ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ «ЗА ДЕМОКРАТІЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО» НА КОНСТИТУЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ДЕМОКРАТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Поступальне зростання впливу «м’якого права» на політичний та правовий розвиток країн європейського континенту є доконаним фактом. Рішення, висновки та рекомендації дорадчих та консультативних органів регіональних міжнародних організацій, зокрема Європейської комісії «За демократію через право», все частіше визначають орієнтири нормотворчої та правозастовної практики сучасних демократичних країн. Надбання Європейської комісії «За демократію через право» має суттєвий вплив на формування не тільки спільних європейських конституційних традицій та практик, але й на конституційний розвиток кожної країни-члена Ради Європи. Оцінка, яку дає актам національного законодавства окремих країн Європейська комісія «За демократію через право», є справжнім індикатором того, чи відповідає обраний шлях конституційного розвитку держави європейським стандартам та цінностям. The steady increase in the influence of soft law on the political and legal development of countries in the European continent is a proven fact. Decisions, conclusions and recommendations of the advisory and consultative bodies of regional international organizations, in particular the European Commission for Democracy through Law, determine the benchmarks for the rule-making and legal practice of modern democratic countries. The achievements of the European Commission for Democracy through Law have a significant impact not only on the formation of common European constitutional traditions and practices, but also on the constitutional development of each member state of the Council of Europe. The assessment given by the Acts of the national legislation of the individual countries by the European Commission for Democracy through Law is a true indicator of whether the chosen path of the constitutional development of the state meets the European standards and values.
Description
Keywords
Венеціанська комісія, Рада Європи, Конституція України, конституційне право, верховенство права, демократія, конституціоналізм, Venice Commission, Council of Europe, Constitution of Ukraine, constitutional law, rule of law, democracy, constitutionalism
Citation
Collections