Науково-технічна діяльність: деякі питання інформаційного забезпечення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуті основні нормативні документи, що регламентують інформаційну сферу в державі, та визначено, що інформація так само, як і науково- технічна інформація відіграє ключове значення у проведенні наукової і науково-технічної діяльності. Зазначено, що інформація і науково-технічна інформація та її аналіз з подальшим прийняттям відповідного рішення щодо проведення науково-технічних розробок та досліджень виступає як елемент основного принципу управління якістю науково-технічної діяльності. Наведена класифікацію інформаційного забезпечення науково-технічних розробок та досліджень.В статье рассмотрены основные нормативные документы, регламентирующие информационную сферу в государстве, и определено, что информация так же, как и научно-техническая информация играет ключевое значение в проведении научной и научно-технической деятельности. Указано, что информация и научно-техническая информация и ее анализ с последующим принятием соответствующего решения о проведении научно-технических разработок и исследований выступает как элемент основного принципа управления качеством научно-технической деятельности. Приведена классификация информационного обеспечения научно-технических разработок и исследований.Paper studies the main nonnative documents regulating the infoimation sphere in the state, and determines that the information as well as scientific and technical information plays the key role in scientific and scientific-technical activities. It is stated that infoimation, scientific and technical information and its analysis with the subsequent adoption of the relevant solution on carrying out scientific and technical developments and researches is an element of the basic principle of quality management of scientific and technical activities. Classification of an information support of scientific and technical developments and research is done.
Description
Keywords
інформація, наукова діяльність, науково-технічна діяльність, науково-дослідна робота, дослідно-конструкторська робота, информация, научная деятельность, научно-техническая деятельность, научно-исследовательская работа, опытно-конструкторская работа, information, scientific activity, scientific and technical activities, research work, experimental development work
Citation
Collections