Проблема визначення обмежень у сфері медіації.The Problem of Determining Mediation Restrictions

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
На основі аналізу наукових поглядів учених і норм чинного законодавства України проаналізовано обмеження у сфері медіації. Наголошено, що низка обмежень у правовідносинах з приводу медіації пов'язані з правовим статусом їх центрального суб’єкта – медіатора. Ідеться, передусім, про обмеження, пов'язані з набуттям такого статусу. Зазначено, що сторони знаходять шлях вирішення спору самостійно, а медіатор лише організовує процес переговорів, знімає емоційне напруження, фокусує увагу сторін на інтересах, долає психологічний бар’єр, який перешкоджає прийняттю спільного рішення, сприяє налагодженню діалогу та встановленню партнерських відносин між сторонами. Сформульовано висновок, згідно з яким встановлення чітких обмежень у сфері медіації, подальше їх законодавче закріплення сприятимуть більш ефективному захисту прав, свобод та інтересів суб’єктів цих правовідносин. Такими обмеженнями запропоновано вважати сукупність умов, які шляхом їх нормативного закріплення визначають взаємозв’язок дозволів і заборон, що застосовуються до правого статусу суб’єктів медіації задля охорони й захисту їхніх прав, свобод та інтересів, недопущення їх протиправного порушення. Виокремлено основні обмеження у сфері медіації, зокрема щодо: категорії правових конфліктів, відносно яких може бути застосована медіація (неможливість укладання угоди про примирення); часових меж проведення медіації; набуття особою правового статусу медіатора (правосуб’єктність медіатора); функціонування інституту професійної таємниці медіатора.The purpose of the article is to identify and address mediation constraints. On the basis of the analysis of scientific views of scientists and norms of the current legislation of Ukraine, restrictions on mediation are defined and considered. It is stressed that a number of limitations in legal relations concerning mediation is related to the legal status of their central subject – the mediator. First of all, we are talking about the limitations associated with gaining this status. It is substantiated that such restrictions may be of a diverse nature, but will always be related to the legal status of legal entities in the field of mediation. It is noted that the parties themselves find the way to resolve the dispute, and the mediator only organizes the process of negotiations, removes emotional stress, refocusing the attention of the parties from the point of view of interests, removes the psychologicalstructures and other barriers that prevent the adoption of joint decision by the parties, facilitates dialogue and partnerships relations between the parties. It is concluded that the establishment of clear restrictions in the field of mediation, their further proper legislative consolidation should contribute to more effective protection of the rights, freedoms and interests of data subjects of legal relations. Under such restrictions, we propose to understand a set of conditions that through their normative fixing determine the interconnection of permissions and prohibitions applicable to the right status of mediation actors in order to protect and protect their rights, freedoms and interests, and prevent their unlawful violation. As the main restrictions that exist in the field of mediation today, the following can be called: regarding the category of legal conflicts in relation to which mediation may be applied (impossibility of concluding an agreement on reconciliation); regarding time limits for mediation; associated with the acquisition of a personʼs legal status of the mediator (the legal personality of the mediator); concerning the functioning of the mediator professional secrecy institute.
Description
Keywords
обмеження, сфера праці, медіація, законодавство, захист, права, свободи, інтереси, суб’єкт правовідносин, restriction, sphere of work, mediation, legislation, protection, rights, freedoms, interests, subject of legal relations
Citation