Показання потерпілого як джерело доказів у кримінальному провадженні. Victim’s testament as a source of evidence in criminal process.

Abstract
У дисертації здійснено комплексне дослідження теоретичних засад і практичних проблем отримання, перевірки та оцінки показань потерпілого як джерела доказів у кримінальному провадженні. Проаналізовано генезу законодавства про потерпілого від злочину та розкрито стан теоретичного розроблення проблематики його показань. Встановлено процедуру набуття особою статусу потерпілого у кримінальному процесі України, розкрито його зміст. Визначено сутність показань потерпілого, їх предмет та види, розкрито порядок отримання показань при проведенні допиту потерпілого на стадіях досудового розслідування та судового розгляду. Охарактеризовано порядок перевірки показань потерпілого, зокрема шляхом проведення за його участю слідчих (розшукових) дій, та їх оцінки щодо належності, допустимості, достатності та достовірності. Сформулювати пропозиції щодо удосконалення кримінального процесуального законодавства в аспекті отримання, перевірки та оцінки показань потерпілого як джерела доказів. В диссертации осуществлено комплексное исследование теоретических основ и практических проблем получения, проверки и оценки показаний потерпевшего как источника доказательств в уголовном производстве. A complex research of theoretical grounds and practical problems of receiving, examination and evaluation of victim’s testament as a source of evidence in criminal process has been done in this research.
Description
Keywords
потерпілий, докази, потерпевший, доказательства, victim, evidence
Citation