#02/2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ. BASIC APPROACHES TO UNDERSTANDING THE CONCEPT OF THE LEGAL SYSTEM
  (2020) ТАЛИМОНЧИК, Андрій Борисович; TALYMONCHYK, Andrii Borysovych
  У статті проаналізовано методологію дослідження правової системи. Розкрито основні підходи до розуміння поняття правової системи як автономної, цілісної, взаємоузгодженої сукупності правових явищ, метою якої є осягнення суспільних ідеалів-цінностей справедливості, рівності, свободи та гуманізму та досягнення кінцевого результату свого функціону- вання, а зокрема, стану правопорядку. Підтримано позицію видатних науковців, відповідно до якої правова система розгля- дається з позиції тих функцій, які вона виконує, а зокрема, своєї основної функції – правового регулювання. The article analyzes the methodology of the legal system research. The basic approaches to understanding the concept of the legal system as an autonomous, coherent and coherent set of legal phenomena, aiming to comprehend social ideals- values of justice, equality, freedom and humanism and to achieve the end result of its functioning, in particular, the state of law and order. The position of eminent scientists is supported according to which the legal system is considered from the point of view of the functions it performs, and in particular its main function - legal regulation. The legal system is an autonomous, coherent, coherent set of legal phenomena, the purpose of which is to comprehend the social ideals-values of justice, equality, freedom and humanism and to achieve the end result of its functioning, and in particular the state of law and order.
 • Item
  ПРОЦЕСИ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ. MERGER & ACQUISITION IN THE BANKING SECTOR
  (2020) СКАЛОЗУБ, Людмила Миколаївна; SKALOZUB, Liudmyla Mykolaivna
  У статті досліджено сучасний стан ринку угод злиття та поглинання у банківському секторі Європи та України. Розглянуто досвід об’єднання банківських структур, визначено переваги та недоліки укладення угод, наведено чинники, які можуть спонукати до проведення угод стосовно злиття чи поглинання. Здійснено аналіз укладених угод злиття чи поглинання на європейському банківському ринку. Проведено аналіз практики угод зі злиття й поглинання у банківській сфері України. Виявлено, що кризові явища у банківському секторі та економіці України призвели до зменшення зацікавле- ності інвесторів до вітчизняної банківської системи, що свідчить про неможливість збільшення кількості угод злиття та поглинання вітчизняних банківських установ. Nowadays there is a considerable amount of information in the literature about mergers and acquisitions of companies in various business fields which gives the world economy an incentive for mergers and acquisitions of financial institutions – banks, which, having large assets, control economic processes in individual countries. The article examines the current state of the market of mergers and acquisitions in the banking sector of Europe and Ukraine. The experience of merging banking structures is examined, the advantages and disadvantages of concluding agreements are identified, factors that may trigger merger or acquisition agreements are identified.
 • Item
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ. GOVERNING ECONOMIC PROCESSES USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE: CONCEPTUAL FOUNDATION
  (2020) НІКОЛЕНКО, Лариса Анатоліївна; NIKOLENKO, Larysa Anatoliivna
  У статті розглянуто основні напрями розвитку цифрової економіки на шляху удосконалення управління бізнес-проце- сами з використанням сучасних інформаційних технологій. Висвітлено концепцію цифрового забезпечення управління еко- номікою на всіх рівнях господарювання за допомогою розробки рішень інтелектуальної обробки інформації – штучного ін- телекту для управлінсько-облікового персоналу та аудиторів. Доведено, що використання штучного інтелекту призводить до прозорості рішень, довіри клієнтів, конкурентоспроможності та є ключовим фактором в прийнятті виважених управ- лінських рішень. The article describes the main digital economy development directions on the way of improving business processes management by using modern information technologies. The digital economy is evolving at an incredible rate due to its ability to collect, use and analyze vast amounts of information. A common approach to digital management of the economy is based on the informational resources and their organization. Opportunity to combine external and internal economic information sources, the direction of information flows and modern methods of economic management arises because of local and general management goals and objectives. It’s proven that the mature business management approach should be built up while transforming economic enterprise processes. Using artificial intelligence is the key factor in making prudent management decisions and leads to decision transparency and customer trust.
 • Item
  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. THEORETICAL PRINCIPLES OF PERSONNEL MANAGEMENT CONSTRUCTION ENTERPRISES
  (2020) КРАМАР, Олег Михайлович; KRAMAR, Oleh Mykhailovych
  У статті охарактеризовано особливості управління людськими ресурсами. На основі ознайомлення з науковими пра- цями основоположників із даної проблематики виокремлено основні напрями управління персоналом. Розкрито важливі ха- рактеристики аналітичного підходу до управління людськими ресурсами, які відіграють значну роль при інтелектуальному забезпеченні основних напрямів. Відзначено проблемні аспекти, пов’язані з управлінням персоналу будівельних підприємств. Human Resources Management (HRM), managing work and people to achieve their desired goals, is a fundamental activity of any enterprise or organization that employs people. HRM is the basis for their creation and development. There are a number of different HRM styles, ideologies, forms, and methods, but there are no universal models that can improve performance for each enterprise or enhance their relative effectiveness in specific strategic areas, such as the introduction of new production technologies, the use of advertising campaigns. or the purchase of real estate. However, it is impossible to question the necessity of the personnel management process itself, that is, rational attempts to organize work and manage people.
 • Item
  ТЕОРІЯ СИСТЕМ ЯК ФУНДАМЕНТ ІДЕОЛОГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. SYSTEM THEORY AS THE FOUNDATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IDEOLOGY
  (2020) ФІЛІППОВ, Володимир Юрійович; FILIPPOV, Volodymyr Yuriiovych
  У рамках теорії систем у статті досліджено соціальну, екологічну і економічну підсистеми. Використовуючи системно- інтегрований підхід в якості інструменту аналізу, визначається, що вивченні зв’язків між елементами, структурами та підсистемами дає саме тій фундамент, на якому ґрунтується ідеологія сталого розвитку. Доцільність виділення саме соціо-еколого-економічних систем, які виступають синонімами поняття регіон або регіональна система і містять три підсистеми: соціальну, екологічну і економічну. До складу зазначених підсистем входять наступні компоненти: населення та його розселення, природно-ресурсна та виробнича складові, інфраструктура тощо. The social, environmental and economic subsystems are investigated in the framework of systems theory. Using a systems- integrated approach as an analysis tool, it is determined that the study of the links between elements, structures and subsystems provides the very foundation on which the ideology of sustainable development is based. The purpose of this article is to use systems theory to ground the ideology of sustainable development in the context of the socio- ecological-economic system.