Розслідування вбивств осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням їх майном. Investigation into the murders of persons of advanced age and single persons connected with the seizure of their property.

Abstract
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» (081 – Право) – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2017. Підготовка дисертації здійснювалась у Національній академії внутрішніх справ. Захист дисертації відбудеться у Національній академії внутрішніх справ. Дисертація є першим в Україні дослідженням теоретичних засад та практичних питань розслідування вбивств осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням їх майном. У роботі сформульовано та обґрунтовано низку нових положень і висновків, що мають значення для криміналістичної науки, слідчої та судової практики. У дисертації узагальнено результати дослідження вбивств осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням їх майном. Вивчено їх сутність та характерні особливості. Головною метою роботи є розроблення тактичних та організаційних основ розслідування аналізованих кримінальних правопорушень, що зумовило розгляд проблем криміналістичної характеристики, побудови та розв’язання типових слідчих ситуацій і слідчих версій, що виникають на початковому етапі розслідування; особливостей проведення окремих слідчих (розшукових) дій таких як: огляд місця події, допит потерпілих, свідків, підозрюваних, використання можливостей судових експертиз та криміналістичних обліків тощо. Основними структурними елементами способу вчинення вбивств осіб похилого віку та одиноких осіб визначено дії щодо підготовки, вчинення та приховування зазначених злочинів. На основі вивчення практики розслідування даних злочинів встановлено найбільш типові способи їх вчинення, а саме3 нанесення потерпілому пошкоджень тупими, твердими предметами; нанесення потерпілому пошкоджень колючо-ріжучими, рублячими предметами; шляхом нанесення пошкоджень руками і ногами; задушення петлею або шляхом закриття м’яким предметом дихаючих органів (рота і носа); утоплення; введення в організм смертельних ін’єкцій. Визначено криміналістичну класифікацію дій та прийомів щодо приховання вбивств. Розкрито діапазон об’єктів криміналістичного дослідження, на яких залишаються сліди вчинення досліджуваних убивств, роль обстановки, місця та часу вчинення злочинів та їх зв’язки з іншими елементами цієї характеристики; психологічні складові потерпілих осіб похилого віку, що приваблюють злочинців; соціальні, соціально-демографічні та соціально психологічні властивості особи злочинця. Виявлені характерні і стійкі зв’язки між структурними елементами аналізованої групи злочинів. Виокремлено типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування вбивств осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням їх майном, а також запропоновано їх криміналістичну класифікацію на сприятливі та несприятливі, розкриття суті яких, дає можливість більш повно дослідити обставини події. Автором розглянуто рекомендації щодо висунення та перевірки версій під час розслідування вбивств осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням їх майном, обумовлених слідчими ситуаціями. Розглянуто правові й організаційні засади взаємодії слідчого та оперативних підрозділів. Визначено найбільш типові місця події, що підлягали слідчому огляду: домоволодіння потерпілого (будинок, квартира, гараж, город, подвір’я тощо); відкрита місцевість (лісосмуга, лісопосадка, каналізаційні колектори тощо). Визначено особливості проведення огляду місця події під час розслідування таких кримінальних правопорушень. Організаційними й тактичними правилами огляду місця події при розслідуванні злочинів досліджуваної категорії є: невідкладність його проведення, всебічність та повнота; участь спеціалістів; пошук та закріплення негативних обставин; детальна фіксація отриманої інформації4 шляхом протоколювання, фотозйомки та відеозапису; огляд не лише безпосереднього місця виявлення трупа, але і прилеглої до нього території. Встановлено, що у провадженнях про вбивства осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням їх майном, як правило, допиту підлягає дві категорії підозрюваних: особи, що вчинили вбивство з раптово виниклим умислом на заволодіння грошима, золотими виробами, орденами, медалями та іншими цінними речами; особи, що вчинили вбивство похилих та одиноких осіб з метою заволодіння нерухомим майном. В першому випадку слідчий не відчуває особливих труднощів під час допиту таких осіб, оскільки останні зазвичай зловживають алкогольними напоями та наркотичними засобами, ведуть асоціальний образ життя і не відрізняються кмітливістю і певними розумовими здібностями. Найбільшою складністю характеризується допит другої категорії осіб, серед яких зустрічаються юристи, ріелтори, працівники житлових організацій, працівники правоохоронних органів та ін., які вчинили злочин обдумано, завчасно сплановано і тому до слідчої дії у цьому разі необхідно ретельно готуватись і планувати. Зазвичай такий допит здійснюється у конфліктних ситуаціях. Розкрито особливості призначення судово-медичної експертизи, комплексної судово-медичної та судово-хімічної експертизи, експертизи біологічних об’єктів, пожежно-технічної, портретно-криміналістичної, почеркознавчої, авторознавчої та техніко-криміналістичної експертизи документів. Окреслено можливості криміналістичних обліків при розслідуванні досліджуваних злочинів. Thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.09 «Сriminal procedure and criminalistics; judicial expertise; operational search activity» (081 - Law). – National academy of internal affairs. – Kyiv, 2017. The thesis was written at National academy of internal affairs. The dissertation defense will be held at National academy of internal affairs. The thesis is the first in Ukraine study of the theoretical foundations and practical questions of the methodology for investigating the murders of the elderly and lonely people connected with the seizure of their property. A number of new provisions and conclusions relevant to forensic science, investigative and judicial practice have been formulated and substantiated. The thesis summarizes the results of a study of the murders of the elderly and lonely people connected with the seizure of their property. Their essence and characteristic features are studied. The main goal of the work is the development of tactical and organizational bases for the investigation of the criminal offenses in question, which led to the consideration of problems of forensic characteristics, the construction and solution of typical investigative situations and investigative versions that arise at the initial stage of the investigation; peculiarities of carrying out separate investigative (search) actions such as: inspection of the place of the subunit, questioning of victims, witnesses, suspects, use of the opportunities of forensic experts and forensic accounts, and the like. The main structural elements of the way of committing murders of the elderly and lonely people are defined actions for the preparation, commission and concealment of these crimes. Based on the study of the practice of investigating these crimes, the most typical ways of committing them have been established: damage to the victim with blunt, hard objects; damage to the injured by piercing-cutting, chopping objects; by 6 causing damage to the hands and feet strangulation loop or by closing the soft object of breathing organs (mouth and nose); drowning; introduction of lethal injections into the body. The criminalistic classification of actions and methods for concealing the murder is defined. A range of forensic research objects is revealed, on which traces of murders remain, the role of the situation, the place and time of committing crimes and their connection with other elements of this characteristic; psychological components of the affected elderly, attract criminals; social, socio-demographic and socio-psychological characteristics of the perpetrator. Identified and stable links between the structural elements of the group of crimes under consideration. Typical investigative situations of the initial stage of the investigation of the murders of the elderly and lonely persons related to the seizure of their property were singled out, and their criminalistic classification was suggested to be favorable and unfavorable, the disclosure of which provides an opportunity to more fully examine the circumstances of the incident. The author examined recommendations on nominating and verifying versions in the investigation of murders of elderly and lonely people connected with the seizure of their property, conditioned by investigative situations. The legal and organizational bases for interaction between the investigator and the operational units are examined. The most typical places of the incident subject to the investigative review are identified: the victim's home (house, apartment, garage, garden, yard, etc.); open area (forest belt, plantation, sewer, etc.). The specifics of the inspection of the scene of the incident in the investigation of such violations are specified: Specific organizational and tactical rules for inspecting the scene of an investigation in the investigation of crimes of the category under investigation are: the urgency of its conduct, the comprehensiveness and completeness; participation of specialists; search and consolidation of negative circumstances; detailed recording of the received information by recording, photographing and video recording; The review not only of the immediate location of the corpse detection, but also of the adjacent territory.7 It is established that in the processes of killing of elderly people and single persons connected with the seizure of their property, two categories of suspects are usually interrogated: a person who committed murder with a sudden intention to take possession of money, gold products, orders, medals and other valuable things; a person who committed murder of elderly and lonely persons with the purpose of acquisition of immovable property. In the first case, the investigator does not experience any special difficulties during the interrogation of such persons, since the latter usually abuse alcoholic beverages and narcotic drugs, lead an antisocial way of life and do not differ in intelligence and certain mental abilities. The most difficult is the interrogation of the second category of persons, among whom are lawyers, realtors, workers of housing organizations, law enforcement officers, etc. Those who committed the crime deliberately planned in advance, and therefore, in this case, the investigation should be carefully prepared and planned. Usually such interrogation is carried out in conflict situations. The features of the appointment of forensic medical examination, complex forensic medical and forensic examination, examination of biological objects, fire technical, portrait-forensic, hand-written, autoregressive and technical-forensic examination of documents are disclosed. The possibilities of forensic records in investigation of investigated crimes are determined.
Description
Keywords
вбивства, особи похилого віку, одинокі особи, кримінальне провадження, криміналістична характеристика, пізнавальна діяльність, початковий етап розслідування, слідчі ситуації, слідчі версії, слідчі (розшукові) дії, судова експертиза, взаємодія, криміналістичні обліки., murders, elderly people, single persons, criminal proceedings, forensic characterization, forensic methodology, initial stage of investigation, investigative situations, investigative versions, investigation actions, forensic examination, interaction, forensic records.
Citation