Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  The subject of money laundering as a starting point for an effective investigation. Предмет відмивання майна як передумова здійснення ефективного розслідування
  (2022) Pisnyi, Vitalii I.; Пісний, Віталій Ігорович
  The relevance of the subject is the necessity to correctly identify the subject of money laundering during the investigation, in the context of the current version of the Criminal Code of Ukraine. Актуальність теми полягає в необхідності правильного з’ясування предмета відмивання майна під час розслідування в умовах дії актуальної редакції Кримінального кодексу України.
 • Item
  Problems of administrative liability for domestic violence against children. Проблеми адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства щодо дитини
  (2022) Maksymenko, Olena V.; Максименко, Олена Василівна
  The scientific research reflected in the content of this study is devoted to the main theoretical, legal and practical issues of administrative liability for domestic violence against a child. The purpose of the study – outline the specific features of protection of a child's right against domestic violence in Ukrainian legislation and identify the factors which indicate the necessity to distinguish domestic violence against a child as an administrative offence with more serious consequences, and, accordingly, to apply a more severe penalty to the offender. Наукове дослідження присвячено розгляду основних теоретико-правових і практичних проблем адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства щодо дитини. Метою статті є окреслення особливостей захисту права дитини від домашнього насильства в законодавстві України та виявлення чинників, які свідчать про необхідність виокремлення домашнього насильства щодо дитини як адміністративного правопорушення з більш тяжкими наслідками, і, відповідно, застосування суворішого стягнення до особи порушника.
 • Item
  Modern possibilities of using unmanned aerial vehicles by Police authorities and units: Analysis of foreign and Ukrainian experience. Сучасні можливості використання безпілотних літальних апаратів органами та підрозділами поліції: міжнародний і вітчизняний досвід
  (2022) Yefimenko, Ihor М.; Єфіменко, Ігор Миколайович
  The relevance of the research subject is conditioned upon the scientific originality and practical significance of using modern capabilities of unmanned aerial vehicles by police authorities and units. The relevance of the research issue is that the provisions of the current legislation defining the legal basis for using unmanned aerial vehicles by police authorities and units are mostly formally defined. Актуальність теми дослідження обумовлена науковою новизною та практичною значущістю використання сучасних можливостей безпілотних літальних апаратів органами та підрозділами поліції. Затребуваність проблематики дослідження полягає в тому, що норми чинного законодавства, які визначають правові підстави використання безпілотних літальних апаратів органами та підрозділами поліції, здебільшого мають формально визначений характер.
 • Item
  Criminalistics characterisation of criminal offences related to domestic violence. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством
  (2022) Komarynska, Yuliia B.; Комаринська, Юлія Борисівна
  Combating domestic violence has become a relatively recent issue. Compared to other criminal acts, domestic violence has for many centuries been considered, by religious standards, traditions and customs of peoples, a purely family affair. Despite all the adverse manifestations and consequences of such violence, not all countries have criminalised such actions to the present day. Improving the process of investigating domestic violence remains a challenge, even though significant progress has been made. Боротьба з виявами домашнього насильства набула актуальності досить недавно. Порівняно з іншими кримінальними діями домашнє насильство багато століть вважалося, з огляду на релігійні норми, традиції та звичаї народів, суто сімейною справою. На сьогодні не всі країни криміналізували такі дії, попри всі негативні вияви та наслідки зазначеного насильства. Удосконалення процесу розслідування фактів домашнього насильства залишається актуальним навіть з огляду на значні досягнення в цьому напрямі.
 • Item
  Theoretical and applied principles of the phenomenon of counteracting psychophysiological research by using a polygraph. Теоретико-прикладні засади феномену протидії проведенню психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа
  (2022) Motliakh, Oleksandr I.; Мотлях, Олександр Іванович; Widacki, Jan; Відацкі, Ян
  The relevance of the research is conditioned upon the fact that nowadays, in the practice of psychophysiological research, polygraph examiners are increasingly faced with the phenomenon of opposition from the subjects, who thus try to distort or distort the results obtained through using instrumental methods of psychodiagnostic. The purpose of this research is to highlight and analyse the various ways in which insincere persons can counteract these studies and the signs that indicate their use. Актуальність дослідження зумовлена тим, що в умовах сьогодення в практиці психофізіологічних досліджень фахівці-поліграфологи дедалі частіше стикаються з феноменом протидії з боку досліджуваних осіб, які таким чином намагаються викривити або спотворити результати, отримані на підставі використання інструментальних методів психодіагностики. Висвітлення й аналіз різних способів протидії проведенню цих досліджень з боку нещирих осіб й ознак, які вказують на їх застосування, і становить мету цієї наукової статті.
 • Item
  Administration of justice in Ukraine as an indicator of modern constitutionalism. Здійснення правосуддя в Україні як індикатор сучасного конституціоналізму
  (2022) Kalynovskyi, Bohdan V.; Калиновський, Богдан Валерійович; Kulyk, Tetiana O.; Кулик, Тетяна Олександрівна
  The relevance of the study of judicial constitutionalism is explained by the public necessity to restore confidence in the Constitutional Court of Ukraine. The necessity of reforming the regulation of the Constitutional Court of Ukraine is relevant to this study. Актуальність дослідження проблематики судового конституціоналізму зумовлена суспільною потребою у відновленні довіри до Конституційного Суду України. Необхідність реформування нормативно-правового забезпечення діяльності Конституційного Суду України актуалізує це дослідження.
 • Item
  Operational and technical measures in counteracting bribery-related corruption offences. Оперативно-технічні заходи в протидії корупційним злочинам, пов’язаним з підкупом
  (2022) Hribov, Mykhailo L.; Грібов, Михайло Леонідович
  Legislators and developers of by-laws and regulations, theorists and practitioners consider anti-ccorruption as one of the priorities of Ukraine's domestic policy. However, the work of law enforcement agencies in detecting and investigating corruption offences is not sufficiently productive. But it is in the legal regulation of operational and technical measures and covert investigative actions that several problems have accumulated, which determines the relevance of this study. Законодавець і розробники підзаконних нормативно-правових актів, теоретики та практики розглядають протидію корупції як один з пріоритетних напрямів внутрішньої політики України. Проте робота правоохоронців з виявлення та розслідування корупційних злочинів є недостатньо продуктивною. Але саме в правовому регулюванні проведення оперативно-технічних заходів і негласних слідчих дій накопичилася низка проблем, що й зумовлює актуальність цього дослідження.
 • Item
  Circumstances to be proved in the investigation of violations of the laws or customs of war. Обставини, які підлягають доказуванню під час розслідування порушення законів і звичаїв війни
  (2022) Taran, Olena V.; Таран, Олена Вікторівна; Zapototskyi, Andrii P.; Запотоцький, Андрій Петрович; Starenkyi, Oleksandr S.; Старенький, Олександр Сергійович
  Investigating violations of the laws and customs of war is a relatively new area of activity for law enforcement agencies in Ukraine. Although some experience of such investigations has existed since 2014, the international armed conflict that began on February 24, 2022, identified almost all forms (methods) of violation of the laws and customs of war, which requires a comprehensive analysis and correct understanding of the rules of international humanitarian law that define the rules for participants in armed conflict. Розслідування порушення законів і звичаїв війни ‒ відносно новий напрям діяльності правоохоронних органів України. Попри те, що певний досвід таких розслідувань існує з 2014 року, розгортання державою-агресором повномасштабної війни, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, виявило практично всі форми (способи) порушення законів і звичаїв війни, що потребує від правозастосовника всебічного аналізу та правильного розуміння норм міжнародного гуманітарного права, яким визначено правила для учасників збройного конфлікту.