#04/1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  ПІДВИЩЕННЯ ДІЄВОСТІ КОНТРОЛЮ У СИСТЕМІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВОГО РІВНІВ. EFFECTUALNESS OF THE CONTROL IN THE SYSTEM OF BUDGET MANAGEMENT: INTERDEPENDENCE OF THE STATE AND LOCAL LEVEL
  (2018) ГОРБУНОВ Олександр Володимирович
  Запропоновані напрями підвищення дієвості контролю в системі бюджет ного менеджменту з огляду на необхідність забезпечення ефективної координації між відповідними органами з урахуванням особливостей бюджетного менеджменту та контролю у сфері бюджету на державному та місцевому рівнях. Доведено необхідність розширення сфери об’єктів, які зназодяться в сфері впливу контролю (аудиту) Рахункової палати України, сферою публіч- них фінансів, а також розширення кола її повноважень й завдань, які виконує Державна аудиторська служба України, питаннями, які стосуються місцевих бюджетів та місцевих фінансів. Обґрунтовано необхідність активізації відносин та взаємозв’язків Рахункової палати України з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Державною Аудиторською службою України в частині опрацювання результатів контрольно-аналітичних та експертних заходів. Визначені напрями удосконалення чинної нормативно-правової бази в сфері бюджетного менеджменту та державного фінансового контролю. One of the most important conditions for the effective functioning of the national economy, an obligatory element in the management of socio-economic processes in general and budgetary resources in particular, the organization of their using and redistribution is financial control as a form of implementation of the control function of finance. At the present stage of socio-economic development, the problems of control in the budget sphere (both at the level of the entire system of control of public finances and in the field of control of local budgets) remain and are caused by many factors, among which the problems of institutional character and interconnections between the subjects of control are of great importance.
 • Item
  АНАЛІЗ РЕФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ. ANALYSIS OF THE UNIFORM SOCIAL CONTRIBUTION’S REFORM
  (2018) ДАХНОВА Олена Євгенівна
  У статті проаналізовано динаміку надходжень ЄСВ як основного дже- рела фінансування системи соціального страхування. Дана оцінка резуль- татів зниження ставки ЄСВ. Запропоновано напрями удосконалення справляння єдиного соціального внеску в сучасних економічних умовах. In the article the dynamics of receipts of uniform social contribution as the main source of financing of the social insurance system is analyzed. The results of the reduction of the rate of uniform social contribution are given. The directions for improving the collection of uniform social contribution in the current economic conditions are proposed.
 • Item
  ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ: РІВЕНЬ РОЗВИТКУ, ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДАНОЇ СИСТЕМИ. INTERNET BANKING: LEVEL OF DEVELOPMENT, FUNCTIONING PROSPECTS AND PROPOSALS FOR IMPROVING THIS SYSTEM
  (2018) ГУБА Марія Олександрівна; АЛЄКСЄЄВА Лідія Олегівна
  Стаття присвячена питанню необхідності розвитку та вдосконалення інтернет-банкінгу. Проаналі- зовано сучасний стан, рівень розвитку, перспективи даної системи. Досліджено рейтинг існуючих інтер- нет-банкінгів. Наведено основні пропозиції подальшого розвитку. The article is devoted to the issue of the necessity of development and improvement of Internet banking. The present state, level of development, prospects of this system is analyzed. The rating of existing Internet-banking is investigated. The main proposals for further development are presented.
 • Item
  ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ НА ОСНОВІ КОНКУРЕНТНОГО АНАЛІЗУ ХАРАКТЕРИСТИК ЇХ ПРОДУКТІВ. ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS OF TOURISM ENTERPRISES ON THE BASIC OF COMPETITIVE ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF THEIR PRODUCTS
  (2018) ЗАХАРЧЕНКО Віталій Іванович; БАЛАХОНОВА Олеся Володимирівна; СКАЛОЗУБ Марія Ігорівна
  Стаття присвячена викладенню методичного підходу до оцінки конкурентоспроможності підприємств туристичної сфери з урахуванням, в першу чергу, точки зору споживачів, який побудований на основі розрахунку корисного ефекту від споживання продукту Підхід дозволяє оцінити конкурентоспроможність, як окремого виду послуг туристичної сфери, так і конкурентоспроможність продуктів окремого туристичного підприємства. The article is devoted to the exposition of the methodical approach to assessing the competitiveness of tourism enterprises is proposed, taking into account, first of all, the point of view of consumers, which is built on the basis of calculating the beneficial effect of consumption of the product. The approach makes it possible to assess competitiveness as a separate type of tourism services, as well as competitiveness of the products of a separate tourist enterprise.
 • Item
  ПОВЕДІНКОВІ МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА ТА АДАПТИВНІСТЬ ДО СУЧАСНИХ МІНЛИВИХ УМОВ. BEHAVIARAL MODELS OF THE ENTERPRISE AND ADAPTABILITY TO THE MODERN MINE CONDITION
  (2018) ТЕПЛІНСЬКИЙ Геннадій Вікторович; НІКОЛАЄВА Ірина Олексіївна
  Стаття присвячена висвітленню сутності та змісту поведінкових моделей підприємства відносно мінливих умов зовнішнього середовища. Проаналізовано підходи до впровадження змін на підприємстві. Визначено взаємозв’язок між стратегією адаптації і поведінковою моделлю підприємства, а також теоретичні аспекти адаптивного управління підприємством в сучасних умовах пошуку нових ринків та впровадження стабільної виробничої програми. The article is devoted to highlighting the essence and content of behavioral models of the enterprise in relation to the external environment. The approaches to implementation of changes in the enterprise were been analyzed. It was determined the relationship between the change strategy and the behavioral model of the enterprise, as well as theoretical aspects of adaptive enterprise management in the present changing conditions.
 • Item
  КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ. COMMUNICATION MANAGEMENT IN THE SYSTEM MANAGEMENT ACTIVITIES OF THE INSURANCE COMPANY
  (2018) ОЛЕЙНИКОВА Олена Олексіївна; БОЙКО Аліна Едуардівна
  У статті розглянуто сучасну концепцію комунікаційного менеджменту в системі управління діяль- ністю страхової компанії та її базові складові. Визначено механізм та інструментарій комунікаційного менеджменту, розроблено організаційну модель управління громадськими зв’язками та комунікаціями страхової компанії. The article considers the modern concept of communication management in the system of management of the insurer and its basic components. The mechanism and instruments of communication management are defined, an organizational model of management of public relations and communications insurance company is developed.
 • Item
  СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
  (2018) ЛУК’ЯНЧУК Олена Михайлівна; ТЕЛЮХ Карина Петрівна
  У статті розкривається необхідність розробки більш детальної стратегії інноваційного розвитку країни спираючись на глобальні проблеми несприятливого інвестиційного клімату та недосконалої законодавчої бази. The article reveals the need to develop a more detailed strategy for innovative development of the country based on global problems of an unfavorable investment climate and an imperfect legislative base.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. THE ACCOUNTING FEATURES OF ENVIRONMENTAL COSTS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
  (2018) КОСТЕНКО Юрій Олексійович; ДРЮК Оксана Миколаївна
  У статті розглянуті особливості обліку екологічних витрат вітчизняних промислових підприємств. В статті запропоновано бухгалтерське відображення екологічних витрат на прикладі підприємства газової промисловості. In the article the accounting features of ecological expenses of the domestic industrial enterprises are considered. The article suggests an accounting display of environmental costs by the example of a gas industry enterprise.
 • Item
  СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ. MODERN DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TRADE STATUS IN UKRAINE
  (2018) КАФЛЕВСЬКА Світлана Геннадіївна; ВОВК Валерія Юріївна
  У статті висвітлено сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі. Охарактеризовано роль зовнішньої торгівлі для економіки України. Проаналізовано показники міжнародної торгівлі України – динаміку обсягів експорту та імпорту. Досліджено географічну структуру зовнішньої торгівлі України та з'ясовано перелік країн-партнерів України у міжнародній торгівлі, а також визначено найефективніші шляхи розвитку міжнародної торгівлі України. Modern progress of international trade trends are reflected in the article. The role of foreign trade is described for the economy of Ukraine. The indexes of international trade of Ukraine – dynamics of volumes of export and import are analyzed. The regional pattern of foreign trade of Ukraine is investigational and the list of countries- partners of Ukraine is found out in international trade, and also the most effective ways of development of international trade of Ukraine are certain.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ. FEATURES OF TAXATION SYSTEM CONSTRUCTION OF POPULATION IN UKRAINE
  (2018) ГОРОДЕЦЬКА Тетяна Едуардівна; ПІКІНЕР Валерія Андріївна
  Побудова ефективних систем оподаткування громадян-платників податків в умовах нестабільної економіки є ключовим фактором збільшення доходів місцевих бюджетів і фінансової самостійності територіальних громад. У статті визначено переваги та недоліки єдиного податку як форми оподаткування фізичних осіб в Україні. Building effective systems of taxation of citizens - taxpayers in an unstable economy is a key factor in increasing the incomes of local budgets and the financial independence of territorial communities. The article defines the advantages and disadvantages of a single tax as a form of taxation of individuals in Ukraine.
 • Item
  УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО РЕНТАБЕЛЬНОСТІ. THE ENTERPRISE EXPENSES’ MANAGING AS THE BASIS OF ITS PROFITABILITY INCREASING
  (2018) ЧУПРИНА Людмила Вікторівна; ЛОБАНОВА Юлія Юріївна
  Стаття присвячена визначенню сутності методів управління витратами. У ній обґрунтовано взаємозв’язок вітчизняних та зарубіжних способів управління, а також наведено основні їх переваги й недоліки, що визначають доцільність використання кожного з методів для підвищення рентабельності підприємства. The article is devoted to the definition of the essence of cost management methods. It substantiates the interconnection of domestic and foreign methods of management, as well as the main advantages and disadvantages that determine the feasibility of using each of the methods to increase the profitability of the enterprise.
 • Item
  ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА. REVALUATION OF THE ENTERPRISE’S FIXED ASSET
  (2018) БОНДАРЕНКО Ольга Михайлівна; ЧАЙКОВСЬКА Тетяна Сергіївна
  У даній статті розглядається питання проведення переоцінки основних засобів, її вплив на прийняття управлінських рішень та фінансово-господарську діяльність підприємства. Відображення даної операції в обліку відповідно до вимог міжнародних стандартів. In this article the issue of revaluation of fixed assets and its influence on the adoption of managerial decisions and financial and economic activities of the enterprise are considered. The mapping of this operation is in accordance with the requirements of international standards.