Криміналістична характеристика та початковий етап розслідування незаконного позбавлення волі або викрадення людини . Forensic characteristics and the initial stage of the investigation of illegal imprisonment or kidnapping.

Abstract
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2021. У роботі комплексно досліджено способи підготовки, безпосереднього вчинення та приховування незаконного позбавлення волі або викрадення людини, особу злочинця, потерпілого, типові сліди, місце та час вчинення злочину. Розкрито особливості виявлення кримінальних правопорушень цієї категорії, типові слідчі ситуації, слідчі версії, програми дій слідчого на початковому етапі розслідування незаконного позбавлення волі або викрадення людини, особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами у процесі цієї діяльності. Сформульовано рекомендації щодо тактики проведення слідчих (розшукових) дій, а також використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, передбачених ст. 146 КК України. Сформовано основи видової методики розслідування незаконного позбавлення волі або викрадення людини, розроблено пропозиції щодо удосконалення законодавства. Dissertation for obtaining scientific degree of Candidate of Law in specialty 12.00.09 – criminal process and criminalistics; forensic examination; operational and investigative activities. – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2021. The paper comprehensively investigates the methods of preparation, direct commission and concealment of illegal imprisonment or kidnapping, identity of the offender, victim, typical traces, place and time of the crime. Features of detection of criminal offenses of this category, typical investigative situations, investigative versions, programs of actions of the investigator at the initial stage of investigation of illegal imprisonment or kidnapping, features of interaction of the investigator with operational divisions in the course of this activity have been revealed. Recommendations on the tactics of investigative (search) actions, as well as the use of special knowledge in the investigation of crimes under Art. 146 of the Criminal Code of Ukraine have been formulated. Based on this of the specific method of investigation of illegal imprisonment or kidnapping have been formulated and proposals for improving legislation have been developed.
Description
Keywords
незаконне позбавлення волі, викрадення людини, криміналістична характеристика, основи методики розслідування, початковий етап розслідування, особа злочинця., unlawful deprivation of liberty, kidnapping, forensic characteristics, basics of investigation methodology, initial stage of investigation, offender identity.
Citation