ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ: РІВЕНЬ РОЗВИТКУ, ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДАНОЇ СИСТЕМИ. INTERNET BANKING: LEVEL OF DEVELOPMENT, FUNCTIONING PROSPECTS AND PROPOSALS FOR IMPROVING THIS SYSTEM

Abstract
Стаття присвячена питанню необхідності розвитку та вдосконалення інтернет-банкінгу. Проаналі- зовано сучасний стан, рівень розвитку, перспективи даної системи. Досліджено рейтинг існуючих інтер- нет-банкінгів. Наведено основні пропозиції подальшого розвитку. The article is devoted to the issue of the necessity of development and improvement of Internet banking. The present state, level of development, prospects of this system is analyzed. The rating of existing Internet-banking is investigated. The main proposals for further development are presented.
Description
Keywords
Citation
Collections