№4

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 69
 • Item
  МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АКТИ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ОСНОВА МЕХАНІЗМІВ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ. International legal acts in the field of human rights as the basis of mechanisms of transitional justice
  (2022) ФІЛАТОВ В.В.; Filatov V.V.
  У статті автор здійснив комплексний аналіз міжнародно-правових актів у сфері прав людини, як базису для формування механізмів перехідного правосуддя. Актуальність теми обумовлена тим, що реалізація механізмів перехідного правосуддя в Україні вимагає наукового осмислення основних засад та категорій моделі перехідного правосуддя. Доведено, що застосування моделі перехідного правосуддя здебільшого є об’єктивним процесом, який обумовлений нездатністю влади та суспільства до конструктивного діалогу задля примирення і сталого розвитку. In the article, the author carried out a comprehensive analysis of international legal acts in the field of human rights, as a basis for the formation of transitional justice mechanisms. The topicality of the topic is due to the fact that the implementation of transitional justice mechanisms in Ukraine requires a scientific understanding of the basic principles and categories of the transitional justice model. It is proven that the application of the model of transitional justice is mostly an objective process, which is caused by the inability of the authorities and society to engage in constructive dialogue for reconciliation and sustainable development.
 • Item
  ПРИМУШУВАННЯ СВІДКА ДО ВІДМОВИ ВІД ДАВАННЯ ПОКАЗАНЬ ЧИ ВИСНОВКІВ. Forcing a witness to refuse to testify or conclude
  (2022) ТИЧИНА Д.М.; Tychyna D.M.
  Показання свідка є одним з найпоширеніших джерел доказів, які використовується у кожному кримінальному провадженні. У той же час, кримінальне законодавство не дає повного визначення поняття примушування (примусу), відсутнє і єдине розуміння в наукових працях. Констатовано, що примушування – це кримінальне правопорушення, що вчиняється у різних сферах та посягає на різні суспільні відносини. У статті здійснена спроба надання кримінально-правової характеристики примушування свідка до відмови від давання показань чи висновків. Witness testimony is one of the most common sources of evidence used in every criminal proceeding. At the same time, criminal legislation does not provide a complete definition of the concept of coercion (compulsion), and there is no unified understanding in scientific works. It was established that coercion is a criminal offense that is committed in various spheres and encroaches on various social relations. The article attempts to provide a criminal-legal characterization of forcing a witness to refuse to testify or give conclusions.
 • Item
  ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ЗГВАЛТУВАННЯ ЯК ВОЄННОГО ЗЛОЧИНУ. Legal aspects of protecting the rights of victims of rape as a war crime
  (2022) КОВАЛЬ Д.О.; Koval D.O.; ЮРЧИШИН Н.Г.; Yurchyshyn N.H.
  У статті здійснено правовий аналіз можливості притягнення винних за вчинення сексуальних злочинів, зокрема, зґвалтування, з позиції їх кваліфікації Міжнародним кримінальним судом як геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів. Особлива увага приділена дослідженню правової оцінки та кваліфікації сексуальних злочинів, зокрема, зґвалтування як воєнних злочинів. Підкреслено, що зґвалтування, будучи воєнним злочином, є способом зламати цивільне населення, отримувати контроль над людьми через їх пригнічення. Норми міжнародного гуманітарного права виділяють серед сексуального насильства як воєнного злочину такі види як катування, зґвалтування, інші форми сексуального насильства, в тому числі примушення до проституції, звернення до сексуального рабства, примусова вагітність, примусова стерилізація. Такі діяння кваліфікуються як злочини з точки зору міжнародного гуманітарного та міжнародного звичаєвого права. The article provides a legal analysis of the possibility of prosecuting those guilty of committing sexual crimes, in particular, rape, from the standpoint of their qualification by the International Criminal Court as genocide, crimes against humanity, and war crimes. Special attention is paid to the study of the legal assessment and qualification of sexual crimes, in particular, rape as a war crime. It is emphasized that rape, being a war crime, is a way to break the civilian population, to gain control over people through their oppression. The norms of international humanitarian law distinguish such types of sexual violence as a war crime as torture, rape, other forms of sexual violence, including forced prostitution, sexual slavery, forced pregnancy, forced sterilization. Such actions qualify as crimes from the point of view of international humanitarian and international customary law. A comparative analysis of the norms of international humanitarian and national law, which determine the legal mechanism of prosecution for the commission of war crimes in general, and sexual crimes in particular, was carried out. An assessment of the legal composition of such crimes under the norms of international humanitarian law and national law and problematic aspects of the practical implementation of prosecuting perpetrators of sexual crimes as war crimes was carried out. An assessment of the legal composition of such crimes under the norms of international humanitarian law and national law and problematic aspects of the practical implementation of prosecuting perpetrators of sexual crimes as war crimes was carried out.
 • Item
  ПРАВОВІ ЦІННОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ЇХ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ. Legal values of the European Union and their legal significance
  (2022) ВРУБЛЕВСЬКА-МІСЮНА К.М.; Vrublevska-Misiuna K.M.; ТИЧИНА В.П.; Tychyna V.P.
  У статті досліджується сутність правових цінностей Європейського Союзу, їх нормативно-правове закріплення в установчих документах цієї міжнародної організації. Встановлено, що у комунітарному праві цінності ЄС це головні імперативи, орієнтири та морально-етичні начала євроінтеграції, що набули значення нормативних приписів. Використання цього терміну покликано підкреслити, що європейське інтеграційне об’єднання і створюване на його основі право мають відповідати моралі. Установлено, що фіксація цінностей у первинних джерелах ЄС має першочергово ідеологічне значення, оскільки через них здійснюється формування, актуалізація, спрямування та виправдання одних напрямів діяльності Союзу та його держав-членів і засудження інших. Визначено, що до базових правових цінностей Союзу відносяться: людська гідность, свобода, демократія, рівність, верховенство права, повага до прав людини, зокрема осіб, що належать до меншин, плюралізм, недискримінація, толерантність, справедливість, правосуддя, солідарність та рівність жінок і чоловіків. The article examines the essence of the legal values of the European Union, their normative and legal consolidation in the founding documents of this international organization. It was established that in the communitarian law of EU values, these are the main imperatives, guidelines and moral and ethical principles of European integration, which have acquired the meaning of normative prescriptions. The use of this term is intended to emphasize that the European integration association and the law created on its basis must correspond to morality. It has been established that the fixation of values in the primary sources of the EU has a primary ideological significance, because through them the formation, actualization, direction and justification of some areas of activity of the Union and its member states and condemnation of others are carried out. It was determined that the basic legal values of the Union include: human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law, respect for human rights, in particular those belonging to minorities, pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, justice, solidarity and equality of women and men.
 • Item
  ПРАВО НА ДОСТУП ДО СУДУ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ. The right of access to a court in the European human rights protection system
  (2022) БАЛАЦЬКА О.Р.; Balatska O.R.
  Стаття присвячена дослідженню міжнародних норм та стандартів щодо доступу до правосуддя, які розроблені та набули розвитку в європейській регіональній системі захисту прав людини. Проаналізовано положення Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та Хартії основних прав Європейського Союзу, оскільки саме норми цих міжнародних документів є обов’язковими для держав-учасниць Ради Європи та Європейського Союзу. The article is devoted to studying international norms and standards regarding access to justice, developed in the European regional human rights protection system. The provisions of the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Charter of Fundamental Rights of the European Union are analyzed since it is the norms of these international documents that are binding on the member states of the Council of Europe and the European Union.
 • Item
  ІНСТИТУТ ДЕТЕКТИВІВ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. Institute of detectives in the National Police system of Ukraine
  (2022) ТІХОНОВ С.В.; Tikhonov S.V.; ТАРАСЕНКО О.С.; Tarasenko O.S.
  У статті проведено аналіз становлення інституту детективів в системі Національної поліції України. Зазначається, що діяльність підрозділів детективів НАБУ показує, що детектив як особа, яка здійснює оперативно-розшукову та кримінально-процесуальну діяльність може функціонувати в реаліях кримінального процесуального законодавства України. Проводиться аналіз наукових поглядів працівників оперативних підрозділів щодо реформування системи кримінальної поліції, впровадження інституту детективів та внесення змін до законодавчих актів. З’ясовано, що основною причиною слабкої ефективності впровадження інституту детективів в Національній поліції шляхом проведення експерименту, зокрема: відсутність законодавчого підкріплення діяльності детективів у системі Національної поліції; відсутність нормативного закріплення повноважень щодо проведення оперативно-розшукової та кримінально-процесуальної діяльності одним суб’єктом; неякісне підхід до визначення підрозділів, в яких проводився експеримент; неповноцінна підготовка працівників, які працювали в підрозділах детективів. The article analyzes the formation of the institute of detectives in the system of the National Police of Ukraine. It is noted that the activity of NABU detective units shows that a detective as a person who carries out operative-investigative and criminal-procedural activities can function in the realities of the criminal procedural legislation of Ukraine. An analysis of the scientific views of the operative units regarding the reform of the criminal police system, the introduction of the institute of detectives, and the introduction of changes to legislative acts is carried out. It was found that the main reason for the weak effectiveness of the introduction of the institute of detectives in the National Police by conducting an experiment, in particular: the lack of legislative reinforcement of the activity of detectives in the system of the National Police; lack of regulatory consolidation of powers to conduct investigative and criminal procedural activities by one entity; a poor-quality approach to determining the units in which the experiment was conducted; inadequate training of employees who worked in detective units.
 • Item
  СИСТЕМА ЗАГАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ. The System of trial’s general provisions in criminal proceedings
  (2022) РАФАЛЬОНТ С.Р.; Raphalont S.R.
  Стаття присвячена проблематиці системи загальних положень судового розгляду кримінального провадження та її елементів. Використовуючи результати досліджень у галузі теорії систем, ґрунтуючись на аналізі кримінального процесуального регулювання, авторка дійшла висновку, що загальні положення судового розгляду є множиною елементів із взаємозв’язками, що утворюють єдність. До ознак системи загальних положень судового розгляду кримінального провадження віднесено цілісність, повноту, ієрархічність, взаємодію з іншими системами кримінального провадження. The article is devoted to the system of trial’s general provisions in criminal proceedings and its elements. Using the results of research in the field of systems theory, based on the analysis of criminal procedural regulation, the author concluded that the general provisions of the trial are many elements with interrelationships that form a unity. The features of the system of trial’s general provisions include integrity, completeness, hierarchy, interaction with other systems of criminal proceedings.
 • Item
  СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ. Socio-psychological portrait of a criminal military serviceman
  (2022) ОПАНАСЕНКО Н.О.; Opanasenko N.O.
  У статті на основі сучасного психолого-правового аналізу та сьогоденної вітчизняної практики протидії військовим кримінальним правопорушенням розглянуто актуальні питання типології особи-злочинця військовослужбовця з урахуванням ціннісно-мотиваційного критерію та специфіки діяльності військових підрозділів. Зосереджено увагу на характеристиці його соціально-демографічних, психофізіологічних та кримінально-правових рис та властивостей. Досліджено структуру особистості злочинця, що включає ознаки, що дають морально-психологічну характеристику особи: цінності та норми, якими особа практично керується в своїй діяльності; характер і рівень потреб, стійка система мотивів поведінки, моральні навички і звички особи тощо; ознаки, що характеризують біологічні властивості такі, як інстинкти, потяги, фізіологічні потреби та особливості; ознаки, що характеризують психологічний стан особи та її психічні особливості, зокрема особливості відчуттів, наявність або відсутність психічних аномалій, вікові особливості психіки тощо. The article, based on modern psychological and legal analysis and the current domestic practice of combating war crimes, examines the topical issues of the typology of the person-criminal of a military serviceman, taking into account the valuemotivational criterion and the specifics of the daily activities of military units. Attention is focused on the characteristics of its socio-demographic, psychophysiological and criminal-legal features and properties. The structure of the criminal’s personality was studied, which includes signs that give the moral and psychological characteristics of the person: values and norms that the person is practically guided by in his activities; the nature and level of needs, a stable system of behavioral motives, moral skills and habits of a person, etc.; signs characterizing biological properties such as instincts, drives, physiological needs and features; signs characterizing the psychological state of a person and his mental features, in particular the features of sensations, the presence or absence of mental abnormalities, age-related features of the psyche, etc.
 • Item
  НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ КРАЇН БАЛТІЇ ТА УКРАЇНИ. Normative requirements for court decisions in criminal proceedings the Baltic countries and Ukraine
  (2022) ЛОТИШ Т.В.; Lotysh T.V.
  Стаття присвячена порівняльному дослідженню нормативних вимог до судових рішень у кримінальному процесі країн Балтії та України. Досліджено поняття та наукові підходи до визначення нормативних вимог до судових рішень в кримінальному процесі, а також їх важливість з позиції кримінально-процесуальної форми, перспектив перегляду та оскарження та значення для суспільства. The article is devoted to a comparative study of normative requirements for court decisions in the criminal process of the Baltic countries and Ukraine. Concepts and scientific approaches to determining normative requirements for court decisions in criminal proceedings, as well as their importance from the point of view of the criminal procedural form, perspectives of review and appeal, and significance for society, were studied.
 • Item
  ПРЕДМЕТ ТА ЗАСОБИ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО ВИДАЧУ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ПРИПИСІВ ПРИ ВЧИНЕННІ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА. The subject matter and means of proof in cases of issuance of restraining orders in cases of domestic violence
  (2022) КОВБАС І.В.; Kovbas I.V.
  Статтю присвячено предмету та засобам доказування у справах про видачу обмежувальних приписів при вчиненні домашнього насильства. Система правових норм, що забезпечують захист прав постраждалих від домашнього насильства, діє ефективно лише за умови, що потенційним заявникам буде відомо про докази, які вважаються достатніми для доведення факту домашнього насильства, і за умови однакового підходу до оцінки таких доказів суб’єктами правозастосування у подібних ситуаціях. Необхідність напрацювання єдиного стандарту доказування в таких справах та ширшої обізнаності потенційних заявників щодо доказів, які слід зібрати, викликає актуальність дослідження проблем доказування в цій категорії справ. The article is devoted to the subject and means of proof in cases of issuing restraining orders in cases of domestic violence. The system of legal norms that ensure the protection of the rights of victims of domestic violence works effectively only on the condition that potential applicants are aware of the evidence that is considered sufficient to prove the fact of domestic violence, and on the condition of the same approach to the assessment of such evidence by law enforcement agents in similar situations. The need to develop a uniform standard of proof in such cases and to make potential applicants more aware of the evidence that should be collected makes it important to study the problems of proof in this category of cases.
 • Item
  ВСТАНОВЛЕННЯ ДОСТАТНОСТІ ДОКАЗІВ У ХОДІ ПРИЙНЯТТЯ ТА ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. Establishing the sufficiency of the evidence during the adoption and appeal of the resolution on closing criminal proceedings in the pre-trial investigation
  (2022) КОВАЛЬЧУК С.О.; Kovalchuk S.O.
  Низці теоретичних і практичних аспектів проблематики закриття кримінального провадження, пов’язаних з ухваленням вказаного процесуального рішення в стадії досудового розслідування та його подальшою перевіркою, притаманний дискусійний характер. Одним із них є здійснення оцінки доказів із точки зору їх достатності на момент прийняття постанови про закриття кримінального провадження, її оскарження, розгляду та вирішення скарги на це процесуальне рішення прокурором, слідчим суддею. A number of theoretical and practical aspects of the problems of closing criminal proceedings, related to the adoption of this procedural decision at the stage of pretrial investigation and its subsequent verification, are inherently debatable. One of them is the evaluation of the evidence from the point of view of its sufficiency at the time of adoption of the decision to close the criminal proceedings, its appeal, consideration and resolution of the appeal against this procedural decision by the prosecutor, investigating judge.
 • Item
  ПРАВО СУДУ ЗМІНИТИ ОБВИНУВАЧЕННЯ ПІД ЧАС УХВАЛЕННЯ ПІДСУМКОВОГО РІШЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ: АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ. The right of the court to change the indictment during the adoption of the final decision of the trial: an analysis of the legislative regulation
  (2022) ГУРТІЄВА Л.М.; Gurtieva L.M.
  Актуальність теми даного дослідження обумовлена потребами науки кримінального процесуального права та правозастосовної діяльності суду першої інстанції щодо вдосконалення положень ст. 337 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України), які закріплюють межі судового розгляду та право суду змінити обвинувачення під час ухвалення підсумкового рішення. На підставі аналізу чинного національного законодавства, судової практики, наукових публікацій визначені окремі проблемні ситуації належного врегулювання в ч. 3 ст. 337 КПК України права суду змінити обвинувачення та сформульовані пропозиції щодо їх подолання. The relevance of the topic of this study is determined by the needs of the science of criminal procedural law and the law enforcement activity of the court of first instance regarding the improvement of the provisions of Art. 337 of the Criminal Procedure Code of Ukraine (next – CPC of Ukraine), which fix the boundaries of the trial and the right of the court to change the accusation during the adoption of the final decision. On the basis of the analysis of current national legislation, judicial practice, and scientific publications, certain problematic situations of proper regulation have been determined in Part 3 of Art. 337 of the CPC of Ukraine the right of the court to change the indictment and formulated proposals to overcome them.
 • Item
  МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ДІЙ З ПРИХОВУВАННЯ БАНКРУТСТВА, ФІКТИВНОГО БАНКРУТСТВА ЧИ ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА. Methodology for conduct of forensic and economic examination on tнe issues of detecting signs of concealment of bankruptcy, fictitious bankruptcy or file bankruptcy
  (2022) БОНДАРЧУК В.В.; Bondarchuk V.V.; ПАЛКОВСЬКИЙ Є.С.; Palkovskyi Ye.S.
  В умовах сьогодення зростає кількість кримінальних правопорушень, пов’язаних з доведенням до банкрутства суб’єктів господарської діяльності. Ця проблема має негативний вплив на економічну безпеку держави. Розслідування кримінальних правопорушень щодо доведення до банкрутства суб’єкта господарської діяльності характеризується значними труднощами, які зумовлені необхідністю використання спеціальних знань. In today’s conditions, the number of criminal offenses related to the bankruptcy of business entities is increasing. This problem has a negative impact on the economic security of the state. The investigation of criminal offenses related to the bankruptcy of an economic entity is characterized by significant difficulties, which are caused by the need to use special knowledge.
 • Item
  СУДОВІ ДЕБАТИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: СУТЬ, ЗАВДАННЯ, ЗНАЧЕННЯ, ЗМІСТ.The closing arguments in criminal proceedings: essence, task, meaning, content
  (2022) БОБЕЧКО Н.Р.; Bobechko N.R.
  У статті проаналізований один з етапів судового розгляду кримінального провадження – судові дебати. Аналізуючи відповідні норми КПК України та європейських держав, погляди дослідників, автор подає своє бачення питань, що входять до предмета дослідження. Зазначено, що судові дебати – це етап судового розгляду, в якому учасники судового провадження підводять підсумок з’ясування обставин кримінального провадження, дають оцінку дослідженим у судовому засіданні доказів, обґрунтовують свою правову позицію з урахуванням здійснюваних ними кримінально-процесуальних функцій. The article analyzes one of the stages of the trial in criminal proceedings – the closing arguments. Analyzing the relevant norms of the Criminal Procedure Code of Ukraine and European countries, the views of researchers, the author presents his vision of the issues included in the subject of the study. It is noted that the closing arguments is a stage of the trial in which the participants in the court proceedings sum up the investigation of the circumstances of the criminal proceedings, give an assessment of the evidence examined at the court hearing, justify their legal position taking into account the criminal procedural functions performed by them.
 • Item
  МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ. International experience in counteraction domestic violence
  (2022) ШУГАЛО А.Я.; Shugalo A.Ya.
  На виконання вимог Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (CETS № 210) до національного законодавства були внесені суттєві зміни. У результаті цих змін Кримінальний кодекс України було доповнено статтею 126-1 «Домашнє насильство». Поява якісно нової статті одразу викликала жвавий інтерес з боку наукової спільноти, результатом якого стала низка публікацій. Введення до Кримінального кодексу України (КК України) ст. 126-1 потребує її ґрунтовного наукового осмислення, оскільки діяння, які описані у цій нормі, охоплюються суміжними із нею статтями закону про кримінальну відповідальність. Стаття присвячена пошуку шляхів вдосконалення правових механізмів протидії та запобігання домашньому насильству зі врахуванням особливостей цього правопорушення. Substantial changes have been made to the requirements of the Council of Europe Convention on the Prevention and Combating of Violence against Women and Domestic Violence (CETS No. 210), the national legislation has been substantially amended. As a result of these changes, the Criminal Code of Ukraine has been supplemented by Article 126-1 “Domestic Violence”. The appearance of a qualitatively new article immediately aroused great interest from the scientific community, which resulted in a number of publications. Introduction to the Criminal Code of Ukraine, Article 126-1, requires its in-depth scientific comprehension, since the acts described in this provision are covered by other criminal liability law articles which are contiguous to it. The article explores the ways to improve legal mechanisms that counter and prevent domestic violence, taking into account specific traits of such offense.
 • Item
  ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ ЯК КОНСТИТУЦІЙНА ЗАСАДА КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА. Presumption of innocence as a constitutional basis of criminal proceedings
  (2022) НЕГОДЧЕНКО В.О.; Nehodchenko V.O.
  Стаття присвячена дослідженню презумпції невинуватості особи як засади кримінального провадження в Україні. Надається визначення презумпції. Здійснюється аналіз презумпції невинуватості. Доводиться, що правову презумпцію як спростовне припущення необхідно відмежовувати від принципу презумпції невинуватості як керівного, загального правового начала кримінально-процесуальної діяльності. Презумпція невинуватості є одним із фундаментальних демократичних принципів, що характеризує як державу, так і її систему кримінального правосуддя в цілому. The article is devoted to the study of the presumption of innocence of a person as the basis of criminal proceedings in Ukraine. A definition of presumption is given. An analysis of the presumption of innocence is carried out on the basis of a study of the definitions of legal scholars. The presumption of innocence is one of the fundamental democratic principles that characterizes both the state and its criminal justice system as a whole.
 • Item
  СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ПРОПАГАНДИ КОМУНІСТИЧНОГО ТА НАЦИСТСЬКОГО ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ. The subjective side of the propaganda of the communistic and nazi totalitarian regimes
  (2022) ЛАБА С.В.; Laba S.V.
  Статтю присвячено аналізу суб’єктивних ознак злочину «Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів». Встановлено, що особливостями суб’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 436-1 КК України, є те, що це посягання може бути вчинене лише з умисною формою вини у виді прямого умислу. Автором з’ясовані загальнотеоретичні положення щодо суб’єктивної сторони кримінального правопорушення, а також наявні точки зору науковців стосовно суб’єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. 436-1 КК України. У статті підтримано позицію, відповідно до якої суб’єктивна сторона складу кримінального правопорушення складається з трьох ознак – вина, мотив та мета. При цьому дві останні ознаки мають кримінально-правове значення у випадках, коли вони безпосередньо вказані в диспозиції кримінально-правової норми або випливають із формулювання норми закону як обов’язкові. The article is sanctifed to the analysis of subjective signs of crime of “Making, distribution of communist, Nazi symbolic and propaganda communist and nationally socialistic (Nazi) totalitarian modes”. It has been established that the peculiarities of the subjective side of the crime under Art. 436-1 of the Criminal Code of Ukraine is the following: this crime can be committed only with a deliberate form of guilt in the form of direct intent. The author clarifies the general theoretical provisions on the subjective side of the criminal offence, as well as analyzes the views of scientists on the subjective side of the criminal offence under Art. 436-1 of the Criminal Code of Ukraine. The article supports the position that the subjective side of a criminal offense consists of three features – guilt, motive, purpose.
 • Item
  СТАН КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ. The state of criminal legal protection of the election process: a comparative legal analysis of the legislation of Ukraine and France
  (2022) КОЛОДІН Д.О.; Kolodin D.O.; ВАСИЛИЩУК Р.А.; Vasylyshchuk R.A.
  У статті досліджується стан кримінально-правової охорони виборчого процесу в Україні та Франції. Враховуючи те, що одним з найважливіших інститутів конституційного права є виборче право, звернено увагу на роль ефективності кримінально-правових інструментів в забезпеченні виборчого права таких країн, як Україна та Франція. Аналізуються переваги та недоліки законодавства, що застосовується до охорони виборчого процесу, узагальнюються різні емпіричні дані щодо стану кримінально-правової охорони. В тому числі відзначаються шляхи вирішення виявлених проблем та місце кримінально-правової охорони в житті держави. The article examines the state of criminal law protection of the election process in Ukraine and France. Taking into account that one of the most important institutions of constitutional law is the right to vote, main attention is paid to the role of the effectiveness of criminal law instruments in ensuring the right to vote in countries such as Ukraine and France. The advantages and disadvantages of the legislation applied to the protection of the electoral process are analyzed, various empirical data on the state of criminal protection are summarized. Among them, the ways of solving the identified problems and the place of criminal law protection in the life of the state are noted.
 • Item
  ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. Prevention of corruption in the economic sphere in the conditions of digitalization
  (2022) БУГЕРА С.І.; Bugera S.I.
  Стаття присвячена дослідженню проблем запобігання корупції у сфері економіки в умовах цифровізації. Встановлено, що низькі темпи реалізації антикорупційної політики в Україні суттєво сповільнюють її економічне зростання. Тому метою Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки є досягнення суттєвого прогресу в запобіганні та протидії корупції, а також забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування. У цій Антикорупційній стратегії корупція розглядається як ключова перешкода стабільному економічному зростанню і розбудові ефективних та інклюзивних демократичних інститутів. The article is devoted to the study of the problems of preventing corruption in the economy in the conditions of digitalization. It was established that the low rate of implementation of anti-corruption policy in Ukraine significantly slows down its economic growth. Therefore, the goal of the Anti-corruption Strategy for 2021– 2025 is to achieve significant progress in preventing and countering corruption, as well as ensuring coherence and systematic anti-corruption activities of all state authorities and local self-government bodies. In this Anti-corruption Strategy, corruption is considered as a key obstacle to stable economic growth and the building of effective and inclusive democratic institutions.
 • Item
  ДО ПИТАННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ СТАБІЛЬНОСТІ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ ТА СКАСУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. To the question of compliance with the principle of stability of tax legislation on the establishment and abolition of tax benefits in the conditions of martial law
  (2022) ГЕТМАНЦЕВ Д.О.; Getmantsev D.O.; КОВАЛЬ Ю.А.; Koval Yu.A.
  У статті проаналізовано питання реалізації принципу стабільності податкового законодавства в умовах воєнного стану. Встановлено, що норми Податкового кодексу України дозволяють зробити висновок про закріплення у чинному законодавстві принципу стабільності податкових пільг, однак такі положення не відрізняються завершеністю правового регулювання, що на практиці призводить до порушення зазначеного принципу. Доведено, що в умовах воєнного стану податкові пільги набули нового змісту, адже вони є стимулом для економічно активної частини населення продовжувати роботу для підтримання економіки за рахунок сплачених податків. The article is devoted to the implementation of the principle of stability of tax legislation in the conditions of martial law. It is established that the provisions of the Tax Code of Ukraine allow to conclude that the principle of stability of tax benefits exists in the current legislation, but such provisions are not sufficient for legal regulation, which in practice leads to violation of this principle. It is proved that in the context of martial law, tax benefits have changed the goal, as they are an incentive for an economically active part of the population to continue working to support the economy through taxes.