#05/2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  МОНІТОРИНГ СТАНУ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. MONITORING OF SOCIAL SAFETY’S STATE IN UKRAIN
  (2018) ДАХНОВА Олена Євгенівна
  У статті досліджені індикатори соціальної безпеки України за період 2014-2017 рр.. Розраховано загальний рівень соціальної безпеки України. Визначені загрози соціальній безпеці. Надані пропозиції щодо основних напрямів соціальної політики в сучасних економічних умовах. In the article the indicators of social security of Ukraine for the period 2014- 2017 are explored. The general level of social security of Ukraine is calculated. Threats to social security are identified. The main directions of social policy in the current economic conditions are proposed.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ. FEATURES OF BUSINESS PLANNING IN THE SYSTEM OF PROJECT MANAGEMENT OF ENTERPRISES
  (2018) КОВТУНЕНКО Юрій Володимирович; БАДІГОН Вікторія Олександрівна; ШАЦКОВ Віктор Володимирович
  Стаття присвячена сучасним особливостям формування бізнес-планів інвестиційних проектів, оцінці їх ефективності та ризикованості. Розглянуто засади вироблення стратегії реагування, моніторингу і контролю ризиків при реалізації бізнес-проектів. The article is devoted to features of forming the business plans of investment projects, assessment of its efficiency and riskiness. Basics of reaction strategy elaboration, monitoring and control of risks during implementation of business projects are covered.
 • Item
  ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ "ОДЄТЕКС". WAYS OF IMPROVING INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF MODERN INDUSTRIAL ENTERPRISES AT THE EXAMPLE OF ODETEKS LTD
  (2018) КОВАЛЬЧУК Олександра Вікторівна; АВЕРІХІНА Тетяна Володимирівна
  У статті розглянуто теоретичні аспекти міжнародної конкурентоспроможності підприємств. Окрема увага приділена терміну «конкурентоспроможність». Досліджено сучасні проблеми управління міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств. Запропоновано шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на прикладі ТОВ «Одєтекс». The article deals with theoretical aspects of international competitiveness of enterprises. Particular attention is paid to the term "competitiveness". The modern problems of management of international competitiveness of domestic enterprises are investigated. The ways of increasing the international competitiveness of domestic enterprises on the example of LLC "Odetex" are suggested.
 • Item
  ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ. PRECONDITIONS OF DEVELOPMENT AND THE MODEL OF MANAGEMENT OF ENTERPRISES OF THE HOUSING AND MUNICIPAL SPHERE IN UKRAINE
  (2018) КИЗИЛОВ Геннадій Іванович
  У даній статті представлена модель управління підприємствами житлово- комунальної сфери України, охарактеризовано процеси реструктуризації діяльності даних підприємств в сучасних умовах; визначено передумови розвитку даних підприємств. Housing and communal services enterprises in Ukraine experience constant influence from the state and local authorities, while, like all economic actors, they need some freedom of action for the balanced development of their main functional subsystems: resource, investment, and production.
 • Item
  МАРКЕТИНГОВА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ *. MARKETING ASSESSMENT OF TOURISM SERVICES' COMPETITIVENESS
  (2018) ЗАХАРЧЕНКО Віталій Іванович; КОВТУНЕНКО Ксенія Валеріївна; ЧІЧКАН Олександра Сергіївна
  У статті запропоновано методику маркетингової оцінки конкурентоспроможності послуг підпри- ємства туризму. Ця методика базується на використанні методів експертного опитування і вагових коефіцієнтів. Важливим критерієм цієї методики оцінки є те, що вона направлена на збір та аналіз критеріїв споживачів. The article proposes a methodology for marketing assessment of the competitiveness of tourism services. This methodology is based on the use of expert survey methods and weighting factors. An important criterion for this method of evaluation is that it is aimed at collecting and analyzing consumer criteria.
 • Item
  ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. FORMATION OF THE ENTERPRISE’S EFFECTIVE LABOR POTENTIAL
  (2018) ПРОКОПЕНКО Микола Вікторович
  У представленій статті розглянута теоретична база, проведено аналіз теоретичних питань ефективності використання персоналу промислового підприємства в умовах сучасного господарювання. In the presented article the theoretical basis is considered, the analysis of theoretical questions of efficiency of use of the personnel of the industrial enterprise in the conditions of modern management of an economy is spent.
 • Item
  ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. THE PROBLEMS OF THE REFORMATION OF THE LOCAL BUDGETS OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF THE BUDGET DECENTRALIZATION
  (2018) МАТРОСОВА Людмила Миколаївна
  Стаття присвячена дослідженню ролі місцевих бюджетів у розвитку регіонів країни, аналізу особливостей формування доходної частини місце-вих бюджетів та визначенню основних напрямів вдосконалення механізму фінансування територіальних громад в умовах бюджетної децентралізації. The present article is dedicated to the research of the role of the local budgets in development of the regions of the country, the analysis of features of the forming of the income part of the local budgets and determination of the main directions of the improvement of funding mechanism for territorial unions in the conditions of the budget decentralization.
 • Item
  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. STATE REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN UKRAINE
  (2018) МАСЛЕННІКОВ Євген Іванович; ТКАЧ Вікторія Сергіївна
  У статті розглянуті характерні складові функціонування системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Визначені особливості системи державного регулювання зовнішньоеко- номічної діяльності в Україні. Досліджено показники, які характеризують результативність зовнішньо- економічних зв’язків національного макроекономічного середовища. The article deals with the characteristic components of the functioning of the system of state regulation of foreign economic activity. The peculiarities of the system of state regulation of foreign economic activity in Ukraine are determined. The indicators characterizing the effectiveness of foreign economic relations of the national macroeconomic environment are investigated.
 • Item
  СИСТЕМА ОРГАНІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЄЮ: СВІТОВІ МОДЕЛІ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД. THE SYSTEM OF BODIES COMBATING CORRUPTION: WORLD MODELS AND NATIONAL EXPERIENCE
  (2018) ЛЕГІН Андрій Валерійович
  Стаття присвячена аналізу світових моделей антикорупційних органів, положень міжнародних юридичних документів, які стосуються створення та функціонування антикорупційних інституцій та рекомендацій, які надавалися Україні з цього приводу. Автор аналізує систему органів, що здійснюють боротьбу з корупцією в Україні, звертає окрему увагу на їх завдання, а також пропонує шляхи щодо подальшої оптимізації української моделі боротьби з корупцією. The article is devoted to the analysis of the world models of anti-corruption bodies, the provisions of international legal documents concerning the creation and functioning of anti-corruption institutions and recommendations that were provided to Ukraine in this regard. The author analyzes the system of bodies involved in the fight against corruption in Ukraine, pays special attention to their tasks, and also suggests ways to further optimize the Ukrainian model for combating corruption.
 • Item
  EFFICIENCY OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF SC IA “BORYSPIL”. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГП МА "БОРИСПОЛЬ"
  (2018) КИРИЛЕНКО Оксана Миколаївна; БУДЗИНСЬКА Вікторія Вікторівна; ШЕРЕМЕТ Іван Сергійович
  The article considers the concept of "financial and economic activity" and approaches to evaluation financial and economic activity of the enterprise, which use different indicators and give a comprehensive description of the effectiveness of its functioning. В статье рассматривается концепция «финансово-хозяйственная деятельность» и подходы к оценке финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которые используют разные группы показателей и дают исчерпывающее описание эффективности функционирования.
 • Item
  ПРОБЛЕМИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НОРМ НАЦІОНАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. PROBLEMS OF ADAPTATION TO THE NORMS OF NATIONAL CRIMINAL- PROCEDURE LEFISLATION TO THE LAW OF THE EUROPEAN UNION
  (2018) КЛІМНЬОВА Таїсія Олександрівна
  У статті проаналізовано аспекти проблематики інтернаціоналізації норм національного кримінального процесуального законодавства до права Європей- ського Союзу. The article analyzes some problem aspects of internationalization of the national criminal-procedural legislation norms to the law of the European Union.
 • Item
  МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ФІНАНСОВА БАЗА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ. LOCAL BUDGETS AS THE FINANCIAL BASE OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TERRITORY
  (2018) ГОРОДЕЦЬКА Тетяна Едуардівна; СТРИГУН Артем Олександрович
  Посилення ролі місцевих органів влади у формуванні та реалізації фінансової політики щодо економічного і соціального розвитку територій викликає необхідність розширення та зміцнення їх фінансової бази, вирішення низки проблем, пов’язаних з удосконаленням методів використання фінансових ресурсів адміністративно- територіальних утворень. У статті проаналізовано механізм функціонування і виконання місцевих бюджетів к контексті достатності фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування для забезпечення розвитку територій. Strengthening the role of local authorities in the formation and implementation of financial policies for the economic and social development of the territories calls for the expansion and strengthening of their financial base and the solution of a number of problems related to improving the methods of using the financial resources of administrative and territorial entities. The article analyzes the mechanism of functioning and implementation of local budgets in the context of sufficiency of financial resources of local self-government bodies to ensure development of the territories.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ. FEATURES OF FARMING ACTIVITIES’ TAXATION IN UKRAINE
  (2018) ЧУПЕТА Аліна Анатоліївна
  Стаття присвячена визначенню змісту та сутності ведення підприємницької діяльності у формі фермерського господарства. В статті проаналізовано подат- кове навантаження на діяльність фермерських господарств в Україні. The present article is dedicated to determination of the content and essence of entrepreneurship in the form of a farming activity. The article analyzes the tax pressure on this activity in Ukraine.
 • Item
  УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ АКТИВІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. THE PERSONNEL DEVELOPMENT MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF THE ACTIVATION OF THE INFORMATION SYSTEMS
  (2018) ФІЛІПІШИН Ігор Володимирович
  Стаття присвячена вивченню питання управління розвитком персо- налу в сучасних умовах підвищення темпів інформатизації економіки. Ви- значено роль активізації використання інформаційних систем в удоскона- ленні загальної системи менеджменту підприємства. Окреслено чинники та базові напрямки удосконалення механізму управління підприємством в аспекті розвитку персоналу з урахуванням вимог економії часу та постій- ного старіння знань. The article is devoted to the study of the issue of management of personnel development in the modern conditions of increasing the rate of informatization of the economy. The role of enhancing the use of the information systems in improving the overall management system of the enterprise has been determined. The factors and the basic directions of the improvement of the enterprise management mechanism in the aspect of the personnel development are considered in the light of the requirements of time saving and constant aging of the knowledge.