Взаємодія слідчого з експертними підрозділами під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.Interaction of an Investigator with Expert Units during Investigating of Road Code Violations and Traffic Exploitation.

Abstract
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» (081 – Право). – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2021. У дисертації розроблені теоретичні положення та науково обґрунтовані рекомендації щодо взаємодії слідчого з експертними підрозділами під час розслідування порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Проаналізовані наукові праці, у яких досліджувалися питання взаємодії під час розслідування кримінальних правопорушень. Встановлено, що увага вчених здебільшого зосереджувалася на вивченні окремих аспектів взаємодії між слідчим та суб’єктами розкриття й розслідування кримінальних правопорушень, або під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері економіки, проти приватної власності. Питання взаємодії слідчого з експертними підрозділами під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту не були висвітленими на дисертаційному й монографічному рівнях. З’ясовано, що за відсутності в КПК України визначення взаємодії слідчого з іншими суб’єктами кримінальних процесуальних правовідносин, її поняття, принципи й форми реалізації зазначаються в низці підзаконних нормативно-правових актів. Правова основа взаємодії слідчого з експертними підрозділами під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту охоплює нормативні акти, що передбачають: загальні положення діяльності слідчого у кримінальному провадженні; особливості організації взаємодії між слідчим та іншими суб’єктами; окремі аспекти спільної роботи слідчого та експертів у випадках розслідування ДТП. Принципи взаємодії слідчого з експертними підрозділами під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту класифікуються на загальні та окремі. Загальні принципи взаємодії під час розслідування кримінальних правопорушень сформувалися під дією тривалої практики спільної роботи слідчого. Окремі принципи беруть початок із положень нормативно-правових актів, що регулюють кримінальні процесуальні правовідносини та судово-експертну діяльність. Обґрунтовано, що форми взаємодії слідчого з експертними підрозділами пов’язані з формами використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. Констатовано наявність процесуальної та організаційної форми взаємодії слідчого з експертними підрозділами під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Визначено види взаємодії слідчого з експертними підрозділами під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, зокрема у межах процесуальної форми це взаємодія з експертом при проведенні слідчих (розшукових) дій, призначенні та проведенні експертиз, наданні письмових висновків; при організаційній – взаємодія при консультаційній діяльності; взаємообмін інформацією; діяльність із перевірки криміналістичних обліків. З’ясовано, що на початковому етапі розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту взаємодія слідчого із експертами під час огляду місця ДТП дає змогу ефективніше розв’язувати комплекс питань інформаційно-пошукового і організаційного характеру. Така взаємодія характеризується етапністю організації (на підготовчому, робочому та завершальному етапах) та специфікою огляду груп об’єктів: ділянки дороги, де вчинено дорожньо-транспортну пригоду; транспортних засобів; трупа потерпілого; окремих предметів і слідів на місці події. Встановлено, що при взаємодії з експертами під час проведення огляду місця дорожньо-транспортної пригоди в разі зникненні водія, слідчий обстежує сліди, які дають змогу встановити вид і модель транспортного засобу, ідентифікувати його при виявленні, встановити особу водія залишеного транспортного засобу. Запропоновано алгоритм спільних дій слідчого з експертами при виконанні цього завдання. Сформовано криміналістичну рекомендацію, що місце події під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту в разі зникнення водія з місця дорожньо-транспортної пригоди слід оглядати вузловим методом, що полягає у проведенні огляду декількох умовних центрів (вузлів): трупа, транспортного засобу, місць скупчення слідової інформації. Визначено напрями взаємодії слідчого з експертними підрозділами при призначенні і проведенні судових експертиз під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, а саме: розв’язання питання про необхідність проведення експертизи певного виду; вибір експерта; підготовка матеріалів для експертного дослідження; формулювання запитань експертові; роз’яснення й надання допомоги слідчому в оцінці висновку експерта; консультаційно-довідкова допомога експерта слідчому при використанні висновку експерта у кримінальному провадженні. Зроблено висновок, що відповідна взаємодія при призначенні і проведенні експертиз відбувається на етапі призначення судової експертизи, під час безпосереднього експертного дослідження, при оцінці висновку експерта, під час використання висновку експерта у кримінальному провадженні. Запропоновано під час взаємодії слідчого з експертними підрозділами при встановленні водія транспортного засобу, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду та зник з місці події, використовувати криміналістичні обліки та інформаційно-пошукові системи Національної поліції України. До відповідних інформаційних ресурсів належать інформаційні підсистеми «Особа», «Розшук», «ДТП», «Транспортні засоби, що розшукуються», «Гарпун»; трасологічний облік слідів шин транспортних засобів, слідів взуття, облік ідентифікаційних позначень транспортних засобів та реквізитів документів, а також Державний реєстр транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України. Встановлено, що основними тактичними особливостями взаємодії слідчого з експертом при проведенні слідчого експерименту під час розслідування порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту є: підбір і створення умов проведення слідчого експерименту, максимально наближених до тих, при яких сталася ДТП; участь в інструктажі учасників слідчого експерименту з урахуванням його проведення в умовах дорожнього руху; багаторазовість проведення однорідних дослідів та їх серійність, при якій кожна з експериментальних дій проводиться у змінених умовах. Типовими ситуаціями взаємодії слідчого з експертом при проведенні слідчого експерименту під час розслідування порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту є: а) встановлення видимості під час дорожньо-транспортної пригоди, встановлення можливості осліплення; б) встановлення оглядовості; в) встановлення швидкості транспортного засобу; г) визначення часу, необхідного для подолання потерпілим відстані до місця наїзду; д) встановлення можливості водія уникнути дорожньо-транспортної пригоди. Визначені форми й напрями взаємодії слідчого з експертними підрозділами при профілактиці порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Сформована пропозиція відображати встановлені експертом причини та умови порушення правил дорожнього руху, а також розроблені профілактичні рекомендації щодо їх усунення в єдиному за формою документі – супровідному листі. The thesis for the Candidate of Sciences Degree in Legal Sciences in speciality 12.00.09 «Criminal Process and Criminalistics; Forensic Science; Operative and Investigatory Activities» (081 - Law). – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2021. The dissertation deals with development of theoretical approaches and forensic recommendations for interaction among the investigator and expert units during the investigation of violations of traffic safety rules or traffic exploitation. Scientific works that deal with the questions of co-operation offences have been analyzed. It is set that attention of scientists was mostly concentrated on the study of separate aspects of co-operation between an investigator and subjects of investigation, investigation as individual process and prevention criminal offence, or during investigation of criminal offences in the field of economics, against private property. The questions of co-operation of investigator with expert units during investigation of violations in travelling motion safety or exploitation of transport rules remained not lighted up in any dissertation and monographic. It is found out, that in case of absence of CPC in Ukraine in order to determinate the co-operation of investigator with other subjects of criminal judicial legal relationships, its concept, principles and forms of realization are registered in the range of normatively-legal acts. Legal framework of co-operation among investigator and expert units during investigation of violations of safety of travelling motion or exploitation of transport rules embraces normative acts that are provided for: general issues of investigator activity in criminal realization; features of co-operation organization among the investigator and other subjects; different aspects of joint work among investigator and experts in investigation cases. Principles of investigator co-operation with expert units during investigation of safety violation of travelling motion and exploitation of transport vehicles rules have been classified in general and separated. General principles of co-operation during investigation of criminal offences were formed due to the action of the protracted practice of investigator joint work. Separate principles take place from positions of normatively-legal acts that regulate criminal judicial legal relationships and forensic expert activity. It has been stated, that forms of co-operation of investigator with expert units are related to the uses of special knowledge and to the forms in criminal realization. The presence of judicial and organizational form of co-operation of investigator is established by expert units during investigation of violations of safety of travelling motion or exploitation of transport rules. The types of co-operation of investigator are determined by expert units during investigation of violations of safety of travelling motion or exploitation of transport rules, in particular within the limits of judicial form it co-operating with an expert during realization of inquisitional (criminal investigation) actions, setting and realization of examinations, providing written conclusions; at organizational level it is co-operation while consultative activity; exchange of information; activity based on verification of criminalistics accounts. It is found that at the initial stage of the investigation of violations of road safety rules or the operation of transport, the interaction of the investigator with experts during the inspection of the accident scene allows to solve a set of issues of information-search and organizational nature more effectively. Such interaction is characterized by the stage of the organization (at the preparatory, working and final stages) and the specifics of the inspection of groups of objects: the section of the road where the road accident was committed; vehicles; the corpse of the victim; individual objects and traces at the scene. It is established that interacting with experts during the inspection of the place of road accident scene in case of the driver’s disappearance, the main attention of the investigator turns to traces that allow him to establish the type and model of the vehicle, identify it when detected, establish the identity of the driver of the abandoned vehicle. The algorithm of joint actions of the investigator with experts in solving this problem is proposed. A forensic recommendation was formed that the scene of the incident during the investigation of violations of road safety rules or the operation of transport in the event of the disappearance of the driver from the scene of a road accident should be examined with the nodal method, which consists on the inspection of several conventional centers (units) - a corpse, a vehicle, places of aggregation of trace information. The directions of interaction among the investigator and expert units while the appointment and conducting some forensic examinations during the investigation of violations of road safety rules or the operation of transport have been established, namely: solving the issue of the need for examination of a certain type; selection of an expert; preparation of materials for expert research; formulation of questions to the expert; clarification and assistance to the investigator in assessing the expert’s conclusion; consulting and reference assistance of the investigator expert when using the expert’s opinion in criminal proceedings. It is concluded that the appropriate interaction in the appointment and conduct of examinations takes place at the stage of appointment of forensic examination, during the direct expert examination, in the assessment of the expert’s conclusion, while using the expert’s conclusion in criminal proceedings. It has been proposed during the interaction of the investigator with expert units when installing the driver of a vehicle that committed a road accident and disappeared from the scene, to use forensic records and information search system of the National Police of Ukraine. The relevant information resources include information subsystems «Person», «Search», «Accident», «Wanted vehicles», «Harpoon»; trasological accounting of vehicle traces, footprints, registration of vehicle identification marks and document details, as well as the State Register of Vehicles of the Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. It is established that the main tactical features of interaction between the investigator and the expert during the investigative experiment during the investigation of the violation of road safety rules or the operation of transport are: the selection and creation of conditions for the investigative experiment, which are as close as possible to those in which the road accident took place; participation in the briefing of the investigating experiment participants, taking into account its conduct in traffic conditions; repeated homogeneous experiments and their seriousness, in which each of the experimental actions is carried out under changed conditions. Typical situations of interaction between the investigator and the expert while the investigative experiment and the investigation of violations of road safety rules or the operation of transport are: a) the establishment of visibility during a road accident, the establishment of the possibility of blinding; b) installation of visibility; c) setting the speed of the vehicle; d) determination of the time required to overcome the distance to the place of arrival by the victims; e) setting the driver’s ability to avoid a road accident. The forms and directions of interaction of the investigator with expert units in the prevention of violations of road safety rules or the operation of transport have been defined. We have formed the proposal to reflect the reasons and conditions for violation of traffic rules established by the expert, as well as to develop preventive recommendations for their elimination, in a single document in the form of an accompanying letter.
Description
Keywords
взаємодія, взаємодія слідчого з експертними підрозділами, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, форми взаємодії слідчого з експертними підрозділами, види взаємодії слідчого з експертними підрозділами, профілактика дорожньо-транспортних злочинів, interaction, investigator interaction with experts units, violations of traffic safety rules or traffic exploitation, interaction forms of an investigator with experts units, interaction types of an investigator with experts units, prevention of road and traffic accidents
Citation