Законодавче врегулювання правозастосування

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Принцип справедливості в контексті судового захисту прав людини.Principle of Justice is in the Context of Judicial Protection of Human Rights
  (2018) Слободянюк, П. Л.; Slobodianiuk, P.
  Проаналізовано проблему дотримання конституційних прав і свобод людини в сучасному українському правосудді. Окреслено наріжні принципи, на яких ґрунтуються основні положення Конституції України та які мають забезпечувати сферу інтересів, прав і свобод людини та громадянина. На підставі порівняльного аналізу окремих авторських концепцій, відображених у науковій літературі, констатовано розбіжності в правовій думці стосовно відповідності практики правосуддя конституційним вимогам. Увагу акцентовано на дотриманні прав і свобод потерпілих від кримінальних правопорушень. Проаналізовано статистику (2006–2017) судового розгляду кримінальних справ щодо винесення судових рішень та обґрунтованості недотримання прав і свобод постраждалих осіб. Обґрунтовано, що проблема захисту прав потерпілих від правопорушень потребує розв’язання шляхом забезпечення високого рівня конституційно-правових гарантій прав і свобод та законних інтересів людини в Україні.The article is devoted to the enlighting of a problem of constitutional rights and freedoms of human being in the modern Ukrainian justice observance. Basic principles that are based on substantive provisions of Constitution of Ukraine and that must provide the sphere of interests, rights and freedoms of a human being and a citizen are considered. On the basis of comparative analysis of the separate authorial conceptions, represented in scientific literary sources, community and difference of modern legal ideas are established in relation with accordance of practice of justice to the constitutional requirements. The special attention is paid to the observance of rights and freedoms of criminal offences’ victims. On the basis of data of correlation of citizens statements about a feasance in relation to them, crimes and reacted on the statements of law enforcement authorities, conclusions that constitutional rights and freedoms of citizens are violated are made. Statistics (2006–2017) of judicial trials of criminal cases is analyzed in relation to withdrawal of court decisions and researching ther validity of failure to observe rights and freedoms of the injured persons. The decline of indexes during the last years does not show the efficiency of the justice reacting on the facts of violation of human beings’ rights and freedoms, it is related only to the change of methodology of accounting the offences. It is established that the problem of the victims’ rights to be protected from offences needs its decision at the highest level which is to be able to guarantee rights, freedoms and legal interests of a human being in Ukraine.
 • Item
  Поняття й елементи цивільного процесуального статусу заявника в справах окремого провадження.The Notion and Elements of the Applicant’s Civil Procedural Status in Separate Proceeding
  (2018) Дмитрієв, С. М.; Dmytriiev, S.
  Досліджено цивільний процесуальний статус заявника в справах окремого провадження. Шляхом аналізу наукової доктрини та цивільного процесуального законодавства України визначено поняття й виокремлено елементи цивільного процесуального статусу заявника в справах окремого провадження. Встановлено, що цивільним процесуальним статусом заявника є сукупність прав, обов’язків та інтересів зазначеного суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин, закріплених у цивільному процесуальному праві. Обґрунтовано положення, згідно з яким до елементів цивільного процесуального статусу заявника належать: суб’єктивні цивільні процесуальні права, юридичні цивільні процесуальні обов’язки, законні цивільні процесуальні інтереси.The scientific article is devoted to the study of the civil procedural status of the applicant in cases of separate proceeding. As a result of the analysis of scientific doctrine and civil procedural legislation of Ukraine, the concept and elements of the civil procedural status of the applicant in cases of separate proceeding are specified. It was established that the civil procedural status of the applicant is a set of rights, duties and interests of the said subject of civil procedural legal relations enshrined in civil procedural law.
 • Item
  Форми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування та шляхи їх реформування в Україні.Forms of Implementation of the Powers of Local Self-Government Bodies and Ways of their Reform in Ukraine
  (2018) Кащишин, М. А.; Kashchyshyn, M.
  Визначено форми здійснення повноважень органів місцевого самоврядування в Україні. Проаналізовано законодавчі акти, які регулюють реалізацію повноважень органами місцевого самоврядування, й окреслено найважливіші їхні форми в сучасній Україні. Висвітлено форми реалізації депутатських функцій. Наведено характеристику здійснення влади в правових та організаційних межах. Висвітлено процес проведення пленарних засідань рад, форми роботи їхніх виконавчих комітетів.This article is devoted to determining the forms of implementation of the powers of local self-government bodies in Ukraine. The article defines the legislative acts regulating the exercise of powers by local self-government bodies and outlines the most important forms of realization of the powers of local self-government bodies in modern Ukraine. The forms of realization of deputies functions are indicated. The description of the implementation of power in the legal, organizational, legal and organizational frameworks is given. The paper analyzes the process of holding plenary meetings of councils, the form of the work of executive committees of councils.
 • Item
  Удосконалення правового регулювання прав громадян України на публічну службу в умовах децентралізації влади та євроінтеграції.Perfection of Legal Regulation for Ukrainian Citizens’ Rights to Civil Service Amidst Decentralization of Power and Eurointegrational
  (2018) Сьох, К. Я.; Sokh, K.
  Розглянуто напрями вдосконалення конституційно-правового регулювання прав громадян на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування в умовах децентралізації та євроінтеграційних процесів. Сформульовано висновки та пропозиції щодо оптимізування механізмів цього конституційного права. Зазначено, що для продуктивної роботи органів і посадових осіб державної влади та місцевого самоврядування, розвитку держави необхідно, передусім, удосконалити нормативно-правову базу, яка регулює та забезпечує право громадян на державну службу і службу в органах місцевого самоврядування. Ідеться про внесення змін до Конституції України стосовно децентралізації, що надасть можливість ефективно функціонувати органам державної влади й органам місцевого самоврядування, їхнім посадовим особам – підвищувати кваліфікацію та професіоналізм, на належному рівні забезпечити інтереси й потреби населення.The Article is devoted to the analysis to perfectionalize constitutional legal regulation for Ukrainian citizens’ rights to civil service and service in local self-government bodies amidst decentralization of power and Eurointegrational processes. Herein formulated has been inference and suggestions regarding perfectioning the provision of this constitutional right. After analyzing the legal regulation of the right of citizens to public service in we can say, for efficient work of state power agencies and offices, for the development of the state, first of all, it is necessary to perfectionalize the legislative regulation that regulates and provides for the citizens’ right to state service and service in local self-governance. It also deals with amending the Constitution of Ukraine in the concern of decentralization, that enables the state power and local selfgovernance agencies and bodies and their officers to efficiently function, to upgrade qualifications and professionalism, to duly secure interests and demands of the population.
 • Item
  Обшук як засіб отримання доказів у кримінальному провадженні: окремі новели чинного Кримінального процесуального кодексу України.The Search as a Tool of Obtaining Evidence in a Criminal Proceeding: the Separate Innovations of the Current Criminal Procedural Code of Ukraine
  (2018) Старенький, О. С.; Starenkyi, O.
  Висвітлено основні законодавчі новели чинного Кримінального процесуального кодексу України щодо процесуального порядку отримання доказів шляхом проведення обшуку в кримінальному провадженні, запроваджені у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» від 16 листопада 2017 року № 2213-VIII. Виокремлено їх недоліки, запропоновано шляхи оптимізації положень чинного законодавства щодо забезпечення ефективності застосування обшуку як засобу отримання доказів у кримінальному провадженні.
 • Item
  Критична інфраструктура як об’єкт адміністративно-правового регулювання.The Critical Infrastructure as an Object of Administrative and Legal Regulation
  (2018) Теленик, С. С.; Telenyk, S.
  Поєднання в концепції критичної інфраструктури систем, об’єктів і ресурсів, що є надзвичайно важливими для суспільства й держави, засвідчує значущість забезпечення їх захисту, що передбачає формування самостійного напряму адміністративно-правового регулювання. Попри наявність низки нормативних актів, що стосуються захисту критично важливих систем, об’єктів і ресурсів, донині не розроблено єдиного механізму захисту, що на практиці призводить до неузгодження дій різних суб’єктів, які здійснюють такий захист, несвоєчасного реагування на загрози, нейтралізація яких потребує різногалузевої консолідації ресурсів, до нераціонального, безсистемного використання сил і засобів тощо. Integration into the concept of critical infrastructure of systems, objects and resources critical to society and the state emphasizes the importance and importance of ensuring their protection, which involves the formation of a single, independent direction of administrative-legal regulation.
 • Item
  Забезпечення права на повагу до приватного та сімейного життя: регіональний і національний рівні.Ensuring the Right to Respect for Private and Family Life: Regional and National Levels
  (2018) Кулик, Т. О.; Kulyk, T.
  Право на повагу до приватного та сімейного життя закріплене в Конституції України (ст. 32) та Конвенції про захист прав та основоположних свобод 1950 року (ст. 8) по-різному, тому в сучасній науці конституційного права актуальним є комплексне порівняльне дослідження його змісту. З огляду на євроінтеграційні процеси, державну політику, спрямовану на гармонізацію праворозуміння та правозастосування, дослідження практики Європейського суду з прав людини щодо застосування ст. 8 Конвенції слід здійснювати нерозривно з вивченням реалізації та практики захисту права, закріпленого в ст. 32 Конституції України. Комплексність цього завдання полягає в тому, що право на повагу до приватного та сімейного життя контрастує з правом на свободу думки і слова (у ст. 10 Конвенції – право на свободу вираження поглядів).The right to respect for private and family life is enshrined in the Constitution of Ukraine (Art. 32) and the Convention for the Protection of the Right and Fundamental Freedoms of 1950 (Art. 8) in various ways, in the modern science of constitutional law, the complex, comparative study of its content remains relevant. Taking into account the European integration processes and the state policy aimed at the harmonization of legal thinking and enforcement, the study of the practice of the European Court of Human Rights regarding the application of Art. 8 of the Convention should be inextricably linked with the study of implementation and practice in protecting the rights enshrined in Art. 32 of the Constitution of Ukraine. The complex nature of this work is that the right to respect for private and family life is in contrast to the right to freedom of thought and expression.
 • Item
  Особливості державного регулювання іноземного інвестування в Україні.Peculiarities of State Regulation of Foreign Investment in Ukraine
  (2018) Ольхова, Т. О.; Olkhova, T.
  Проаналізовано особливості державного регулювання іноземних інвестицій в Україні, на підставі чого необхідно розробити наукове підґрунтя для визначення шляхів удосконалення законодавства в цій галузі. З огляду на проблеми правового регулювання іноземних інвестицій в Україні, їх форми і типи, особливості державної реєстрації та гарантії реалізації доцільно розглядати в контексті теоретичного вивчення інвестиційної діяльності відповідно до економічного законодавства України. Завданням цього дослідження є здійснення теоретичного та юридичного аналізу сутності та специфіки державного регулювання іноземних інвестицій в Україні.The article examines the peculiarities of state regulation of foreign investments in Ukraine is necessary and topical for today, because it is through its study and analysis that the necessary scientific foundation will be developed to identify certain ways of improving legislation in this area. Taking into account this, the problems of legal regulation of foreign investments in Ukraine, their forms and types, the peculiarities of state registration and guarantees of implementation are important in the context of the theoretical study of investment activity under the economic legislation of Ukraine. The task of this study is to carry out theoretical and legal analysis and to determine the features, essence and content of state regulation of foreign investment in Ukraine.
 • Item
  Принципи застосування органами місцевого самоврядування законодавства України у сфері кібербезпеки
  (2018) Демиденко, В. О.
  Констатовано, що масштабні кібератаки проти України, які відбулися протягом останніх років, засвідчують неготовність державного апарату, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, медіа, приватного сектору до протидії цим кіберзагрозам і мінімізації їх негативних наслідків. Large-scale cyberattaсks against Ukraine in recent years demonstrating the unpreparedness of the State apparatus, local governments, law enforcement, media, the private sector to counter this focused and minimize their negative consequences.
 • Item
  Правове регулювання документування вчинення злочину в кримінальному процесі й оперативно-розшуковій діяльності.The article deals with the essence and the consequences of problems arising in the interdisciplinary space of the criminal process and operative-search activities in connection with the contradiction of the legislative norms concerning the documenting of crimes, the commission of which is only planned. The ways of their solution are offered. The proposals on amendments and additions to the criminalprocedural legislation are formulated.
  (2018) Грібов, М. Л.; Hribov, M.
  Висвітлено сутність і наслідки проблем, що постають у міжгалузевому просторі кримінального процесу й оперативно-розшукової діяльності у зв’язку із суперечливістю законодавчих норм щодо документування злочинів, учинення яких лише планують. Окреслено шляхи їх розв’язання. Сформульовано пропозиції щодо внесення змін і доповнень до кримінального процесуального законодавства.The article deals with the essence and the consequences of problems arising in the interdisciplinary space of the criminal process and operative-search activities in connection with the contradiction of the legislative norms concerning the documenting of crimes, the commission of which is only planned. The ways of their solution are offered. The proposals on amendments and additions to the criminalprocedural legislation are formulated.
 • Item
  Історично-правові передумови законодавчого врегулювання організації негласної роботи й оперативно-розшукової діяльності в Україні.The Historical and Legal Background of Covert Operative and Search Activities Regulation in Ukraine
  (2018) Князєв, С. М.; Kniaziev, S.
  Висвітлено історично-правові передумови законодавчого врегулювання організації негласної роботи й оперативно-розшукової діяльності в Україні в контексті соціальних трансформацій і реформування правоохоронних органів. Розглянуто генезу цих видів діяльності. Схарактеризовано сучасний стан законодавчого врегулювання організації негласної роботи й оперативнорозшукової діяльності. Окреслено напрями подальшого його розвитку й удосконалення.The article presents historical and legal background of covert operative and search activity regulation in Ukraine taking in account changes and challenges society is facing today along with reforming of law enforcement system. The historical background for the abovementioned activities’ development is analyzed, current condition of covert operative and search activity regulation is characterized, future perspectives and improvement areas are outlined.
 • Item
  Удосконалення нормативно-правового забезпечення проведення оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих (розшукових) дій. Improvement of Legal and Regulatory Framework for Carrying out Operational-Search Activities and Covert Investigation (Search) Actions
  (2018) Василинчук В. І., В. І.; Никифорчук, Д. Й.; Vasylynchuk, V.; Nykyforchuk, D.
  Висвітлено особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-технічних заходів під час виявлення, документування й розслідування кримінальних правопорушень. Окреслено шляхи їх удосконалення. Підрозділи, уповноважені на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у своїй діяльності керуються, зокрема, Інструкцією про організацію проведення негласних слідчих розшукових дій і використання їхніх результатів у кримінальному провадженні. Оскільки цей акт видано задовго до підписання законів України «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про Національну поліцію» та «Про Державне бюро розслідувань», закономірно, що в положеннях цієї Інструкції не йдеться про новостворені органи та не враховано положення зазначених законів. Для вирішення низки проблемних питань під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, нормативно-правового регулювання цієї сфери діяльності вповноважених оперативних підрозділів та інших органів нагальною є потреба розроблення нової редакції Інструкції про організацію проведення негласних слідчих розшукових дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні. Зазначене забезпечить дотримання законності в діяльності цих органів і підвищення ефективності їх роботи.In this article the authors revealed the peculiarities of conducting covert investigative (search) operations (CISO) and operativetechnical measures during the Detection, Documentation and Investigation of Criminal Offenses, as well as suggested ways to improve them. At the moment, units that are authorized to conduct such activities use the Instruction about organization of conducting covert investigative search operations and usage of their results in the criminal processes. One can not but draw attention to the fact that this act was signed and registered long before the signing of the Law of Ukraine «About National Anti-Corruption Bureau of Ukraine», laws «About National Police» and «About the State Bureau of Investigations». It is natural that in the provisions of the Instruction the newly created bodies and the provisions of the relevant laws have not been taken into account. With the aim of regulation of a lot of problematic questions in conducting CISO, normative-legal regulation of this sphere of activity of authorized operative units and a number of other bodies, the need of publication the Instruction about organization and conducting of covert investigative search operations and the usage of their results in the criminal processes in new edition is urgent. This will contribute to strengthening the rule of law in the activities of the above mentioned bodies and improving their effectiveness.