#02/2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  СУЧАСНИЙ СТАН ТА ДИНАМІКА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ. CURRENT STATE AND DYNAMICS OF FOREIGN TRADE OF UKRAINE
  (2019) Задорожна Анна Володимирович; Наконечна Ірина Ігорівна
  У статті на основі статистичних даних розглянуто особливості розвитку зовнішньої торгівлі України. Досліджено динаміку сальдо зовнішньої торгівлі України, розглянуто динаміку зовнішньої торгівлі України протягом останніх років. Проаналізовано географічну та товарну структуру українського експорту та імпорту. Проведено оцінку граничної схильності до імпорту для України та запропоновано заходи для її зниження. Охарактеризовано головні проблеми розвитку вітчизняної зовнішньої торгівлі та намічено шляхи їх подолання. У статті використано метод аналізу і синтезу, порівняльноісторичний та графічний методи In modern conditions of national economies integration, the significant factor of the economic dynamics is the development of foreign trade. The problems of foreign trade of Ukraine were studied by many scientists. Among them, special attention should be paid to the conditions for the development of Ukrainian exports, overcoming obstacles to the formation of a powerful and competitive export sector of the economy. The priorities for the development of Ukraine’s foreign trade are determined by the necessary to transform it from a raw material appendage of economically developed countries to the country-producer of final products. In the process of the problems solving, it is important to take into account the experience of such countries as the USA, France, Japan, Germany, China and South Korea.
 • Item
  АПОДИКТИЧНА АТРИБУЦІЯ ФАКТИЧНОГО РОЗМІРУ ВИТРАТ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РІВНЯ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК І ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ (НОРМ) ПРОДУКЦІЇ. SIGNIFICANT DETERMINING THE ACTUAL VALUE OF THE COST OF PROVIDING A COMPETITIVE LEVEL OF QUALITY CHARACTERISTICS, TECHNICAL PARAMETERS (RULES) PRODUCTS
  (2019) Ткаченко Сергій Анатолійович; Потишняк Олена Миколаївна
  Аргументовано, що досягнення успіху у вирішенні питань квантифікації та аналізу і оцінки витрат на забезпечення конкурентоспроможного рівня якісних характеристик й технічних параметрів готової продукції дозволить підприємствам (базам) промисловості та науково-виробничим об’єднанням отримувати достовірну інформацію про фактичну величину витрат на забезпечення конкурентоспроможного рівня технічних параметрів і якісних характеристик готової продукції. Обґрунтовано, що цей момент, без сумніву, займе провідне місце серед факторів, які справляють вплив на вироблення керівництвом підприємств промисловості і науково-виробничих об’єднань управлінських рішень орієнтованих на підвищення продуктивності їх маркетингових стратегій в умовах неподільного ринку. Providing a competitive level of product quality is conditioned by the requirements of objective economic laws of the market economy system, acts as a determinative and leading factor in the impact of effective marketing activities of enterprises, one of the conditions for the continuous strengthening of competitive positions of producer companies of industrial products in the global market environment. After conducting research on the topic of ensuring a competitive level of product quality, we note the following shortcomings that do not allow enterprises to actively use them in practice: ensuring a competitive level of product quality is not considered as one of the important factors influencing the growth of competitiveness of the company on the market; the lack of an idea regarding the linking of costs to ensure a competitive level of product quality with the level of efficiency of marketing activities of enterprises; insufficient coverage of the fact that the weaknesses in the practice of the subsystems of planning, accounting, analysis, and evaluation and regulation do not provide an opportunity to determine the exact actual cost of providing a competitive level of product quality.
 • Item
  РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. THE ROLE OF ECONOMIC ANALYSIS OF FIXED ASSETS IN THE ENTERPRISE’S BUSINESS
  (2019) Соловей Надія Василівна; Чайковська Тетяна Сергіївна
  Правильність побудови управління основними засобами та їх раціональне використання, є основою для підвищення ефективності діяльності підприємств та стабілізації економіки в цілому. Відповідність стану основних засобів вимогам, зумовленим технічним прогресом, розвитком діяльності, специфікою господарювання, дає можливість впроваджувати нові завдання та дає можливість виконувати їх на належному рівні, адже високий якісний стан основних засобів це один із основних факторів, що впливають на підвищення ефективності діяльності підприємств. Тому застосування більш детального економічного аналізу, вдосконалення методик його проведення, є раціональним та доцільним, адже інформація, отримана в його результаті, є оновою для прийняття управлінських рішень. За допомогою аналізу можна оцінити результати діяльності підприємства, виявити резерви та їх усунути, побудувати правильну стратегію господарювання, що в цілому призводить до зростання економічних показників. In the process of activity, there is a need for an economic analysis of the company's fixed assets, which is one of the main areas of analysis in general. The priority tasks are to assess the company's assets with the assets of fixed assets, the effectiveness of their use, the identification of reserves and directions for their elimination. Productive activity of individual enterprises leads to the construction of an efficient economy at higher levels, this performance is largely dependent on the state of fixed assets on each unit of activity and determines the opportunities of each sector of the economy, and the pace of their development.
 • Item
  ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ ГАЛУЗІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. ESTIMATION OF COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL INDUSTRY OF THE NATIONAL ECONOMY
  (2019) МЕЛЬНИК Юрій Миколайович
  У статті досліджено теоретико-методичне забезпечення оцінки конкурентоспроможності продукції промислової галузі національної економіки. Визначені конкурентні аспекти, що визначають привабливість промисловості і її позиції у конкурентній боротьбі в національному макроекономічному середовищі. Запропоновано для надання характеристики конкурентоспроможності промислової продукції використовувати інтегральні індикатори. Розроблена загальна методика оцінки конкурентоспроможності продукції промислової галузі. Сформована система концептуально-методичних принципів оцінки конкурентоспроможності продукції промислової галузі. Запропоновано на основі всебічного дослідження за допомогою базового, методичного, багатопараметричного та функціонального інструментарію визначати вимоги до еталонної продукції і вибирати параметри оцінки промислової продукції. Доведено, що конкурентоспроможність продукції є визначальним фактором конкурентоспроможності промислової галузі національної економіки. The article deals with theoretical and methodological support for the assessment of the competitiveness of products of the industrial sector of the national economy. The competitive aspects that determine the attractiveness of industry and its position in competition in the national macroeconomic environment are determined. It is proposed to use integral indicators to give the characteristic of competitiveness of industrial products. The general methodology for assessing the competitiveness of industrial products is developed. A system of conceptual and methodological principles for assessing the competitiveness of products in the industrial sector has been formed. Based on a comprehensive study with the help of basic, methodical, multi-parameter and functional tools, it is proposed to determine the requirements for reference products and to choose the parameters of the estimation of industrial products. It is proved that the competitiveness of products is the determining factor of the competitiveness of the industrial sector of the national economy.
 • Item
  ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ. ORGANIZATION OF INTERNET-MARKETING OF MOTOR TRANSPORT SERVICES ENTERPRISES
  (2019) Ігнатюк Вікторія Василівна; Сніжко Лариса Леонідівна; Гурч Людмила Миколаївна
  Сфера автотранспортних послуг є масштабнішим середовищем діяльності в економічно розвинутих країнах. У ринкових умовах розвиток і ефективне ведення бізнесу в Україні стає неможливим без впровадження сучасних заходів Інтернет- маркетинг. У статі досліджено тенденції використання мережі Інтернет в країнах світу. Були виділені найпопулярніші соціальні Інтернет-медіа та встановлено рівень популярних месенджерів. На підставі цього розроблено основні напрями використання можливостей мережі Інтернет у діяльності підприємства автотранспортних послуг, що допоможе їм покращити якість автотранспортних послуг та інтегрувати зв'язок з споживачами. The scope of road transport services is a large-scale medium-term activity in economically developed countries and constitutes their main part of the economy (more than 50 %). One of the most dynamic services is the transport industry. In market conditions, the development and effective business in Ukraine becomes impossible without the use of modern information technologies that ensure the integration and communication of enterprises providing transportation services with the external environment, improve the quality of services, transfer a large amount of information, increase service speed and efficiency, take into account the needs each individual customer.
 • Item
  ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. TENDENCIES OF THE LABOR MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE UNDER THE MODERN CONDITIONS
  (2019) Боярка Антоніна Анатоліївна; Лукіяненко Роман Олегович
  У статті розглянуто загальну економічну ситуацію, що склалася на ринку праці України, виявлено основні тенденції його розвитку. Проаналізовано динаміку найважливіших показників ринку праці – рівнів зайнятості та безробіття як на всій території країни, так і окремо у регіонах. Дослідження показало, що чисельність економічно активного населення, а також зайнятих невпинно скорочується. Чисельність безробітних також скорочується, однак їхня частка у структурі економічно активного населення зростає, що обумовлено рядом чинників, проаналізованих у статті. Значну увагу приділено проблемі трудової міграції, розглянуто її причини та структуру. Запропоновано основні заходи реформування ринку праці, що сприятимуть покращенню умов його функціонування. The labor market occupies one of the central places in ensuring sustainable socio-economic development in Ukraine, since it is an integral component of a market economy, which ensures the allocation and re-allocation of societal labor across industries, types and forms of economic activity in the territorial space, according to the criterion of the most efficient use of labor potential of households, enterprises, region, country, and in accordance with the structure of public needs and forms of ownership. The main measures for reforming the labor market are suggested, contributing to the improvement of the conditions for its functioning. The main areas for reforming the labor market in Ukraine are: improvement of the system of remuneration; social support of certain groups of the population; stimulation by the state of small and medium business development; improvement of normative and legal regulation; reduction of tax burden on enterprises; development of an active state social and economic policy aimed at attracting young people and graduates of higher educational institutions. The direction of activity in these areas will help to successfully overcome the crisis phenomena that have developed in the labor market.