Забезпечення права на свободу та особисту недоторканість при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження. Ensuring the right to liberty and security of person in the application of criminal proceedings.

Abstract
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2021. У дисертації сформульовано теоретичні положення та висновки щодо забезпечення права на свободу та особисту недоторканість при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження. З’ясовано стан наукового дослідження забезпечення права на свободу та особисту недоторканість при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження. Проаналізовано низку дисертацій, монографій, наукових публікацій, у яких розкриваються окремі питання досліджуваної проблематики: права людини у кримінальному провадженні, засади кримінального провадження, їх класифікація, місце забезпечення права на свободу та особисту недоторканість у системі засад кримінального провадження, забезпечення права на свободу та особисту недоторканість при застосуванні запобіжних заходів. Констатовано науковий інтерес до проблематики, що вивчається, та наголошено про вагомий внесок дослідників у її розвиток. Обґрунтовано, що потребують окремого наукового вивчення питання забезпечення права на свободу і особисту недоторканість під час застосування не тільки запобіжних заходів, а й інших заходів забезпечення кримінального провадження, дослідження міжнародного і національного законодавства, позицій ЄСПЛ, розкриття змісту та умов правомірного обмеження права на свободу й особисту недоторканість, застосування процесуального примусу під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження та механізму нагляду і контролю. Проаналізовано нормативні положення міжнародних документів, національного законодавства, практики ЄСПЛ, юридичних позицій Конституційного Суду України, що стосуються різних аспектів права на свободу та особисту недоторканість та його реалізації. Встановлено, що національна нормативна база у частині регламентації права на свободу і особисту недоторканість загалом відповідає міжнародним правовим документам, проте у правозастосуванні переважно тлумачиться та орієнтована на застосування запобіжних заходів, пов’язаних з обмеженням свободи, що ми вважаємо звуженим підходом. Обґрунтовано позицію щодо доцільності широкого тлумачення права на свободу і особисту недоторканість як засади кримінального провадження, що стосується і поширюється на всі випадки застосування примусу, а зокрема пов’язані із застосуванням заходів забезпечення кримінального провадження, як одного з виявів примусу. При цьому правомірні випадки обмеження права на свободу і особисту недоторканість вважаємо потрібним тлумачити у вузькому сенсі, тобто у точній відповідності до нормативних приписів, які регулюють такі випадки у межах виконання завдань кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження відрізняються за характером і змістом примусу, його обсягом та умовами застосування, забезпечення права на свободу і особисту недоторканість не залежить від виду заходу забезпечення кримінального провадження та однаково поширюється кожен з них. Таким чином, будь-який захід забезпечення кримінального провадження має застосовуватись із забезпеченням права на свободу і особисту недоторканість як сталої, незмінної умови. Вибір може бути здійснено лише щодо конкретного заходу забезпечення кримінального провадження, який у тій або іншій мірі це право обмежує. Конкретизовано зміст і примусовий характер правомірного обмеження права на свободу та особисту недоторканість під час застосування: запобіжних заходів, пов’язаних і не пов’язаних з обмеженням свободи: особисте зобов’язання, особиста порука, домашній арешт, застава, тримання під вартою, затримання особи; інших заходів забезпечення кримінального провадження: виклик слідчим, прокурором, судовий виклик, грошове стягнення, привід, тимчасове вилучення майна, арешт майна, тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, відсторонення від посади, тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, тимчасовий доступ до речей і документів. Застосування запобіжних заходів обмежує право на свободу і особисту недоторканість у різній мірі та з різною інтенсивністю, що залежать від виду запобіжного заходу та його умов (ступінь і межі заборон). Різноманітність проявів, форм свободи і особистої недоторканості має враховуватись під час застосування запобіжних заходів з метою недопущення необґрунтованого обмеження відповідної конвенційної та національної правової гарантії. Заходи забезпечення кримінального провадження, які не обмежують фізичну свободу людини (у розумінні деяких запобіжних заходів), обмежують інші аспекти свободи і особистої недоторканості. Їх застосування пов’язане із примусом (моральний, психологічний вплив) та/або загрозою застосування більш суворого заходу забезпечення кримінального провадження у випадку невиконання визначених вимог (обов’язків), передбачає встановлення нагляду (контролю) за дотриманням умов того або іншого заходу забезпечення кримінального провадження, впливає на вибір поведінки, спосіб життя, психічні процеси, визначає пріоритет способу дій, визначеного владним суб’єктом, перед думкою суб’єкта, для якого такий спосіб дій визначено. Сутнісні ознаки та зміст прокурорського нагляду дозволяють відмежувати його від судового контролю у головному аспекті: прокурорський нагляд здійснюється протягом усього періоду досудового розслідування та поширюється на всі процесуальні дії і рішення органу досудового розслідування на відміну від судового контролю, що дозволяє завчасно з’ясувати та оцінити потребу у застосуванні того або іншого заходу забезпечення кримінального провадження, або відмовитись від його застосування, що, своєю чергою, пов’язується та визначає ступінь і доцільність обмеження права на свободу й особисту недоторканість у кожному конкретному випадку. Метою судового контролю щодо забезпечення права на свободу і особисту недоторканість під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження є: усунення порушень КПК України, що стосуються процедури застосування заходів забезпечення кримінального провадження; забезпечення свободи та особистої недоторканості особам, щодо яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження; відновлення права на свободу і особисту недоторканість у разі його порушення, неправомірного обмеження. Thesis for a Candidate of Law Degree in Specialty 12.00.09 ‒ Criminal Procedure and Criminalistics; Forensic Examination; Operative and Search Activity. – National Academy of Internal Affairs, Kуiv, 2021. The dissertation formulates a number of theoretical provisions and conclusions on ensuring the right to liberty and security of person in the application of measures to ensure criminal proceedings. The state of scientific research on ensuring the right to liberty and security of person in the application of measures to ensure criminal proceedings has been clarified. A number of dissertations, monographs, scientific publications are analyzed, which reveal some issues of the researched issues: human rights in criminal proceedings, principles of criminal proceedings, their classification, place of ensuring the right to liberty and personal integrity in the system of principles of criminal proceedings, ensuring the right to liberty and personal inviolability in the application of precautionary measures. The scientific interest in the studied issues is stated and the significant contribution of researchers to its development is emphasized. It is substantiated that a separate scientific study of the issue of ensuring the right to liberty and security of person during the application of not only precautionary measures but also other measures to ensure criminal proceedings, study of international and national law, ECtHR positions, disclosure of content and conditions of lawful restriction of the right to liberty and personal inviolability, application of procedural coercion during the application of measures to ensure criminal proceedings and the mechanism of supervision and control. The normative provisions of international documents, national legislation, case law of the European Court of Human Rights, legal positions of the Constitutional Court of Ukraine concerning various aspects of the right to liberty and security of person and its implementation are analyzed. It has been established that the national legal framework for the regulation of the right to liberty and security of person is generally in line with international legal instruments, but law enforcement is mainly interpreted and focused on the application of precautionary measures related to restriction of liberty, which we consider a narrow approach. The position on the expediency of a broad interpretation of the right to liberty and security of person as a principle of criminal proceedings, which applies to all cases of coercion, and in particular related to the application of measures to ensure criminal proceedings as one of the manifestations of coercion. At the same time, we consider it necessary to interpret legitimate cases of restriction of the right to liberty and security of person in a narrow sense, ie in strict accordance with the regulations governing such cases within the scope of criminal proceedings. Measures to ensure criminal proceedings differ in the nature and content of coercion, its scope and conditions of application, ensuring the right to liberty and security of person does not depend on the type of measure to ensure criminal proceedings and each of them applies equally. Thus, any measure to ensure criminal proceedings must be applied with the right to liberty and security of person as a permanent, unchangeable condition. The choice can be made only in relation to a specific measure of criminal proceedings, which to some extent restricts this right. The content and coercive nature of the lawful restriction of the right to liberty and security of person during the application are specified: precautionary measures related to and not related to restriction of liberty: personal obligation, personal bail, house arrest, bail, detention, detention persons; other measures to ensure criminal proceedings: summons by investigator, prosecutor, summons, fine, pretext, temporary seizure of property, seizure of property, temporary restriction on the use of a special right, removal from office, temporary suspension of a judge from administration of justice in connection with bringing to justice criminal liability, temporary access to things and documents. The application of precautionary measures restricts the right to liberty and security of person to varying degrees and with varying intensity, depending on the type of precautionary measure and its conditions (degree and limits of prohibitions). The variety of manifestations, forms of liberty and personal integrity must be taken into account when applying precautionary measures in order to prevent unjustified restrictions on the relevant convention and national legal guarantee. Measures to ensure criminal proceedings that do not restrict a person's physical freedom (in the sense of certain precautionary measures) restrict other aspects of freedom and personal integrity. Their use is associated with coercion (moral, mental influence) and / or the threat of a stricter measure to ensure criminal proceedings in case of non-compliance with certain requirements (duties), provides for the establishment of supervision (control) over compliance with the conditions of a criminal measure. proceedings, influences the choice of behavior, lifestyle, mental processes, determines the priority of the mode of action determined by the subject of power before the opinion of the subject for whom such a course of action is defined. The essential features and content of prosecutorial supervision allow to distinguish it from judicial control in the main aspect: prosecutorial supervision is carried out throughout the pre-trial investigation and extends to all procedural actions and decisions of the pre-trial investigation body, as opposed to judicial control. in the application of a particular measure to ensure criminal proceedings or refuse to apply it, which, in turn, is linked and determines the degree and the expediency of restricting the right to liberty and security of person in each case. The purpose of judicial control over ensuring the right to liberty and security of person during the application of measures to ensure criminal proceedings is: to eliminate violations of the CPC of Ukraine relating to the procedure for applying measures to ensure criminal proceedings; ensuring the freedom and personal inviolability of persons in respect of whom measures are taken to ensure criminal proceedings; restoration of the right to liberty and security of person in case of its violation, unlawful restriction.
Description
Keywords
право на свободу та особисту недоторканість, механізм забезпечення права на свободу та особисту недоторканість, обмеження права на свободу та особисту недоторканість, заходи забезпечення кримінального провадження, запобіжні заходи, прокурорський нагляд, судовий контроль., the right to liberty and security, the mechanism of securing the right to liberty and security, restrictions on the right to liberty and security, criminal proceedings, precautionary measures, prosecutorial supervision, judicial review.
Citation