Теоретичні та історичні аспекти правознавства

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Проблема визначення обмежень у сфері медіації.The Problem of Determining Mediation Restrictions
  (2018) Супрун, Г. Б.; Suprun, H.
  На основі аналізу наукових поглядів учених і норм чинного законодавства України проаналізовано обмеження у сфері медіації. Наголошено, що низка обмежень у правовідносинах з приводу медіації пов'язані з правовим статусом їх центрального суб’єкта – медіатора. Ідеться, передусім, про обмеження, пов'язані з набуттям такого статусу. Зазначено, що сторони знаходять шлях вирішення спору самостійно, а медіатор лише організовує процес переговорів, знімає емоційне напруження, фокусує увагу сторін на інтересах, долає психологічний бар’єр, який перешкоджає прийняттю спільного рішення, сприяє налагодженню діалогу та встановленню партнерських відносин між сторонами. Сформульовано висновок, згідно з яким встановлення чітких обмежень у сфері медіації, подальше їх законодавче закріплення сприятимуть більш ефективному захисту прав, свобод та інтересів суб’єктів цих правовідносин. Такими обмеженнями запропоновано вважати сукупність умов, які шляхом їх нормативного закріплення визначають взаємозв’язок дозволів і заборон, що застосовуються до правого статусу суб’єктів медіації задля охорони й захисту їхніх прав, свобод та інтересів, недопущення їх протиправного порушення. Виокремлено основні обмеження у сфері медіації, зокрема щодо: категорії правових конфліктів, відносно яких може бути застосована медіація (неможливість укладання угоди про примирення); часових меж проведення медіації; набуття особою правового статусу медіатора (правосуб’єктність медіатора); функціонування інституту професійної таємниці медіатора.The purpose of the article is to identify and address mediation constraints. On the basis of the analysis of scientific views of scientists and norms of the current legislation of Ukraine, restrictions on mediation are defined and considered. It is stressed that a number of limitations in legal relations concerning mediation is related to the legal status of their central subject – the mediator. First of all, we are talking about the limitations associated with gaining this status. It is substantiated that such restrictions may be of a diverse nature, but will always be related to the legal status of legal entities in the field of mediation. It is noted that the parties themselves find the way to resolve the dispute, and the mediator only organizes the process of negotiations, removes emotional stress, refocusing the attention of the parties from the point of view of interests, removes the psychologicalstructures and other barriers that prevent the adoption of joint decision by the parties, facilitates dialogue and partnerships relations between the parties. It is concluded that the establishment of clear restrictions in the field of mediation, their further proper legislative consolidation should contribute to more effective protection of the rights, freedoms and interests of data subjects of legal relations. Under such restrictions, we propose to understand a set of conditions that through their normative fixing determine the interconnection of permissions and prohibitions applicable to the right status of mediation actors in order to protect and protect their rights, freedoms and interests, and prevent their unlawful violation. As the main restrictions that exist in the field of mediation today, the following can be called: regarding the category of legal conflicts in relation to which mediation may be applied (impossibility of concluding an agreement on reconciliation); regarding time limits for mediation; associated with the acquisition of a personʼs legal status of the mediator (the legal personality of the mediator); concerning the functioning of the mediator professional secrecy institute.
 • Item
  Методологічні засади дослідження кримінальної відповідальності за погрозу або насильство щодо журналіста.Methodological rounds of research of Criminal responsibility for Threat or Violence Against a Journalist
  (2018) Бондпрчук, А. С.; Bondarchuk, A.
  Проаналізовано сучасні підходи до методологічних засад дослідження погрози або насильства щодо журналіста. Вивчено різні наукові позиції стосовно зазначеної проблеми. На підставі цього встановлено систему методів, прийомів і засобів наукового пізнання, які утворюють комплекс раціональних шляхів, засобів і форм руху мислення від незнання до знання, від припущення до істини, від конкретного до абстрактного, від одиничного до узагальненого, від явища до сутності. Під час вибору методів дослідження було враховано передусім специфіку об’єкта дослідження. Виконання поставлених завдань здійснено за допомогою системи загальнофілософських, загальнонаукових і спеціальних методів. азначені методи наукового дослідження використано у взаємозв’язку, що сприяло здійсненню всебічного аналізу, обґрунтуванню теоретичних висновків і практичних рекомендацій з питань кримінальної відповідальності за погрозу або насильство щодо журналіста.The modern approaches to the methodological principles of research of threat or violence against a ournalist have been analyzed. ifferent scientific positions onto mentioned problem have been studied. n the basis of this, a system of methods and means of scientific research has been defined and is represented by a set of rational ways, means and forms of thinking – from ignorance to knowledge, from assumptions to truth, from concrete to abstract, from individual to general, from phenomena to essence. hile choosing research methods, first and foremost, the specifics of obect of research have been taken into account. The set tasks have been completed on the basis of general philosophical, scientific and special methods.
 • Item
  Міждисциплінарні та філософські підходи до інтерпретації поняття «безпека».Interdisciplinary and Philosophical Approaches to the Interpretation of the Concept of «Security»
  (2018) Тихомиров, Д. О.; Tykhomyrov, D.
  Констатовано наявність множинності підходів до інтерпретації поняття безпеки. Висвітлено результати їх аналізу та систематизації. Обґрунтовано плюралізм тлумачення цього поняття, виокремлено підходи вчених до розв’язання проблем безпеки в контексті формування її міждициплінарного поняття шляхом: 1) систематизації дисциплінарних трактувань безпеки, з’ясування спільного та відмінного між ними, подальшого розроблення теорії безпеки (теорії національної безпеки, інституційної теорії безпеки тощо); 2) дослідження проблем сутності безпеки, що притаманно її філософському осмисленню (висвітлення сутності безпеки через природу речей, категорії існування або відображення, аксіологічний підхід); 3) прийняття за основу найбільш уживаного в науковому та законодавчому полі тлумачення безпеки; 4) утворення та розроблення безпекознавства як соціально-гуманітарної науки, основним предметом дослідження якої є безпека в усіх аспектах її вияву. Обґрунтовано багатоаспектність філософського пізнання безпеки, доцільність розмежування філософського підходу та галузевих філософських засад інтерпретації безпеки. Здійснено порівняльний аналіз інтерпретацій поняття «безпека» у філософських науках, виокремлено онтологічні, гносеологічні, аксіологічні й інші аспекти філософського тлумачення цього поняття.The article points to the complexity of the notion of security and the existence of a plurality of approaches to its interpretation, even within one of the research areas. The results of the analysis and systematization of scientific interpretations of the concept of «safety» are described, pluralism and multiplicity of its understanding are substantiated, scientistsʼ approaches to solving security problems in the context of the formation of its interdisciplinary concept are based on: 1) systematization of disciplinary understanding of safety, finding out the general and distinct of them, further developing the theory of safety (national safety theory, institutional safety theory); 2) studying the essence of safety, inherent in its philosophical comprehension (disclosure of the essence of safety through the nature of things, categories of existence or reflection, axiological approach); 3) adoption of the most widely used scientific and legislative understanding of safety; 4) formation and development of safety science as a social and humanitarian science, the main subject of research is safety in all aspects of its manifestation. The multifaceted philosophical knowledge of safety, the expediency of distinguishing the philosophical approach and the branch philosophical principles of the interpretation of safety is substantiated. A comparative analysis of the plurality of interpretations of the notion of safety in philosophical sciences is conducted, the ontological, epistemological, axiological and other aspects of the philosophical interpretation of this notion are singled out.
 • Item
  Професійна злочинність як обʼєкт кримінологічного дослідження. Professional Crime as an Object of Criminological Research
  (2018) Макаренко, Н. К.; Маkarenko, N.
  Проаналізовано проблеми професійної злочинності як об’єкта кримінологічного дослідження. Розглянуто основні здобутки минулого щодо спектру питань, пов’язаних із професійною злочинністю: сутністю, особливостями, детермінантами, заходами запобігання тощо. Встановлено, що проблема професійної злочинності є комплексом кримінологічних і кримінально-правових питань, таких як спеціальний рецидив, повторність, неодноразовість, сукупність злочинів, учинення злочинів у виді промислу. Констатовано, що, попри наявність значної кількості зарубіжних і вітчизняних досліджень, питання професійної злочинності залишаються однією зі складних, гострих і дискусійних проблем кримінології. Констатовано, що в сучасних публікаціях проблему професійної злочинності, її сутності розглядають з різноманітних позицій як окремий вид (різновид) злочинів або ж як частину рецидивної чи організованої злочинності. Термін «професійна злочинність» донині є умовним і невизначеним. We tried to analyze the problems of professional crime as an object of criminological research. We also considered the main achievements of the past concerning the spectrum of issues related to professional crime. These issues are: essence, features, determinants, prevention measures, etc. It was determined that the problem of professional crime is a complex of criminological and criminal legal issues such as: purposed crime relapse, repetition of crimes, multiple occurrences of crimes, array of crimes, committing crimes like a form of income. It was stated that, despite of a significant number of foreign and domestic studies, the issues of professional crime remain one of the most complex, urgent and debatable problems of criminology.
 • Item
  Корупція як одна з найактуальніших проблем сучасного українського суспільства.Corruption as One of the Most Topical Problems of the Modern Ukrainian Society
  (2018) Гультай, М. М.; Hultai, M.
  Проаналізовано окремі проблемні питання негативного впливу корупції на права та свободи людини. Розглянуто недоліки антикорупційного законодавства в Україні, назрілі в ній суспільно-економічні проблеми – низький рівень життя населення, бідність, майнову диференціацію соціуму, відчуженість значної кількості громадян від політичного та економічного життя країни, тінізація економіки й легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, як живильне середовище для корупції. Обґрунтовано необхідність запровадження громадського контролю за діяльністю органів публічної влади, посилення організаційної та правової незалежності спеціалізованих антикорупційних органів. Наведено статистику щодо питань, пов’язаних із корупцією. Висвітлено механізми відмивання коштів через корупцію та незаконну економічну діяльність, ризики такого відмивання, зокрема фіктивне підприємництво, ухиляння від сплати податків і шахрайство. Констатовано нагальність запровадження діяльності Вищого антикорупційного суду, що є одним з основних напрямів державної антикорупційної політики. Виокремлено причини невиконання заходів, передбачених засадами державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014–2017 роки. The article analyses specific problematic issues of the negative impact of corruption on human rights and freedoms, examines the shortcomings of the anticorruption legislation in Ukraine, and socioeconomic problems in Ukraine, i.e. low living standards, poverty, property differentiation of the population, alienation of a significant number of citizens from political and economic life of country, shadowisation of the economy and legalization of proceeds from crime, as factors that are a breeding ground for corruption. The necessity of introducing public control over the activities of public authorities and strengthening the organizational and legal independence of specialized anti-corruption bodies is substantiated. The publication also provides statistics on issues related to corruption in Ukraine, investigates the mechanisms of money laundering through corruption and illegal economic activity, the risks of such laundering, such as false entrepreneurship, tax evasion and fraud; analyses the importance and relevance of the implementation of the High Anti-Corruption Court, which is one of the main areas of state anticorruption policy; the reasons for non-fulfillment of the measures envisaged by the principles of the state anti-corruption policy in Ukraine (Anti-corruption strategy) for 2014–2017 are discussed, and others.
 • Item
  Ознаки принципів цивільного права.Signs of the Principles of Civil Law
  (2018) Басай, О. В.; Basai, О.
  Встановлено характерні ознаки принципів цивільного права. Розглянуто погляди вітчизняних і зарубіжних учених щодо ознак принципів цивільного права. Проаналізовано їхні праці та оцінено сформульовані в них висновки. Констатовано, що зміст, сутність і склад принципів цивільного права залежать від того, які завдання є для нього пріоритетними в певний історичний період, оскільки в праві можуть бути реалізовані лише ідеї, які не суперечать розвиткові суспільства в конкретний період. Визначено, що стійкість і стабільність принципів залежать від економічних та політичних закономірностей, на яких вони ґрунтуються. Зміна останніх зазвичай зумовлює трансформацію правових принципів, що регулюють відповідні суспільні відносини. У разі кардинальних перетворень у суспільстві та правовій системі принципи цивільного права доцільно переглянути з точки зору їх складу та змісту в нових умовах. У процесі еволюційного розвитку правової системи принципи можуть оновлюватися, наповнюватися новим змістом. Доведено, що ознаками принципів цивільного права є те, що вони: по-перше, виражають головні засади цивільного права, які зумовлюють подальший розвиток цивільного права, об’єднують його норми; по-друге, є універсальними, оскільки впливають на всі цивільно-правові норми, потребують урахування під час правозастосування; по-третє, є об’єктивними, тобто відповідають характеру суспільних відносин, зумовлені розвитком економіки держави, залежать від завдань, які є пріоритетними у відповідний історичний період; по-четверте, є стабільними, оскільки зміна якого-небудь принципу цивільного права загрожує гармонії, стабільності, розвитку всього цивільного права; по-п’яте, є мобільними (динамічними). The purpose of this article is to identify the characteristic features of the principles of civil law. The views of domestic and foreign scholars on the features of the principles of civil law are considered. An analysis of their work is carried out and an own assessment of the conclusions formulated in them is provided. It is established that the content, essence, composition of the principles of civil law depends on what tasks are for him priority in the corresponding historical period, since in the law can be realized only such ideas that do not contradict the development of society in a particular period. It is determined that the principles are stable and stable only to the extent that these are the economic and political laws that underlie them. The change of the latter, as a rule, has the result of a change in the legal principles governing the relevant social relations. In the case of radical, revolutionary transformations in society and the legal system, the principles of civil law can be revised in terms of their composition and content in the new conditions. In the course of evolutionary development of the legal system, the principles can be updated, filled with new content. It is concluded that the signs of the principles of civil law are that they: firstly, express the basic principles of civil law, which determine the further development of civil law, unite its norms; and secondly, they are universal, since they affect all civil norms, which need to be taken into account in every legal process; Thirdly, they are objective, that is, they correspond to the character of social relations caused by the development of the stateʼs economy, depending on the tasks that are priority in the relevant historical period; Fourthly, they are stable, since the change of any principle of civil law threatens the harmony, stability, development of all civil law; fifth, are mobile (dynamic).