Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Legal basis of confidential cooperation in the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. Правова основа інституту конфіденційного співробітництва в Національному антикорупційному бюро України
  (2022) Kateryniuk, Viktor; Катеринюк, Віктор Вікторович
  The relevance of this study is conditioned upon the fact that special legislation regulating investigative operations, combating organized crime, ensuring the security of people cooperating with law enforcement agencies, adopted in 1992–1994, does not meet the conditions of modern life (liberalization and digitalization of society; changes in the banking and financial sector; ease of crossing borders, etc.), and the challenges facing the law enforcement system (transnational crime; development of technologies that complicate the technical removal of information; use of cryptocurrencies and quasi-money, etc.). The main disadvantage of this legislation is the lack of regulation of confidential cooperation as the main tool for combating crime. Актуальність теми зумовлена тим, що спеціальне законодавство, яке регулює оперативно- розшукову діяльність, боротьбу з організованою злочинністю, забезпечення безпеки осіб, які співпрацюють з правоохоронними органами, прийняте у 1992–1994 роках, не відповідає умовам сучасного життя (лібералізації та цифровізації суспільства; змінам у банківському та фінансовому секторі; легкості перетину кордонів тощо) та викликам, які стоять перед правоохоронною системою (транснаціональна злочинність; розвиток технологій, які ускладнюють технічне зняття інформації; використання криптовалют і квазігрошей тощо). Основним недоліком цього законодавства є неврегульованість конфіденційного співробітництва як основного інструменту боротьби зі злочинністю.
 • Item
  Certain components of the constitutionalization content in the legislative procedure in Ukraine. Окремі складові змісту конституціоналізації законотворчого процесу в Україні
  (2022) Drapiatyi, Bohdan; Драпʼятий, Богдан Євгенович
  The relevance of this study is conditioned upon the need to investigate individual elements of the constitutionalization content in the legislative procedure. Актуальність статті зумовлена потребою в дослідженні окремих елементів змісту конституціоналізації законотворчого процесу.
 • Item
  Current state of social security for employees of the National Police of Ukraine: a literature review. Сучасний стан соціального забезпечення працівників Національної поліції України: огляд літератури
  (2022) Kolotik, Anatolіі; Колотік, Анатолій Сергійович
  The study substantiated the importance and necessity of building an effective social security system for employees of the National Police of Ukraine. Обґрунтовано важливість і необхідність побудови ефективної системи соціального забезпечення працівників Національної поліції України.
 • Item
  Principles of access to justice and guarantees of its implementation in criminal proceedings. Засада доступу до правосуддя та гарантії її реалізації в кримінальному провадженні
  (2022) Kubarieva, Olha; Кубарєва, Ольга Володимирівна; Pertsev, Roman; Перцев, Роман Валерійович
  In the conditions of competition and conflict of criminal proceedings, when the interests of its participants conflict with each other and are directly opposite, the importance of ensuring a real and not a formal mechanism for exercising the right to a fair trial increases. The above indicates the need for an in- depth investigation of the structure and legal guarantees for the proper implementation of the principle of access to justice. В умовах змагальності та конфліктності кримінального провадження, коли інтереси його учасників суперечать один одному та є прямо протилежними, зростає значення забезпечення реального, а не формального, механізму реалізації права на справедливий судовий розгляд. Наведене засвідчує потребу в поглибленому вивченні структури та правових гарантій належної реалізації засади доступу до правосуддя.
 • Item
  Corruption as a threat to human rights and freedoms. Корупція як загроза правам і свободам людини
  (2022) Tymoshenko, Vira; Тимошенко, Віра Іванівна; Bondar, Serhii; Бондар, Сергій Володимирович; Ivanchuk, Nataliіa; Іванчук, Наталія Віталіївна
  This paper considered the essence of corruption, its main manifestations in the modern globalized world and its impact on human rights and freedoms. The article stated the relationship and interdependence between the scale of corruption and the possibility of exercising human rights and freedoms. It was noted that corruption hinders the economic development of Ukraine, adversely affects all spheres of public life, and poses a real threat to the state, society, and every person. Presently, under martial law, corruption is just as dangerous as looting. By stealing budget funds, selling spare parts for military equipment to the aggressor country, and even selling humanitarian aid, corrupt officials actually work for the aggressor, which poses a serious threat to life, health, and other human rights and freedoms. This confirms the relevance of this study. Розглянуто сутність корупції, її основні вияви в сучасному глобалізованому світі та вплив на права і свободи людини. Констатовано взаємозв’язок та взаємозалежність між масштабами корупції та можливістю реалізації прав і свобод людини. Зауважено, що корупція стримує економічний розвиток України, негативно позначається на всіх сферах суспільного життя, становить реальну загрозу державі, суспільству та кожній людині. Нині, в умовах воєнного стану, корупція настільки ж небезпечна, як і мародерство. Розкрадаючи бюджетні кошти, продаючи країні-агресору запчастини для військової техніки, навіть продаючи гуманітарну допомогу, корупціонери фактично працюють на агресора, чим створюють неабияку загрозу життю, здоров’ю, іншим правам і свободам людини. Зазначене підтверджує актуальність статті.
 • Item
  Criminal offences that infringe on the procedure for the execution of court decisions under the legislation of the Republic of Azerbaijan and Ukraine: Issues of legislative regulation. Кримінальні правопорушення, які посягають на порядок виконання судових рішень, за законодавством Азербайджанської Республіки та України: питання законодавчої регламентації
  (2022) Ахмедов, Вусал Алігісмат огли; Ahmadov, Vusal; Вартилецька, Інна Анатоліївна; Vartyletska, Inna
  The relevance of this study is justified by the need to carry out a comparative legal study of the norms that ensure the protection of the interests of justice in the Republic of Azerbaijan and Ukraine in the field of implementation of judicial prescriptions as an important stage of the justice process as a whole. Актуальність статті обґрунтована необхідністю здійснення порівняльно-правового дослідження норм, які забезпечують охорону інтересів правосуддя в Азербайджанській Республіці та Україні у сфері впровадження в життя судових приписів як важливого етапу процесу правосуддя загалом.
 • Item
  General theoretical construction of the mechanism for implementing the defence function of the state: Methodological characteristics. Загальнотеоретична конструкція механізму здійснення оборонної функції держави: методологічна характеристика
  (2022) Саковський, Андрій Анатолійович; Sakovskyі, Andrii; Білозьоров, Євген Вікторович; Bilozorov, Yevhen
  The relevance of the subject under study is conditioned upon the scientific originality and practical significance of the implementation of the defence function of the state in the context of drastic changes in the forms and methods of conducting combat operations in modern wars. At the general theoretical level, the structure of the mechanism for implementing the defence function of the state was analysed and methodological aspects of the correlation of its main elements were highlighted. Актуальність теми дослідження зумовлена науковою новизною та практичною значущістю реалізації оборонної функції держави в умовах кардинальних змін форм і методів ведення бойових дій у сучасних війнах. На загальнотеоретичному рівні проаналізовано структуру механізму здійснення оборонної функції держави та виокремлено методологічні аспекти співвідношення його основних елементів.