ЯКІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
На підставі узагальненого аналізу доктринальних джерел автором здійснено спробу визначити критерії якості адміністративно-процесуального законодавства. До властивостей змістовного аспекту закону, що одночасно виступають й загальними критеріями якості адміністративно-процесуального, віднесено: юридичні, що відображають рівень правових засобів забезпечувати регулю- вання суспільних відносин; логіко-системні, які характеризують певний щабель використання та формулювання законодавчих понять та категорій, послідовність викладу нормативного матеріалу, внутрішню структуру закону тощо; лінгвістичні, що визначають рівень чіткості, стилістики, синтаксису, пунктуації, семантики тексту закону тощо. При цьому зазначено, що окреслені вище властивості (юридичні, логіко-системні, лінгвістичні) окремих законів, якщо їх звести у відповідні групи критеріїв якості законодавства, будуть збірними характеристиками юридичного, логіко-системного та лінгвістичного аспектів якості адміністративно-про- цесуального законодавства в цілому. Based on a generalized analysis of doctrinal sources, the author has attempted to determine the quality criteria of administrative procedure legislation. The properties of the substantive aspect of the law, which at the same time act as general criteria for the quality of administrative procedure, are: legal, reflecting the level of legal means to ensure the regulation of social relations; logical-systemic, describing a certain degree of use and formulation of legislative concepts and categories, the sequence of pre- sentation of the regulatory material, the internal structure of the law, and the like. lin- guistic, defining the level of clarity, style, syntax, punctuation, semantics of the text of the law, and the like. It was noted that the above properties (legal, logical-systemic, linguistic) of indi- vidual laws, if brought together in the relevant groups of criteria for the quality of leg- islation, will be combined characteristics of the legal, logical-systemic and linguistic aspects of the quality of administrative procedure legislation in general.
Description
Keywords
адміністративно-процесуальне законодавство, властивість, ефективність, критерій, якість, administrative procedure legislation, property, efficiency, criterion, quality
Citation
Collections