№4

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 53
 • Item
  ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ В ПРАЦЯХ І. І. ЛУКАШУКА
  (2019) ЯРЕМЧУК В.В.
  У статті проаналізовано науковий доробок відомого вітчизняного вченого-міжнародника Ігоря Івановича Лукашука щодо права міжнародних договорів, визначено особливості його наукових підходів. Окрема увага автором приділена аналізу прогресивних думок І.І. Лукашука щодо права міжнародних договорів та досліджено формування поглядів вченого в часовому розрізі. The article analyzes the research of the famous Ukrainian international law scientist Igor Ivanovich Lukashuk concerning the law of treaties and features his scientific methods. Special attention is paid by the author to the analysis of the Igor Lukashuk’s forward-thinking on the law of treaties and formation of the scientist’s views in the temporal perspective.
 • Item
  ОСНОВИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
  (2019) ШУЛЬГА Є.В.
  Стаття присвячена дослідженню основ міжнародно-правового забезпечення енергетичної безпеки. Визначаються глобальні виклики, що ставляться до забезпечення енергетичної безпеки, які продиктовані вичерпністю природних ресурсів, монополізацією видобутку мінеральних ресурсів, глобалізацією економік держав та потребою у забезпеченні екологічної безпеки відповідно до низки міжнародних угод, таких як: Рамкова конвенція ООН, Кіотський протокол, Паризька угода тощо. This article is devoted to the study of the foundations of international legal provision of energy security. The global challenges of ensuring energy security are determined by the exhaustion of natural resources, the monopolization of mineral resource extraction, the globalization of the economies of the states and the need for environmental security in accordance with a number of international agreements such as: the UN Framework Convention, the Kyoto Protocol, the Paris Agreement, etc.
 • Item
  СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ РІВНОСТІ ТА НЕДИСКРИМІНАЦІЇ У ПРАКТИЦІ СУДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
  (2019) РИМ О.М.
  Стаття присвячена окремим аспектам діяльності Суду Європейського Союзу щодо захисту від дискримінації. Проаналізовано зміни трактування «рівності» та «недискримінації» у практиці Суду ЄС та охарактеризовано функціонування принципу рівності. Автор акцентує увагу на тому, що визнання Судом ЄС принципу рівності одним із загальних принципів права ЄС, а недискримінації принципом права та частиною «основоположних прав людини», які він покликаний захищати, не спричиняє неузгодженостей, а навпаки дає уявлення про конкретне застосування загального принципу рівного ставлення. The article is dedicated to certain aspects of the Court of the European Union activity concerning protection against discrimination. The changes in the interpretation of “equality” and “non-discrimination” in the practice of the EU Court are analyzed and the functioning of the principle of equality is described. The author emphasizes that recognition of the principle of equality by the EU Court as one of the general principles of EU law, and the non-discrimination as the principle of law and the part of “fundamental human rights”, which the Court is intended to protect, does not lead to inconsistencies, but rather gives an idea of the concrete application of the general principle of equality.
 • Item
  ДОСВІД СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ЩОДО ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
  (2019) МОСЕЙКО А.Г.; НЕГОДЧЕНКО В.О.
  Стаття присвячена аналізу досвіду США щодо публічного адміністрування в сфері національної безпеки. Розглянуто сутність та особливості публічного адміністрування в сфері національної безпеки США. Окреслено систему суб’єктів публічного адміністрування в сфері національної безпеки США. Проаналізовано роль і значення інститутів громадянського суспільства у забезпеченні національної безпеки США. The article deals with the analysis of US experience in public administration in the field of national security. The essence and features of public administration in the field of US national security are considered. The system of public administration entities in the field of US national security is outlined. The role and importance of civil society institutions in ensuring US national security is analyzed. The administrative and legal status of public administration entities in US national security is described. The role and place of public administration subjects in the field of US national security are substantiated.
 • Item
  ОСКАРЖЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: CONTRA SPEM SPERO!
  (2019) СЛЮСАРЧУК Х.Р.
  Стаття присвячена визначенню можливості оскарження повідомлення про підозру у кримінальному провадженні з врахуванням правової природи «обґрунтованої підозри» як стандарту доказування у кримінальному провадженні. Автор доходить висновку, що на сьогодні законодавець не передбачив належного, ефективного механізму реалізації права підозрюваного, його захисника чи законного представника на оскарження повідомлення про підозру у кримінальному провадженні. The article is devoted to determining the possibility of appealing a suspicion in a criminal proceeding, taking into account the legal nature of “reasonable suspicion” as a standard of proof in a criminal proceeding. The author comes to the conclusion that today, unfortunately, the legislator did not foresee a proper, but essentially, effective mechanism of realization of the right of the suspect, his defense counsel or legal representative to appeal a suspicion in a criminal proceeding.
 • Item
  ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕТОДІВ У ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДІ НАРКОТИКІВ
  (2019) ОРЖИНСЬКА Е.І.; ЛИТВІН О.Я.
  Статтю присвячено дослідженню деяких спеціальних методів розкриття і розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Розкриття і розслідування контрабанди наркотиків, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів супроводжується значними труднощами, які пов’язані зі специфікою боротьби з конкретним видом злочину, його груповим характером, різноманітністю способів, механізмів використання та приховування, багато епізодичністю злочинної поведінки. Тому не дивно, що сьогодні особливо актуальним є дослідження проблемних питань протидії наркозлочинності в Україні та вироблення спеціальних методів які покликані допомагати в розкритті та розслідуванні зазначеної категорії справ. Article is dedicated to study of some special disclosures and investigation in drug smuggling, psychotropic substances, their analogs and precursors. Disclosure and investigation of drug smuggling substances, their analogs and precursors associated with considerable difficulties, which are due to the specifics of the struggle with specified type of crime, its group character, variety of ways, mechanisms of use and concealment, multiple usage of the crime behavior. Therefore not surprising, that nowadays especially actual studying problematic questions of countering drug crimes in Ukraine and developing special methods, which called upon to aid in disclosure and investigation in designated category of cases.
 • Item
  ТАКТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВТРУЧАННЯ В РОБОТУ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН, АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ, КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ЧИ МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ
  (2019) КУРМАН О.В.
  У статті розглядаються проблемні питання тактичних та організаційних особливостей початку досудового розслідування несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку. The article deals with the problematic issues of tactical and organizational peculiarities of the beginning of pre-trial investigation of unauthorized interference with the work of electronic computers (computers), automated systems, computer networks or telecommunication networks.
 • Item
  КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї
  (2019) КУЗНЕЦОВ М.Г.
  Запропоновано концепцію домашнього насильства, згідно з якою розуміється система державних та громадських заходів, спрямованих на усунення чи нейтралізацію причин та умов насильства в сім’ї. Ці заходи пропонуються розділити на три рівні: загальносоціальний, спеціальний та кримінологічний, індивідуальний. Автор з’ясував, що запобігання насильству в сім’ї на всесоціальному рівні включає діяльність держави, суспільства, їх інститутів, спрямованих на вирішення відповідних програм, завдань у сфері економіки, соціального життя, моральної та духовної сфери тощо. The concept of domestic violence according to which the system of the state and public measures directed to elimination or neutralization of the reasons and conditions of violence in family is understood is provided. The following measures are proposed to divide into three levels: it is general social, special and criminological and individual.
 • Item
  ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДОСТАТНОСТІ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ВЛАСТИВОСТІ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
  (2019) ЗІНЧЕНКО В.М.
  Стаття присвячена розкриттю сутності достатності доказів у кримінальному провадженні та визначенню на основі виокремлених сутнісних елементів поняття цієї процесуальної властивості доказів. Обґрунтовано, що виокремлення сутнісних елементів будь-якого об’єкта наукового пізнання, зокрема й достатності доказів, дозволяє розкрити онтологічні основи його поняття. The article is devoted to the disclosure of the essence of sufficiency of evidences in criminal proceedings and to the definition of the concept of this procedural property of evidences on the basis of the isolated essential elements. It is substantiated that the isolation of the essential elements of any object of scientific cognition, including the sufficiency of evidences, allows to ostend the ontological foundations of its concept.
 • Item
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ПІДОЗРЮВАНОГО НА ЗАХИСТ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
  (2019) ДЕРЕВ’ЯНКО А.І.
  Стаття присвячена дослідженню особливостей правового регулювання забезпечення права підозрюваного на захист на стадії досудового розслідування в Україні та шляхи вирішення проблем, які виникають під час реалізації цього права в кримінальному провадженні. The article is devoted to the study of the peculiarities of the legal regulation of ensuring the right of the suspect to defense at the stage of pre-trial investigation in Ukraine and the ways of solving problems that arise during the exercise of this right in criminal proceedings.
 • Item
  ЩОДО РОЗУМІННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
  (2019) ГРИНЬКІВ О.О.
  У статті розглядаються питання розуміння службово-бойової діяльності Державної прикордонної служби України. Аналізуються погляди вчених на це поняття. Виходячи з етимології слів «вид», «форма», «спосіб», визначаються форми та способи службово-бойової діяльності Державної прикордонної служби України. Основними формами службово-бойової діяльності визнаються спеціальні операції та бойові дії. Залежно від оперативної обстановки та поставлених завдань підрозділи Державної прикордонної служби України можуть застосовувати певні способи службово-бойових дій, про які йдеться у статті (ізоляційно-обмежувальні; пошуково-ударні; рейдово-штурмові; охоронні). The article is about the issues of understanding of the service and combat activity of the State Border Guard Service of Ukraine. The points of view of scientists on this concept are analyzed. Based on the etymology of the words “species”, “form”, “method”, the forms and methods of military and combat activity of the State Border Guard Service of Ukraine are determined. Special operations and combat actions are recognized as the main forms of combat service. Depending on the operational situation and the tasks assigned, the units of the State Border Guard Service of Ukraine may apply certain methods of service and combat operations, which are discussed in the article (isolation-limiting; search-shock; raid-assault; security).
 • Item
  ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ В ПРОГРАМУВАННІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  (2019) ТИТАРЕНКО О.О.
  У статті розглянутий досвід Німеччини в програмуванні протидії злочинності в сучасних умовах. Встановлено, що останнім часом у країні фіксується поступове зниження рівня злочинності, що пояснюється ефективною реалізації державної політики в протидії злочинності, яка відображається у відповідних стратегічних та програмних документах. The article describes the experience of Germany in the programming of countering crime in modern conditions. It has been established that recently in the country a gradual decrease in the level of crime has been fixed, which is explained by the effective implementation of the state policy in combating crime, which is displayed in the relevant strategic and program documents.
 • Item
  МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ЗАСУДЖЕНИМ
  (2019) РОМАНОВ М.В.
  Статтю присвячено дослідженню міжнародного досвіду та практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) щодо медичних прав засуджених. на підставі аналізу міжнародних нормативно-правових актів та рішень ЄСПЛ вивчені основні вимоги, які ставляться в європейській практиці виконання покарань до інституту забезпечення прав засуджених на медичну допомогу та обслуговування. The article is devoted to the study of international experience and practice of the European Court of Human Rights (hereinafter – ECHR) on the medical rights of prisoners. On the basis of the analysis of international normative legal acts and decisions of the ECHR, the basic requirements, which are put in the European practice of execution of sentences to the institute of ensuring the rights of prisoners for medical assistance and service, were studied.
 • Item
  ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА У СВІТЛІ ПРАКТИКИ ЄСПЛ
  (2019) ОЛІЙНИК О.С.
  У статті автором наводяться приклади найбільш характерного прояву принципів кримінального права в практиці Європейського Суду з прав людини. В першу чергу це стосувалось таких принципів як принцип верховенства права, принцип законності, принцип рівності громадян перед законом тощо. Обрані принципи забезпечують гармонізацію всієї системи права та системи законодавства як вітчизняного, так і міжнародного. The author gives examples of the most characteristic manifestation of criminal law principles in the case law of the European Court of Human Rights. First of all, it concerned such principles as the rule of law, the principle of legality, the principle of equality of citizens before the law, etc. The principles chosen ensure the harmonization of the whole system of law and system of legislation, both domestic and international.
 • Item
  ПРЕДМЕТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА МЕХАНІЗМУ СТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  (2019) БАБАНІНА В.В.
  У статті досліджено кримінально-правове регулювання як процес, який охоплює як створення кримінального законодавства, так і його реалізацію. Дослідження механізму створення та реалізації кримінального законодавства здійснюється комплексно у взаємозв’язку з іншими механізмами. The article examines criminal law regulation as a process that covers the creation of criminal legislation and its implementation. Investigation of the mechanism of creation and implementation of criminal law is carried out in a comprehensive manner in relation to other mechanisms.
 • Item
  ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ ТА ФУНКЦІЙ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
  (2019) СОФ’ЇН М.І.
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства визначено завдання та функції фіскальної політики в Україні. Встановлено, фіскальна політика вирішує низку важливих завдань та виконує чималу кількість функцій, які відображають її важливе соціально-економічне та політичне призначення. До основних завдань фіскальної політики в умовах Євроінтеграції слід віднести такі: нормативно-правові, організаційно-інституційні, програмні. Established, fiscal policy solves a number of important tasks and performs a significant number of functions that reflect its important socio-economic and political purpose. The main tasks of fiscal policy in the context of Eurointegration should include the following: regulatory, organizational, institutional, programmatic. It was clarified that in order to increase the efficiency of the tax system and direct it towards social justice, a progressive tax rate should be introduced, which in foreign countries is one of the tools for ensuring social stability and realizing the tax of its social function. Given the current level of incomes, it is expedient to reduce the tax burden from direct taxes and increase the non-taxable minimum to the subsistence minimum.
 • Item
  ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
  (2019) ДРОЗД С.М.
  Стаття присвячена розкриттю сутності фінансово-правового регулювання медичного забезпечення поліцейських. Визначено актуальність юридичного забезпечення медичної діяльності в Україні, а також відповідність Конституції України права на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Водночас у ст. 12 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» зазначено: державна політика охорони здоров’я забезпечується бюджетними асигнуваннями в розмірі, що відповідає її науково обґрунтованим потребам, але не менше 10% національного доходу. The article is devoted to the disclosure of the essence of financial and legal regulation of medical provision of police officers. The urgency of legal support of medical activity in Ukraine, as well as the compliance of the Constitution of Ukraine with the right to health care, medical care and medical insurance, is determined. At the same time, Article 12 of the Law of Ukraine “Fundamentals of Ukrainian Health Law” states that the state policy of health care is provided with budget allocations in the amount that corresponds to its scientifically justified needs, but not less than ten percent of national income.
 • Item
  ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
  (2019) ФЕДОРОВ Г.О.
  Наукова стаття присвячена інвестиційній діяльності в Україні в історико- правовому аналізі. Метою статті є дослідження особливостей інвестиційної діяльності з позицій комплексного аналізу із урахуванням сучасного етапу історичного розвитку державного ладу. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що проблематика дослідження є однією із перших у юриспруденції, у якій шляхом використання нормативно – правових актів, міждержавних угод, міжнародних конвенцій та законодавчих документів зроблено спробу комплексного та всебічного аналізу інветиційної діяльності в Україні з точки зору історико- правового підходу. The scientific article is devoted to investment activity in Ukraine in historical- legal analysis. The purpose of this article is to study the features of investment activity from the standpoint of integrated analysis taking into account the current stage of the historical development of the state system. The scientific novelty of the research is that the research problem is one of the first in the jurisprudence, in which, through the use of normative legal acts, interstate agreements, international conventions and legislative documents, an attempt was made to comprehensively and comprehensively analyze investment activity in Ukraine from a historical perspective -legal approach.
 • Item
  ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
  (2019) ТЕРЕЩУК Г.А.
  У статті висвітлено питання теоретико-правового аналізу інформаційного забезпечення діяльності органів публічного управління, визначені його особливості та сформовані узагальнення, спрямовані на подальшу теоретичну розробку проблем траспарентної діяльності органів публічної влади. Інформаційне забезпечення розглянуто як обов’язковий елемент організаційного процесу і публічного адміністрування, який передбачає формування та використання масиву інформації необхідного для здійснення управлінських операцій. Зазначено, що насичення відповідними даними є запорукою ефективності управління і передбачає здійснення системи заходів щодо їхнього збору, обробки, оцінки з метою подальшого правильного та раціонального використання при прийнятті управлінських та інших похідних владних рішень. The article deals with the issues of theoretical and legal analysis of informational support of the activity of public administration bodies, its features and generalized generalizations, which are aimed at further theoretical development of the problems of the transparent functioning of public authorities. Information provision is considered as a mandatory element of the organizational process and public administration, which involves the formation and use of an array of information necessary for the management of operations. It is noted that saturation with relevant data is the key to the effectiveness of management and involves implementing a system of measures for their collection, processing, evaluation in order to further correct and rational use in the adoption of managerial and other derivative power decisions.