Теоретичні та методологічні проблеми юридичної психології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Методологічні основи психологічного знання.Methodological Foundations of Psychological Knowledge
  (2019) Казміренко, В. О.; Давидова, О. В.; Павленко, Н. Г.; Kazmirenko, V.; Davydova, O.; Pavlenko, N.
  У статті висвітлено результати здійсненого аналізу джерел психології, який засвідчив, що у психології існували й існують чимало напрямів і шкіл, які використовували різні методологічні засади та принципи побудови психологічного знання. Зазначено, що, попри суттєві розбіжності між цими напрямами, школами, концепціями, між ними є і певна схожість – їх творці так чи інакше прагнуть до наукового, об’єктивного пізнання психічної реальності.The results of the analysis of the sources of psychology are presented, which showed that there were and there are many areas and schools in psychology that used various methodological foundations and principles for constructing psychological knowledge. It is noted that despite significant disagreements between these areas, schools, concepts, there is a certain similarity between them – their creators strive to one degree or another for a scientific, objective knowledge of mental reality.
 • Item
  Суспільна свідомість як предмет дослідження юридичної психології . Public Consciousness as a Subject of Research of Legal Psychology
  (2019) Березенко, В. В.; Berezenko, V.
  Метою статті є результати узагальнення наукових поглядів щодо сутності та складових суспільної свідомості, її місця в предметному полі юридичної психології. The purpose article is the result of generalization of scientific views on the essence and constituents of public consciousness. Its place is determined in the subject field of legal psychology. The sources of polarization of the modern Ukrainian society are indicated.