ЗМІСТ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Обмеження прав людини: філософсько-правовий аспект. Limitation of Human Rights: Philosophic and Legal Aspect
  (2023) ШЕРШЕЛЬ Ольга; SHERSHEL Olha
  Проблема неправомірних обмежень прав людини залишається актуальною попри численні наукові дослідження з цього питання, тож важливим є пошук нових шляхів її вирішення, які враховували б надбання не лише юридичної науки, а й філософії, психології, соціології тощо. Метою статті є аналіз підходів до визначення змісту поняття обмеження прав людини у філософсько- правовому контексті. The problem of illegal restrictions on human rights remains relevant despite numerous scientific studies on this issue, so it is important to find new ways to solve it, which would take into account the achievements of not only legal science, but also philosophy, psychology, sociology, etc. The purpose of the article is to analyze approaches to defining the content of the concept of restriction of human rights in the philosophical and legal context.
 • Item
  Онтологічний зміст легітимних очікувань у контексті конституційно-правового захисту прав людини. The Ontological Meaning of Legitimate Expectations in the Context of Constitutional and Legal Protection of Human Rights
  (2023) СОЛОТКИЙ Сергій; SOLOTKYI Serhii
  Концепція захисту легітимних очікувань у світовій практиці не є новим явищем. Розвиток права, його подальша гуманізація, розширення прав людини значною мірою зумовили необхідність розвитку тих концепцій, змістом яких є дослідження не лише самого права, а і його виявів. Саме до останніх можна віднести концепцію легітимних очікувань. The concept of protection of legitimate expectations in world practice is not a new phenomenon. The development of law, its further humanization, and the expansion of human rights have largely determined the need for the development of those concepts, the content of which is the study of not only the law itself, but also its manifestations. The concept of legitimate expectations can be attributed to the latter.
 • Item
  Проблема встановлення істини під час здійснення кримінального провадження. Problem of Establishing the Truth during Criminal Proceedings
  (2023) САВКІН Олег; SAVKIN Oleh
  Метою статті є пошук об‟єктивних критеріїв, на підставі яких можна дійти висновку про те, чи є встановлення істини завданням сучасного кримінального процесу, чи воно витіснене принципом змагальності. Зауважено, що пошук відповіді на поставлене питання передбачає аналіз наявних у кримінально-процесуальному законодавстві засобів доказування та встановлення істини, а також урахування положень сучасних теорій розуміння істини, зокрема постмодерністської теорії, що заперечує існування істини як такої. The purpose of the article is to search for objective criteria, on the basis of which it is possible to conclude whether establishing the truth is currently the task of the modern criminal process, or whether it is supplanted by the principle of competition. It is substantiated that the search for an answer to the decided question is impossible without an analysis of the means of proving and establishing the truth available in criminal procedural legislation, as well as without taking into account the provisions of modern theories of understanding the truth, including the "postmodern" theory, which denies the existence of truth as such.
 • Item
  Новелізація Конституції України (гносеологічний аспект). Novelization of the Constitution of Ukraine (Epistemological Aspect)
  (2023) МИХЕЄНКО Юлія; MYKHEIENKO Iuliia
  Об‟єктивно існуючі потреби українського суспільства, людства в цілому, обумовлені як прагненням до розвитку, покращення певних сфер життя, так і необхідністю відповіді на виклики, що вже постали перед ними, або які можна спрогнозувати з огляду на існуючу реальність, набутий досвід, спонукають до здійснення наукових розвідок та напрацювання практичних пропозицій стосовно концептуалізації правового (зокрема і конституційного) забезпечення їх вирішення (попередження, унормування). Важливим, при цьому, видається пізнання процесів новелізації Конституції України як основного джерела національної правової системи, підґрунтя поточного законодавства, зокрема, діалектики об‟єктивного та суб‟єктивного, дослідження інших, крім внесення змін до тексту, шляхів зміни конституційної реальності. The objectively existing needs of Ukrainian society, humanity as a whole, are determined both by the desire for development and improvement of certain spheres of life, and by the need to respond to the challenges that have already arisen before them, or that can be predicted in view of the existing reality, acquired experience, prompt to the implementation of scientific investigations and the development of practical proposals regarding the conceptualization of legal (in particular, constitutional) provision of their solution (prevention, normalization). At the same time, it seems important to know the processes of revising the Constitution of Ukraine as the main source of the national legal system, the basis of the current legislation, in particular, the dialectic of objective and subjective, research other than making changes to the text, ways of changing the constitutional reality.
 • Item
  Об’єктивна сторона декларування недостовірної інформації. The Objective Side of Declaring False Information
  (2023) КОЗАЧИНА Анна; KOZACHYNA Anna
  Отримання Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі зумовило необхідність узгодження національного та європейського законодавства, що певним чином позначається на правозастосуванні під час притягнення винних до відповідальності за декларування недостовірної інформації. Законом України на момент дії воєнного стану фактично скасовано обов‟язок подання суб‟єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що не відповідає вимогам Європейського Союзу до України. Ukraine‟s obtaining the status of a candidate for membership in the European Union necessitated the harmonization of national and European legislation, which in a certain way affects law enforcement during the prosecution of those guilty of declaring false information. The law of Ukraine at the time of martial law effectively canceled the obligation of the subject of the declaration to submit a declaration of a person authorized to perform the functions of the state or local self-government, which does not meet the requirements of the European Union for Ukraine.
 • Item
  Правопорядок як мета і результат правового регулювання в умовах воєнного стану. Law and Order as the Goal and Result of Legal Regulation in the Conditions of Martial Law
  (2023) НАЗАРЕНКО Ольга; NAZARENKO Olha; ХАРЧЕНКО Наталія; KHARCHENKO Nataliia
  Відповідно до положень Конституції України, Україна є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Людина, її життя та здоров‟я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права та свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження й забезпечення прав і свобод людини є головним обов‟язком держави. According to the provisions of the Constitution of Ukraine, Ukraine is a sovereign and independent, democratic, social, legal state. A person, his life and health, honor and dignity, inviolability and security are recognized as the highest social value in Ukraine. Human rights and freedoms and their guarantees determine the content and direction of state activity. The state is responsible to the people for its activities.
 • Item
  Філософський вимір легітимності влади в період екзистенційної війни: досвід України ХХ–ХХІ століть. Philosophical Dimension of Government Legitimacy During the Period Of Existential War: the Experience of Ukraine in the XX–XXI Centuries
  (2023) ДУРДИНЕЦЬ Мирослав; DURDYNETS Myroslav; ДРАПʼЯТИЙ Богдан; DRAPIATYI Bohdan
  Метою статті є на прикладі української державності здійснити доктринальний аналіз природи легітимності української влади та її чинників у період перманентної екзистенційної війни росії проти України як в історичній ретроспективі, так з політико-правовим аналізом в умовах воєнного стану. The purpose of the article is to use the example of Ukrainian statehood to carry out a doctrinal analysis of the nature of the legitimacy of Ukrainian power and its factors during the period of Russia's permanent existential war against Ukraine, both in historical retrospect and with a political and legal analysis in the conditions of martial law.
 • Item
  Право поліцейських на належне медичне забезпечення в Україні: проблеми концептуалізації та забезпечення. Right of Police Officers to Appropriate Medical Care in Ukraine: Problems of Conceptualization and Provision
  (2023) ДЖУСЬКА Анна; DZHUSKA Anna; ДЖУСЬКИЙ Віталій; DZHUSKYI Vitalii
  Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що захист прав людини є ключовим питанням у науці конституційного права. Працівники правоохоронних органів, зокрема поліцейські, стоять на сторожі законності, правопорядку, захищаючи права, свободи й законні інтереси людини та громадянина. Водночас власне правоохоронці як громадяни України можуть стикатися із ситуацією порушення їхніх прав під час виконання службових обов‟язків або в особистому житті. Поліцейським, які працюють в специфічних умовах, тим паче під час воєнного стану, має бути гарантоване належне медичне забезпечення. Основні аспекти цієї проблематики висвітлені в юридичній науці неповною мірою, а отже, потребують подальших наукових розвідок. The protection of human rights is a key topic in the science of constitutional law. Employees of law enforcement agencies, in particular police officers, stand guard over legality, law, and order, protecting the rights, freedoms, and legitimate interests of a person and a citizen. At the same time, law enforcement officers themselves, as citizens of Ukraine, may face a situation of violation of their rights during the performance of their official duties or in their personal life. Working in specific conditions, especially during martial law, policemen must be guaranteed appropriate medical care, the main aspects of which are not fully covered by legal science, and therefore require further scientific research.
 • Item
  Вплив постправди на суддівський розсуд: минуле, сьогодення, майбутнє. The Influence of Post-Truth on Judicial Judgment: Past, Present, Future
  (2023) ВАНДЖУРАК Роман; VANDZHURAK Roman
  Стрімкий розвиток інформаційного суспільства, як ери швидкого доступу до інформації, має не тільки переваги, але й недоліки. Одним із таких недоліків є явище постправди – сприйнятої на віру (без перевірки правдивості фактів) правди. В добу інтернету це явище стрімко розвивається й щодня стає ближчим до різних верств населення, організацій та груп. У той час, наскільки б судова влада не проголошувала про свою незалежність та разючі зрушення внаслідок чергової реформи, вплив на внутрішнє переконання судді (суддівський розсуд) з боку думки громадськості, певних культурних або політичних наративів, чи загальнопоширеної думки, у тому числі й в інтернеті, був, є, і очевидно - з кожним роком буде ще вагомішим. The rapid development of the information society, as the era of rapid access to information, has not only advantages, but also disadvantages. One of these shortcomings is the phenomenon of post-truth - the truth taken on faith (without checking the veracity of the facts). One of these shortcomings is the phenomenon of post-truth - the truth taken on faith (without checking the veracity of the facts). In the age of the Internet, this phenomenon develops in a geometric progression and every day it becomes closer to different segments of the population, organizations and groups.
 • Item
  The Standpoint for the Legal Course Onward to the Protection of Deceased Biometric Data. Концептуальні погляди щодо правового курсу на захист біометричних даних померлих
  (2023) BULGAKOVA Daria; БУЛГАКОВА Дар’я; BULGAKOVA Valentyna; БУЛГАКОВА Валентина
  Тhe state of the art of technology shall plays a crucial role in promoting respect for fundamental rights, including data protection. It is important to govern individuals‟ personal data after their death to maintain dignity and ensure data protection as much as possible. From this perspective, the article describes the line between real-world of unique immortal characteristics, which gives eternal life, to the deceased represented in a digital form. An innovative and interdisciplinary approach with the legal reasoning applies in the research to encompasses a broader perspective, and to substantiate the theme assertion. Дослідження спрямоване на побудову правової моделі для регулювання даних померлого з метою збереження людської гідності та забезпечення максимального захисту даних як за життя, так і після смерті людини. Ураховуючи те, що дія Загального регламенту захисту даних (GDPR) не поширюється на захист даних померлого, автори наголошують на проблемі щодо захисту біометричних характеристик, стверджуючи, що вказаний правовий дефіцит дає можливість бізнесу не дотримуватися чіткої заборони обробки біометричних даних, визначеної в статті 9 (1) GDPR, оскільки це положення ігнорує захист унікальних характеристик після смерті людини, адже догма заборони в обробці біометричних даних померлого відсутня. На думку авторів, це дозволяє бізнесу обробляти біометричні характеристики без конкретних обмежень.
 • Item
  Декларування недостовірної інформації: аспекти предмета кримінального правопорушення. Declaring False Information: Aspects of the Subject of a Criminal Offense
  (2023) МОСТЕПАНЮК Людмила; MOSTEPANIUK Liudmyla
  Стаття присвячена аналізу предмету кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-2 Кримінального кодексу України «Декларування недостовірної інформації», яким є декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Визначено мету подання декларації, якою є створення умов прозорості діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, виявлення та недопущення конфлікту інтересів у їхній діяльності. The article is devoted to the analysis of the subject of the criminal offense provided for in Art. 366-2 of the Criminal Code of Ukraine "Declaration of false information", which is a declaration of a person authorized to perform the functions of the state or local self-government. The purpose of submitting the declaration is determined, which is to create conditions for the transparency of the activities of persons authorized to perform the functions of the state or local self-government, to identify and prevent conflicts of interest in their activities.
 • Item
  Поняття кримінального правопорушення в системі визначень антисуспільної поведінки. The Concept of a Criminal Offense in the System of Definitions of Anti-Social Behavior
  (2023) МИКИТЧИК Олександр; MYKYTCHYK Oleksandr
  Стаття присвячена філософсько-правовій методології визначення головних ознак кримінального правопорушення та його місця в системі загальноюридичних категорій, серед яких: правопорушення, протиправна поведінка, проступок, делікт, а також соціологічних понять: антисуспільна, асоціальна, девіантна, аморальна поведінка. З огляду на те, що із філософсько-правової позиції надто поширене використання поняття «суспільна небезпека» в кримінальному праві як характерної ознаки кримінального правопорушення не є достатньо обґрунтованим, оскільки цей термін вказує лише на можливість дії. Водночас зазначено, що поняття кримінального правопорушення поєднує характеристики всіх попередніх визначень, проте не зводиться до них. he article is devoted to the philosophical and legal methodology of determining the main features of a criminal offense and its place in the system of general legal categories, including: offense, illegal behavior, misdemeanor, delict, as well as sociological concepts: antisocial, antisocial, deviant, immoral behavior. Given the fact that from a philosophical and legal point of view, the overly extended use of the concept of "public danger" in criminal law as a characteristic feature of a criminal offense is not sufficiently justified, the latter term indicates only the possibility of action. At the same time, it is noted that the concept of a criminal offense combines the characteristics of all previous definitions, but is not limited to them.
 • Item
  Цінності європейського вибору України та правова педагогіка. Values of European Choice of Ukraine and Legal Pedagogics
  (2023) ЛУКАШЕНКО Альона; LUKASHENKO Аlona
  Актуальність статті зумовлена потребою в комплексному підході до розуміння й аналізу важливих питань епохи антропогену, цінностей людського розвитку на планеті, де якість життя набула пріоритетного значення. В умовах глобальної пандемії коронавірусу COVID-19 і військової агресії Російської Федерації проти України ці питання стали особливо актуальними. Метою статті є вивчення базових європейських, національних і педагогічних цінностей, а також їхній взаємозв‟язок з правовою педагогікою. The relevance of the article is due to the need for a comprehensive approach to understanding and analyzing important issues of the anthropogenic era, the values of human development on a planet where the quality of life has come first. These issues are especially important in the context of the global pandemic of the COVID-19 coronavirus and the initiated military aggression of the Russian Federation against Ukraine.
 • Item
  Ієрархічна система загальнодержавних джерел муніципального права України. Hierarchical System of National Sources of Municipal Law of Ukraine
  (2023) ДЕМИДЕНКО Володимир; DEMYDENKO Volodymyr
  В умовах сьогодення існує гостра потреба в підвищенні ефективності правового регулювання суспільних відносин муніципальним правом України. Питання муніципального права в правовій системі України є надзвичайно важливим як в умовах нинішнього воєнного стану, так і набуде особливого значення в післявоєнний період розвитку держави. Адже значна частина суспільних відносин щодо відновлення зруйнованої інфраструктури, забезпечення нормальної життєдіяльності мешканців сіл, селищ, міст, районів та областей є переважно завданням відповідних територіальних громад, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. Наведене вище обумовлює потребу у формуванні сучасної теорії джерел муніципального права України, їх видів, юридичної сили, висвітлення якісних рис, встановлення особливостей функціонування в умовах сьогодення, окреслення тенденцій розвитку в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі з огляду на незворотність європейського та євроатлантичного курсу України. Currently, there is an urgent need to increase the effectiveness of the legal regulation of public relations by the municipal law of Ukraine. The importance of municipal law in the legal system of Ukraine is extremely high both in the conditions of today's martial law and will especially increase in the post-war period of the flourishing of the Ukrainian state. After all, a significant part of public relations regarding the restoration of destroyed infrastructure, ensuring the normal life of residents of villages, towns, cities, districts and regions is primarily the task of the relevant territorial communities, local self-government bodies, their officials and officials. The above conditions the need for the formation of a modern theory of the sources of municipal law of Ukraine, their types, legal force, highlighting qualitative features, establishing the peculiarities of functioning in the current conditions, delineating development trends in the short-term, medium-term and long-term perspective, taking into account the irreversibility of the European and Euro-Atlantic course of Ukraine.
 • Item
  Методологічне дослідження впливу суб’єктивних факторів на успішність оперативних дій бійців тероборони в контексті захисту прав людини на життя та охорону здоров’я. Methodological Study of the Influence of Subjective Factors on the Success of Operating Actions of TeroDefense Fighters in the Context of the Protection of Human Rights to Life and Health Protection
  (2023) СОВА Маргарита; SOVA Marharyta; ДЄНІЖНА Світлана; DIENIZHNA Svitlana
  Оперативні дії бійців територіальної оборони під час воєнного стану пов‟язані з ризиком для їхнього життя та здоров‟я, а також передбачають високий ступінь відповідальності за життя людей, які страждають від військового вторгнення Росії. Від успішності їх оборонних, оперативних, рятувальних дій певною мірою залежить результат протидії військовій агресії. У зв‟язку з цим дослідження впливу суб‟єктивних факторів на успішність оперативних дій бійців територіальної борони набуває особливої актуальності та потребує поглибленого вивчення. The operational actions of territorial defense fighters during martial law are associated with a risk to their own life and health, and also involve a high degree of responsibility for the lives of people suffering from Russia's military invasion. The success of their defensive, operational, and rescue actions depends to some extent on the outcome of countering military aggression. In this regard, the study of the influence of subjective factors on the success of the operational actions of territorial harrow fighters acquires special relevance and requires in-depth study. The relevance of the research problem is due to the need to implement the legally established human rights to life and health care during martial law, as well as to identify the influence of subjective factors on the success of operational actions of defenders of the Motherland.
 • Item
  Компетенція органів конституційної юрисдикції: порівняльно-правовий аналіз і перспективи модернізації в Україні. Competence of Organs of Constitutional Jurisdiction: Comparative Legal Analysis and Prospects for Modernization in Ukraine
  (2023) КАМІНСЬКА Наталія; KAMINSKA Nataliia
  Реалії української дійсності, активізація євроінтеграційних процесів і набуття статусу кандидата в члени Європейського Союзу зумовлюють необхідність модернізації та переосмислення правових цінностей, їх значення в сучасному світі. Це, безперечно, стосується й Конституційного Суду України, об‟єктивує потребу в удосконаленні порядку його формування, компетенції, організації діяльності тощо. Задля ґрунтовного всебічного вивчення доцільно звернутися до відповідного досвіду інших держав, критично його проаналізувати щодо доцільності й можливості використання в Україні. The realities of Ukrainian reality, the intensification of European integration processes and Ukraine‟s acquisition of the status of a candidate for EU membership necessitate the modernization and rethinking of legal values, their significance in the modern world. Undoubtedly, all this applies to the Constitutional Court of Ukraine as well, objectifying the need to improve the order of its formation, competence, organization of activities, etc. For a thorough comprehensive study, it is advisable to refer to the relevant experience of other states, critically analyze it for the purpose of expediency and the possibility of use in Ukraine.
 • Item
  Логічний аспект планування та проведення допиту. The Logical Aspect of Planning and Conducting an Interrogation
  (2023) ГВОЗДІК Олег; HVOZDIK Oleh
  Ефективність розслідування безпосередньо залежить від надійності інформації, отримуваної в процесі проведення такої слідчої дії, як допит. Своєю чергою надійність визначають раціональністю планування та проведення останнього, критерії якої задають на рівні логічних підвалин методології розслідування. Водночас логічний аспект організації допиту не досліджено у вітчизняній науковій літературі, він недостатньо представлений в іноземних джерелах. Зокрема, методологічні засоби логіки не вивчали в контексті можливостей їхнього сприяння оптимізації стратегій проведення допиту. The effectiveness of the investigation largely depends on the reliability of the information received during the conduct of such an investigative action as an interrogation. In turn, this reliability is determined by the rationality of the planning and conduct of the latter, the criteria of which are set at the level of the logical foundations of the investigation methodology. At the same time, the logical aspect of the organization of the interrogation has not been studied in the domestic scientific literature and is rather poorly presented in foreign sources. In particular, the methodological means of logic were not studied in terms of the possibilities of their contribution to the optimization of interrogation strategies. Therefore, the purpose of this article is to outline the ways of effective application of logical analysis in planning and conducting investigative actions aimed at obtaining and evaluating oral or written information from interrogated persons.
 • Item
  Проблемні аспекти кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації. Problematic Aspects of Criminal Responsibility for Declaring False Information
  (2023) ШАКУН Василь; SHAKUN Vasyl
  14 жовтня 2014 року було встановлено кримінальну відповідальність за подання суб‟єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», або умисне неподання суб‟єктом декларування зазначеної декларації (ст. 366-1 Кримінального кодексу України). Проте Конституційний Суд України дійшов висновку, що використання юридичних конструкцій, у яких немає чіткого переліку законів, унеможливлює однозначне визначення кола суб‟єктів злочину, а відсильні норми унеможливлюють встановлення кола їх адресатів. On October 14, 2014, criminal liability was established for the submission by the subject of the declaration of knowingly inaccurate information in the declaration of a person authorized to perform the functions of the state or local self-government, provided for by the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption", or the deliberate failure of the subject of the declaration to submit the specified declaration, (Article 366-1 of the Criminal Code of Ukraine). However, the Constitutional Court of Ukraine came to the conclusion that the use of legal constructions, which do not have a clear list of laws, makes it impossible to unambiguously define the scope of the subjects of the crime, and the reference norms make it impossible to establish the scope of their addressees.
 • Item
  Методологія теоретичного та практичного пізнання в юриспруденції як у науково-практичному комплексі. Methodology of Theoretical and Practical Knowledge in Jurisprudence as a Scientific and Practical Complex
  (2023) КОСТИЦЬКИЙ Михайло; KOSTYTSKYI Mykhailo; КУШАКОВА-КОСТИЦЬКА Наталія; KUSHAKOVA-KOSTYTSKA Nataliia
  Актуальність дослідження зумовлена певною невизначеністю щодо питань, пов‟язаних з вибором методології наукових розвідок в українській юриспруденції. Автори стверджують, що немає піраміди методологій пізнання в юриспруденції (три- або чотириступеневих), оскільки існує «горизонтальне» розташування методологій, і дослідник (науковець) сам формує мозаїку методологій у своєму пізнанні. Панівні позитивістська та нормативістська методології пізнання, особливо в юридичній практиці, у вітчизняному науково-практичному комплексі юриспруденції конкуруватимуть через входження до європейського простору, де активно відбувається синтез континентальної та англо-саксонської систем праворозуміння і правозастосування. Метою дослідження є виявлення методологічних закономірностей в українській юридичній науці та практиці, участь її в інтеграційних процесах, характерних для Європи. The topicality of the research is due primarily to certain uncertainty regarding issues related to the choice of the methodology of scientific investigations in Ukrainian jurisprudence. The authors claim that there is no pyramid of knowledge methodologies in jurisprudence (three- or four-level), that there is a "horizontal" arrangement of methodologies and that the researcher (scientist) himself forms a mosaic of methodologies in his knowledge. The dominant positivist and normativist methodologies of knowledge, especially in legal practice, will be overcome in the domestic scientific and practical complex of jurisprudence in connection with the entry into the European space, where the synthesis of the continental and Anglo-Saxon systems of legal understanding and law enforcement is powerful.