МЕХАНИЗМ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО. MECHANISM OF THE QUALITY COST ADMINISTRATION SYSTEM

Abstract
Посилення впливу виробничо-господарського механізму (конструкції) на підвищення господарської ефективності процесу виробництва і якості роботи можливо на основі вибору найбільш дієвих шляхів досягнення високих кінцевих результатів національної економічної системи країни. Одним із таких шляхів виступає включення у систему контрольованих параметрів економічних параметрів менеджменту (управління) витрат на якість, використання яких гарантує системі координування якістю вихід у завдане господарське виправдане становище. Коригування витрат на якість полягає у підтримці встановлених пропорцій між витратами на забезпечення якості (на якість) та неузгодженістю показників якості робіт, що досягається контролем за рівнем дефектів, підтриманням певних умов, правил та норм, відповідних оптимальному режиму проведення робіт із забезпечення якості та оптимальною величиною витрат. Процес забезпечення якості заснований на класифікації, представленої колом робіт, спрямованих на забезпечення якості засобів праці, предметів праці, живої праці та інформаційних даних на усіх стадіях виробництва. Методика встановлення витрат заснована на виборі об`єкта калькулювання і калькуляційних одиниць. Подання роботи стосовно забезпечення якості як об`єкта калькулювання, а години роботи або загального обсягу робіт як калькуляційних одиниць дозволяє у потрібний момент представити у вартісному вираженні як процес забезпечення якості загалом, так й витрати на якість по виробу. Рекомендований механізм системи управління витрат у загальному вигляді орієнтований на широке коло підприємств та об`єднань, а його використання дозволяє отримати ефект від мінімізації витрат на якість, а також підвищити якість робіт по забезпеченню якості продукції, тобто безпосередньо сприяти підвищенню ефективності виробництва та якості роботи. Підвищення ефекту за рахунок вирішення завдання системи управління витрат надалі можливе за умови її реалізації на основі теорії квестури, перетворення статичної схеми контролю витрат у динамічну. Strengthening the impact of the production and economic mechanism on increasing the economic efficiency of the production process and the quality of work is possible on the basis of choosing the most effective ways to achieve high end results of the national economic system of the country. One of these ways is the inclusion in the system of controlled parameters of the economic parameters of quality cost management, the use of which guarantees the quality coordination system to reach a given economically justified state. Adjustment of quality costs consists in maintaining the established proportions between the costs of quality assurance (quality) and the mismatch of work quality indicators, which is achieved by controlling the level of defects, maintaining certain conditions, rules and norms corresponding to the optimal mode of work on quality assurance and the optimal value costs. The quality assurance process is based on a classification represented by a range of activities aimed at ensuring the quality of tools, objects of labour, living labour and information data at all stages of the production process. The costing methodology is based on the selection of the costing object and costing units. Representation of work on quality assurance as an object of calculation, and hours of work or total amount of work as calculation units allows at the right time to present in value terms both the quality assurance process as a whole and the cost of quality for the product. The recommended mechanism of the cost management system in general is focused on a wide range of enterprises and associations, and its use allows to obtain the effect of minimizing the cost of quality, as well as improve the quality of work to ensure product quality, ice directly contribute to production efficiency and quality. Increase of economic benefit at the expense of cost control system solutions of the problem in the future is possible if its implementation on the basis of the theory of functional management development, conversion of static model into a dynamic coordination costs.
Description
Keywords
витрати, менеджмент, механізм, система, якість, ціль, aim, function, quality, management, mechanism, spending, system
Citation
Collections