Розслідування крадіжок, учинених злочинними групами. Investigation of thefts committed by criminal groups.

Abstract
Дисертацію присвячено комплексному дослідженню актуальних питань розслідування крадіжок, учинених злочинними групами. Висвітлено теоретичні передумови формування криміналістичної характеристики крадіжок, учинених злочинними групами, та її місце в системі криміналістичної методики розслідування злочинів. З’ясовано особливості початкового етапу розслідування крадіжок, вчинених злочинними групами та розроблено організаційно-тактичні засади розшуку викраденого майна. Запропоновано рекомендації щодо обрання тактичних прийомів огляду, допиту потерпілих, свідків і підозрюваних, а також використання спеціальних знань під час розслідування крадіжок, учинених злочинними групами. Диссертация посвящена исследованию актуальных вопросов расследования краж, совершенных преступными группами. The dissertation is devoted to a comprehensive study of topical issues of investigation of thefts committed by criminal groups. Theoretical preconditions for the formation of forensic characteristics of thefts committed by criminal groups and its place in the system of forensic methods of crime investigation are highlighted. The peculiarities of the initial stage of the investigation of thefts committed by criminal groups have been clarified and the organizational and tactical principles of searching for stolen property have been developed. Recommendations for the selection of tactics of inspection, interrogation of victims, witnesses and suspects, as well as the use of special knowledge in the investigation of thefts committed by criminal groups are offered.
Description
Keywords
крадіжка, учинена злочинною групою, спосіб учинення, особа злочинця, особа потерпілого, слідова картина, слідча ситуація, огляд місця події, допит, спеціальні знання, theft committed by criminal group, method of commission, identity of the offender, identity of the victim, trace picture, investigative situation, inspection of the scene, interrogation, special knowledge
Citation