кримінальному правопорушнику страждань, котрі мали б спокутувати його провину за вчинене суспільно небезпечне діяння. При цьому таке покарання відігравало достатньо зручну роль, оскільки після таврування та стигматизації злочинця можна було впізнати серед інших осіб. Про ідентифікацію в її «чистому» вигляді говорити ще було рано, однак незначний початок для формування сучасної моделі криміналістичного обліку правопорушників, а точніше – до розуміння сутності такої моделі, безумовно, покладено. Протягом значного часового проміжку (аж до 1864 року нашої ери) таврування залишалось дуже популярним покаранням та способом криміналістичної реєстрації злочинців. The article considers the peculiarities of the formation of the information support system of pre-trial investigation. It is stated that the branding of persons, as well as their stigmatization, was used to inflict suffering on the criminal offender, which should atone for his guilt for a socially dangerous act. At the same time, such punishment played a rather convenient role, because after branding and stigmatization, the offender could be identified among others. It was too early to talk about identification in its “pure” form, but a small start for the formation of a modern model of forensic accounting of offenders, or rather – to understand the essence of such a model, of course, was laid. For a considerable period of time (until 1864 AD), branding remained a very popular punishment and method of criminal registration of criminals.
 • Item
  КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЯК СКЛАДНИКА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ. Conceptual view on the essence and features of administrativejurisdictional legal relations as a component of the administrative process
  (2022) ГУДИМ І.В.; Gudym I.V.
  У статті на основі аналізу чинного законодавства, наявних наукових, публіцистичних та методичних джерел, зокрема зарубіжного досвіду, з’ясовано правову природу, сутність та особливості адміністративно-юрисдикційних правовідносин. З’ясовано сутність адміністративної юрисдикції, яка процесуально заснована на принципах юрисдикційної діяльності загалом та включає правову оцінку поведінки учасників адміністративно-правових відносин, а також застосування до них заходів державно-владного примусу. The article, based on the analysis of current legislation, available scientific, journalistic and methodological sources, including foreign experience, clarifies the legal nature, nature and features of administrative-jurisdictional relations. The essence of administrative jurisdiction is clarified, which in procedural terms is based on the principles of jurisdictional activity in general and includes a legal assessment of the behavior of participants in administrative-legal relations, as well as the application of coercive measures.
 • Item
  СТАН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ВОД І ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ТА СПОСОБИ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ. The state of regulatory and legal support for water protection and reproduction of water resources and ways to optimize
  (2022) БУЦЬКИХ Д.О.; Butskikh D.O.
  У статті на основі аналізу чинного законодавства, наявних наукових, публіцистичних та методичних джерел з’ясовано сучасний стан нормативно-правового забезпечення охорони водних ресурсів в Україні та запропоновано способи його вдосконалення. The article, based on the analysis of current legislation, available scientific, journalistic and methodological sources, clarifies the current state of regulatory and legal support for water protection in Ukraine and suggests ways to improve it.
 • Item
  ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ. Public law principles of state registration of real rights to immovable property and their encumbrances
  (2023) БОЛГАР О.В.; Bolgar O.V.
  У статті досліджено публічно-правові принципи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Визначено, що необхідність проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно та угод із ним (як обов’язкова вимога до операцій, що здійснюються з нерухомістю) переслідує кілька цілей: надати відкритість (прозорість) правам на нерухоме майно, а також інформації про ці права; запровадити державний контроль за вчиненням правочинів із нерухомим майном (переходом прав на нього), чим максимально захистити права та законні інтереси громадян та юридичних осіб; внести однаковість у процедуру реєстрації прав на нерухоме майно на всій території України. The article examines the public-legal principles of state registration of real rights to immovable property and their encumbrances. It is determined that the need for state registration of rights to immovable property and transactions with it as a mandatory requirement for transactions carried out with real estate, pursues several goals: to provide openness (transparency) of rights to immovable property, as well as information about these rights; to introduce state control over the implementation of transactions with immovable property (transfer of rights to it) and thereby to protect the rights and legitimate interests of citizens and legal entities as much as possible; introduce uniformity in the procedure for registering rights to immovable property throughout Ukraine.
 • Item
  СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ КРИВДНИКІВ ЯК СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАХОДУ ЩОДО ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ. Status of implementation of the program for abusers as a special measure to combat domestic violence: problems of law enforcement
  (2022) БЕРЕНДЄЄВА А.І.; Berendieieva A.I.; ТОМІНА В.Ю.; Tomina V.Yu.
  Статтю присвячено визначенню стану реалізації такого спеціального заходу щодо протидії домашньому насильству, як направлення кривдників на проходження програм для кривдників. У результаті аналізу виявлено, що нині стан реалізації цього спеціального заходу є незадовільним через низку причин. Як правило, ці причини мають суб’єктивний характер, адже на рівні законодавства створена відповідна правова основа. The article is devoted to determining the state of implementation of such a special measure to combat domestic violence, as the referral of abusers to the programs for abusers. The analysis revealed that the current state of implementation of this special measure is unsatisfactory for a number of reasons. As a rule, these reasons are subjective, as the appropriate legal basis is created at the level of legislation.
 • Item
  ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. Legal basis of reproduction of natural resources
  (2022) ОВЕРКОВСЬКА Т.К.; Overkovska T.K.
  У статті розглянуто певні правові засади відтворення природних ресурсів. Визначено, що актуальними стають питання забезпечення та відтворення чисельності видів природної флори та фауни, відновлення та збалансоване використання лісових ресурсів, водних ресурсів, а також відтворення родючості ґрунтів. Проаналізовано поняття «відтворення» природних ресурсів як на законодавчому, так і на науковому рівнях. Звернуто увагу на співвідношення понять «відтворення» та «відновлення» природних ресурсів. Встановлено, що відтворення природних ресурсів здійснюється відповідними способами, заходами, які регулюються нормативними актами. Визначено, що заходи та способи збереження, поновлення, відтворення природних ресурсів і природних об’єктів не повинні завдавати шкоди здоров’ю людини та довкіллю, а також не мають суперечити чинному законодавству. The article considers certain legal bases of reproduction of natural resources. It is determined that the issues of ensuring and reproducing the number of species of natural flora and fauna, restoration and balanced use of forest resources, water resources, as well as the restoration of soil fertility are becoming more relevant. The concept of “reproduction” of natural resources at both the legislative and scientific levels is analyzed. Attention is paid to the relationship between the concepts of “reproduction” and “restoration” of natural resources. It is established that the reproduction of natural resources is carried out in appropriate ways, measures regulated by regulations. It is determined that measures and methods of conservation, restoration, reproduction of natural resources and natural objects should not harm human health and the environment, and should not contradict current legislation.
 • Item
  МЕЛІОРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ ЯК ЗАХІД ЇХ ВІДНОВЛЕННЯ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Land reclamation as a measure of their restoration: modern problems of legal support
  (2022) ЛІСОВА Т.В.; Lisova T.V.
  Статтю присвячено проблемі правового забезпечення меліорації як одного з основних заходів відновлення земель. У статті зазначається, що праці вітчизняних науковців присвячені окремим актуальним питанням проведення меліорації земель сільськогосподарського призначення. Наведено різні позиції вчених щодо розкриття зазначеної категорії. Проаналізовано наведені точки зору з цього приводу. У статті підкреслено необхідність провадження заходів меліорації на землях усіх категорій, у тому числі на землях несільськогосподарського призначення. Зроблено наголос на тому, що заходи меліорації спрямовані не лише на поліпшення властивостей ґрунтів і підвищення їх родючості, а й на відновлення земель різного цільового призначення. Розкрито та всебічно аргументовано роль меліорації в системі заходів відновлення земель. The article is devoted to the problem of legal support of land reclamation as one of the main measures of land restoration. The article notes that the works of domestic scientists are mainly devoted to some topical issues of land reclamation of agricultural lands. Different positions of scientists on the disclosure of this category are given. The above points of view in this regard are analyzed. The article emphasizes the need for land reclamation measures on lands of all categories, including non-agricultural lands. Emphasis is placed on the fact that reclamation measures are aimed not only at improving soil properties and increasing their fertility, but also at restoring lands for various purposes. The role of land reclamation in the system of land restoration measures is revealed and comprehensively argued.
 • Item
  ПРОБЛЕМАТИКА СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ КОРПОРАТИВНИХ СПОРІВ. Problems of the subject composition of corporate disputes
  (2022) СЛИВІНСЬКА А.В.; Slyvinska A.V.
  Статтю присвячено дослідженню низці дискусійних у юридичній теорії та практиці питань щодо суб’єктного складу корпоративних спорів. Авторка визначає сторін корпоративного спору та з’ясовує, які юридичні особи можуть виступати учасниками таких спорів. Розглянуто наукові підходи та до визначення поняття «корпорація» й обґрунтовується недоцільність використання даного терміну для позначення юридичної особи – учасника корпоративного спору. На підставі аналізу наукових напрацювань та судової практики, авторка пропонує визначення юридичної особи корпоративного типу як учасника корпоративного спору та розкриває її особливості. У статті наведено ряд актуальних правових позицій Верховного Суду щодо спорів за участі юридичних осіб різних організаційно-правових форм та проаналізовано обґрунтованість їх віднесення до корпоративних спорів. The article is devoted to the study of a number of controversial issues in legal theory and practice on the subject composition of corporate disputes. The author identifies the parties to a corporate dispute and finds out which legal entities may be parties to such disputes. Scientific approaches to the definition of “corporation” are considered and the inexpediency of using this term to denote a legal entity – a party to a corporate dispute is substantiated. Based on the analysis of scientific developments and case law, the author proposes the definition of a corporate legal entity as a participant in a corporate dispute and reveals its features. A number of current legal opinions of the Supreme Court on disputes involving legal entities of various legal organizational forms are presented and the reasonableness of their qualification as corporate disputes is analyzed.
 • Item
  НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ГОСПОДАРСЬКІ ВІДНОСИНИ ЗА УЧАСТЮ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. Directions of development of legislation that provides economic relations with the participation of religious organizations
  (2022) БОЧКОВ П.В.; Bochkov P.V.
  Формування та ухвалення Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» відбувалося ще до здобуття Україною незалежності, на підвалинах, закладених в іншу епоху, з іншою соціально-економічною моделлю суспільства та державним устроєм. І в цьому полягають недоліки наявної системи правового регламентування діяльності релігійних організацій. Ті зміни, які нещодавно вносилися в згаданий законодавчий акт, стосувалися окремих політичних питань, залишаючи поза увагою назрілі питання осучаснення наявної нормативно-правової бази. The formation and adoption of the main legal act – the Law of Ukraine “On Freedom of Conscience and Religious Organizations” took place before Ukraine's independence, on the foundations laid in another era, with a different socio-economic model of society and state system. And this is the shortcomings of the existing system of legal regulation of religious organizations. The recent amendments to the above-mentioned legislative act have addressed certain political issues, leaving out the pressing issues of modernizing the existing legal framework.