ТЕОРІЯ СИСТЕМ ЯК ФУНДАМЕНТ ІДЕОЛОГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. SYSTEM THEORY AS THE FOUNDATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IDEOLOGY

Abstract
У рамках теорії систем у статті досліджено соціальну, екологічну і економічну підсистеми. Використовуючи системно- інтегрований підхід в якості інструменту аналізу, визначається, що вивченні зв’язків між елементами, структурами та підсистемами дає саме тій фундамент, на якому ґрунтується ідеологія сталого розвитку. Доцільність виділення саме соціо-еколого-економічних систем, які виступають синонімами поняття регіон або регіональна система і містять три підсистеми: соціальну, екологічну і економічну. До складу зазначених підсистем входять наступні компоненти: населення та його розселення, природно-ресурсна та виробнича складові, інфраструктура тощо. The social, environmental and economic subsystems are investigated in the framework of systems theory. Using a systems- integrated approach as an analysis tool, it is determined that the study of the links between elements, structures and subsystems provides the very foundation on which the ideology of sustainable development is based. The purpose of this article is to use systems theory to ground the ideology of sustainable development in the context of the socio- ecological-economic system.
Description
Keywords
теорія, система, підсистема, фундамент, ідеологія, сталий, розвиток, соціальна, екологічна, економічна, зв’язки, theory, system, subsystem, foundation, ideology, sustainable, development, social, environmental, economic, communication
Citation
Collections