Щодо необхідності вдосконалення положень про заповіт з умовою. On the necessity of improvement of the provisions of the will under the condition

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-03-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджено сутність заповіту з умовою як самостійного виду заповіту. Мета дос-лідження – проаналізувати особливості спадкування за заповітом з умовою; визначити проблеми, які виникають у сфері правового регулювання спадкування за заповітом з умовою, та запропонувати шляхи їх вирішення. Наукова новизна. Звернено увагу на необ-хідності вдосконалення чинного законодавства, яке визначає права заповідача та спад-коємців за таким заповітом. Заповідач може обумовити виникнення права на спадкування у особи, яка призначена у заповіті, наявністю певної умови, як пов'язаної, так і не пов'яза-ної з її поведінкою, однак при цьому сьогодні умова, визначена у заповіті, вже має існува-ти на час відкриття спадщини, а це не відповідає певною мірою інтересам спадкоємців та іноді й самого заповідача. Проаналізовано умову, яка може бути вказана у заповіті як під-става для отримання спадщини. Умова, вказана у заповіті, може бути пов’язана з певними діями чи подіями. Зазначено, що існують умови заповіту, для виконання яких необхідно витратити певний час (народити дитину, закінчити навчальний заклад тощо). Оскільки такі умови, а також подібні до них об’єктивно не можуть залежати від спадкоємця, то зму-шують його просто пасивно спостерігати, а це, своєю чергою, не дає змоги в подальшому виконати волю заповідача. Як висновок, у статті наголошується на доцільності передбачи-ти законодавством, що «умова, визначена в заповіті, повинна настати протягом строку, встановленого для прийняття спадщини», а не вже існувати на час відкриття спадщини. А також пропонується передбачити, що «заповідач у заповіті може визначити строк, у межах якого спадкоємець може виконати умову заповіту. Цей строк не може перевищувати п’яти років». This article is concerned on the study of essence of the will under the condition as an independent type of the will. The aim of the research is to analyze the peculiarities of inheritan-ce by the will under the condition, to define problems arising in the sphere of legal regulation of inheritance by the will under the condition and to suggest ways of their solving. Scientific novel-ty. An attention has been paid to the necessity of improvement of current legislation defining the rights of testator and heirs by the will. Testator can provide to the emergence of the right to inherit from a person designated by the will a certain condition both related and unrelated to this person’s behavior. Nowadays a condition (if designated by the will) must exist by the time of the opening of the will, and this does not correspond to some extent to the interests of the heirs (and sometimes the testator himself/herself). A condition designated by the will as a ground of inheritance has been analyzed. It has been established that such condition may be related to certain actions or events. It has been stated that there are some conditions of the will which demand some time to be fulfilled (to have a baby, to graduate from educational establis-hment etc.). Such and similar conditions objectively cannot depend on testator; consequently, this forces the testator just passively watch and therefore does not allow to carry out the testa-tor’s will in future. As a conclusion, it has been stressed in the article on the practicability to sti-pulate in the legislation that condition designated by the will must occur within the period pres-cribed for acceptance of the inheritance, but not exist by the time of the opening of the will. Similarly it has been suggested to stipulate that testator may determine the period in the will within which the heir may fulfill the condition of the will; such period may not exceed 5 years.
Description
Keywords
заповідач, спадкоємець, заповіт з умовою, умова заповіту,, спадщина, testator, heir, will under the condition, condition of the will, heritage
Citation
Collections