#07

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. SUPERVISION AND CONTROL OVER COMPLIANCE WITH LABOR LEGISLATION: CURRENT STATUS AND PROSPECTS
  (2022) СЕРЕДА, Олена Григорівна; SEREDA, Olena; КАЗАРІН, Богдан Романович; KAZARIN, Bohdan; КАРАВАНСЬКИЙ, Олег Валерійович; KARAVANSKYI, Oleh
  У статті комплексно досліджено національну систему інспекції праці, її правове регулювання у законодавстві України, завдання, сфери застосування механізму інспекції праці в Україні, розглянуто відмінність державного та громадського контролю, порівнюючи із стандартами Міжнародної організації праці та закордонним досвідом. Визначено ключові нормативні акти МОП у регулюванні інспекції праці та вимоги. Особливу увагу приділено вивченню іноземного досвіду цього питання, прикладом якого стала модель інспекції праці у Польщі, досліджено її структуру, організацію і компетенцію. Детально досліджено довгострокові, багаторічні та річні програми заходів, які створює інспекція праці у Польщі для забезпечення ефективної системи попередження та недопущення порушень трудового законодавства. Також розглянуто контрольні програми й інші заходи, що здійснюються скоординовано відповідно до конкретних правил, які дозволяють отримати результати і сформулювати план подальших дій. The paper comprehensively examines the national system of labor inspection, its legal regulation in the legislation of Ukraine, the existing problems and activities of competent state bodies in this field, comparing with foreign experience and standards of the International Labor Organization. The ILO's key regulations in regulating labor inspection and requirements have been identified. The paper defines the tasks, areas of application of the mechanism of labor inspection in Ukraine, analyzes the difference between state and public control, as well as considers the organization and activities of the State Labor Service. In the course of the research, the normative legal acts regulating the mechanism of labor inspection, the procedure for carrying out measures of state supervision (control) in the field of labor were clarified. Based on the materials of case law and statistical data, the main problems in this area were identified, as well as their possible solutions. Particular attention is paid to the study of foreign experience on this issue, an example of which was the model of labor inspection in Poland, studied its structure, organization and competence. Long-term, long-term and annual programs of measures created by the Labor Inspectorate in Poland to ensure an effective system of prevention and prevention of violations of labor legislation are studied in detail. Control programs and other measures are also considered, which are carried out in a coordinated manner in accordance with specific rules, which allow to obtain results and formulate a plan of further actions.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА. FEATURES OF CONCLUDING INTERNATIONAL PARTNERSHIP OF THE ENTERPRISE
  (2022) КОВАЛИК, Оксана Анатоліївна; KOVALYK, Oksana; БІБІК, Дмитро Володимирович; BIBIK, Dmytro
  Основною темою статті є міжнародні партнерські відносини. Будь-яке підприємство, яке виходить на міжнародні ринки, не зможе ефективно здійснювати свою діяльність без укладання партнерських угод з іноземними компаніями. У статті пояснюється, чому укладання є важливим між підприємствами, які саме особливості мають партнерські відносини на міжнародному рівні та які саме пункти особливо повинна містити партнерська угода для застрахування від можливих ризиків. Виявлено, з чого саме починаються міжнародні партнерські відносини та як утримувати міцні стосунки з партнерами протягом усього терміну взаємовідносин між підприємствами. The main topic of the article is international partnerships. Any company that enters international markets will not be able to operate effectively without concluding partnership agreements with foreign companies. The article explains why the conclusion is important between companies, what are the features of partnerships at the international level and what are the points that need to have a partnership agreement to insure against possible risks. It also revealed exactly where international partnerships begin and how to maintain strong relationships with partners throughout the life of the relationship between enterprises. It can be concluded that the main problem of managing international partnerships of the company is multiculturalism. Different cultures of the world, deeply rooted in the minds of people, influence their behavior in business relationships. To minimize conflict, it was found that the leaders of both sides should seek to jointly identify and agree on how to coordinate and adapt actions that are particularly important to the relationship. This requires both sides to work closely together. Thus, international partners must fully agree on the goals of the partnership and the process by which its goals can be achieved.
 • Item
  ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ЯК ФАКТОР ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. INCREASING THE EFFICIENCY OF USING RESOURCES AS A FACTOR OF ENVIRONMENTAL BUSINESS ACTIVITY
  (2022) ГОРОДЕЦЬКА, Тетяна Борисівна; HORODETSKA, Tetiana; БЄЛКІН, Денис Олександрович; BIELKIN, Denys; САТАНЄВСЬКА, Маргарита Миколаївна; SATANIEVSKA, Marharyta
  У сучасних умовах поступового виснаження природних ресурсів саме природний капітал стає головним обмежуючим фактором виробничих систем. Домінуюча тенденція перевищення темпів використання природних ресурсів над темпами зростання обсягів виробництва зумовлюють виключну увагу до необхідності підвищення продуктивності природних ресурсів у вирішенні екологічних проблем і проблем раціонального використання мінерально-сировинної бази країн. Створений в Україні ресурсний потенціал, його унікальність, масштаби освоєння, відповідна інфраструктура об’єктивно зумовлюють у довгостроковій перспективі збереження значної частки мінерально-сировинного комплексу в суспільному виробництві. Неефективність техніко-економічного механізму користування надрами призводить до великих втрат корисних копалин, що зумовлює об’єктивну необхідність формування концептуально нових підходів до раціонального використання природних ресурсів. In modern conditions of gradual depletion of natural resources, natural capital is becoming the main limiting factor of production systems. The dominant trend of exceeding the rate of use of natural resources over the growth rate of production leads to exclusive attention to the need to increase the productivity of natural resources in solving environmental problems and problems of rational use of mineral resources. The resource potential created in Ukraine, its uniqueness, scale of development, relevant infrastructure objectively determine in the long run the preservation of a significant share of the mineral complex in social production. The inefficiency of the technical and economic mechanism of subsoil use leads to large losses of minerals, which makes it objectively necessary to form conceptually new approaches to the rational use of natural resources. Strategic resources are a prerequisite for increasing not only economic but also environmental efficiency: the production of industrial waste is several times lower than from extracted natural raw materials, which creates the preconditions for increasing the profitability of the enterprise. Rational use of natural resources allows to increase volumes production per unit of resource, reduce costs marketable products, expand the market niche of the enterprise and optimize the size of penalties for environmental pollution. It is also crucial solving environmental problems: reducing the area of land that are taken away under dumps; reduction of the volume of stored waste and dustiness of the territory, etc. In view of this, it can be argued that strategic resources produce opportunities for synergy of environmental and economic results through rational use of natural resources. Development and implementation of management decisions aimed at ensuring a balance of resources enterprises is a combined process, which is based on use of various management methods and tools appropriate to the current conditions and development objectives of the entity.
 • Item
  НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДСТАВІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ РИЗИК- МЕНЕДЖМЕНТУ. SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF A MACHINE-BUILDING ENTERPRISE ON THE BASIS OF APPLYING RISK MANAGEMENT TOOLS
  (2022) ПОСОХОВ, Ігор Михайлович; POSOKHOV, Ihor; ЧЕПІЖКО, Олена Володимирівна; CHEPIZHKO, Olena; ПАДАЛКА, Павло Андрійович; PADALKA, Pavlo
  Визначено, що в сучасних умовах розроблення науково-методичних рекомендацій з удосконалення конкурентоспроможності машинобудівного підприємства на підставі застосування інструментів ризик-менеджменту є актуальною проблемою, вирішення якої дозволить підвищити рівень конкурентоспроможності машинобудівних підприємств. Запропоновано науково- методичні рекомендації з удосконалення конкурентоспроможності машинобудівного підприємства на підставі застосування інструментів ризик-менеджменту. The study found that in modern conditions, the development of scientific and methodological recommendations for improving the competitiveness of a machine-building enterprise based on the use of risk management tools is an urgent problem, the solution of which will increase the level of competitiveness of machine-building enterprises. The analysis of scientific publications on risk management at industrial enterprises and scientific and methodological recommendations for improving the competitiveness of a machine-building enterprise based on the use of risk management tools was carried out. Scientific and methodological recommendations for improving the competitiveness of a machine- building enterprise based on the use of risk management tools are proposed. The use of risk management tools to improve the competitiveness of a machine-building enterprise is one of the modern methods that accompany the process of effective use of key competencies to increase the level of competitiveness of machine-building enterprises.