АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У КОНТЕКСТІ ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. CURRENT ASPECTS OF QUALITY MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF DEEPENING INTEGRATION AND GLOBALIZATION PROCESSES

Abstract
У статті досліджено та обґрунтовано необхідність запровадження системного підходу до раціонального управління якістю як ключового елемента сучасної, ефективної та дієвої системи управління суб’єктом господарювання, з метою покращення фінансово-економічних результатів шляхом виробництва більш високоякісної продукції. Основні системні процеси управління якістю та алгоритм їх втілення розглядаються як надважливі елементи організаційно-економічного механізму функціонування суб’єкта підприємницької діяльності в умовах впливу чинників глобалізації. Здійснено аналіз контролю якості продукції як окремої функції бізнес-процесів управління, ціллю якого є підвищення конкурентоспроможності суб’єкта підприємницької діяльності. Окреслено найбільш привабливі напрями функціонування підприємства стосовно управління якістю продукції в умовах глобалізації. Обґрунтовано короткострокові та довгострокові цілі подальшого розвитку суб’єкта підприємницької діяльності та окреслено шляхи їх досягнення. he paper examines and substantiates the need to introduce a systematic approach to rational quality management as a key element of a modern, efficient and effective management system of the business entity, in order to improve financial and economic results through the production of higher quality products. The main system processes of product quality management and the algorithm of their implementation are considered as the most important elements of the organizational and economic mechanism of functioning of the business entity in the context of globalization. It was determined that in the European integration processes of the quality management system able to ensure the formation of not only a competitive advantage, but also sustainable development. The analysis of product quality control as a separate function of business management processes, the purpose of which is to increase the competitiveness of the business entity.
Description
Keywords
Citation
Collections