ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОВОДЖЕННЯ ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ВІДХОДАМИ. Legal bases of agricultural waste management

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто певні правові засади у сфері поводження з відходами сільськогосподарського виробництва. Визначено, що однією з актуальних проблем є і залишається проблема, пов’язана з інтенсифікацією сільськогосподарського виробництва, розширенням територій сільськогосподарських угідь, що призводить до зростання кількості відходів та їхнього впливу на довкілля. Визначено, що на науковому рівні існування проблем відходів сільськогосподарського виробництва зумовлено низкою причин. Проаналізовано сучасну тенденцію розвитку правового регулювання відходів, яка заснована на уніфікації та внутрішній диференціації окремих понять у сфері поводження з відходами. Встановлено критерії класифікації сільськогосподарських відходів, регламентацію класифікації відходів сільського господарства на правовому рівні. Зауважено на необхідність адаптації національного законодавства про відходи до вимог європейського законодавства в частині прийняття законодавчих актів про управління відходами, проаналізовано законопроекти в зазначеній сфері суспільних відносин. The article considers certain legal principles in the field of agricultural waste management. It is determined that one of the urgent problems is and remains the problem associated with the intensification of agricultural production, expansion of agricultural land, which leads to an increase in the amount of waste and its impact on the environment. It is determined that at the scientific level the existence of problems of agricultural waste is due to a number of reasons. The modern tendency of development of legal regulation of waste which is based on unification and internal differentiation of separate concepts in the field of waste management is analysed. Criteria for classification of agricultural waste, regulation of classification of agricultural waste at the legal level are established. Attention is paid to the need to adapt national legislation on waste to the requirements of European legislation in terms of the adoption of legislation on waste management, analysed bills in this area of public relations.
Description
Keywords
сільськогосподарські відходи, поводження з відходами, від- ходи хімічних засобів захисту рослин, біомаса, непридатні до використання пестициди, інвентаризація місць накопичення відходів, agricultural waste, waste management, waste chemical plant protection products, biomass, unusable pesticides, inventory of waste storage sites
Citation
Collections