Розслідування торгівлі дітьми або іншої незаконної угоди щодо дитини. Investigation of child trafficking or other illegal agreement on a child.

Abstract
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2021. У дисертації розроблено наукові основи комплексної криміналістичної методики розслідування торгівлі дітьми або іншої незаконної угоди щодо дитини в умовах нового кримінального процесуального законодавства, визначено її місце в системі видових (внутрішньовидових) і позавидових методик, а також структуру криміналістичної характеристики, до якої включено такі елементи: спосіб підготовки, учинення та приховування злочинів; обстановка вчинення та слідова картина; відомості про осіб, які вчинили злочини, злочинні групи та особу дитини-потерпілого (-их). Наголошено, що спосіб як елемент криміналістичної характеристики є переважно повноструктурним елементом, що включає в себе весь комплекс дій злочинців по підготовці, вчиненню та приховуванню слідів злочинного діяння, які охоплюються єдиним злочинним мотивом. Основним елементом підготовки до вчинення цього злочину є пошук потенційних потерпілих, тобто дітей, щодо яких у подальшому можливо вживати заходів, спрямованих на отримання наживи при усиновленні або удочерінні, використанні у жебрацтві, як донорів внутрішніх органів, зйомці відео- і фотоматеріалів порнографічного характеру тощо. Типовими способами вчинення є усиновлення (удочеріння) задля наживи; усі форми сексуальної експлуатації; використання в порнобізнесі; втягнення у злочинну діяльність; використання у збройних конфліктах, виконання дітьми бойових завдань; примусова праця або примусове надання послуг; вилучення органів; проведення дослідів; рабство. Обстановка вчинення злочину обумовлена зниженням ролі морально-етичних цінностей в суспільстві, поширенням алкоголізму та наркоманії, несприятливою обстановкою в сім’ях, домашнім насильством. Слідову картину злочину утворюють джерела криміналістично значущої інформації (матеріальні, ідеальні та електронно-цифрові сліди злочину) про особу злочинця та особу дитини-потерпілої. Залежно від правового статусу жертв-дітей розподілено на групи: діти, факт народження яких не був зареєстрований батьками в органах державної влади, і при цьому вони знаходились на утриманні батьків (діти осіб без визначеного місця проживання, цигани, безпритульні); діти, які були залишені батьками, або батьки яких були позбавлені батьківських прав, і які знаходились на утриманні дитячих будинків або інтернатів; діти, факт народження яких був зареєстрований і які виховувались в малозабезпечених (часто багатодітних) сім’ях, де батьки зловживали алкоголем або вживали наркотичні засоби; діти, батьки яких були введені в оману (як правило, медичним персоналом пологового будинку) шляхом повідомлення про смерть при народженні або про народження мертвого немовляти. Під час розслідування в кримінальних провадженнях про торгівлю дітьми або іншої незаконної угоди щодо дитини визначено перелік обставин, які підлягають обов’язковому встановленню, зокрема: факт учинення торгівлі (передача чи одержання) або вербування, переміщення або переховування дитини, факт учинення торгівлі дітьми, пов’язаний з діями медперсоналу пологових будинків, факт учинення торгівлі дітьми під час порушення порядку усиновлення (удочеріння); коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; обов’язковість встановлення форми вини, мотиву і мети правопорушника (учасників злочинної групи); обставини укладання угоди між покупцем і продавцем дитини, наявність погроз чи тиску з боку покупця; час, місце та спосіб вербування, переміщення, переховування, передача чи одержання дитини; умови оплати за продаж дитини; вік потерпілої дитини, стан здоров’я та загального розвитку дитини; вид та умови експлуатації дитини, її наслідки, чи застосовувались погрози до потерпілого (вид і характер). Систематизовано типові слідчі ситуації, які складаються на початковому етапі розслідування за обсягом і змістом наявної інформації про подію злочину та особу злочинця (підтверджений факт торгівлі дітьми, особа підозрюваного встановлена та затримана; підтверджений факт торгівлі дітьми, особа підозрюваного не встановлена; підтверджений факт торгівлі дітьми, відомості про злочинця є, проте місцезнаходження його невідоме), за джерелами вихідної інформації (досудове розслідування розпочато після безпосереднього виявлення слідчим, прокурором (оперативним підрозділом) обставин, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 149 КК України, або за заявою батьків, законних представників чи інших громадян (родичів)) та запропоновані напрями розслідування й алгоритм проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій за кожною з них. Охарактеризовано типові слідчі версії, що висуваються під час розслідування торгівлі дітьми й стосуються двох основних напрямів: ‒ події, що відбулася: має місце беззаперечний факт торгівлі дітьми; виявлено лише один з епізодів злочинної діяльності, що пов’язана з торгівлею дітьми; має місце торгівля дітьми, пов’язана з вчиненням іншого кримінального правопорушення; має місце вчинення іншого кримінального правопорушення; факт торгівлі дітьми відсутній; ‒ особи злочинця (яка на момент виявлення кримінального правопорушення відома чи невідома): кримінальне правопорушення учинено окремим громадянином чи злочинним утворенням; кримінальне правопорушення учинено раніше несудимою чи судимою особою; кримінальне правопорушення учинено громадянином України, особою без громадянства чи іноземцем. Окреслено напрями вдосконалення міжнародного правового та організаційного забезпечення створення і діяльності спільних слідчих груп для проведення досудового розслідування торгівлі дітьми, учинених на території декількох держав, що передбачають проведення спільних процесуальних дій, обмін оперативною інформацією. Обґрунтовано, що структуру торгівлі дітьми або іншої незаконної угоди щодо дитини становлять: слідчі (розшукові) дії, спрямованість і послідовність яких залежать від ситуації розслідування; негласні слідчі (розшукові) дії в рамках досудового розслідування, які спрямовані на розв’язання пошукових завдань і виконання доручень слідчого. Серед засобів криміналістичної тактики особливе місце належить тактичним прийомам. Важливість їх вибору та визначення черговості застосування залежить від спрямування конкретної слідчої (розшукової) дії чи її окремих етапів, завдань, які бажає досягти слідчий, слідчої ситуації, в якій її проводитимуть. Згідно з вивченими матеріалами слідчої практики встановлено, що найчастіше у кримінальних провадженнях досліджуваної категорії проводяться такі негласні слідчі (розшукові) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж і спостереження за особою, річчю або місцем (візуальне спостереження); обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу; аудіо-, відеоконтроль особи; зняття інформації з електронних інформаційних систем; контроль за вчиненням злочину. Доведено, що найпоширенішою формою застосування спеціальних знань у кримінальних провадженнях, розпочатих у зв’язку з торгівлею дітьми або іншої незаконної угоди щодо дитини, є залучення експерта та проведення експертизи. Зокрема, йдеться про такі: криміналістичні (почеркознавча, технічна експертиза документів; трасологічна, дактилоскопічна; фототехнічна; відео-, звукозапису; матеріалів, речовин і виробів; молекулярно-генетична; комп’ютерно-технічна; психологічна; мистецтвознавча; медичні (експертиза тілесних ушкоджень; експертиза статевих станів. Thesis for a Candidate of Law Degree in Specialty 12.00.09 ‒ Criminal Procedure and Criminalistics; Forensic Examination; Operative and Search Activity. – National Academy of Internal Affairs, Kуiv, 2021. The dissertation deals with the development of scientific basis of a comprehensive forensic methodology of investigation of child trafficking or other illegal agreement on a child under the new criminal procedure legislation, its place in the system of species (intraspecific) and extraspecific methods, as well as the structure of forensic characteristics, which includes the following elements: preparation, commission and concealment of crimes; the situation of the commission and the trace picture; information on the perpetrators, criminal groups and the identity of the child victim (s) are defined. It is emphasized that the method as an element of forensic characterization is mainly a full-fledged element, which includes the whole set of actions of criminals to prepare, commit and hide traces of a criminal act, which are covered by a single criminal motive. The main element of preparation for the commission of this crime is the search for potential victims, ie children for whom further measures can be taken to obtain income from adoption, use in begging, internal donors, video and photographic pornography, etc. Typical ways of committing are adoption for profit; all forms of sexual exploitation; sex industry; involvement in criminal activity; use in armed conflicts, execution of combat missions by children; forced labor or forced provision of services; removal of organs; conducting experiments; slavery. The situation of committing a crime is due to the declining role of moral and ethical values in society, the spread of alcoholism and drug addiction, the unfavorable situation in families, domestic violence. The trace picture of the crime is formed by the sources of criminologically significant information (material, ideal and electronic-digital traces of the crime) about the identity of the offender and the identity of the child victim. Depending on the legal status of child victims, they are divided into groups: children whose birth was not registered by their parents in public authorities, and they were dependent on their parents (children of homeless people, Gypsies, homeless); children who have been abandoned by their parents or whose parents have been deprived of parental rights and who have been dependent on orphanages or boarding schools; children whose birth was registered and who were brought up in low-income (often large) families where parents abused alcohol or used drugs; children whose parents have been misled (usually by the maternity hospital's medical staff) by reporting the death at birth or the birth of a stillborn baby. During the investigation in criminal proceedings on child trafficking or other illegal agreement on a child, a list of circumstances that must be established, in particular: the fact of trafficking (transfer or receipt) or recruitment, transfer or concealment of a child, the fact of child trafficking, related to the actions of maternity hospital staff, the fact of trafficking in children during the violation of the order of adoption; the circle of persons involved in the commission of a criminal offense; the obligation to establish the form of guilt, motive and purpose of the offender (members of a criminal group); the circumstances of the agreement between the buyer and the seller of the child, the presence of threats or pressure from the buyer; time, place and method of recruiting, moving, hiding, transferring or receiving a child; terms of payment for the sale of the child; the age of the victim, the state of health and general development of the child; type and conditions of exploitation of the child, its consequences, whether threats were applied to the victim (type and nature). Typical investigative situations, which are formed at the initial stage of the investigation, systematized by the amount and content of available information about the crime and the identity of the offender (confirmed trafficking in children, the suspect is identified and detained; information about the offender is available, but his location are unknown), according to sources of initial information, the pre-trial investigation was launched after the investigator, prosecutor (operational unit) directly identified the circumstances indicating the commission of a criminal offense under the Article 149 of the Criminal Code of Ukraine or at the request of parents, legal representatives or other citizens (relatives)) and the proposed directions of investigation and the algorithm of investigative (search) actions and covert investigative (search) actions for each of them. Typical investigative versions put forward during the investigation of child trafficking relate to two main areas: ‒ the event that took place: there is an indisputable fact of child trafficking; only one of the episodes of criminal activity related to child trafficking was revealed; there is trafficking in children in connection with the commission of another criminal offense; there is a commission of another criminal offense; the fact of child trafficking is absent; ‒ the person of the offender (who at the time of detection of the criminal offense is known or unknown): the criminal offense was committed by an individual citizen or a criminal entity; the criminal offense was committed by a previously unconvicted or convicted person; the criminal offense was committed by a citizen of Ukraine, a stateless person or a foreigner. The directions of improvement of the international legal and organizational maintenance of creation and activity of joint investigative groups for carrying out pre-trial investigation of trafficking in children made in the territory of several states, providing carrying out of joint procedural actions, an exchange of operative information are outlined. It is substantiated that the structure of child trafficking or other illegal agreement on a child consists of: investigative (search) actions, the direction and sequence of which depend on the situation of the investigation; covert investigative (search) actions in the pre-trial investigation, which are aimed at solving search tasks and carrying out the investigator's instructions. Among the means of forensic tactics a special place belongs to tactics. The importance of their selection and determining the order of application depends on the direction of a particular investigative (search) action or its individual stages, the tasks that the investigator wants to achieve, the investigative situation in which it will be conducted. According to the studied materials of investigative practice, it is established that most often in criminal proceedings of the studied category the following covert investigative (search) actions are carried out: removal of information from transport telecommunication networks and observation of a person, thing or place (visual observation); inspection of publicly inaccessible places, housing or other property of a person; location of the electronic means; audio, video control of the person; removal of information from electronic information systems; control over the commission of a crime. It is proved that the most common form of use of special knowledge in criminal proceedings initiated in connection with child trafficking or other illegal agreement on a child is the involvement of an expert and examination. In particular, these are: forensic (handwriting, technical examination of documents; trasological, dactyloscopic; phototechnical; video, sound recording; materials, substances and products; molecular genetic; computer-technical; psychological; art; medical; (personal injuries examination; examination of sexual assault.
Description
Keywords
діти, торгівля дітьми, незаконна угода щодо дитини, криміналістична характеристика, кримінальне провадження, розслідування, слідча ситуація, слідча (розшукова) дія, негласна слідча (розшукова) дія, спеціальні знання., children, child trafficking, illegal agreement on a child, forensic characteristics, criminal proceedings, investigation, investigative situation, investigative (search) action, covert investigative (search) action, special knowledge.
Citation