# 3

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ГЛЮКОЗИ КРОВІ В ПРОЦЕСІ ХАРЧУВАННЯ
  (2016) Чайківська, Ю. М.; Тимошенко, Л. М.; Денисенко, Я. Ю.
  Розглядається проблема моніторингу концентрації глюкози в крові в процесі харчування. Наведено два підходи, завдяки яким можна змоделювати процеси життєдіяльності людини для подальшого аналізу динаміки глюкози в процесі засвоєння їжі та розробки рекомендацій щодо дієти хворих на цукровий діабет. Рассматривается проблема мониторинга концентрации глюкозы в крови в процессе питания. Представлено два подхода, благодаря которым можно смоделировать процессы жизнедеятельности человека для дальнейшего анализа динамики глюкозы в процессе усвоения пищи и разработки рекомендаций относительно диеты больных сахарным диабетом.This paper addresses the problem of monitoring the concentration of glucose in the diet. Two approaches to help you to simulate the processes of human activity for further analysis of the dynamics of glucose during digestion and development of recommendations for diet diabetic patients are represented.
 • Item
  РАСПОЗНАВАНИЕ ВИДЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ
  (2016) Хорошко, В. А.; Хохлачева, Ю. Е.
  Речь идет о применение структурного метода распознавания образов различной сложности, что позволяет в реальном масштабе времени обрабатывать видеоинформацию, поступающую с борта БПЛА. Показана возможность автоматического распараллеливания программ на уровне обобщенных операций применительно к системам обработки информации в реальном масштабе времени на наземном пункте управления. Йдеться про застосування структурного методу розпізнавання образів різної складності, що дозволяє в реальному масштабі часу обробляти відеоінформацію, яка надходить з борту БПЛА. Показана можливість автоматичного розпаралелювання програм на рівні узагальнених операцій стосовно систем обробки інформації в реальному масштабі часу на наземному пункті управління.An application of the structured method of the recognition of images of varying complexity that allows real-time processing videoinformation received from the Board of UAV. The possibility of automatic parallelization of programs at the level of generalized operations with regard to the processing of information in real time to ground control station is shown.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ШТИФТОВИХ ЦИЛІНДРОВИХ МЕХАНІЗМІВ MUL-T-LOCK®
  (2016) Филь, Р. С.
  У статті розглядається будова та принцип роботи циліндрових механізмів моделей 7x7®, Integrator™, Classic, Interactive® компаніїMul-T-Lock®. Визначається рівень взаємозамінності основних складових розглянутих механізмів. Надається інформація щодо геометричних розмірів їх штифтових пар та специфіки нанесення коду на ключ. Виходячи з конструктивних особливостей досліджених механізмів, аналізується рівень їх захищеності від різноманітних методів злому.В статье рассматривается строение и принцип работы цилиндровых механизмов моделей 7x7®, Integrator™, Classic, Interactive® компании Mul-T-Lock®. Определяется уровень взаимозаменяемости основных составляющих рассмотренных механизмов. Приводится информация о геометрических размерах их штифтовых пар и специфике нанесения кода на ключ. Исходя из конструктивных особенностей исследованных механизмов, анализируется уровень их защищенности от разнообразных методов взлома.Paper deals with the structure and operation mechanisms cylinder models 7x7®, Integrator ™, Classic, Interactive® company Mul-T-Lock®. It determines the level of interchangeability of the main components of the considered mechanisms. The information on the geometric dimensions of pin pairs and specific application code on the key is stated. Based on the design features of the studied mechanisms, it is analyzed their level of protection against a variety of hacking techniques.
 • Item
  МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРЕДПРОЕКТНОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ
  (2016) Самохвалов, Ю. Я.; Бурба, О. И.
  Рассмотрен методический подход к предпроектному обследованию объектов автоматизации на основе моделирования его организационно-функциональной и информационной структуры, что позволяет получить наиболее полное и надежное представление об объекте автоматизации с целью принятии обоснованных проектных решений. Розглянуто методичний підхід до передпроектного обстеження об’єктів автоматизації на основі моделювання його організаційно-функціональної та інформаційні структури, що дозволяє отримати найбільш повне і надійне уявлення про об’єкт автоматизації з метою прийняття обґрунтованих проектних рішень.Methodical approach to preproject inspection of objects of automation on the basis of modeling its organizational-functional and informal structure that allows to obtain the most complete and reliable picture of the automation object with the purpose of making informed design decisions.
 • Item
  МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТРЕНАЖЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ - ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ
  (2016) Марченко, О. С.
  У статті викладені основні переваги використання сучасних мультимедійних технологій у процесі навчання працівників Національної поліції України та інших правоохоронних органів правилам та прийомам застосування табельної вогнепальної зброї. Зосереджено увагу на тому, що це забезпечує можливість моделювання реальної ситуації, яка може виникнути під час виконання службових обов'язків поліцейськими, що дає змогу проводити навчання в умовах, максимально наближених до реальних. Також розглянуто шляхи подальшого вдосконалення навчального процесу з використанням автомобільних стрілецьких тренажерів.В статье изложены основные преимущества использования современных мультимедийных технологий в процессе обучения работников Национальной полиции Украины и других правоохранительных органов правилам и приемам применения табельного огнестрельного оружия. Сосредоточено внимание на том, что это обеспечивает возможность моделирования реальной ситуации, которая может возникнуть при исполнении служебных обязанностей полицейскими, позволяет проводить обучение в условиях, максимально приближенных к реальным. Также рассмотрены пути дальнейшего совершенствования учебного процесса с использованием автомобильных стрелковых тренажеров.Paper outlines the main advantages of using modern multimedia technologies in the training of Ukrainian National Police and other law enforcement policies as well as the methods of application of standard-issue firearm. The fact is emphased that it provides the possibility of modeling real situations that may arise during the performance of official duties police, which provides the training in conditions which are close to real. Ways to further improvement of the educational process using car shooting simulators are discussed as well.
 • Item
  ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВТОМЛЮВАНОСТІ РОБІТНИКІВ ШВЕЙНОГО ЦЕХУ ТА РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКСУ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИЛ І ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
  (2016) Лавренчук, Л. М.; Клапцов, Ю. В.
  У статті розглянуто процес втомлюваності як соціальний аспект сучасного стану професійної діяльності, показники та критерії втоми. Визначено ступінь втоми кожного працівника швейного цеху за фізіологічними і психологічними показниками емпіричним та теоретичним методами. Розроблено комплекс фізичних вправ для зняття втоми на робочих місцях, що не вимагають спеціального обладнання та спортивної підготовки. Встановлено залежність відновлення сил і працездатності працівників від системного виконання розробленого комплексу.В статье рассмотрен процесс усталости как социальный аспект современного состояния профессиональной деятельности, показатели и критерии усталости. Определена степень усталости каждого работника швейного цеха по физиологиче-ским и психологическим показателям эмпирическим и теоретическим методами. Разработан комплекс физических упражнений для снятия усталости на рабочих местах, не требующих специального оборудования и спортивной подготовки. Установлена зависимость восстановление сил и работоспособности работников при системном выполнении разработанного комплекса.The process of fatigue as the social aspect of current state of professional activity as well as the fatigue index and criteria are considered. The degree of each employee fatigue at sewing workshop was defined by physiological and psychological indexes with empirical and theoretical methods. The complex of physical exercises against the employees fatigue at working spot that does not require special equipment and sport training was ascertained. The dependence of recuperation and the efficiency of sewing workshop staff and systematic implementation of designed complex were defined.
 • Item
  КІБЕРНЕТИЧНА ЗБРОЯ: КЛАСИФІКАЦІЯ, БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ Й ЗАХИСТУ ВІД НЕЇ
  (2016) Грищук, Р. В.
  У статті аргументовано доведено, що кібернетична зброя на сьогодні одним із найновіших та найдієвіших зразків сучасної зброї. Розкрито етимологію поняття зброя та показано сучасні підходи до її трансформації в кібернетичну. Запропоновано нову класифікацію кібернетичної зброї, яка позбавлена від більшості недоліків відомих класифікацій. Розкрито характерні ознаки, властиві кібернетичній зброї, та визначено основні завдання, що покладаються на неї її розпорядниками.В статьи аргументированно доказано то, что кибернетическое оружие сегодня выступает одним из новейших и найдейственнейших образцов современного оружия. Также раскрыто этимологию понятия оружие в общем его понимании и применительно к кибернетическому оружию. Получила дальнейшее развитие классификация кибернетического оружия, в которой отсутствуют недостатки известных классификаций. Раскрыты характерные признаки, свойственные кибернетическому оружию, и определены основные задания, возложенные на него его распорядителями.It is proved in a well-argued manner in part I of the paper that cyber weapon is one of the most advanced and effective sample of modern weapon nowadays. It is also explained the etymology of the concept of weapon both in general and in respect to cyber weapon. It is suggested a new classification of cyber weapon without drawbacks of previous classifications. It is described the main characteristics relevant to cyber weapon and defined the main tasks designated to it by the owners.
 • Item
  МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СИЛОВИМИ СТРУКТУРАМИ ТКАНИН ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ФОРМЕНОГО ОБМУНДИРУВАННЯ
  (2016) Ващук, Н. Ф.; Александров, М. Є.
  У статті проаналізовано міжнародний досвід використання силовими структурами тканин для виготовлення форменого обмундирування різного призначення. Вивчено основні експлуатаційні властивості тканин, наведено їх основні характеристики та визначено сферу їх використання.В статье проанализирован международный опыт использования силовими структурами тканей для изготовления форменного обмундирования разного назначения. Изучены основные эксплуатационные свойства тканей, приведены их основные характеристики и определена область их использования.Paper analyzes the international experience of using security forces uniform fabrics for making clothing for various purposes. The basic operational properties of fabrics are studied, their main characteristics are noted, the area of their use is defined.
 • Item
  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТА ИЗМЕНЕНИЯ ФРАКТАЛЬНОГО СОСТАВА СИГНАЛОВ ПРИ МОНТАЖЕ ФОНОГРАММЫ СПОСОБОМ ВЫРЕЗАНИЯ И ПЕРЕСТАНОВКИ ФРАГМЕНТОВ
  (2016) Рыбальский, О.В.; Соловьев, В.И.; Журавель, В.В.
  Проведена экспериментальная проверка эффекта изменения фрактального состава шумов в паузах цифровых фонограмм. Этот эффект экспериментально подтвержден на 72 специально изготовленных фальсификатах. Эксперименты, проводились на 20 аппаратах цифровой звукозаписи различных марок и типов. Длительность монтируемых фрагментов варьировалась от 5 мсек до 30 сек. Доказано, что разрешающая способность программы “Фрактал”, с использованием которой проводились эксперименты, обеспечивает выявление нарушений целост-ности информации в цифровых фонограммах во всем диапазоне длительностей монтируемых фрагментов. Установлено, что различие между исходной и смонтированной цифровыми фонограммами составляет доли процентов.Проведена експериментальна перевірка ефекту зміни фрактального складу шумів у паузах цифрових фонограм. Цей ефект експериментально підтверджений на 72 спеціально виготовлених фальсифікатах. Експерименти проводилися на 20 апаратах цифрового звукозапису різних марок і типів. Тривалість змонтованих фрагментів варіювалася від 5 мсек до 30 сек. Доведено, що роздільна здатність програми “Фрактал”, з використанням якої проводилися експерименти, забезпечує виявлення порушень цілісності інформації в цифрових фонограмах в усьому діапазоні тривалості змонтованих фрагментів. Встановлено, що відмінність між початковою та змонтованою цифровими фонограмами складає долі відсотків.Experimental verification of effect of change of fractal composition of noises is conducted in the pauses of digital phonograms is carried out. This effect is experimentally proved due to 72 purpose-made imitations. Experiments were conducted on 20 vehicles of the digital audio recording of different brands and types. Duration of the assembled fragments was varied from 5 msec. a to 30 sec. It is proved, that the discriminability of the program “Fractal”, which experiments were conducted with the use of, provides the exposure of violations of integrity of information in digital phonograms in all range of durations of the assembled fragments. It is set that the distinction between initial and mounted digital phonograms makes the stakes of percents.
 • Item
  ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИМОГ СТАНДАРТІВ ГОСТ 14254-96, ГОСТ 16019-78 ТА MIL-STD-810 ЩОДО СТІЙКОСТІ АПАРАТУРИ СУХОДІЛЬНОЇ РУХОМОЇ СЛУЖБИ ДО ДІЇ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ
  (2016) Мусієнко, Д. І.
  У статті наведені результати аналізу вітчизняних та закордонних стандартів, що стосуються випробувань апаратури суходільної рухомої служби на стійкість до дії зовнішніх чинників.В статье изложены результаты анализа отечественных и зарубежных стандартов, касающихся испытаний аппаратуры суходольной подвижной службы на устойчивость к воздействию внешних факторов.Paper presents the results of the analysis of domestic and foreign standards on testing the equipment of terrestrial mobile service for the resistance to external factors.
 • Item
  МІНІМАКСНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОСЛІДОВНОЇ ПРОЦЕДУРИ ВАЛЬДА В ЗАДАЧАХ ПЕРЕВІРКИ ДВОХ СКЛАДНИХ ПРОГНОЗІВ У ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ ДЕРЖАВИ
  (2016) Дудикевич, В. Б.; Опірський, І. Р.
  У статті проведено аналіз і наведено вирішення задачі мінімаксних властивостей послідовної процедури Вальда при перевірці двох складних прогнозів, що може використовуватись при прогнозуванні та попередженні несанкціонованого доступу. Визначено співвідношення, що дозволяють розрахувати ефективність послідовного правила Вальда в порівнянні з рівномірно найкращим непослідовними правилом. Доведено, що при практично інтересних значеннях в околиці точки послідовне правило Вальда мае близькі або навіть гірші характеристики в порівнянні з найкращим непослідовним правилом. Визначено, що в непослідовній рівномірно потужній процедурі необхідна менша кількість спостережень, ніж у послідовній процедурі Вальда.В статье проведен анализ и представлено решение задачи минимаксных свойств последовательной процедуры Вальда при проверке двух сложных прогнозов, что может использоваться при прогнозировании и предупреждении несанкционированного доступа. Определены соотношения, позволяющие рассчитать эффективность последовательного правила Вальда по сравнению с равномерно лучшим непоследовательными правилом. Доказано, что при практически интересных значениях в окрестности точки последовательное правило Вальда имеет близкие или даже худшие характеристики по сравнению с лучшим непоследовательным правилом. Определено, что в непоследовательной равномерно мощной процедуре необходимо меньшее количество наблюдений, чем в последовательной процедуре Вальда.In the paper the analysis and presentation of the problem solution of the minimax properties of the sequential procedure of Wald when testing two composite forecasts that can be used for predicting and preventing unauthorized access are carried out. The ratio that allows to calculate the efficiency of the Wald sequential rules compared to the uniformly best inconsistent rule is defined. It is proved that for practically interesting values in a neighbourhood of a point consistent rule of Wald has a similar or even worse performance than the best of an inconsistent rule. It is determined that inconsistent uniformly powerful procedure needs fewer observations than in the sequential procedure of Wald.
 • Item
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ДАНИХ У МЕРЕЖАХ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВЯЗКУ
  (2016) Думанський, М. В.; Заїчко, К.В.
  Розглянуто основні джерела загрози витоку інформації каналами стільникового зв’язку. Проаналізовано уразливість процесу ідентифікації абонентів у мережі. Представлено технологічні принципи, алгоритми та наслідки дії сторонніх підключень несанкціонованих станцій GSM. Наведено аналіз функціонування пасток та ознаки перехоплення даних.Рассмотрены основные источники угроз утечки информации в каналах сотовой связи. Проанализировано уязвимость процесса идентификации абонентов в сети. Представлены технологические принципы, алгоритмы и следствие действия сторонних несанкционированных подключений ложных GSM станций. Представлено анализ функционирования ловушек и признаки перехвата данных.The main sources of threat information leakage channels of cellular communication are considered. Vulnerability of the process of identification of subscribers in the network is analyzed. Technological principles, algorithms and consequences of unauthorized connections in unauthorized stations GSM are presented. The analysis of the functioning of the trap and signs interception of data is carried out.
 • Item
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ВИЗНАЧАЛЬНИХ ВІДОМЧИХ ВИПРОБУВАНЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ БРОНЬОВАНИХ АВТОМОБІЛІВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
  (2016) Диких, О. В.; Кисіль, М. В.; Гусак, О. В.; Приходько, В. І.
  У статті йдеться про спеціалізовані броньовані автомобілі для перевезення особового складу на базі шасі підвищеної прохідності. Розкрито тактико-технічні характеристики спеціалізованих бронемашин, які пройшли необхідні випробування. Запропоновано низку рекомендацій.В статье речь идет о специализированных бронированных автомобилях для перевозки личного состава на базе шасси повышенной проходимости. Раскрыто тактико-технические характеристики специализированных броне-машин, которые прошли необходимые испытания. Предложен ряд рекомендаций.Paper studies special armored vehicles for transportation of personnel on the chassis of the raised passableness. Tactical and technical characteristics of specialized armored vehicles that have passed the required tests are revealed. A number of recommendations is suggested.
 • Item
  СТЕГАНОАНАЛІТИЧНИЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ ЦИФРОВИХ КОНТЕЙНЕРІВ, ЗБЕРЕЖЕНИХ У ФОРМАТАХ ІЗ ВТРАТАМИ
  (2016) Ахмаметьєва, Г. В.
  У роботі запропонований стеганоаналітичний алгоритм на базі стеганоаналітичного методу, розробленого нами раніше, заснований на врахуванні відносних змін кількості блоків з однаковими значеннями яскравості колірних матриць послідовності зображень/кадрів відеопослідовності в результаті первинної та повторної вбудови додаткової інформації. Запропонований стеганоаналітичний алгоритм здійснює аналіз просторової області цифрових контентів у форматах із втратами та направлений на виявлення наявності вбу дови додаткової інформації методом модифікації найменшого значущого біта з незначною пропускною спроможністю прихованого каналу зв’язку (не більше 0.5 біт/піксель). Наведені результати обчислювального експерименту.В работе предложен стеганоаналитический алгоритм на базе разработанного нами ранее стеганоаналитического метода, основанный на учете относительных изменений количества блоков с одинаковыми значениями яркости цветовых матриц последовательности изображений/кадров видеопоследовательности в результате первичного и повторного встраивания дополнительной информации. Предложенный стеганоаналитический алгоритм осуществляет анализ пространственной области цифровых контентов в форматах с потерями и направлен на выявление наличия встроенной дополнительной информации методом модификации наименьшего значимого бита в скрытом канале связи с незначительной пропускной способностью (не больше 0.5 бит/пиксель). Приведены результаты вычислительного эксперимента.The paper presents steganalytic algorithm, based on the steganalytic method, developed earlier by the author, based on the accounting of differences in the relative changes of the number of blocks with the equal color brightness values of color matrices of sequence of images / frames of a video sequence as a result of primary and repeated insertion of additional information. The proposed steganalytic algorithm analyzes digital content in losses formats in the spatial domain and is aimed at the detection of the presence of the embedding of additional information by modification of the least significant bits with a small hidden capacity (not more than 0.5 bit /pixel). Results of computational experiment are shown.
 • Item
  ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У РОБОТІ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
  (2016) Святченко, В. М.
  Ґрунтуючись на практичному досвіді, розглянуто проблемні питання оперативно-службової діяльності підрозділів поліції України, зокрема використання спеціальних технічних засобів. Запропоновано шляхи вдосконалення цієї діяльності. Здійснено аналіз нормативно-правової бази, яка стосується роботи оперативних підрозділів Національної поліції України.Основываясь на практическом опыте, рассмотрены проблемные вопросы оперативно-служебной деятельности подразделений полиции Украины, в частности использование специальных технических средств. Предложены пути совершенство-вания этой деятельности. Осуществлен анализ нормативно-правовой базы, которая касается работы оперативных подразделений Национальной полиции Украины.Based on the practical experience several issues of operational activity of Ukrainian Police, including the use of special equipment, are considered. Ways of improving this activity are suggested. The analysis of the legal support relating to operational units of the National Police of Ukraine is carried out.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ УСТАНОВЛЕННЯ СТАНУ СП’ЯНІННЯ В ПОЗАЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ
  (2016) Скоробагатько, М. А.; Лук’янчиков, Б. Є.
  Стаття присвячена висвітленню деяких особливостей та принципів роботи сучасних алкотестерів, представлених на ринку України. Авторами проаналізовано сучасні методи визначення концентрації алкоголю в організмі людини, які дозволяють проводити тестування за такими біологічними рідинами людини, як: кров, сеча, слина, піт, сльозова рідина, а також у повітрі, що видихається. Здійснено порівняння різних типів сенсорів, які використовуються в сучасних алкотестерах. Акцентовано увагу на необхідності проведення обов’язкових періодичних перевірок точності їх роботи, а також здійснення робіт щодо їх калібрування. Виділено особливості застосування сучасних технічних засобів установлення стану сп’яніння в позалабораторнихумовах. Порушено питання щодо доцільності здійснення робіт з розроблення вітчизняних приладів кількісного визначення концентрації алкоголю в організмі людини.В статье рассматриваются некоторые особенности и принципы работы современных алкотестеров, представленных на рынке Украины. Авторами проанализированы современные методы определения концентрации алкоголя в организме человека, которые позволяют проводить тестирование по таким биологическим жидкостям человека, как: кровь, моча, слюна, пот, слезная жидкость, а также в воздухе, который выдыхается. Проведено сравнение разных типов сенсоров, которые используются в современных алкотестерах. Акцентировано внимание на необходимости проведения обязательных периодических проверок точности их работы, а также выполнения работ по их калибровке. Выделены, особенности применения современных технических средств для установления состояния опьянения в внелабораторных условиях. Затронут вопрос относительно целесообразности осуществления работ по разработке отечественных приборов количественного определения концентрации алкоголя в организме человека.Paper discusses several features and principles of operation of modern breathalyzer on the market of Ukraine. The authors analyzed the modern methods of determining the concentration of alcohol in the human body, which allow to test for such biological liquids of the person, such as: blood, urine, saliva, sweat, lacrimal fluid, as well as in the air which is exhaled. A comparison of different types of sensors that are used in the modern breathalyzer is done. The attention is focused on the need for mandatory periodic checks of the accuracy of their work, and work on their calibration. The features of the application of modern technical means to establish the state of intoxication in field-conditions are distinguished. The issue regarding the feasibility of implementation of works on the development of domestic appliances for the quantitative determination of the concentration of alcohol in the human body is considered. Key words: alcohol intoxication, alcohol meter, measurement, sensor, test.
 • Item
  ДЕРЖАВНИЙ ВПЛИВ У СФЕРІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  (2016) Смерницький, Д. В.
  У статті розглянуті питання державного впливу на сферу розвитку науково- технічної діяльності, а також адміністративно-правового регулювання проведення наукових та науково-технічних досліджень.В статье рассмотрен вопрос государственного влияния на область развития научно-технической деятельности, а также административно-правового регулирования проведения научных и научно-технических исследований.In the paper the issue of state influence on the sphere of the development of scientific and technical activity, as well as administrative and legal regulation of scientific and scientific and technical researches is considered.