КОДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ РСР ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 1984 Р.: ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто історичні передумови та суспільно-правові причини кодифікації законодавства про адміністративну відповідальність в Українській РСР, що мала наслідком прийняття Кодексу про адміністративні правопорушення 1984 р. Досліджено корені Кодексу УРСР про адміністративні правопорушення 1984 р., які сягають дореволюційних часів, адже в умовах Австро- Угорщини і Російської імперії розроблялися перші концепції проступків у межах теорії поліцейського права. Здобутки тієї історичної доби протягом тривалого часу не були затребуваними радянською юриспруденцією, яка займалася нормативним забезпеченням тоталітаризму та посиленням репресивної функції держави. The attention was devoted to the roots of Code of the Ukrainian SSR on administrative offenses 1984 year that reached revolutionary times in the conditions of Austro-Hungary and Russian Empire were developed the first concepts of misconduct within the theory of police law. The achievements of that historical time for a long time were not claimed by soviet jurisprudence that was engaged in the normative provision of totalitarianism and the strengthening of the repressive function of the state.
Description
Keywords
кодифікація адміністративного законодавства, адміністративні правопорушення, адміністративно-деліктні відносини, правові норми про адміністративну відповідальність, Кодекс УРСР про адміністративні правопорушення 1984 р., codification of administrative law, administrative offenses, administrative-tort relations, legal rules on administrative liability, Code of the Ukrainian SSR on administrative offenses 1984 year
Citation
Collections