# 3

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  ПОРІВНЯННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ХІМІЧНИХ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ РІЗНИХ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ СИСТЕМ
  (2017) Білогуров, В.А.
  У цій частині статті порівняємо літієві елементи різних електрохімічних систем, характеристики літій-іонних акумуляторних батарей, їхню конструкцію, особливості використання і заходи безпеки при експлуатації літій-іонних акумуляторів, обмеження для акумуляторів при низьких температурах.В этой части статьи сравним литиевые элементы различных электрохимических систем, характеристики литийионных аккумуляторных батарей, их конструкцию, особенности использования и меры безопасности при эксплуатации литийионных аккумуляторов, ограничения для аккумуляторов при низких температурах.In this part of the paper, we compare the lithium elements of various electrochemical systems, the characteristics of lithium-ion batteries, their design, usage and safety measures in the operation of lithium-ion batteries, and limitations on batteries at low temperatures.
 • Item
  АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА ВИЗНАЧАЛЬНО- ВІДОМЧИХ ВИПРОБУВАНЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ БРОНЬОВАНИХ АВТОМОБІЛІВ
  (2017) Смерницький, Д.В.; Будзинський, М.П.; Диких, О.В.; Кисіль, М.В; Гусак, О.В.; Приходько, В.І.
  У статті розглянуто аспекти проведення випробувань спеціалізованих броньованих автомобілів для перевезення та оперативної доставки особового складу по дорогах із різноманітним покриттям. Йдеться про методику проведення державних та визначальних відомчих випробувань спеціалізованих броньованих автомобілів закордонного та вітчизняного виробництва для Збройних Сил України та Міністерства внутрішніх справ України. В статье рассмотрены аспекты проведения испытаний специализированных бронированных автомобилей специального назначения для перевозки и оперативной доставки личного состава по дорогам с различным покрытием. Речь идет о методике проведения государственных и ведомственных определяющих испытаний специализированных бронированных автомобилей зарубежного и отечественного производства для Вооруженных Сил Украины и Министерства внутренних дел Украины. Paper studies the aspects of carrying out tests of specialized armored vehicles of special purpose for transportation and operational delivery of personnel on roads with various coverages. The methodology of state and departmental tests of specialized armored cars of foreign and domestic production for the Armed Forces of Ukraine and the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is considered.
 • Item
  АНАЛІЗ АКУСТИЧНИХ ЗАСОБІВ ВИЯВЛЕННЯ ПОСТРІЛУ ЗІ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
  (2017) Грищук, Р.В.; Гордієнко, Ю.О.; Аміров, А.Р.; Солопій, І.А.
  У роботі представлені результати аналізу існуючих акустичних засобів виявлення пострілу зі стрілецької зброї. Виходячи з конфігурації акустичного сегменту, визначені підходи щодо оброблення акустичних даних, переваги та недоліки для кожної з конфігурацій та методів оброблення акустичних даних. Запропонована класифікація систем виявлення пострілу залежно від їх характеристик, можливостей та призначення. За результатами аналізу існуючих засобів та методів обробки вимірювальних даних визначені напрями подальших досліджень щодо створення вітчизняного зразка акустичного засобу виявлення пострілу.В работе представлены результаты анализа существующих акустических средств обнаружения выстрела из стрелкового оружия. Исходя из конфигурации акустического сегмента, определены подходы к обработке акустических данных, преимущества и недостатки каждой из конфигураций и методов обработки акустических данных. Предложенная классификация систем обнаружения выстрела в зависимости от их характеристик, возможностей и назначения. По результатам анализа существующих средств и методов обработки измерительных данных определены направления дальнейших исследований по созданию отечественного образца акустического средства обнаружения выстрела.Paper represents the results of an analysis of existent acoustic facilities of small arms fire detection. Proceeding from configuration of acoustic segment, approaches to acoustic data processing are defined. Advantages and disadvantages of each configuration and acoustic data processing methods are mentioned. Classification of small arms fire detecting systems depending on their specifications, abilities and purpose is proposed. According to the results of an analysis of existent facilities and methods of measured data processing, ways of further researches in order to design home specimen of an acoustic tool of small arms fire detection are determined.
 • Item
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ЗРАЗКІВ СТРІЛЕЦЬКОГО ОЗБРОЄННЯ
  (2017) Мовчан, М. А.; Осьмак, С. Г.
  У статті висвітлено дослідження основних положень проведення випробувань зразків ручного стрілецького озброєння відповідно до особливостей його експлуатації та на основі вимог законодавства. Акцентовано увагу на дослідженні змісту та сутності проведення випробувань з урахуванням специфіки конструктивного виконання зразків зброї та можливості використання в ході виконання завдань правоохоронного характеру. На підставі проведеного аналізу визначено основні мінімально достатні параметри зразків стрілецького озброєння, що піддаються перевіркам у рамках вирішення питання щодо прийняття їх на озброєння.В статье освещены исследования основных положений проведения испытаний образцов ручного стрелкового вооружения в соответствии с особенностями его эксплуатации и на основе требований законодательства. Акцентировано внимание на исследовании содержания и сущности проведения испытаний с учетом специфики конструктивного исполнения образцов оружия и возможности использования в ходе выполнения задач правоохранительного характера. На основании проведенного анализа определены основные минимально достаточные параметры образцов стрелкового вооружения, которые подвергаются проверкам в рамках решения вопроса постановки их на вооружение.Paper deals with the study of the basic provisions of the testing of samples of small arms in accordance with the peculiarities of its operation and on the basis of the requirements of the legislation. The emphasis is placed on the study of the content and nature of the tests, taking into account the specifics of the constructive execution of weapons samples and the possibility of using them in the course of performing law enforcement tasks. On the basis of an analysis, the basic minimum parameters of small arms samples, which are subject to inspections in the framework of acceptance, are determined.
 • Item
  ВИВЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ, ЕРГОНОМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОДНОСТРОЮ КІННОЇ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
  (2017) Будзинський, М. П.; Ващук, Н. Ф.
  Проведено аналіз зарубіжного досвіду щодо візуального ряду однострою кавалеристів поліції та аксесуарів до нього. Визначено, що саме можна запозичити з міжнародного досвіду для однострою кавалеристів поліції України. Також проаналізовано функціональні, ергономічні загальні властивості однострою кавалеристів. На підставі аналізу визначено сферу застосування нових розробок однострою для кінної патрульної поліції, враховуючи умови несення служби кавалеристів та специфіку їхніх функціональних обов’язків, визначено певний комплекс властивостей, якими повинні володіти комплекти однострою для цієї категорії працівників патрульної поліції. Проведен анализ зарубежного опыта визуального ряда униформы кавалеристов полиции и аксессуаров к нему. Определено, что можно позаимствовать из международного опыта для униформы кавалеристов полиции Украины. Также проанализированы функциональные, эргономические общие свойства униформы кавалеристов. На основании анализа определена сфера применения новых разработок униформы для конной патрульной полиции, учитывая условия несения службы кавалеристов и специфику их функциональных обязанностей, определен комплекс свойств, которыми должны обладать комплекты униформы для этой категории работников патрульной полиции.The analysis of foreign experience concerning the visual series of the uniform of cavalrymen of the police and its accessories has been carried out. It is determined what it is possible to borrow from the international experience for the uniform of cavalry police of Ukraine. Functional, ergonomic general characteristics of the cavalry uniforms are analyzed as well. On the basis of the analysis, the scope of application of new developments to the uniform equipment for the horse patrolling police is determined, taking into account the conditions of service of cavalrymen and the specifics of their functional duties, a certain set of properties, which should possess sets of uniforms for this category of patrol police officers, is determined.
 • Item
  ВІДМІННОСТІ Й ОСОБЛИВОСТІ ПРИСТРОЇВ НІЧНОГО БАЧЕННЯ ТА ТЕПЛОВІЗОРІВ
  (2017) Неня, О.В.
  Розглянуто принцип роботи пристроїв нічного бачення та тепловізорів, висвітлено їх характеристики та технічні можливості, наведено види їх класифікацій за різними критеріями, а також проаналізовано аспекти їх розділення на покоління, зокрема залежно від функціональних характеристик і технічних можливостей їх основного елемента. Наведено основні переваги і недоліки, особливості та відмінності пристроїв нічного бачення та тепловізорів, а також окреслено пріоритетні напрями по-дальшого їх розвитку. Рассмотрен принцип работы приборов ночного видения и тепловизоров, освещены их характеристики и технические возможности, приведены виды их классификаций по различным критериям, а также проанализированы аспекты их разделения на поколения, в частности в зависимости от функциональных характеристик и технических возможностей их основного элемента. Приведены основные преимущества и недостатки, особенности и отличия приборов ночного видения и тепловизоров, а также обозначены приоритетные направления дальнейшего их развития.The principle of operation of devices of night vision and thermal imagers is considered, their characteristics and technical capabilities are stated, types of their classifications by various criteria are given and also aspects of their division into generations, in particular depending on functional characteristics and technical capabilities of their basic element are analyzed. Main advantages and shortcomings, features and differences of devices of night vision and thermal imagers are given and also the priority directions of their further development are designated.
 • Item
  СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ВИЯВЛЕННЯ НАРКОТИЧНОГО СП’ЯНІННЯ
  (2017) Лук’янчиков, Б. Є.; Лук’янчикова, В. Є.
  Стаття присвячена висвітленню особливостей технічного забезпечення діяль¬ності Національної поліції України засобами виявлення у водіїв транспортних засобів ознак наркотичного сп’яніння. За результатами проведеного дослідження виділено сукупність проблем, з якими може зіштовхнутися поліцейський під час проведення освідування осіб на предмет встановлення стану сп’яніння. Надано авторські пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення технічного забезпечення працівників Національної поліції з метою швидкого та об’єктивного встановлення фактів наркотичного сп’яніння громадян у польових умовах. Статья посвящена освещению особенностей технического обеспечения деятельности Национальной полиции Украины средствами выявления у водителей транспортных средств признаков наркотического опьянения. По результатам проведенного исследования выделена совокупность проблем, с которыми может столкнуться полицейский во время проведения освидетельствования водителей относительно установления состояния опьянения. Представлены авторские предложения и рекомендации относительно усовершенствования технического обеспечения сотрудников Национальной полиции с целью быстрого и объективного установления фактов наркотического опьянения граждан в полевых условиях.Paper is devoted to highlighting the technical support features of the National Police of Ukraine by means of revealing signs of drug intoxication among drivers. According to the results of the research, a set of problems that a policeman may encounter during the survey of drivers regarding the state of intoxication is highlighted. The authors’ proposals and recommendations on the improvement of the technical support of the National Police officers are presented with a view to quick and objective establishement of the facts of drug intoxication of citizens in the field.
 • Item
  ОКРЕМІ АСПЕКТИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
  (2017) Горецький, О. В.; Шапочка, Т. І.
  У статті дається оцінка стану забезпечення технічного регулювання та стандартизації в Україні. Здійснено аналіз процесу реформування технічного регулювання в Україні, а також стану законодавчого регулювання цієї сфери. Представлено основні досягнення відносно зобов’язань держави щодо вирішення технічних бар’єрів у торгівлі та сформовані основні напрями законодавчого реформування системи технічного регулювання в Україні.В статье дается оценка состояния обеспечения технического регулирования и стандартизации в Украине. Осуществлен анализ процесса реформирования технического регулирования в Украине, а также состояния законодательного регулирования этой сферы. Представлены основные достижения относительно обязательств государства по решению технических барьеров в торговле и сформированы основные направления законодательного реформирования системы технического регулирования в Украине.Paper gives an assessment of the state of technical regulation and standardization in Ukraine. The analysis of the process of reforming the technical regulation in Ukraine, as well as the state of legislative regulation of this sphere, was carried out. The main achievements concerning the state’s obligations to resolve technical barriers to trade are presented and the main directions of legislative reform of the technical regulation system in Ukraine are formed.
 • Item
  ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ДЕРЖАВНОГО НАУКОВО- ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ МВС УКРАЇНИ
  (2017) Клименко, А. В.; Козакова, І. В.; Бакал, М. А.
  Невід’ємною частиною Угоди про заснування СОТ і обов’язковою для всіх її членів, в тому числі для України, є Угода про технічні бар’єри в торгівлі, згідно з вимогами якої обов’язковими інструментами приведення якісних характеристик продукції є застосування технічних регламентів і процедур оцінки відповідності та сертифікації. Таким чином, з наукової точки зору, виникла необхідність розглянути основні положення Закону України № 124-VIII від 15.01.2015 “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” з метою виявлення шляхів реалізації державної політики у сфері технічного регулювання в діяльності Органу з оцінки відповідності Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України. Неотъемлемой частью Соглашения об основании МОТ и обязательной для всех ее членов, в том числе и Украины, выступает Соглашение о технических барьерах в торговли, согласно требованиям которого, обязательными инструментами проведения качественных характеристик продукции является применение технических регламентов и процедур оценки соответствия. В связи с этим, с научной точки зрения, возникла необходимость рассмотреть основные положения № 124-VIII от 15.01.2015 Закона Украины “О технических регламентах и оценки соответствия” с целью выявления путей реализации государственной политики в сфере технического регулирования в деятельности Органа по оценке соответствия Государственного научно-исследователь-ского института Министерства внутренних дел Украины.An integral part of the Agreement on the Foundation of the ILO and binding on all its members, including Ukraine, is the Agreement on Technical Barriers to Trade, according to the requirements of which, mandatory technical tools for the performance of quality products are the application of technical regulations and conformity assessment procedures. In this connection, from the scientific point of view, it became necessary to consider the main provisions of the Law of Ukraine “About Technical Regulations and Conformity Assessment” No. 124-VIII of 15.01.2015 in order to identify ways of implementing state policy in the field of technical regulation in the activities of the Authority for Conformity Assessment of the State Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
 • Item
  АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДОКУМЕНТООБІГУ ТА ПРОБЛЕМИ її ВПРОВАДЖЕННЯ
  (2017) Харина, Ю. А.
  У статті описуються переваги переходу організацій на електронний документообіг, мінімально необхідна функціональність такої системи для МВС та Національної поліції, а також функціональні можливості систем електронного документообігу (СЕД) на прикладі системи Megapolis. Документообіг. Приводиться типове поетапне впровадження СЕД із розглядом складнощів, які при цьому, за¬звичай, виникають, та моментів, які потребують обов’язкової уваги. Робиться наголос на важливості організаційних моментів впровадження.В статье описываются преимущества перехода организаций на электронный документооборот, минимально необходимая функциональность такой системы для МВД и Национальной полиции, а также функциональные возможности системы электронного документооборота (СЭД) на примере системы Megapolis. Документообіг. Приводится типичное поэтапное внедрение СЭД с рассмотрением трудностей, возникающих обычно при этом, и моментов, которые требуют обязательного уделения внимания. Делается акцент на важности организационных моментов внедрения.This paper discusses advantages of transferring organizations to electronic document management, the minimum necessary functionality of such a system for MIA and National Policy, as well as the functionality of the electronic document management system using the system Megapolis. Dokumentoobig as an example. A typical step-by-step implementation of the system is given with consideration of the difficulties that usually arise in this case, and moments that require paying an attention. The emphasis is on the importance of working out the organizational aspects of implementation.
 • Item
  АЛГОРИТМ РАНЖУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВ ПРИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІЙ ПІДТРИМЦІ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
  (2017) Зибін, С.В.
  Розробка комплексних систем захисту інформації - це складне завдання, яке вимагає застосування багатокритеріальних методів оптимізації з метою виявлення оптимального співвідношення критеріїв самої системи для її ефективного функціонування. Пропонується використовувати метод попарного порівняння для ранжирування альтернатив за обраними критеріями з метою пошуку оптимальної альтернативи.Разработка комплексных систем защиты информации является сложной зада-чей, которая требует применения многокритериальных методов оптимизации с целью выявления оптимального соотношения критериев самой системы для ее эффективного функционирования. Предлагается использовать метод попарного сравнения для ранжирования альтернатив по выбранным критериям с целью поиска оптимальной альтернативы.The development of complex information security systems is a complex task. It requires the use of multicriteria optimization methods in order to identify the optimal correlation of the system’s criteria for its effective functioning. It is suggested to use the pairwise comparison method to rank the alternatives according to the selected criteria in order to find the best alternative.
 • Item
  ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ RAKE ЯК МЕТОДУ БОРОТЬБИ З БАГАТОПРОМЕНЕВІСТЮ В СИСТЕМАХ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ
  (2017) Кунах, Н.І.; Ткаленко, О.М.
  У статті розглянуті методи боротьби з замираннями в системах мобільного зв’язку, принципи побудови та роботи Rake-приймача, визначені зміни, які вносять у приймач нові стандарти зв’язку. Проаналізовані альтернативні технології боротьби з багатопроменевістю - OFDM та MIMO, що використовуються в си¬стемах мобільного зв’язку четвертого покоління (4G). Розроблена модель модифікації Rake-приймача для високошвидкісного передавання даних, визначені незаперечні переваги технології RAKE на відміну від OFDM та MIMO. Визначені унікальні характерні особливості, притаманні лише Rake-приймачам.В статье рассмотрены методы борьбы с замираниями в системах мобильной связи, принципы построения и работы Rake-приемника, определены изменения, которые вносят в приемник новые стандарты связи. Проанализированы альтернативные технологии борьбы с многолучевостью - OFDM и MIMO, используемые в системах мобильной связи четвертого поколения (4G). Разработана модель модификации Rake-приемника для высокоскоростной передачи данных, определены неоспоримые преимущества технологии RAKE, в отличии от OFDM и MIMO. Определены, уникальные характерные особенности, присущие только Rake-приемникам.Paper deals with methods of combating fading in mobile communication systems, principles of construction and operation of a Rake receiver, and changes that introduce new communication standards into the receiver. The alternative technologies of combating multipath are analyzed - OFDM and MIMO, used in the mobile communication systems of the fourth generation (4G). A model for modifying the Rake receiver for high-speed data transmission has been developed, and the undeniable advantages of RAKE technology have been determined, in contrast to OFDM and MIMO. Unique features peculiar only to Rake-receivers are determined.
 • Item
  НАПРЯМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОВНИХ СИГНАЛІВ ВІДПОВІДНО ДО ПОТОЧНИХ ПОРЯДКОВИХ СТАТИСТИК СПЕКТРІВ
  (2017) Феньов, Д. В.
  У статі розглянуто принципово новий метод спектральної ідентифікації мовних сигналів окремих слів (словоформ) на основі використання потомних вибіркових порядкових статистик потомних амплітудних спектрів відповідних мовних сигналів, які характеризують зміни в масі їх індивідуальних мастотномасових та статистичних характеристик. Як еталони при цьому використовуються набори (словники) векторів впорядкованих знамень вибіркових потомних порядкових ста-тистик амплітудних спектрів на інтервалах тривалості слів (словоформ).В статье рассмотрен принципиально новый метод спектральной идентификации ремевых сигналов отдельных слов (словоформ) на основе использования текущих выборомных порядковых статистик текущих амплитудных спектров соответствующих ремевых сигналов, которые характеризуют изменения во времени их индивидуальных мастотновременных и статистимеских характеристик. В каместве эталонов при этом используются наборы (словари) векторов упорядоменных знамений выборомных текущих порядковых статистик амплитудных спектров на интервалах длительности слов (словоформ).The fundamentally new method of spectral identification of speech signals of separate words (word forms) is considered in the paper on the basis of using current selective ordinal statistics of current amplitude spectra of corresponding speech signals that characterize changes in time of their individual time-frequency and statistical characteristics. As the pattern, we use sets (dictionaries) of the vectors of ordered values of selective current order statistics of amplitude spectra on the intervals of word duration (word forms).
 • Item
  МОДЕЛЬ СТАТИСТИЧНОЇ ОБРОБКИ ОПТИЧНИХ СИГНАЛІВ ПРИ МОНІТОРИНГУ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИМ ЗАСОБОМ ОХОРОНИ КОРДОНУ
  (2017) Бабій, Ю. О.
  У роботі розроблено модель синтезу функціональної структури волоконнооптичного засобу охорони, що відрізняється встановленням видів методу зворотного розсіяння оптичного сигналу, які здатні забезпечити підвищення живучості і завадостійкості волоконооптичних засобів охорони. Це дозволило систематизувати способи мультиплексування сигналів, явища, на основі яких формуються сигнали, а також елементну базу, що в сукупності покладено в основу розробки ієрархічної моделі. Із використанням моделі синтезу функціональної структури волоконно оптичного засобу охорони підвищеної завадостійкості та живучості розроблено структуру квазілінійного волоконооптичного засобу охорони з кільцевим чутливим елементом, у якій використано двобічний метод зворотного розсіяння оптичного сигналу. Підвищення завадостійкості (сигналізаційної надійності) моніторингу волоконооптичних засобів охорони досягається за рахунок двобічного прийому оптич-ного сигналу релеевського розсіяння від макровигину кільцевого чутливого елемента. Підвищення живучості волоконооптичних засобів охорони досягається за рахунок застосування кільцевого чутливого елементу, при пошкодженні останній трансформується у два лінійних чутливих елементи, що понижує надійність системи до нормального рівня та дозволяє зберегти працездатність волоконо-оптичних засобів охорони в цілому.В работе разработана модель синтеза функциональной структуры волоконнооптического средства охраны, что отличается установлением видов метода обратного рассеяния оптического сигнала, которые способны обеспечить повышение живучести и помехоустойчивости волоконно-оптических средств охраны. Данное позволило систематизировать способы мультиплексирования сигналов, явления, на основе которых формируются сигналы, а также элементную базу, что в совокупности положены в основу разработки иерархической модели. С использованием модели синтеза функциональной структуры волоконнооптического средства ох-раны повышенной помехоустойчивости и живучести разработана структура квазилинейного волоконнооптического средства охраны с кольцевым чувствительным элементом, в которой использован двусторонний метод обратного рассеяния оптического сигнала. Повышения помехоустойчивости (сигнализационной надежности) мониторинга волоконнооптических средств охраны, достигается за счет двустороннего приема оптического сигнала релеевского рассеяния от макроизгиба кольцевого чувствительного элемента. Повышение живучести волоконнооптических средств охраны достигается за счет применения кольцевого чувствительного элемента, при повреждении последний трансформируется в два линейных чувствительных элемента, что снижает надежность системы до нормального уровня и позволяет сохранить работоспособность волоконнооптических средств охраны в целом.In this paper, a model for the synthesis of the functional structure of the fiber-optic protection device is developed, which is distinguished by the establishment of types of the method of inverse scattering of the optical signal, which can provide increased survivability and noise immunity of the fiber-optical means of protection. This allowed to systematize the ways of multiplexing signals, the phenomenon on the basis of which signals are formed, as well as the element base, which collectively is the basis for the development of the hierarchical model. Using the model of the synthesis of the functional structure of the fiber-optical means for the protection of increased noise immunity and durability, a structure of a quasilinear fiber-optical protective device with a ring-sensitive element was developed, in which the two-way method of inverse scattering of the optical signal was used. Increase of noise immunity (signaling reliability) of the control of fiber-optical means of protection is achieved due to the two-way reception of an optical signal of the Relay scatter from the macro ring of a ring-sensitive element. Increasing the durability of fiber-optical means of protection is achieved through the use of a ring-sensitive element, when damaged the latter is transformed into two linear sensitive elements, which reduces the reliability of the system to a normal level and allows you to maintain the performance of fiber-optical means of protection in general.
 • Item
  МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПЛАНОВИХ РЕМОНТІВ СКЛАДНИХ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНІКИ ВИСОКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  (2017) Ленков, Є. С.; Толок, І. В.
  Технічний ресурс е однією з найважливіших характеристик складних об’єктів техніки, тому процес технічного обслуговування і ремонту повинен включати в себе складову, яка забезпечуватиме оптимальне періодичне та своєчасне поповнення ресурсу. Оптимізація зазвичай стосується двох основних параметрів: параметру потоку відмов та питомої вартості витрат як функцій часу, параметрів ремонт- придатності та узагальнених параметрів процесів планових ремонтів. Зазначена проблема аналітичними методами не розв’язується, тому що для функції потоку відмов майже неможливо визначити аналітичний вираз та через складність визна-чення структури оптимізуючого параметра. У статті пропонується зазначену проблему розв’язувати протягом двох емпіричних етапів.Технический ресурс является одной из важнейших характеристик сложных объектов техники, поэтому процесс технического обслуживания и ремонта должен включать в себя составляющую, которая обеспечит оптимальное периодическое и своевременное пополнение ресурса. Оптимизация обычно касается двух основных параметров: параметра потока отказов и удельной стоимости расходов как функ-ции времени, параметров ремонтопригодности и обобщенных параметров процессов плановых ремонтов. Указанная проблема аналитическими методами не решается, потому что для функции потока отказов почти невозможно определить аналити-ческое выражение и из-за сложности определения структуры оптимизирующего парамет¬ра. В статье предлагается указанную проблему решать в два эмпирических этапа.Technical resource is one of the most important characteristics of complex engineering objects, therefore the process of maintenance and repair should include a component that will ensure the optimal periodic and timely replenishment of the resource. Optimization usually involves two main parameters: the failure flow parameter and the unit cost of costs as a function of time, maintainability parameters, and generalized parameters of scheduled maintenance processes. This problem is solved by analytical methods, because it is almost impossible for the fail-flow function to define an analytic expression and, because of the complexity of determining the structure of the optimizing parameter. Paper proposes to solve this problem in two empirical stages.
 • Item
  МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ ТОЧЕК МОНТАЖА В ФОНОГРАММАХ
  (2017) Рибальський, О. В.; Соловьев, В. И.; Журавель, В. В.
  Рассмотрены некоторые направления создания систем для выявления и локализации мест монтажа в цифровых и аналоговых фонограммах, предназначенных для проведения экспертизы материалов звукозаписи. Предложен метод построения таких систем, основанный на выделении из фонограмм сигналов пауз и проверки однородности их статистических характеристик. Показано, что метод требует экспериментальной проверки.Розглянуті деякі напрями створення систем для виявлення та локалізації місць монтажу в цифрових й аналогових фонограмах, призначених для проведення експертизи матеріалів звукозапису. Запропоновано метод побудови таких систем, заснований на виділенні з фонограм сигналів пауз і перевірки однорідності їх статистичних характеристик. Показано, що метод вимагає експериментальної перевірки.Some directions of creation of the systems are considered for an exposure and localization of places of editing in the digital and analog phonograms intended for examining materials of the audio recording. The method of construction of such systems, based on a selection from the phonograms of signals of pauses and verification of homogeneity of their statistical descriptions, is offered. It is shown that a method requires experimental verification.