Теорія та історія права

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Проблемні питання застосування дискреційних повноважень Національного банку України в процесі ліквідації банків. Problematic Issues of Application of Discretionary Powers of the National Bank of Ukraine in Liquidation of Banks
  (2020) Красовська, Д. А.; Krasovska, D.
  У статті проаналізовано поняття «дискреція», «дискреційні повноваження»; розглянуто право Національного банку України здійснювати правозастосовну та контрольно-наглядову діяльність на власний розсуд, що виявляється в праві приймати рішення на підставі професійного (мотивувального) судження.The article analyses the concepts of «discretion», «discretionary powers»; the right of the National Bank of Ukraine to perform law enforcement and control – supervisory activities is considered, taking into account the discretion in the right of decisions-making on the basis of professional (motivational) judgment.
 • Item
  Механізм забезпечення прав дітей в Україні: проблеми суб’єктного складу. Mechanism for Ensuring Children’s Rights in Ukraine: Problems of Subject Composition
  (2020) Кулик, Т. О.; Kulyk, T.; Зима, Н. Ф.; Zyma, N.
  Метою наукової статті є всебічний аналіз змісту та суб’єктного складу механізму забезпечення прав дітей в Україні. Для її досягнення сформульовано такі завдання: по-перше, на підставі доктринальних джерел висвітлити підходи сучасних науковців до сутності механізму забезпечення прав дітей; по-друге, з огляду на наявні нормативно-правові джерела в цій сфері, проаналізувати структуру механізму забезпечення прав дітей; по-третє, здійснити класифікацію суб’єктів цього механізму, розглянути засади їхнього правового статусу та функціонально-компетенційні характеристики; по-четверте, виокремити особливості загальних і спеціальних суб’єктів забезпечення прав дітей відповідно до правозастосовної практики.The purpose of the scientific article is a comprehensive analysis of the nature and subjective composition of the mechanism for ensuring the rights of children in Ukraine. Тo achieve it, the following tasks are formulated: first, on the basis of doctrinal sources to reveal the approaches of modern scientists to the nature and essence of the mechanism of ensuring children’s rights; secondly, based on the existing legal sources of Ukraine in this area to analyze the structure of the mechanism for ensuring the rights of children; thirdly, to classify the subjects of the mentioned mechanism, to consider the principles of their legal status and functional-competence characteristics; fourth, to highlight the features of general and special subjects of children’s rights, based on existing law enforcement practices.
 • Item
  Об’єкт умисного пошкодження ліній зв’язку (стаття 360 Кримінального кодексу України). Object of Intentional Damage to Communications Lines (Article 360 of the Criminal Code of Ukraine)
  (2020) Бабаніна, В. В.; Babanina, V.; Юріков, О. О.
  Через відсутність у теорії кримінального права ґрунтовних розробок щодо об’єкта умисного пошкодження ліній зв’язку метою статті є дослідження концептуальних засад його структури та змісту. З огляду на специфіку теми, мети й окреслені завдання дослідження, було використано загальнонаукові, спеціально-наукові та філософські методи, що забезпечили об’єктивне дослідження предмета й формування ґрунтовних висновків.With regard to absence of thorough researches of objects of intentional damage to communications lines in criminal law theory, the purpose of this article is to study the conceptual foundations of such objects’ structure and content. Considering the specifics of the topic, goals and outlined objectives, various general scientific, special-scientific and philosophical methods were used for an objective study of the subject and for formation of sound conclusions.
 • Item
  Конституційний статус опозиції та види її участі у виборах . Constitutional Status of the Opposition and Types of its Participation in Elections
  (2020) Нестерович, В. Ф.; Nesterovych, V.
  Метою статті є визначення конституційного статусу опозиції та видів її участі у виборах. Методологія. Для дослідження проблематики використано компаративний, порівняльно-правовий, системноструктурний, діалектичний та інші наукові методи.The purpose of the article is to determine the constitutional status of the opposition and the types of its participation in elections. Methodology. Comparative, comparative-legal, system-structural, dialectical and other scientific methods were used to study the issues.