ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У ст. 360 Угоди про асоціацію визначено, що Сторони розвивають і зміцнюють співробітництво з питань охорони навколишнього середовища й таким чином сприяють реалізації довгострокових цілей сталого розвитку і зеленої економіки. Передбачається, що посилення природоохоронної діяльності матиме позитивні наслідки для громадян і підприємств в Україні та ЄС, зокрема через покращення системи охорони здоров’я, збереження природних ресурсів, підвищення економічної та природоохоронної ефективності, інтеграції екологічної політики в інші сфери політики держави, а також підвищення рівня виробництва завдяки сучасним технологіям. Співробітництво здійснюється з урахуванням інтересів Сторін на основі рівності та взаємної вигоди, а також беручи до уваги взаємозалежність, яка існує між Сторонами у сфері охорони навколишнього середовища, та багатосторонні угоди у цій сфері. Згідно зі ст. 361 Угоди про асоціацію Співробітництво має на меті збереження, захист, поліпшення і відтворення якості навколишнього середовища, захист громадського здоров’я, розсудливе та раціональне використання природних ресурсів і заохочення заходів на міжнародному рівні, спрямованих на вирішення регіональних і глобальних проблем навколишнього середовища, inter alia, у таких сферах, як: a) зміна клімату; b) екологічне управління й аналогічні питання, зокрема освіта і навчальна підготовка, доступ до інформації з питань навколишнього середовища та процесу прийняття рішень; c) якість атмосферного повітря; d) якість води й управління водними ресурсами, включаючи морське середовище; e) управління відходами та ресурсами; f) охорона природи, зокрема збереження і захист біологічного та ландшафтного різноманіття (екомережі); g) промислове забруднення і промислові загрози; h) хімічні речовини; i) генетично-модифіковані організми, в т. ч. у сільському господарстві; j) шумове забруднення; k) цивільний захист, зокрема стихійні лиха й антропогенні загрози; l) міське середовище; m) екологічні збори. Pursuant to Art. 360 of the Association Agreement, the Parties shall develop and strengthen their cooperation on environmental issues, thereby contributing to the long-term objective of sustainable development and green economy. It is expected that enhanced environmental protection will bring benefits to citizens and businesses in Ukraine and in the EU, including through improved public health, preserved natural resources, increased economic and environmental efficiency, integration of environment into other policy areas, and higher production as a result of modern technologies. Cooperation shall be conducted in the best interests of the Parties on the basis of equality and mutual benefit while also taking into account interdependence existing between the Parties in the field of environmental protection and related multilateral agreements. As stated in Art. 361 of the Association Agreement, Cooperation shall aim at preserving, protecting, improving, and rehabilitating the quality of the environment, protecting human health, prudent and rational utilisation of natural resources and promoting measures at international level to deal with regional or global environmental problems, inter alia in the areas of: a) climate change; b) environmental governance and horizontal issues, including education and training, and access to environmental information and decision-making processes; c) air quality; d) water quality and water resource management, including marine environment; e) waste and resource management; f) nature protection, including conservation and protection of bio and landscape diversity (eco-networks); g) industrial pollution and industrial hazards; h) chemicals; i) genetically modified organisms, including in the field of agriculture; j) noise pollution; k) civil protection, including natural and man-made hazards; l) urban environment; m) environmental fees.
Description
Keywords
відходи, побутові відходи, поводження з відходами, євроінтеграція, Угода про асоціацію, імплементація, waste, municipal waste, waste management, European integration, Association Agreement, implementation
Citation
Collections