Теорія та практика реалізації права на компроміс у кримінальному процесі України. Теорія та практика реалізації права на компроміс у кримінальному процесі України.

Abstract
Дисертація є першим в Україні комплексним дослідженням теоретичних і правових основ реалізації права на компроміс у кримінальному процесі, в якому обґрунтовується низка концептуальних для теорії й практики понять, положень, висновків і пропозицій. Визначено основні міжнародно-правові принципи реалізації права на компроміс у кримінальному провадженні та процесуальні гарантії реалізації цього права. Розкрито суть правового конфлікту та обґрунтовано, що кримінально-правовий конфлікт є первинним по відношенню до кримінально-процесуального. Виокремлено ознаки кримінально-процесуального конфлікту та запропоновано його визначення. Розроблено визначення кримінально-процесуального компромісу та права на компроміс у кримінальному процесі. Доведено, що формами реалізації права на компроміс у кримінальному провадженні є: звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим, угоди про примирення та про визнання винуватості, медіація. Обґрунтовано, що в України запроваджено прагматичний тип кримінального процесу. Визначено, що інститут угоди у кримінальному судочинстві можна розглядати з різних позицій, однак, в основі угоди як про примирення, так і про визнання винуватості лежить компроміс. Запропоновано авторське визначення угоди про визнання винуватості та угоди про примирення. Розкрито процедуру імплементації інституту медіації у кримінальне судочинство як одного з перспективних напрямів реалізації права на компроміс сторонами кримінально-правового конфлікту. Аргументовано, що звільнення від кримінальної відповідальності не суперечить засаді презумпції невинуватості та міжнародним стандартам прав людини. Диссертация является первым в Украине комплексным исследованием теоретических и правовых основ реализации права на компромисс в уголовном процессе, в котором обосновывается ряд концептуальных для теории и практики понятий, положений, выводов и предложений. This thesis is the first in Ukraine comprehensive monographic study of theoretical and legal foundations of the right to a tradeoff in a criminal process substantiating a number of concepts, provisions, conclusions, and suggestions conceptual for theory and practice. The key international legal principles of exercising the right to a tradeoff in criminal proceedings and procedural guarantees of exercising this right have been defined.
Description
Keywords
міжнародні стандарти реалізації права на компроміс, кримінально-правовий конфлікт, кримінально-процесуальний конфлікт, кримінально-процесуальний компроміс, право на компроміс, прагматичний тип кримінального процесу,, угода про визнання винуватості, угоди про примирення, звільнення від кримінальної відповідальності, international standards of exercising the right to a tradeoff, criminal-legal conflict, criminal-procedural conflict, criminal-procedural tradeoff, right to a tradeoff, pragmatic type of criminal proceedings, right to a tradeoff, pragmatic type of criminal proceedings
Citation