Психосоматичний статус особи працівника Національної поліції України.Psychosomatic status of officer of National Police of Ukraine.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-01-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2016. У дисертації викладено результати теоретико-прикладного дослідження наукової проблеми, що полягає у висвітленні сутності психосоматичних розладів, визначенні їх специфічності у працівників Національної поліції України, наданні рекомендацій щодо їх профілактики. Визначено основні етапи становлення уявлень про психосоматичний статус особистості. Доведено, що схильність до психосоматичних розладів має нелінійну системно-динамічну детермінованість, відповідно, динаміка особистості залежить не від окремих подій, а від їх сукупності. Обґрунтовано, що дезадаптація психічних процесів в осіб, схильних до психосоматичних розладів, стосується передусім емоційно-когнітивної сфери, що призводить до загального зниження адекватності функціонування психіки та виникнення психічного напруження, зниження ефективності діяльності та її дезінтеграції. Встановлено наявність взаємозв’язків між особливостями психоемоційних функціональних станів та енергетичним потенціалом особистості, що представлена схильністю до дискомфортного самопочуття через знижений настрій, активність, енергійність та схильність до 35 ситуативної тривожності. Виявлено витоки дисгармонійності та внутрішнього конфлікту осіб, схильних до психосоматичних розладів, зумовлені заниженою самооцінкою, незадоволеністю собою загалом, надлишком залежності від оточуючих, суперечливістю реального та ідеального «Я-образу», домінуванням інтрапсихічної спрямованості особистісного реагування, високим рівнем тривожності та схильністю до її соматизації. Надано рекомендації щодо процедури психологічного супроводження працівників Національної поліції України та запропоновано засади медико-психологічного супроводження осіб із психосоматичними розладами.Диссертация на соискание ученой степени доктора психологических наук по специальности 19.00.06 – юридическая психология. – Национальная академия внутренних дел, Киев, 2016. В диссертации изложены результаты теоретико-прикладного исследования научной проблемы, состоящей в освещении сущности психосоматических расстройств, определении их специфичности у сотрудников Национальной полиции Украины, формулировании рекомендаций по их профилактике.PhD thesis in Psychology, specialty 19.00.06 – Legal Psychology. – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2016. Thesis provides results of complex research of scientific issues regarding the essence of psychosomatic disorders, definition of its specific characteristics traced among the officers of National Police of Ukraine and recommendations for prevention.
Description
Keywords
психосоматичний статус, психосоматичні розлади, психічні процеси, емоційно-когнітивна сфера,, ситуативна тривожність, інтрапсихічна спрямованість, соматизація, медико-психологічне супроводження., психосоматический статус, психосоматические расстройства, психические процессы,, эмоционально-когнитивная сфера, ситуативная тревожность, интрапсихическая направленность,, psychosomatic status, psychosomatic disorders, psychic process, emotional and cognitive areas,, situational alertness, intrapsychic personal reactions, somatization, psychological support.
Citation