#04/2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ АПРОБАЦІЯ У ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. ENTERPRISE PERSONNEL SECURITY ASSESSMENT MODELLING ON HIGHER EDUCATION INDUSTRY DATA
  (2018) ПАНЧЕНКО Володимир Анатолійович
  Надзвичайна важливість питань кадрової безпеки підприємств зу- мовила актуальність прикладних досліджень з оцінювання кадрової безпеки, яку було проведено на основі авторської методології оцінювання, що включає методичний підхід до оцінювання кадрової безпеки, мно- жини індикаторів та ризиків кадрової безпеки, на основі теоретичних положень концепції, а також анкету як прикладний інструмент оцінювання кадрової безпеки. The critical importance of the personnel security issues of enterprises has determined the relevance of applied research on personnel security assessment. It was conducted on the basis of author's assessment methodology, which includes a methodical approach to personnel security assessment, sets of indicators and personnel security risks, based on the theoretical concepts of the concept, as well as the questionnaire on personnel security assessment. The used author's methodology of enterprise personnel security assessment provides an ability to manage personnel security according to strategic and tactical tasks of enterprise, and outlines the boundaries of such management.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ. THE REVENUE FORMATION FEATURES OF LOCAL BUDGETS OF UKRAINE
  (2018) ДАХНОВА Олена Євгенівна; СУХІНА Юлія Олександрівна
  У статті проаналізована частка трансфертів в доходах державного та місцевих бюджетів. За результатами дослідження визначено особливості формування доходів місцевих бюджетів у сучасних економічних умовах. In the article the share of transfers of revenues of the state and local budgets are analyzed. According to the results of the research the characteristics of formation of local budget revenues in modern economic conditions are defined.
 • Item
  ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ ПЛАТЕЖУ. ELECTRONIC MONEY AS INNOVATIVE METHOD OF PAYMENT
  (2018) ГІЛЬОРМЕ Тетяна Вікторівна; ДАНИЛОВА Вікторія Євгенівна
  У статті розглянуто економічну природу електронних грошей, як платіжного інструменту. Досліджено основні специфічні властивості, які в свою чергу, визначають відповідну форму грошей. Також здійснено огляд ринкової капіталізації найпопулярніших віртуальних валют у всьому світі. In article the economic nature of electronic money as payment tool is considered. The main specific properties, which in turn define the corresponding form of money are investigated. The review of market capitalization of the most popular virtual currencies around the world is carried also out.
 • Item
  ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF EXPERT FINANCIAL EVALUATION OF LANDS FOR AGRICULTURAL USE
  (2018) ЗАГНІЙ Дмитро Миколайович; ГУНЧЕНКО Олексій Володимирович; ТИШКОВЕЦЬ Володимир Володимирович
  У даній статті розглянуті організаційні засади експертної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення у світлі останніх розмов про запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення. ьскохозяйственного назначения требует усовершенствования. In this paper organizational fundamentals of expert financial evaluation of lands for agricultural use are being reviewed in light of recent discussions to implement a market of lands for agricultural use are considered.
 • Item
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ ОПЕРАЦІЙ З ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ. THE PROBLEM QUESTIONS AND THE TAX RESULTS OF REAL ESTATE SALES OPERATIONS
  (2018) ВАЛЬКОВА Наталія Вячеславівна
  У статті розглянуто особливості оподаткування операцій з продажу нерухомого майна та податкові наслідки, які спричиняють такі операції. The article deals with the peculiarities of the taxation of real estate sales transactions and the tax implications of such transactions.
 • Item
  ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ГЛИБИНИ КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА. DEFINITION OF EVALUATION INDICATORS OF THE CRISIS DEPTH OF THE ENTERPRISE
  (2018) ТЕПЛІНСЬКИЙ Геннадій Вікторович; ПРИЩЕПА Наталія Петрівна; СЕМЕНОВА Єлизавета Вікторівна
  У статті визначена суть та особливості кризового стану підприємства. Визначені показники оцінки глибини кризового стану підприємства, які допомагають дослідити, проаналізувати та дати рекомендації підприємству, яке знаходиться у стані кризи. The article defines the essence and features of the crisis state of the enterprise. The evaluation indicators of the crisis depth of the enterprise are defined, which help to investigate, analyze and give recommendations to the enterprise that is in a state of crisis.
 • Item
  ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ. THE STUDYING OF INNOVATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION
  (2018) ТАБЕНСЬКА Оксана Ігорівна
  У статті досліджено сутність інноваційних технологій в освіті, питання технологій професійного розвитку та саморозвитку людини, а також переваги використання освітнього коучингу, взаємозв’язок нав- чання та практичного досвіду, принципи творчої співпраці, синергію в навчальній аудиторії. In the article the essence of innovative technologies in education, theoretical principles of change management, the issues of technologies of professional development and self-development of a person, as well as the advantages of using educational coaching, the relationship between learning and practical experience, the principles of creative cooperation, and synergy in the educational audience are explored.
 • Item
  УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. INNOVATIVE DEVELOPMENT’S MANAGEMENT AS A FACTOR OF ENSURING COMPETITIVENESS INCREASE OF THE ENTERPRISE
  (2018) ШЕПУТА Микола Миколайович; КИРИЛЕНКО Оксана Миколаївна; ДАНІЛОВА Ельвіра Ігорівна
  У статті досліджені сучасні умови забезпечення сталого інноваційного розвитку підприємства та проаналізовані основні етапи формування стратегії впровадження інновацій. Визначено складові внутрішнього потенціалу підприємства, що потребують оптимізації для впровадження інновацій та забезпечення конкурентоспроможності. Розроблена схема вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства. In the article modern conditions of ensuring sustainable innovation development of the enterprise are investigated and main stages of the strategy of innovation implementation are analysed. The components of the internal potential of the enterprise that need to be optimized for introduction of innovations and ensuring the competitiveness are determined. The scheme for the selection of enterprise’s innovative development directions is developed.
 • Item
  ПРОГНОЗУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКІВ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. THE PREDICTION OF CAPITAL EXPENDITURE TO HIGHER EDUCATION IN UKRAINE
  (2018) ПОПОВИЧ Людмила Олексіївна
  У статті здійснено прогнозування капітальних видатків до закладів вищої освіти в Україні за допомогою економетричного аналізу, де час вис- тупає ендогенною ознакою. Також описано тенденцію номінального і реаль- ного показників капітальних видатків до закладів вищої освіти. The article predicts the capital expenditures for higher education institutions in Ukraine is carried out with the help of econometric analysis, where time acts as an endogenous trait. It also describes the trend of nominal and real capital expenditure indicators for institutions of higher education.
 • Item
  СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ КУЛЬТУРОЮ. STRATEGY OF CORPORATE CULTURE’S MANAGEMENT
  (2018) МАКАЗАН Євгенія Василівна; ПЕТРОВА Катерина Олегівна
  У статті розглянуто процес формування корпоративної культури у сучасних умовах. Виявлено необхідність заміни в українському середовищі старої радянської моделі корпоративної культури на сучасну систему західноєвропейського типу. Акцентовано увагу на першому етапі цього процесу, а саме на створенні матеріальних і духовно-світоглядних елементів організації. Тhe article examines the process of formation of corporate culture in modern conditions. The necessity of replacing the old Soviet model of corporate culture with the modern system of the Western European type in the Ukrainian environment was revealed.
 • Item
  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ЕКОНОМІСТІВ: ВИМОГИ ЧАСУ, ПРОБЛЕМИ ТА ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ. INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION OF ECONOMISTS: MODERN REQUIREMENTS, PROBLEMS, EXPERIENCE OF APPLYING
  (2018) ДМИТРІЄВА Вікторія Анатоліївна; БАСС Юля Анатоліївна
  Стаття присвячена проблемам застосування інноваційних технологій в університетській освіті. Розкрито переваги та недоліки використання онлайн-ресурсів в освітньому процесі. Приділено увагу досвіду розробки онлайн- курсу з навчальної дисципліни «Економічна інформатика». The article investigates problems of the innovative technologies applying in the university education. The advantages of online resources using in the educational process are described here. The attention is focused on the features of online course which was developed for the discipline “Economic informatics”.
 • Item
  БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. NON-CASH PAYMENTS IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT
  (2018) ЧУПРИНА Людмила Вікторівна; ХАРІНА Юлія Володимирівна
  У статті розглянуто теоретичний аспект безготівкових розрахунків та проаналізовано основні їх форми. На основі проведеного аналізу висвітлено ряд завдань, які необхідно вирішити. In the article the theoretical aspect of non-cash payments is considered and the main forms of them are analyzed. On the basis of the analysis, a number of problems are to be solved.