Плюралізм інтерпретацій поняття безпеки в соціально-гуманітарних науках.Pluralism of Interpretations of the Concept of Security in Socio-Humane Sciences

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглянуто варіанти інтерпретацій поняття безпеки в таких соціальногуманітарних науках, як соціологічні, політичні, економічні, психологічні та деяких інших, здійснено їх порівняльний аналіз, на підставі чого виявлено загальне та відмінне між ними, зʼясовано причини і фактори, що зумовлюють доцільність як загального, так й особливого для споріднених наук та своєрідного для кожної з них. Визначено, що плюралізм інтерпретацій поняття безпеки в соціально-гуманітарних науках зумовлений: обʼєктивною складністю безпеки як феномену дійсності; її звʼязками з різними природничими, технічними, соціальними явищами та процесами; особливостями осмислення поняття «безпека» в різних соціально-гуманітарних науках; проблемами формування як міждисциплінарного його визначення, так і загального тлумачення в межах окремих наук. У сфері соціологічних наук більшість учених тяжіє до інтерпретації соціальної безпеки в контексті розвитку і стабільності соціального життя.The article analyzes the variants of interpretations of the notion of security in such social and humanitarian sciences as sociological, political, economic, psychological and some others, makes their comparative analysis on the basis of which we revealed common and distinct features between them, analyzed the reasons and factors that make the feasibility of both general and special for related sciences and peculiar for each of them. It is emphasized that the plurality of interpretations of the notion of security in social sciences and humanities is due to: the objective complexity of security as a phenomenon of reality; its connections with various natural, technical, social phenomena and processes; peculiarities of comprehension of the notion of security in various social sciences and humanities; the problems of forming both an interdisciplinary definition of it, and a general understanding within the boundaries of individual sciences. In the field of sociological sciences, most scholars tend to interpret social security in the context of development and stability of social life.
Description
Keywords
безпека, соціальна безпека, політична безпека, економічна безпека, security, social security, political security, economic security
Citation