№6 Ч.2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 41
 • Item
  ДО ПИТАННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ В ІНШОМУ ПРОВАДЖЕННІ
  (2018) ШИЛО О.Г.; ГРІДІНА К.В.
  У статті розглянуто закріплене в Кримінальному процесуальному кодексі України положення про порядок використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в іншому кримінальному провадженні. Висловлено позиції щодо необхідності отримання ухвали слідчого судді в ситуації, коли інше кримінальне провадження уже є і коли відомості про кримінальне правопорушення не внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. The article deals with the position of the Criminal Procedural Code of Ukraine on the issue of using the results of covert investigative (detective) actions in another criminal proceeding. The position of necessary obtaining the permission of the investigative judge in a situation when another criminal proceeding has already existed and when information about a crime hasn’t included in the Uniform Register of Pre-trial Investigations is expressed.
 • Item
  ЩОДО «НОВОГО» ПОРЯДКУ ОБЧИСЛЕННЯ ТА ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
  (2018) ЧЛЕНОВ М.В.
  Статтю присвячено дослідженню положень Кримінального процесуального кодексу України щодо строків досудового розслідування та їх продовження. Висвітлено проблеми правового регулювання нового порядку продовження строків досудового розслідування та надано пропозиції для його вдосконалення. The article deals with the research of the principles Criminal Procedural Code of Ukraine concerning the terms of the pre-trial investigation and new order of extending this terms. The problems of legal regulation prolongation of the terms of the pre-trial investigation are analyzed and proposals for their improvement are given.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ ВЕРХОВНОГО СУДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
  (2018) СКРИПНИК Д.О.
  Стаття присвячена особливостям формування правових позицій Верховного Суду у кримінальному провадженні. Автор доходить висновку, що на формування правових позицій Верховного Суду впливають такі фактори: Конвенція про основоположні права і свободи людини, практика Європейського суду з прав людини; рішення, висновки Конституційного Суду України; правові позиції щодо застосування норми права в подібних правовідносинах, викладені в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду, Верховного Суду України; суддівський розсуд. Також запропоновано визначення поняття «формування правових позицій Верховного Суду у кримінальному провадженні». The article is devoted to the peculiarities of formation of the legal positions of the Supreme Court. The author comes to the conclusion that process of formation of legal position of the Supreme Court is influenced by the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, practice of the European Court of Human Rights; decisions, conclusions of the Constitutional Court of Ukraine; legal positions about application legal provisions in like relationship that have been formed in previously taken decisions by the Supreme Court, the Supreme Court of Ukraine; judicial discretion. A definition of the concept of “process of formation legal positions of the Supreme Court in criminal proceeding” was suggested.
 • Item
  ДО ПИТАННЯ ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ
  (2018) РОЖНОВА В.В.
  У статті проаналізовано сучасний стан і тенденції процесу вдосконалення чинного кримінального процесуального закону, зокрема Кримінального процесуального кодексу України, на прикладі окремих законопроектів. Встановлено тенденцію до прагнення змінити правозастосовну практику лише засобами законотворчої діяльності без урахування системних проблем методологічного, правового та організаційного характеру. Вказано на необхідність використання належного методологічного підґрунтя, вжиття системи адміністративно-управлінських, організаційних заходів, здатних забезпечити системне, послідовне та ефективне впровадження задекларованих змін у правозастосування. In the article the current state and tendencies of process of improvement of the existing criminal procedural law, in particular the Criminal procedural code of Ukraine, on the example of separate bills is analyzed. The tendency to aspiration to change law-enforcement practice only means of legislative activity without system problems of methodological, legal and organizational character is established. It is indicated the need of use of the appropriate methodological basis, acceptance of system of the administrative and managerial, organizational measures capable to provide system, consecutive and effective introduction of the declared changes in law enforcement.
 • Item
  ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КАТЕГОРІЇ «ПРОФЕСІЙНА ТАЄМНИЦЯ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ»
  (2018) МУЛЯВКА Д.Г.; ШАЙМУРОДОВ Р.А.
  У статті проаналізовано сутність категорії «професійна таємниця» та її розуміння у теоретичних джерелах. Визначено наявність у ній правового й етичного компонентів. Обґрунтовано необхідність правового закріплення поняття й особливостей професійної таємниці суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності на рівні законодавчого акта. The article analyzes the essence of the category “professional secret” and its understanding in theoretical sources. The presence of legal and ethical components in it is determined. The necessity of legal consolidation of the concept and features of professional secrets of subjects of private detective (investigative) activities at the level of a legislative act is substantiated.
 • Item
  СУБ’ЄКТИ ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ
  (2018) КРАВЧУК І.І.
  У статті на основі аналізу теоретичних положень кримінального судочинства автор визначає коло можливих суб’єктів використання криміналістичних знань на стадії судового розгляду кримінальних проваджень. Звертається увага на певні особливості їх використання з урахуванням процесуальних повноважень кожного зі суб’єктів на даній стадії. Обґрунтовується доцільність розробки нових та удосконалення наявних криміналістичних рекомендацій, обумовлених специфікою встановлення істини у суді. In the article, on the basis of the analysis of the theoretical provisions of criminal justice, the author determines the range of possible subjects of the use of forensic knowledge at the stage of judicial review of criminal proceedings. Attention is drawn to certain features of their use, taking into account the procedural powers of each of the subjects at this stage. The expediency of developing new and improving the existing forensic recommendations based on the specifics of establishing truth in the court is substantiated.
 • Item
  МОДЕЛЮВАННЯ ОСОБИ НЕВІДОМОГО ЗЛОЧИНЦЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ В УМОВАХ ЗМАГАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
  (2018) ГЕТЬМАН Г.М.
  У статті увагу приділено питанням проведення такої слідчої (розшукової) дії, як слідчий огляд, під час моделювання особи невідомого злочинця в умовах змагального кримінального процесу. Зокрема, автором зосереджено увагу на технологічному процесі побудови моделі особи невідомого злочинця. The article focuses on the conduct of such an investigative (investigative) action as an investigative examination in the process of modeling the identity of an unknown criminal in a competitive criminal process. Also, the author focuses on the technological process of constructing a personality model of an unknown criminal.
 • Item
  ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ОДНА ІЗ ВИМОГ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ
  (2018) СМЕТАНІНА Н.В.; ПЕТРІВНА Л.С.
  У статті проаналізовано поняття «доброчесність». Визначено важливість доброчесності як однієї із вимог на посаду судді. Розкрито необхідність у законодавчому закріпленні критеріїв доброчесності. The article analyzes the concept of “virtue”. The importance of virtue as one of the requirements for the position of judge has been determined. The need for legislative strengthening of the criteria of integrity is revealed.
 • Item
  МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАХИСТУ ПРАВ ЖЕРТВ ЗЛОЧИНІВ
  (2018) СМЕТАНІНА Н.В.; ДОЙОНКО О.В.
  У статті проаналізовано міжнародний досвід захисту прав жертв злочинів. Наводяться пропозиції щодо вдосконалення законодавства України в цій сфері. This article is devoted to analyzing the international experience of protecting the rights of crime victims. Proposals are presented regarding the improvement of Ukrainian legislation in this area.
 • Item
  КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ
  (2018) СМЕТАНІНА Н.В.; ГРАБ Т.В.
  У статті проаналізовано поняття злочинності неповнолітніх і проблеми її визначення, складники суспільної небезпеки й місце злочинності неповнолітніх серед інших видів злочинності в Україні. The article analyzes the concept of juvenile delinquency and the problems of its definition, the components of social danger and the place of juvenile delinquency among other types of crimes in Ukraine.
 • Item
  РОЛЬ ПРОКУРОРА У ПРОЦЕСІ ДОКАЗУВАННЯ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  (2018) МИРОНЕНКО Т.Є.
  Стаття присвячена процесу доказування й участі у ньому прокурора, повноваженням, обов’язкам прокурора згідно з механізмом Кримінального процесуального кодексу України. Також у статті розглядаються прогалини в законодавстві, пов’язані з процесом доказування. The article is devoted to the process of proving and participating in the process of proving the prosecutor, his powers in accordance with the mechanism of the current Criminal Procedural Code of Ukraine. Also, the article deals with gaps in legislation related to the process of proof.
 • Item
  СФЕРИ ІСНУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
  (2018) МАРШУБА М.О.; МОЙСІЄНКО В.А.
  У статті проаналізовано сфери активності організованої злочинності в Україні. Розглянуто особливості діяльності організованих злочинних угруповань у аграрній, кредитно-фінансовій, паливно-енергетичній, природоресурсній, військовій сферах. Діяльність організованої злочинності у конкретній сфері має корисливий характер. In the article analyzes spheres of organized crime activity in Ukraine. The peculiarities of the activities of organized criminal groups in the agrarian, financial, fuel and energy, nature resource and military spheres. The activity of organized crime in a specific area is mercenary.
 • Item
  ПРО ДЕЯКІ ЗМІСТОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПОНЯТТЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ УКРАЇНИ
  (2018) КОЛБ О.Г.; ПОПЕЛЬНЮК Т.В.
  У статті здійснено аналіз деяких системоутворюючих ознак поняття «кримінологічної характеристики кримінальних правопорушень, що вчиняються у сфері виконання покарань України», а також визначені практичні елементи його застосування у запобіжній діяльності зазначеної сфери суспільних відносин. The article analyzes some system-forming features of the concept of "criminological characteristics of criminal offenses committed in the field of execution of sentences of Ukraine", as well as certain practical elements of its application in preventive activities in the specified sphere of social relations.
 • Item
  СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ СКЛАДУ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  (2018) ДМИТРЕНКО Н.А.
  У статті досліджено питання суб’єктивних ознак складу військових злочинів. Визначено перелік осіб, які відповідно до чинного законодавства можуть бути спеціальним суб’єктом військових злочинів. Розкрито суб’єктивну сторону військових злочинів, встановлена роль мети, мотиву та емоційного стану при вчиненні військового злочину. Ключові слова: суб’єктивні ознаки. The article examines the issue of subjective features of war crimes. The list of persons who according to the current legislation may be a special subject of war crimes is determined. The subjective aspect of war crimes is revealed, the role of purpose, motive and emotional state in the commission of a war crime is established.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
  (2018) ДАНЧЕНКО К.М.; ОПЕРУК В.І.
  У статті досліджуються особливості заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб, та актуальність їх уведення в чинний Кримінальний кодекс України в умовах глобалізації. The article examines the peculiarities of criminal-law measures applied to legal persons and the relevance of their leading into the current Criminal Code of Ukraine in the conditions of globalization.
 • Item
  ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЗМІСТУ ЗЛІСНОЇ НЕПОКОРИ ВИМОГАМ АДМІНІСТРАЦІЇ УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
  (2018) ГОДЛЕВСЬКА-КОНОВАЛОВА А.В.
  У статті здійснено аналіз змісту злочину, пов’язаного зі злісною непокорою засуджених вимогам адміністрації установи виконання покарань, визначено основні проблемні моменти щодо застосування цієї правової норми на практиці, а також розроблено науково обґрунтовані заходи щодо їх вирішення по суті. The article analyzes the content of the crime connected with the malicious disobedience of the convicted to the requirements of the administration of the institution of execution of sentences, identifies the main points of concern concerning the application of this legal norm in practice, as well as developed scientifically grounded measures on their solution in essence.
 • Item
  ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
  (2018) ШЕВНІН С.М.
  Стаття присвячена розгляду бюджетного фінансування діяльності Міністерства внутрішніх справ України. Аналізуються види та обсяги бюджетних видатків за 2014–2018 роки. Запропоновано виділення окремих категорій видатків із Державного бюджету України на забезпечення соціальних гарантій працівникам поліції, які передбачені чинним Законом України «Про Національну поліцію». The article is devoted to consideration of budget financing of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The types and volumes of budget expenditures for 2014– 2018 years are analyzed. It is proposed to allocate certain categories of expenditures from the state budget of Ukraine to provide social guarantees to the police, which are provided by the current Law of Ukraine “On National Police”.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
  (2018) БОНДАРЕНКО І.М.
  Статтю присвячено дослідженню інституту резидентства фізичної особи в умовах глобалізації та сучасних умовах актуального міжнародного співробітництва України. The article is devoted to study the institution of tax residency of an individual. The criteria for attributing an individual to the residence of separate country.
 • Item
  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ
  (2018) АТАМАНЧУК Н.І.
  Статтю присвячено висвітленню теоретичних аспектів поділу податків на прямі та непрямі. Детально проаналізовано особливості, ознаки, позитивні та негативні риси непрямих податків в Україні. Автором узагальнено ознаки непрямих податків та запропоновано згрупувати їх у дві групи: загальні ознаки непрямих податків та спеціальні ознаки непрямих податків. Запропоновано власне визначення поняття «непрямі податки». The article focuses on the theoretical aspects of taxes division into direct and indirect. The study proposes the thorough analysis of peculiarities, distinguishing features, positive and negative characteristics of indirect taxes in Ukraine. The author consolidates distinguishing features of indirect taxes and identifies two groups of such features: general features of indirect taxes and specific features of indirect taxes. The definition of the notion “indirect taxes” is provided.
 • Item
  ПРОБЛЕМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НЕПОВНОЛІТНІХ У ДЗЕРКАЛІ СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ НАУКИ УКРАЇНИ
  (2018) ТОПЧІЙ О.В.
  Необхідність формування цілісного уявлення про правові засади інформаційної безпеки неповнолітніх зумовлює потребу в систематизації наявних сьогодні наукових знань щодо ключового поняття дослідження. Розглянуто й творчо продовжено ідею періодизації наукової думки в зазначеній галузі. Представлено логіку еволюції поглядів і динаміку змін у підходах до тлумачення базового термінологічного сполучення, окреслено перспективи подальших досліджень. The need to form a holistic view of the legal basis of information safety for minors necessitates the systematization of scientific knowledge about the key concept of the study. The idea of periodization of scientific thought in the mentioned branch is considered and creatively continued. The logic of the evolution of views and the dynamics of changes in the approaches to the interpretation of the basic terminological communication is presented, prospects of further research are outlined.